thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định

42 862 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 20:20

1 thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định I) Tổng quan về công ty cổ phần vận tải ô Nam Định : 1) Quá trình hình thành phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định : Công ty cổ phần vận tải ô Nam Định đợc thành lập theo quyết định số 1124/1999/QĐ - TTg ngày 03/12/1999 của Thủ tớng Chính phủ. Công ty văn phòng giao dịch đặt tại Km2 đờng Điện Biên - xã Lộc Hoà - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định. Công ty cổ phần vận tải ô Nam Định là một công ty t cách pháp nhân độc lập theo quy định của pháp luật Nhà nớc, công ty là một đơn vị hạch toán độc lập con dấu riêng chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Công ty cổ phần vận tải ô Nam Định một lịch sử vẻ vang truyền thống hơn 40 năm xây dựng phát triển. Từ nghiệp công t hợp doanh vận tải ô Nam Định ra đời ngày 20/04/1960 theo quyết định của Uỷ ban Hành chính ( nay là Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ), sau thành lập nên nghiệp vận tải ô Nam Hà. Trong những năm chống Mĩ, trên các tuyến đờng từ Bắc vào Nam, đâu cũng in dấu bánh xe của công ty tham gia vận chuyển hàng ngàn tấn lơng thực, thực phẩm, quân trang, quân dụng chi viện kịp thời cho chiến trờng. Đất nớc thống nhất, trong hoàn cảnh khắc phục khó khăn do chiến tranh để lại, với phơng tiện cũ xong công ty đã chủ động chuyển mô hình từ sản xuất kinh doanh từ phục vụ chiến đấu sang phục vụ sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Năm 1976, Nhà nớc sáp nhập hai tỉnh Ninh Bình Namthành tỉnhNam Ninh. Theo đó, ngành vận tải ô cũng đợc sáp nhập công ty trở thành nghiệp liên hiệp vận tải ô Nam Ninh vào ngày 01/01/1977 theo quyết định của Thờng vụ tỉnh uỷ quyết định số 294/QĐ - TC ngày 22/03/1977 của Uỷ ban nhân dân tỉnhNam Ninh. nghiệp đợc tổ chức lại từ ba nghiệp hạch toán độc lập trớc đây, đó là: - nghiệp vận tải ô Nam Hà - nghiệp vận tải ô Ninh Bình 1 2 - nghiệp sửa chữa ô 2/9 hoạt động theo tổ chức mới từ ngày 01/01/1978. Từ năm 1978 đến năm 1985, nghiệp vẫn luôn năng động sáng tạo để dần dần từng bớc nâng cao chất l- ợng quản lý, đẩy mạnh sản xuất. Do đó, tám năm liền nghiệp luôn là đơn vị thực hiện suất sắc các nhiệm vụ chính trị hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nớc giao. Năm 1992, tỉnhNam Ninh đợc tách ra làm hai tỉnh Ninh Bình Nam Hà, do đó nghiệp đợc thành lập theo quyết định số 592/QĐ - UB ngày 02/12/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Hà với tên gọi là nghiệp liên hiệp vận tải ô Nam Hà . Năm 1997, tỉnh Nam Hà đợc tách thành hai tỉnh: Nam Định Hà Nam. Nhờ vậy, tên nghiệp đợc đổi thành nghiệp liên hiệp vận tải ô Nam Định. Năm 1999, căn cứ quyết định số 1124/1999/QĐ - TTg ngày 03/12/1999 của Thủ tớng chính phủ về việc phê duyệt phơng án cổ phần hoá quyết định chuyển nghiệp liên hiệp vận tải ô Nam Định thành công ty cổ phần vận tải ô Nam Định, công ty cổ phần vận tải ô Nam Định ra đời. Sáng lập viên của công ty là Nhà nớc. Công ty đợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056631 ngày 29/12/1999 của Sở kế hoạch đầu t tỉnh Nam Định. Sau hai năm cổ phần hoá, công ty đã đứng vững trong chế thị trờng, sản xuất kinh doanh ổn định phát triển, đặc biệt các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân ngời lao động tăng gấp đôi so với trớc khi cổ phần hoá, ý thức chấp hành nội quy, quy chế cuả cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt. thể nói, qua nhiều năm chia tách, sáp nhập, mặc dù sự thay đổi trong quản lý điều hành cũng nh trong sản xuất kinh doanh nhng không vì thế mà công ty làm ăn không hiệu