LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

37 337 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 03:20

LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 1 Khái niệm ,đặc điểm vai trò của nguyên liệu ,vật liệu(NL,VL) công cụ dụng cụ(CCDC) 1.1.1 Khái niệm đặc điểm của Nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ: Doanh nghiệp (DN) là đơn vị kinh tế có sở, tế bào của nền kinh tế quốc dân nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện cung cấp các loại lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Với chức năng như vậy, các DN nói chung DNSX nói riêng muốn thực hiện tốt chức năng đó thì cần phải có đầy đủ những yếu tố cơ bản để phục vụ cho qua trình sản xuất kinh doanh của mình. Một trong những yếu tố cơ bản đó là đối tượng lao động như Mác đã nói :'Tất cả mọi vật liệu thiên nhiên ở xung quanh ta mà lao động có ích của con người có thể tác động vào gọi là đối tượng lao động nguyên liệu vật liệu, là đối tượng lao động nhưng không phải bất cứ đối tượng lao động nào cũng là nguyên liệu vật liệu. Chỉ trong điều kiện đối tượng lao động có thể phục vụ cho quá trình sản xuất hay tái tạo ra sản phẩm mới trở thành nguyên liệu vật liệu'. Chẳng hạn mọi khoáng sản khi nằm trong lòng đất thì không được gọi là vật liệu nhưng khi nó được dùng trong công nghiệp thì gọi là nguyên liệu vật liệu vì nhờ có lao động có ích của con người đã khai thác các khoáng sản đó lên. Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên liệu vật liệu được hiểu là đối tượng lao động, một trong ba yếu tố cơ bản của qua trình sản xuất (tư liệu sản xuất, đối tượng lao động, sức lao động) là cơ sở vật chất cấu thành nên sản phẩm mới . Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, NLVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất. Về mặt hiện vật, nó được tiêu dùng toàn bộ không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu để cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Về mặt giá trị, NLVL được dịch chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm mới tạo ra. Do vậy NLVL được coi là cơ sở vật chất, là yếu tố không thể thiếu được của bất cứ quá trình sản xuất nào. Dưới hình thái hiện vật nó biểu hiện là một bộ phận quan trọng cảu tài sản lưu động (TSLĐ)còn dưới hình thái giá trị nó thể hiện thành vốn lưu động. Do vậy việc quản lý NLVL chính là quản lý vốn sản xuất kinh doanh (SXKD) tài sản của doanh nghiệp. Khác với NLVL, trong các doanh nghiệp sản xuất, công cụ dụng cụ (CCDC) là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Theo quy định hiện hành những tư liệu lao động sau đây không phân biệt tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng vẫn hoạch toán là CCDC: Các loại bao bì dùng để đựng vật tư, hàng hoá trong quá trình mua, bảo quản tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Các loại lán trại tạm thời, đà giáo, CCDC gà lắp chuyên dùng cho xây dựng cơ bản. Các loại bao bì bán kèm theo hàng háo có tính tiền riêng. Những dụng cụ đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành sứ, quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc . Công cụ dụng cụ thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất thường vẫn giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu, trong quá trình tham gia vào sản xuất, giá trị CCDC bị hao mòn dần chuyển dịch tong phần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì. Song do CCDC có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn nên được xếp vào tái sản lưu động được mua sắm bằng vốn lưu động của doanh nghiệp như đối với NLVL. 1.1.2 Vai trò của nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ: NLVL là nhân tố không thể thiếu được đối với quá trình sản xuất trong mọi nền sản xuất xã hội.Trong mỗi sản phẩm được con người tiêu dùng ngoài việc phải sử dụng những yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất: đó lá sức lao động, tư liệu lao động thì không thể không kể đến vật chất cấu tạo nên thực thể của sản phẩm đó là NLVL. Hơn nữa, chi phí NLVL thường chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất, trong giá thành sản phẩm công nghiệp. Cụ thể như trong giá thành sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến là 70% công nghiệp nhẹ chiếm 60%. Do vậy việc kiểm ta chi phí NLVL có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm (giảm mức tiêu hao NLVL/1 đơn vị sản phẩm sản xuất ) là một trong những yếu tố quyết định sự biến động 1% chi phí NLVL cũng làm cho giá thành sản phẩm biến động từ đó sẽ ảnh hưởng tới những chỉ tiêu quan trọng của DN: Chỉ tiêu chất lượng, giá thành, doanh thu lợi nhuận… Cũng như NLVL, CCDC là một bộ phận của hàng tồn kho thuộc tài sản lưu động nó là điều kiện để hình thành sản phẩm, là yếu tố không thể thiếu khi tiến hành sản xuất sản phẩm. Nêú NLVL được cung cấp đầy đủ mà không có CCDC thì tiến trình sản xất cũng không thể tiến hành được. khi có cả NLVL CCDC rồi thì chất lượng của NLVL, CCDC, phương pháp sử dụng vật liệu sẽ quyết đinh một phần lớn chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Vấn đề quan tâm của các DNSX hiện nay đó là việc tiết kiệm về chi phí NLVL CCDC ,tiết kiệm trên cơ sở định mức chi phí dự đoán. Tiết kiệm không có nghĩa là cắt xén, giảm bớt khối lượng NLVL/1 đơn vị sản phẩm. Tiết kiệm được chi phí NLVL, CCDC nhưng vẫn phải đảm bảo về thông số kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm. Muốn thực hiên tốt được điều này đòi hỏi DN cần phải quản lý chặt chẽ NLVL, CCDC ở tất cả các khâu: Thu mua, bảo quản, dự trữ xuất sử dụng NLVL, CCDC. Từ đó cho thấy việc sử dụng tiết kiệm hợp lý NLVL, CCDC có ý nghĩa cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tốc độ lưu chuyển của vốn lưu động. 1.1.3 -Yêu cầu trong quản lý nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ. Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng hợp lý tiết kiệm NLVL, CCDC có hiệu quả ngày càng được coi trọng, làm sao để với cùng một khối lượng vật liệu có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm nhất, gía thành hạ mà vẫn đảm bảo chất lượng. . . Do vậy công tác quản lý NLVL, CCDC là yêu cầu tât yếu khách quan, nó rất cần thiết cho mọi phương thức SXKD. Việc quản lý có tốt hay không phụ thuộc vào khả rnăng trình độ của cán bộ quản lý. Đối với một DCSX việc quản lý vật liệu có thể được xem xét trên các khía cạnh sau: − Quản lý thu mua: Nhu cầu tiêu dùng XH ngày càng phát triển không ngừng Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu đó buộc các hoạt động SXKD của các DN phải được diễn ra một cách thường xuyên, xu hướng ngày càng tăng về quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy các DN cần phả tiến hành cung ứng thường xuyên ngồn NLVL, CCDC đầu vào đáp ứng kịp thời yêu cầu của DX. Muốn vậy, trong khâu thu mua cần quản lý thật tốt về mặt khối lượng, quy cách, chủng loại NLVL, CCDC sao cho phù hợp với yêu cầu của sản xuất. Cần phải tìm được nguồn thu mua NLVL, CCDC với giá mua hợp lý với mức giá thành trên thị trường, chi phí thu mua là thấp. Điều này sẽ góp phần vào việc giảm tối thiểu chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm . − Khâu bảo quản: Việc bảo quản NLVL, CCDC tại kho, bãi cần được thực hiện theo đúng quy định cho tong loại vật liệu, CCDC phù hợp với tính chất lý hoá của mỗi loại, với quy mô tổ chức của DN,tránh tình trạng thất thoát, lãng phí , hư hỏng, làm giảm chất lượng của NLVL, CCDC. − Khâu dự trữ: xuất phát từ đặc điểm của NLVL chỉ tham gia vào một chu kỳ SXKD, NLVL luôn biến động thường xuyên; CCDC thì được bỏ dần vào chu kỳ SX nên việc dự trữ NLVL, CCDC như thế nào để đáp ứng nhu cầu cầu SXKD không quá nhiều làm cho ứ đọng về vốn nhưng không quá ít làm gián đoạn quá trình sản xuất. Hơn nữa, DN cần phải xây dựng định mức dự trữ cần thiết mức tối đa mức tối thiểu cho sx. Xây dựng định mức tiêu hao NLVL, CCDC trong sử dụng cũng như định mức hao hụt hợp lý trong việc vận chuyển bảo quản. − Khâu sử dụng: Sử dụng tiết kiệm, hợp lý tên cơ sở các định mức dự đoán chi phí có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp chi phí sx, giá thành sản phẩm , tăng thu nhập tích luỹ cho DN. Do vậy trong khâu sử dụng cần phải quán triệt đúng nguyên tắc, sử dụng đúng mức quy định, đúng quy trình sản xuất, đảm bảo tiết kiệm được chi phí trong giá thành. − Quản lý NLVL, CCDC là một trong những nội dung quan trọng, cần thiết của công tác quản lý nói chung cũng như công tác quản lý sx nói riêng, nó luôn được các nhà quản lý DN quan tâm đến. Muốn quản lý NLVL, CCDC chặt chẽ có hiệu quả chúng ta cần phải cải tiến tăng cường công tác quản lý cho phù hợp với thực tế Sx của DN. 1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên liệu vật liệu cộng cụ dụng cụ. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường để điều hành chỉ đạo SXKD, nha lãnh đạo phải thường xuyên cắm băt được các thông tin về thị trường, giá cả, sự biến động của các yếu tố đầu vào đầu ra một các đầy đủ , chính xác kịp thời. Những số liệu của kế toán sẽ giúp cho lãnh đạo có thể đưa ra các quyết định đúng đắn trong chỉ đaọ SXKD, đảm bảo nhịp độ sx với hiệu quả cao. Hơn nữa, hạch toán kế toán nói chung hạch toán NLVL nói riêng trong DN nếu thực hiện chính xác, đầy đủ khoa học sẽ giúp cho công tác hạch toán, tính giấ thành sản phẩm được chính xác ngay từ đầu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm sản xuất ra . Hạch toán NLVL,CCDC thể hiện vai trò tác dụng to lớn của mình thông qua các chức năng nhiệm vụ vơ bản sau: − Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thơì số lượng, chất lượng trị giá thực tế của từng loại, từng thứ vật liệu, CCDC nhập xuất kho; vật liệu CCDC tiêu hao sử dụng cho sản xuất. − Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán NLVL, CCDC, hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục nhập xuất. Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, đúng phương pháp quy định giúp cho việc lãnh đạo cong tác kế toán trong phạm vi ngành toàn bộ nền kinh tế . − Kiểm tra thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình dự trữ tiêu hao NLVL, CCDC phát hiện xử lý kịp thời NLVL, CCDC thừa thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất, ngăn ngừa việc sử dụng NLVL, CCDC phi pháp, lãng phí . − Tham gia kiểm kê, đánh giá lại NLVL, CCDC theo chế độ quy định của Nhà nước lập báo cáo kế toán về vật liệu, CCDC phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, điều hành, phân tích kinh tế. 1.3 Phân loại đánh giá nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ: Trong các DNSX, NLVL, CCDC gồm nhiều loại, nhiều thứ có tính năng lý hoá khác nhau, có công dụng mục đích khác nhau, yêu cầu người quản lý phải biết từng loại, từng thứ NLVL, CCDC. Vì vậy, để quản lý hạch toán NLVL, CCDC được thuận tiện cần phải phân loại NLVL, CCDC. Phân loại NLVL,CCDC là sắp xếp NLVL, CCDC thành từng loại, từng nhóm theo một tiêu thức nhất định. 1.3.1 Phân loại NLVL Tuỳ theo loại hình sản xuất của từng ngành, nội dung kinh tế, vai trò công dụng của NLVL trong kế hoạch SXKD mà NLVL có sự phân chia khác nhau, song nhìn chung trong các doanh nghiệp sản xuất, NLVL được chia thành các loại như sau: a) Căn cứ vào nội dung kinh tế yêu cầu kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất , NLVL được chia thành : Nguyên liệu vật liệu cính (bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài) : là những thư NLVL khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ là thành phần chủ yếu cẩu thành thực thể vật chất cảu sản phẩm như sắt, thép trong các doanh nghiệp chế tạo máy cơ khí ,xây dựng cơ bản; bông trong các DN kéo sợi, sợi trong DN dệt, vai rtrong các DN may; hạt giống ,phân bón ,cây con, con giống, thức ăn trong các doanh nghiệp trồng trọt chăn nuôi. Bán thành phẩm mua ngoài là những chi tiết, bộ phận sản phẩm đơn vị khác sản xuất ra, DN mua về để lắp ráp hoặc gia công tạo ra sản phẩm. Ví dụ DN sản xuất xe đạp mua săm, lốp, xích…lắp ráp thành xe đạp. − Vật liệu phụ: là những thứ vật liệu khi tham gia vào sản xuất không cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm mà có tác dụng phụ như làm tăng chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sử dụng cuả sản phẩm. Ví dụ: thuốc nhuộm, tẩy trong DN dệt, sơn vécni trong DN sản xuất xe đạp, DNsản xuất đồ gỗ; Thuốc trừ sâu ,thuốc thú y ,chất kích thích sự tăng trưởng trong DN trồng trọt chăn nuôi hoặc để đảm bảo cho điều kiện lao động (giẻ lau, dầu mỡ, thuốc chống ẩm , rỉ) − Nhiên liệu: là những thứ vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt năng trong qúa trình sản xuất kinh doanh. Về thực chất, nhiên liệu tham gia vào sản xuất cũng chỉ được coi là vật liệu phụ nhưng do tính chất lý, hoá tác dụng của nó nên cần quản lý hoạch toán riêng. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể rắn như than, củi ;thể lỏng như xăng dầu;thể khí như hơi đốt. − Phụ tùng thay thế: Là những chi tiết, phụ tùng máy móc mà DN mua về phục vụ cho việc thay thế các bộ phận của phương tiện vận tải, máy móc thiết bị như vòng bi, vòng đệm, xăm lốp . − Thiết bị XDCB vật kết cấu: cả hai loại thiết bị này đều là cơ sở chủ yếu hình thành nên sản phẩm xây lắp nhưng chúng khác vơí vật liệu xây dựng nên được xếp vào loại riêng. + Thiết bị XDCB :là thiết bị được sử dụng cho công việc XDCB (bao gồm cả thiết bị cần lắp không cần lắp ) như thiết bị vệ sinh, thiết bị thông gió, thiết bị truyền hơi ấm, hệ thống thu lôi… + Vật kết cấu: là những bộ phận của sản phẩm XDCB mà doanh nghiệp xây dựng tự sản xuất hoặc mua của DN khác để lắp vào công trình xây dựng như vật kết cấu bê tông đúc sẵn, vật kết cấu bằng kim loại đúc sẵn. − Vật liệu khác: Bao gồm các loại vật liệu như vật liệu đặc trưng, các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, vật liệu thu nhặt được, phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lý TSCĐ Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý hạch toán chi tiết cụ thể của từng DN mà trong từng loại vật liệu nêu trên lại được chia thành từng nhóm, từng thứ, từng quy cách. b) Căn cứ vào mục đích công dụng của vật liệu cũng như nội dung quy định phản ánh chi phí vật liệu trên các tài khoản kế toán thì vật liệu của DN được chia thành : − Nguyên liệu ,vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất ,chế tạo sản phẩm . − Vật liệu dùng cho các nhu cầu khác như: phục vụ quản lý ở các phân xưởng, tổ, đội sản xuất, bộ phận bán hàng, quản lý DN. Căn cứ vào nguồn nhập, NLVL chia thành NLVL nhập kho do mua ngoài, tự gia công chế biến, nhận góp vốn liên doanh, vật liệu thu nhặt. 1.3.2 Phân loại công cụ dụng cụ Cũng như NLVL, CCDC trong các DNSX khác nhau cũng có sự phân chia khác nhau song nhìn chung CCDC được chia thành các loại sau: − Dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sx. − Dụng cụ đồ nghề . − Dụng cụ quản lý − Dụng cụ quần áo bảo hộ lao động − Khuôn mẫu đúc các loại − Lán trại tam thời − Các loại bao bì dùng để đựng hàng hoá, vật liệu Trong công tác quản lý CCDC được chia làm 3 loại : + Công cụ dụng cụ lao động + Bao bì luân chuyển + Đồ dùng cho thuê Ngoài ra, có thể phân chia thành CCDC đang dùng CCDC trong kho. Tương tự như đối với NLVL, trong từng loại CCDC cần được phân loại chi tiết hơn thành từng nhóm, trong từng nhóm lại chia thành từng thứ tuỳ theo yêu cầu trình độ quản lý của DN. Việc phân định trên đây chỉ mang tính tương đối .Trên thực tế việc sắp xếp NLVL ,CCDC như trên là căn cứ vào công dụng chủ yếu của NLVL, CCDC ở từng đơn vị cụ thể vì có thể ở đơn vị nàyvật liệu chính còn ở đơn vị khác lại là nguyên liệu phụ. Điều này không có ý nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quôc dân . Tuy nhiên sử dụng cách phân loại này lại có ý nghĩa to lớn đối với DN, giúp DN có thể theo dõi một cách chính xác thuận tiện từng loại, từng thứ NLVL, CCDC . Nhận biết được vai trò, vị trí của NLVL, CCDC trong quá trình sx để từ đó có cơ sở cho công tác tính giá thành sản phẩm, lao vụ kế toán mở các TK cấp I, cấp II cho phù hợp. 1.3.3 Đánh giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ Để phục vụ công tác quản lý,hạch toán kế toán NLVL, CCDC phải thực hiện việc đánh giá NLVL, CCDC. Đánh giá NLVL, CCDC là dùng tiền để biểu thị giá trị của NLVL, CCDC theo nguyên tắc nhất định. Kế toán nhập, xuất, tồn kho NLVL, CCDC phải phản ánh theo giá trị thực tế. Tuy nhiên trong không ít DN để đơn giản làm bớt khối lượng ghi chép, tính toán hàng ngày có thể sử dụng giá hạch toán để hạch toán tình hình nhập, xuất NLVL CCDC. Song dù đánh giá theo giá hạch toán, kế toán vẫn phải đảm bảo việc phản ánh tình hình nhập, xuất NLVL, CCDC trên các sổ kế toán tổng hợp, báo cáo kế toán theo giá thực tế. 1.3.3.1 Đánh giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá thực tế: Về nguyên tắc NLVL, CCDC phải ghi sổ theo giá thực tế nhập bằng giá nào thì xuất ra theo giá đó . Giá thực tế của NLVL, CCDC là toàn bộ chi phí thực tế mà DN phải bỏ ra để cod được loại NLVL, CCDC đó. Giá thực tế bao gồm giá bản thân của NLVL, CCDC, chi phí thu mua, chi phí gia công, chi phí chế biến. a) Giá thực tế của NLVL, CCDC nhập kho: Tuỳ theo tưng nguồn nhập mà giá thực tế của NLVL, CCDC bao gồm các khoản chi phí khác nhau. − Giá thực tế của NLVL, CCDC mua bao gồm : Mua ngoài = - + + Chi phí mua bao gồm: chi phí vận chuyển bốc dỡ, sắp xếp, bảo quản, phân loại đóng gói, chi phí bảo hểm (nếu có) từ nơi mua về đến DN, tiền thuê kho, thuê bãi ch[...]... yếu ở kho phòng kế toán của DN trên cơ sở hệ thống chứng từ kế toán về nhập, xuât kho NLVL, CCDC Vì vậy giữa kho phòng kế toán có sự liên hệ phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho việc ghi chép vào sổ kế toán của kế toán Hiện nay, trong các DNSX, tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán mà hạch toán chi tiết... NLVL, CCDC xuất dùng cho từng đối tượng các nhu cầu khác…gây khó khăn cho việc phân bố NLVL, CCDC vào khoản mục chi phí tính giá thành Kế toán tổng hợp nguyên liệu ,vật liệu ,công cụ dụng cụ theo phương pháp khai thương xuyên 1.6.1.1 Tài khoản sử dụng: Để hạch toán NLVL, CCDC kế toán sử dụng các tài khoản sau: − Tài khoản 152- Nguyên liệu ,vật liệu :Tài khoản này dùng theo dõi giá trị hiện có,... cao 1.6 Kế toán tổng hợp nguyên liệu, công cụ dụng cụ Hạch toán kế toán tổng hợp NLVL, CCDC là công việc ghi chép sự biến động về mặt giá trị của NLVL, CCDC trên các sổ kế toán tổng hợp Trong hệ thống kế toán hiện hành NLVL, CCDC là tài sản lưu động, thuộc nhóm hàng tồn kho của DN, việc mở rộng tài khoản tổng hợp ghi chép sổ kế toán xác định giá trị NLVL, CCDC tồn kho, giá trị NLVL, CCDC xuất dùng... giá cho phù hợp 1.4 1.4.1 1.4.2 Các chứng từ kế toán liên quan đến thủ tục nhập -xuất kho nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ Chứng từ sử dụng: Theo chế độ chứng từ kế toán ,ban hành theo QĐ số 1441/TC/QĐ/CKĐT ngày 1-11-1995 của Bộ trưởng bộ Tài Chính thì các chứng từ kế toán về vật liệu, CCDC bao gồm: − Phiếu nhập kho(mẫu 01-VT) − Phiếu xuất kho(mẫu 02-VT) − Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ... CCDC xuất dùng theo công thức sau : Giá thực tế VL,CCDC xuất trong kho kỳ = Giá hạch toán NLVL,CCDC xuất kho trong kỳ * H Mỗi phương pháp tính giá thực tế xuất kho NLVL, CCDC nêu trên đều có những ưu, nhược điểm những điều kiện áp dụng phù hợp nhất định Do vậy căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán để lựa chọn đăng ký một trong các. .. lặp về chỉ tiêu số lượng  Công việc kế toán dồn váo cuối tháng việc đối chiếu kiểm tra  Số liệu trong tháng giữa kho phóng kế toán khôn g tiến hành trong tháng do kế toán không ghi sổ Phạm vi áp dụng: Phương pháp này áp dụng cho các DN có khối lượng nhập, xuất không nhiều, ít nhân viên kế toán chi tiết vật liệu do vậy không có điều kiện ghi chép kế tóan tình hình nhập, xuất hàng ngày Phương pháp... 133,33,111,112… Các tài khoản này có nội dung kết cấu giống như phương pháp khai thường xuyên 1.6.2.2 -Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến NLVL,CCDC 1.6.2.2.1 -Kế toán tổng hợp nguyên liệu ,vật liệu: a) Đầu kỳ kết chuyển giá trị hàng đi đường vật liệu cuối kỳ trước sang TK611 Nợ TK611 Có TK 152,151 b) Mua NLVL các chi phí mua NLVL dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh − Trường... hợp xuất kho NLVL a) b) c) d) e) Xuất kho vật liệu dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh: Tuỳ theo mục đích sử dụng cuối tháng căn cứ vào các chứng từ (phiếu xuất kho-bảng phân bố vật liệu) , kế toán ghi Nợ TK621-Dùng trực tiếp cho sx,chế tạo sp Nợ tK 627-Dùng cho QLPX Nợ TK 641-Dùng cho bán hàng Nợ TK 642-Dùng cho QLDN Nợ TK 241-Dung cho XDCB Có TK 152-Trị giá vật liệu xuất dùng Xuất kho vật liệu gia công. .. để hạch toán nghiệp vụ ở kho, không phân biệt chi tiết NLVL, CCDC theo phương pháp nào Các sổ (thẻ) toán chi tiết vật liệu, sổ đối chiếu luân chuyển, sổ số dư vật liệu được sử dụng để hạch toán tình hình nhập, xuất, tồn kho NLVL, CCDC về mặt giá trị hoặc số lượng giá trị tuỳ thuộc vào phương pháp kế toán chi tiết áp dụng trong DN Ngoài các sổ kế toán chi tiết nêu trên còn có thể mở thêm các bảng... trình độ kế toán để áp dụng sao cho phú hợp Các hình thức sổ kế toán bao gồm: 1.7.1 Doanh nghiệp sử dụng hình thức Nhật ký chung − Đặc điểm :Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ nhật ký chung theo thứ tự thời gian nội dung nghiệp vụ kinh tế, phản ánh đúng mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán (quan hệ đối ứng với giữa các tài khoản ) rồi ghi vào sổ . LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 1 Khái niệm ,đặc điểm và vai. vai trò của nguyên liệu ,vật liệu( NL,VL) và công cụ dụng cụ( CCDC) 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của Nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ: Doanh nghiệp (DN)
- Xem thêm -

Xem thêm: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY, LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY, LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan