Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

3 490 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 02:11

2 0 1 0 VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - VÌ HỌC SINH THÂN YÊU VI Nga ̀ y soa ̣ n : / /2010 Nga ̀ y da ̣ y : / /2010 CHỦ ĐỀ 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC (Tiết 9-10) I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thư ́ c    !" !#$ !%&#'() 2. Kĩ năng  * + *  * & , '$ -  -  , . /  * 0 123"(4" 56+748 3. Thái độ 9:';(4" #<'0.& II. CHUẨN BỊ. 1. Giáo viên: =& * & , . /  * 0$ /  1.>'0(0(( 2. Học sinh: ?@A4;!# III. NỘI DUNG A – Tóm tắt lý thuyết: 1. Khái niệm: B'" CD  !> !#$ 2. Công thư ́ c cô ̣ ng vâ ̣ n tốc: = + r r r 13 12 23 v v v 9 / 0" * $ / E 1,3 1,2 2,3 v v v= − F$ ,  G"H H"I v v⊥ r r J /  H H G"I G"H H"I v v v= + B - Bài tập luyện tập Bài 1: =!K' ;&2HL;M%+NK (A&'+NK(K.D@>O ;MBP$QD.+R( S!8K' T;MB'K.D>' DK.D HD U@>VGWXK@>VHWX.D@> VIW+Y&#' Z GI [ GH  HI \! GI @A(D@>VGWX @>VHWX.D@>VIWP]@A+Y&# 'P(Q^ GH Y K HI $ GI [ GH _ HI HD NGUYỄN VIỆT TRUNG THPT THANH CHĂN G` 2 0 1 0 VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - VÌ HỌC SINH THÂN YÊU VI Bài 2: aK&0b@cZ' &AP$c&@>IL;MF!K &)Z&0)dHAb S.!ef%@K.!\fA@>0) dI;A%@ACE GWa()4H.!e"\ HW'+NKK.D& Bài 3: =!&Abg&R( +NK)S.!e!.!\dH> ;A%+N)S.!\Pf.!e 0)dIh!&.34>P&R( +N)Z0)d.($Di Bài 4: =Dj( &K' k"H;MR(K&QK.D& l(K)g!$.3g&R( +N)0A@V.!9W(A.m GOL1P+N&@>e\[OLLC E GW'+NK)K.D& HWa()D! ( Bài 5: =Dj(  +N & Q +N  K)g!  F! DQj(S3Pe.D.$> 3P\.D+R(Ke\ &QK+N&Z!nK 3P94\(A5[GHL;()D  G [GL!DQj( R(K!Q α 0%+N Z!nK<3P\D  H [GH"O9('!K +NK@>;&2CE GW1Po+N&VHLLW HW'K+NK VL"HkMW IW'KK.DVL"HMW TWUQ$ α V α [TL L W Bài 6: (>>G>H% P$D((K  GH [IL;MXBQE HIGH H vv AB += VGWX HIGH I vv AB −= VHW BSVGW>VHW%e\[kH;>  HI [p;M HD BQE HIGH H vv AB += VGWX HIGH I vv AB −= VHWBSVGW>VHW Z% WVGH HI ht v AB == HD nZQ+Y;!#(4 4]+AE HI GH HI H H GI GH HI GOLAB v v v AC AC t v v v = ⇒ ⇒ = = + [TGLX HI [L"pM HD n  Z    Q      %  HI [GHLMpLLVMWXBSZnE WGWVVpLL G GH st v AB == X WHVkOL H HI H GH H == − t vv AB  BSVGW>VHW%e\" GH X α [ GH HI v v NGUYỄN VIỆT TRUNG THPT THANH CHĂN HL 2 0 1 0 VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - VÌ HỌC SINH THÂN YÊU VI K4'@8@%@>TL;M>HL;M BP$(>>GQD 4"(>>H +>GOLhD 4d(>>H A PKcZP(D.(@i HD U(>>G@>'G"(>>H@> 'HXd@>'IB+Y&# 'g43 GH BD >H PKcD> @>E[GOLM GH C - Bài tập về nhà. Bài 1:=&&AK'pT"q;MZ2;30(>>AP$D ((KD&&=>;4]P$&&'dS@<&&c0(>>! @<% !(>>dTL.!+>(>>@>GTOBZ'(>> Bài 2:=r>;4S8P@$8@8P(G0<F! SZD.@$P(I0<h!A>D;4s.KZd.( @i Bài 3: BP$!gR.t4gR(bK'IL;MX !gR@$!0;f>4GL0<=DgRA0%@Ac0!gR .t@$!04k0<HLB'DgRA0 Bài 4:=(>gRKQZ+>GOLL> K'TL;MFDuf gR8P((!v&&@ggR9!vd>K Y'>(>>7Pf.4(4(dDO0<HTB' !v Bài 5:=!bK' G [IMV(K.DW">.$ ((K.D&>4.D+[Oa!3PeZ^'! \Ve>\P$.DKe\[OWBD'@>L"kLkw43K^' (K>.$>'^(K xylz{|B9}e\eFU~•=~|z €€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ Điện Biên, ngày tháng .năm . €€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ TM Nhóm chuyên Môn F•‚! NGUYỄN VIỆT TRUNG THPT THANH CHĂN HG . / /2010 Nga ̀ y da ̣ y : / /2010 CHỦ ĐỀ 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC (Tiết 9-10) I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thư ́ c . B'" CD  !> !#$ 2. Công thư ́ c cô ̣ ng vâ ̣ n tốc: = + r r r 13 12 23 v v v 9 / 0"
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc, Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc, Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Từ khóa liên quan