BÀI 13: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2021, 21:19

- Ở cấp quốc gia, bảo mật phụ thuộc vào sự quan tâm của chính phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật qui định của nhà nước.. - Người phân tích, thiết kế và người Q[r] (1)BÀI 13: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL 1 Chính sách ý thức: - Ở cấp quốc gia, bảo mật phụ thuộc vào quan tâm phủ việc ban hành chủ trương, sách, điều luật qui định nhà nước - Người phân tích, thiết kế người QTCSDL phải có giải pháp tốt phần cứng phần mềm thích hợp - Người dùng phải có ý thức bảo vệ thơng tin 2 Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng - Người QTCSDL cần cung cấp:  Bảng phân quyền truy cập cho hệ CSDL  Phương tiện cho người dùng hệ QTCSDL nhận biết họ - Người dùng muốn truy cập vào hệ thống cần khai báo:  Tên người dùng  Mật Dựa vào hai thông tin này, hệ QTCSDL xác minh phép từ chối quyền truy cập CSDL Chú ý:  Đối với nhóm người truy cập cao chế nhận dạng phức tạp  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, tăng cường khả
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 13: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU, BÀI 13: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Từ khóa liên quan