quả, mà ngợc lại công ty ngày càng phát huy hiệu quả việc sử dụng vốn, đa các mặt hàng sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển ổn định, đóng mới sửa chữa thành những xe chất lợng cao đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là: - Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá. - Kinh doanh hoạt động dịch vụ bến bãi - Kinh doanh đóng mới, sửa chữa bảo dỡng các phơng tiện vận tải đờng bộ - Kinh doanh vật t, phụ tùng xăng dầu phục vụ cho công tác bảo dỡng sửa chữa ô vận tải - Đào tạo nâng cấp bậc công nhân khí lái xe 2 3 Với đặc điểm ngành nghề kinh doanh chủ yếu nh trên, công ty cổ phần vận tải ô Nam Định vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, cho nên sản phẩm chính của công ty là: -Ngời vận chuyển ( Ngời ) -Tấn hàng luân chuyển ( Tấn- Km ) -Ngời luân chuyển ( Ngời- Km ) -Số vỏ xe đóng mới ( Cái ) -Tấn hàng vận chuyển ( Tấn ) -Số xe sửa chữa ( Cái ) Vì là đơn vị kinh doanh vận tải nên công ty phạm vi hoạt động trong ngoài tỉnh, trên phạm vi cả nớc các nớc láng giềng theo hiệp định ký kết đang áp dụng giữa hai nớc. Với chức năng nhiệm vụ kể trên, trong những năm vừa qua công ty đã đạt đợc những bớc tiến đáng kể trong việc tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên do phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị khác trong cùng lĩnh vực nên công ty đã gặp nhiều khó khăn. Tuy đã cố gắng nhiều nhng do thích nghi hoà nhập cha tốt với chế mới của công ty cộng với những tác động khách quan cho nên hiệu quả kinh tế của công ty đạt đợc vẫn còn cha đều nhau giữa khối công nghiệp khối vận tải. Tuy vậy công ty bằng nhiều kinh nghiệm cố gắng nên cũng đã khẳng định đợc chỗ đứng của mình trong nền kinh tế thị trờng ngày càng làm ăn lãi. 2)Tổ chức kinh doanh quản lý vận tải tại công ty cổ phần vận tải ô NamĐịnh: 2.1) Tổ chức hệ thống kinh doanh công ty cổ phần vận tải ô Nam Định: Công ty cổ phần vận tải ô Nam Định là một doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán kinh tế độc lập, t cách pháp nhân. Công ty thực hiện chỉ đạo tập trung thống nhất từ công ty đến các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo phát huy tính năng động, sáng tạo, phối hợp nhịp nhàng các hoạt động chung của công ty để đạt đợc hiệu quả cao. Hiện nay, công ty 6 đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế trong nội bộ công ty, t cách pháp nhân theo sự uỷ quyền của giám đốc công ty. Ngoài ra, còn 4 phòng ban trực thuộc văn phòng công ty làm nhiệm vụ giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày còn là tham mu giúp việc cho giám đốc. 2.2) Tổ chức quản lý công ty cổ phần vận tải ô Nam Định : Tại công ty, bộ máy quản lý đợc tổ chức theo kiểu một cấp, nghĩa là các phòng ban giúp việc cho Hội đồng quản trị tức ban Giám đốc theo từng chức năng, nhiệm vụ của mình để ban Giám đốc ra các quyết định lợi cho công ty, đồng thời, ban Giám đốc trực tiếp đứng ra chỉ đạo sản xuất. Ta thể thấy đợc điều này qua sơ đồ sau: 3 4 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ chức bộ máy quản lý Dựa vào sơ đồ này, chúng ta thể thấy đợc chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận nh sau: Đại hội đại biểu cổ đông: Đại hội đại biểu cổ đông là quan cao nhất của công ty. Đại hội đại biểu cổ đông chỉ đợc coi là hợp lệ khi ít nhất 3/4 đại biểu tham dự, mỗi cổ đông đại diện cho 1000 cổ phiếu. Đại hội cổ đông nhiệm vụ sau: Quyết định các vấn đề tổ chức nhân sự của công ty bao gồm: Thông qua điều lệ công ty sửa đổi điều lệ, bầu Hội đồng quản trị, bầu ban kiểm soát ban thanh lý quyết định giải thể công ty. Thông qua các báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh, quyết toán tài chính của công ty trong niên độ kế hoạch trớc đó, đề ra phơng án lập các quỹ sử dụng lợi nhuận, đề ra phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm sau. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành: Giám đốc là ngời đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, giám đốc chịu trách nhiệm quản lý điều hành Đại hội đại biểu cổ đông XN bảo d- ỡng ô Đội xe ca số 2 Phòng kế toán tài vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm phó giám đốc XN bến xe Đội xe ca số 1 Phòng kỹ thuật vật t Ban kiểm soát Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng tổ chức lao động tiền lơng, hành chính Đội xe taxi XN sửa chữa ô 4 5 công ty, thực hiện đầy đủ các kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng trình kế hoạch dài hạn kế hoạch hàng năm, các quy chế về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc công ty : Phó giám đốc là ngời giúp việc cho giám đốc, thay mặt giám đốc giải quyết các công việc khi giám đi vắng hoặc công việc đột xuất khi giám đốc uỷ quyền. Ngoài ra, phó giám đốc còn chịu trách nhiệm điều hành về công tác vận tải của công ty. Ban kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành công ty. Ban kiểm soát 3 ngời do đại đại biểu cổ đông bầu, nhiệm vụ thực hiện kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo quyết toán năm tài chính của công ty. Các phòng ban chức năng: Các phòng ban chức năng trực thuộc văn phòng công ty bao gồm bốn phòng ban, đó là: Phòng tổ chức lao động tiền lơng, hành chính: Phòng tổ chức lao động tiền lơng, hành chính nhiệm vụ tham mu cho lãnh đạo cán bộ, tổ chức bộ máy, quản lý lao động, quản lý hồ sơ, tăng giảm lao động, ký kết hợp đồng lao động, ban hành một số quy chế về công tác tiền lơng của cán bộ công nhân viên trong công ty các chế độ đối với ngời lao động khi còn làm việc khi nghỉ chế độ. Ngoài ra, phòng còn giúp việc cho giám đốc về công tác khen thởng, kỷ luật trong toàn công ty. Phòng kế hoạch kinh doanh: Phòng kế hoạch kinh doanh nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty cho các nghiệp thành viên, tham mu giúp lãnh đạo giải quyết xử lý những vấn đề vớng mắc trong vận tải hành khách trong sản xuất. Ngoài ra, còn nhiệm vụ ký kết các hợp đồng vận tải với các tỉnh các hợp đồng sửa chữa đóng mới ô tô. Phòng kế toán tài vụ: Phòng kế toán tài vụ nhiệm vụ quản lý hạch toán, theo dõi vấn đề tài chính của công ty. Chỉ đạo việc thu chi hàng ngày, quan hệ giao dịch với ngân hàng 5 6 các đối tác kinh doanh, thực hiện các chế độ báo cáo tài chính theo dõi sự biến động của toàn bộ tài sản nguồn vốn của công ty. Thực hiện chức năng giám sát bằng tiền mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đây là công cụ quan trọng nhất trong quản lý kinh tế của công ty, tham mu cho giám đốc công tác tài chính thông qua mua sắm tài sản, thiết bị, vật t dùng cho sản xuất. Phòng kỹ thuật vật t: Phòng kỹ thuật vật t nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật sản xuất đóng xe ô tô, kiểm tra quản lý phơng tiện vận tải, thiết bị máy móc toàn công ty, lập kế hoạch mua sắm, dự trữ , quản lý nhập xuất vật t, phụ tùng, phơng tiện vận tải mới, theo dõi đôn đốc bảo dỡng thiết bị, trực tiếp điều hành cửa hàng vật t, phụ tùng ô tô. Các đơn vị thành viên: Các đơn vị thành viên căn cứ vào khả năng lao động, thiết bị sản xuất, phơng tiện vận tải, nhu cầu thiết yếu của đơn vị mình để hàng năm thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch vận tải của công ty giao cho. Giám đốc các đơn vị thành viên phải tìm mọi biện pháp để tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đợc giao, phải tổ chức sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo ph- ơng tiện thiết bị khả năng thực hiện tốt mức kế hoạch sản xuất của đơn vị mình. Để tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên chủ động khai thác đợc các nguồn hàng, giám đốc công ty uỷ quyền bằng văn bản cho giám đốc các đơn vị thành viên đợc ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức kinh tế khác từng việc hoặc nhiều việc trong thời gian quy định theo đúng phạm vi, nhiệm vụ đợc giao. Cuối tháng, các đơn vị thành viên trực tiếp gửi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất của đơn vị mình về công ty đồng thời phản ánh các yêu cầu cần thiết cho việc sản xuất của đơn vị bằng văn bản (nếu có) làm sở cho việc báo cáo sơ kết đánh giá kết quả sản của toàn công ty. Đến cuối quý, đơn vị phải lập đầy đủ, đúng theo các biểu báo cáo quy định của công ty các phòng nghiệp vụ hớng dẫn theo lịch quy định. 3) Đặc điểm quy trình công nghệ sửa chữa ô của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định : 6 7 Công ty cổ phần vận tải ô Nam Định đặc điểm là vừa sản xuất, vừa kinh doanh dịch vụ vận tải, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đợc chia làm hai khối là khối vận tải khối công nghiệp. Khối công nghiệp bao gồm hai nghiệp nghiệp bảo dỡng ô nhiệm vụ sửa chữa ô nghiệp sửa chữa ô nhiệm vụ đóng mới ô tô. Đối với việc bảo dỡng sửa chữa ô đợc thực hiện tại nghiệp bảo dỡng ô : Khi khách hàng đa xe đến để đại tu, công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng đối ngoại (tức là việc ký kết hợp đồng diễn ra trực tiếp giữa phòng kế hoạch kinh doanh với khách hàng). Sau đó, sẽ tiến hành làm tiếp hợp đồng đối nội giữa phòng kế hoạch kinh doanh nghiệp bảo dỡng. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục hợp đồng, xe đợc bàn giao cho nghiệp bảo dỡng. Bớc đầu tiên, tổ tháo rỡ tiến hành công việc tháo rời theo cụm ( máy, gầm, điện, đệm ). Tiếp theo đó, tổ kiểm tu tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lợng của từng chi tiết, loại nào dùng đợc, loại nào cần sửa chữa, loại nào bỏ đi để thay thế mới. Sau đó, các tổ khác tiến hành sửa chữa, gia công hoàn chỉnh từng bộ phận, tiến hành lắp ráp toàn bộ theo quy trình kỹ thuật của từng xe cho xe chạy thử. Cán bộ KCS xuống kiểm tra thông số kỹ thuật, công suất xe, . . . đồng thời hoàn chỉnh xe giao cho khách hàng. Quá trình bảo dỡng sửa chữa ô đợc thể hiện qua sơ đồ 2.2. Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình sửa chữa ô Nhận xe vào xởng 7 8 Tháo rời cụm xe Cabin, thùng xe Máy Gầm Điện Đệm Vật t thay thế Tháo rời chi tiết kiểm tra, phân loại Bỏ đi Dùng lại Kiểm tra, sửa chữa Phục hồi , sửa chữa Gia công khí Lắp ráp toàn bộ Lắp ráp thành cụm Chạy thử Sửa chữa(nếu có) Nghiệm thu Lắp đệm, đèn, sơn xe Giao cho khách hàng 8 9 4) Đặc điểm công tác kế toán tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định: 4.1)Tổ chức bộ máy kế toán: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh là một công ty quy mô lớn, nhiều đơn vị thành viên để phù hợp với yêu cầu quản lý, bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình thức kế toán tập trung. Nghĩa là, toàn bộ công việc kế toán của công ty đợc tập trung thực hiện tại phòng kế toán tài vụ dới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trởng từ khâu tập hợp số liệu, ghi sổ kế toán đến việc lập các báo cáo tài chính. Các đơn vị trực thuộc cũng kế toán riêng nhng không tổ chức thành một bộ phận kế toán riêng tại các đơn vị này mà các nhân viên kế toán tại đây chỉ làm nhiệm vụ hớng dẫn kiểm tra hạch toán ban đầu, thu nhận chứng từ ghi chép vào sổ sách hạch toán nội bộ một cách đơn giản hàng tháng lập các báo cáo gửi về phòng kế toán tài vụ của công ty để tổng hợp lại ghi sổ tổng hợp. Phòng kế toán tài vụ của công ty chức năng nhiệm vụ sau: Một là, quản lý điều hành công tác tài chính hạch toán kế toán trong toàn công ty. Hai là, thu nhận kiểm tra các báo cáo các đơn vị trực thuộc lập báo cáo chung cho toàn công ty. Ba là, hớng dẫn kiểm tra công tác kế toán các đơn vị trực thuộc. Với cách tổ chức bộ máy kế toán nh trên, mối quan hệ phụ thuộc trong bộ máy kế toán trở nên đơn giản, thực hiện trong một cấp kế toán tập trung, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý. 9 10 Trong bộ máy kế toán của phòng kế toán tài vụ trực thuộc văn phòng công ty 8 ngời gồm 1 nam 7 nữ. Kinh nghiệm làm việc của ngời thấp nhất là 2 năm của ngời cao nhất là 33 năm. Trong đó, trình độ của các nhân viên kế toán là: 3 ngời tốt nghiệp đại học, 1 ngời tốt nghiệp cao dẳng 4 ngời tốt nghiệp trung cấp. Ngoài những nhân viên kế toán tại văn phòng công ty, mỗi đơn vị trực thuộc, công ty cũng bố trí 2 nhân viên kế toán. Các nhân viên kế toán này cũng trình độ kinh nghiệm làm việc tơng đơng với những nhân viên kế toán tại văn phòng công ty. Bộ máy kế toán của công ty cấu nh sau: Đứng đầu là kế toán trởng với chức năng nhiệm vụ nh sau: Phụ trách chung các mặt hoạt động của phòng kế toán tài vụ là ngời chịu trách nhiệm lớn về mặt quản lý kinh tế tài chính của toàn công ty. Chỉ đạo phân công nhiệm vụ, lập chơng trình công tác của tháng, quý, năm cho những ngời trong phòng. Trực tiếp phụ trách phần tài chính, các khoản phải thu, phải trả hàng ngày, công nợ xử lý kịp thời thờng xuyên báo cáo với giám đốc để thể đa ra các biện pháp giải quyết hợp hiệu quả nhất. Tham gia vào những chủ trơng đầu t, các hợp đồng lớn của công ty liên quan đến nhiều hoạt động tài chính. Tập hợp hệ thống các chế độ, chính sách, các quy định hớng dẫn vận dụng, áp dụng vào công ty. Thảo ra các công văn dự thảo các văn bản liên quan đến quản lý tài sản, nguồn vốn để trình giám đốc công ty ký duyệt. Ký duyệt các khoản thu, chi hàng ngày, các báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nớc. Kế toán tiền mặt- ngân hàng: chức năng nhiệm vụ sau: Theo dõi mở sổ giao dịch, đối chiếu, thực hiện lệnh thu- chi, lập kế hoạch vay vốn, lập các chứng từ giao dịch với Ngân hàng. Theo dõi hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tình hình công nợ, thanh quyết toán các khoản tạm ứng trong tháng, thanh quyết toán các khoản phải thu- phải trả đúng kỳ. Kế toán vật t, tài sản cố định: nhiệm vụ: Quản lý toàn bộ tài sản cố định, theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định, tình hình mua sắm mới, đầu t xây dựng bản, biến động, điều động tài sản cố định trong toàn công ty. Theo dõi quản lý khấu hao trích khấu hao tài sản cố định cho các đối tợng, đại tu sửa chữa của các loại tài sản cố định để tính khấu hao xác định giá trị còn lại. Theo dõi kiểm tra các khâu nhập xuất vật t, phụ tùng trong kỳ. 10 [...]... tợng tâp hợp chi phí: Công ty cổ phần vận tải ô Nam Định với sản phẩm sản xuất chủ yếu là sửa chữa các loại ô theo yêu cầu của khách hàng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của công ty Dịch vụ sửa chữa mang đặc điểm gắn liền với chu kỳ sản xuất ngắn nhng chi phí lại rất đa dạng phức tạp Mặt khác, công việc sửa chữa ô lại mang tính chất đơn chi c, theo hợp đồng, đồng thời công ty thực hiện... vị thành viên Xuất phát từ thực tế đó, công ty đã tổ chức theo dõi tập hợp chi phí cho từng đơn vị trực thuộc Theo đó, hàng tháng, kế toán tiến hành tập hợp chi phí phát sinh từng đơn vị tổng hợp lại theo từng khoản mục để tính ra chi phí chung cho toàn công ty của tháng đó Do đó, đối tợng tập hợp chi phí sửa chữa của công tytoàn bộ nghiệp bảo dỡng ô 2)Phơng pháp kế toán tập hợp chi. .. máy kế toán của công ty thông qua sơ đồ sau: Kế toán trởng Kế toán tiền mặtngân hàng Kế toán vật t, tài sản cố định Kế toán tiền lơng BHXH Kế toán tổng hợp kiêm chi phí giá thành Thủ quỹ Kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán Nh vậy, việc tổ chức bộ máy kế toán của công ty là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm vừa sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ vận tải phù hợp với quy mô... cho nghiệp bảo dỡng Sau đó, kế toán sẽ tổng hợp để lập Nhật ký chứng từ số 7 mở riêng cho nghiệp bảo dỡng phản ánh toàn bộ chi phí sửa chữa ô của nghiệp bảo dỡng, căn cứ để lập Nhật ký chứng từ số 7 là bảng số 4, 5 của nghiệp Biểu số 15 Công ty cổ phần vận tải ô Nam Định sổ cái Tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu tài khoản: 154 Đơn vị sử dụng: XN bảo dỡng ô tô. .. 2003 Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ tên) 34 34 d) Tập hợp chi phí sửa chữa ô Mọi chi phí sản xuất liên quan đến giá thành sản phẩm, cuối tháng đợc tập hợp vào bên Nợ TK154 Việc tập hợp chi phí vào TK154 sẽ đợc kế toán tổng hợp hàng tháng căn cứ vào các bảng phân bổ số 1, 2, 3 của nghiệp bảo dỡng Nhật ký chứng từ số 1, 2, 5 của nghiệp bảo dỡng để ghi vào bảng số 4 mở riêng... 11 Kế toán tiền lơng: nhiệm vụ theo dõi tính toán tiền lơng thực hiện trích nộp BHXH cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty Kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí giá thành: nhiệm vụ sau: Tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành, phân bổ từng loại chi phí theo đúng đối tợng, cung cấp kịp thời số liệu thông tin Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất cho kế toán. .. 12 của công ty Tổ chức bộ máy kế toán nh vậy đã giúp cho các cấp lãnh đạo công ty trong việc theo dõi hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty từ đó những đờng lối chính sách đúng đắn thể nói đó là bộ máy giúp việc đắc lực cho lãnh đạo công ty 4.2)Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty: Công ty cổ phần vận tải ô Nam Định là một doanh nghiệp Nhà nớc nên hệ thống chứng từ kế toán của công. .. nghiệp các phân x ởng, chi phí khấu hao TSCĐ, Trong công ty, để hạch toán chi phí sản xuất chung cho nghiệp bảo dỡng kế toán sử dụng TK627 để phản ánh Việc tập hợp chi phí sản xuất chung đợc tiến hành nh sau: Đối với chi phí về nhân viên quản lý, hàng tháng kế toán lơng BHXH dựa vào bảng tính lơng cho bộ phận quản lý nghiệp ( giám đốc nghiệp, phó giám 29 29 đốc nghiệp, kế toán của xí. .. 2003 Kế toán ghi sổ Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) b) Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: Vì công ty thực hiện biện pháp khoán gọn cho các đơn vị sản xuất khối công nghiệp nên cứ mỗi hợp đồng sửa chữa ô tô, công ty chỉ thu 20% giá trị hợp đồng, còn lại 80% đơn vị đợc hởng Tuy nhiên, trong số 80% đó, công ty sẽ trừ đi phần nguyên vật liệu đã xuất dùng cho các đơn vị Hàng tháng, kế toán. .. tháng, kế toán của XN bảo dỡng sẽ theo dõi ghi chép chính xác về giờ công làm việc của từng tổ, đội trong đơn vị của từng công nhân Cuối tháng, kế toán của đơn vị sẽ tính toán chia lơng cho từng công nhân Cụ thể việc tính toán chia lơng sẽ căn cứ vào tổng số giờ công đã bỏ ra để hoàn thành hợp đồng căn cứ vào số giờ công mà mỗi tổ bỏ ra để tính tiền công cho từng tổ theo công thức: Tci . 1 thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định. và quyết định chuyển xí nghiệp liên hiệp vận tải ô tô Nam Định thành công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định, công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định ra đời.
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định, thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định, thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn