Quy tac ung xu trong nha truong

7 595 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 22:11

      !"#$%%& Tân Phượng, ngày 01 tháng 10 năm 2010 '()*+ ,-./01$%2$%'3456$%73489:$;<=>1? @AB$;C$%AD$; (E  !!"#$%%&'()*$+%,$%%&-. -  '/0. 1213 4(56787690. *  :8; -<;  =5  69>78 ; 69 69>7?<@ 0A>5<064 <B2?)<!C 2?)7*:DEF50A<764 =G)H7!;) 69IJ)EKI A3 4 (56L  3 !M%$%%N()*$$N$%%N-.(A65G2?7* *GOG78769I 5A)I G)=*G 6.PQ12;)=RS) T 1 69< T!6 U ;V=G)5=RS)I @ J))6.6GO$%%N$%"#L 70D"MW"(=)*%+#$%%&-.(A65G2?7* *GOG787695 )65I G)=*G 6.PQ12;)=RS) T 1 69< T !6 U ;VL QX8) -.0AI K 4>J *=RS)< '()*+F .,3GH(. * YZ> [G * :\)]C-. (^^=RS)1 R_) .,3IH *` 69E;YBa)*%""%$%"% b): =Rc1=567c6 *800d60e .,3JH50AI K@f^<0AI K7I g)<G* B(^^ =RS)1 R_) =5  69> 6 * : * Nơi nhận: (E  R68#L R^ K$;3C$?L$;      !"#$%%& Tân Phượng, ngày 01 tháng 10 năm 2010 '()+ '()MNO?  (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-THCSPT ngày 01/10/2010 của trường THCS Tân Phượng) H'() P ( .Q R 3GH%1 P S-.-1 R 5T U .8AV P $;5.Q R 3%W X $% " h R h )]R i :6 j  . j 64 h 6 j  . k . h I2 j ) G. h 0J j <J)  R h <764 R h 7. k )RH k 6E.GJ j ) H j IJ k )l2RH h 61)G j 6 )E. k 764 R h m .)J). h =G)=RS)1 R_) $^64 R h )G. k 6764 j  R j  64 j  h R h )]R i  i .=RS)1  R_). j 670. i . k G k I . i 6 R j  64 j ) 64> h  4 h 7 G. h J)!H i . j 6. h H:. . k   n h   . k RH h  [G:6 j   i .  i RH h ) n h  I  i . j 6 4 h 6 j  !J h "$&$%%W)). k %$%N$%%W7*: 78OG * )65GO6: !",$%%N()*",M$%%N-.(A .Q R 3IH'348Y U A U $;<A X 3 X 1-.Q$%A U 8%38@AB$;01";T R S "J h 67H h 60. i  1L $J h 67H h 6H:.<=RS) TY 5L #o)]C7c6@ 7*)RS6Rc)G*6L MJ h 67H h 61 h I=4<1 h I2RH h 6<J k )) 64 j IL +=G) J j 6 G j I<!6  G. j L=G))G j 6<) [64 j  G. j 6L ,J h 67H h 6)RH k 6 1=G))6.n k  L WJ h 67H h 6 121H6R= h L No)]R i H i H6J)J j )<J))RH k 6L .Q R 3JH1 U %1 R $%-.0. P C U S " h  J h E. h =G)I G k )E. k >764 j <=G)I G k ) G j I< J j 6=RH k )<H6J) )RH k 6L $'J h )=RH j <06.<J k J h )G h J k =G))6H k E. k >764 j l=R k =RH k ) H j IRH j  !R j J k ) h  i .E. p  . j GH:.7. k G. h 26 j IE64 G.<E4p4 h <64 h IY . h  )G. j 6 )6.Gm< G j )G. k 6)6H k E. k >764 j J h )=RH j <06.!.<04 .<Y J)E. k >  i RH j 0. i   1L #. h  . k  76)1I 64 k  . k <!. h   64pL 1 j . h EH j 6n h  01 h  H j II . h IR k )RH k 6)6.G2 <J)5L M. h  0. j 2RH h 6>G j 6 n k   R h 7. k  .>)6.. h 4 j . j ]. p  J j 6<. h  G. j  J j ))6. i 6=n h Y J)E. k  >. j   H'() P ( P Z X .Q R 3[H U $;<A X -V U .01 X $8%C$ " h >7R p )I . h IE1 j < J) . j G) 64 j I7 j <0. i En p  7R p )7. k )<J j )H =G)!. h )< G. k  . k  J h  64 j >7 j RH j )6.GL $ 1 h I . k  ) 64> n i  I . h IE1 j  i . . k RH h <Y i E1 j <Y i RH) i . ). k  q J)6>J j <74 k !H h >q J)E. k >764 j =64)<Y J)R j  h 0G i 76 j =n h J) . h =G))6H k E. k >764 j L # h I]4 h I<0. k 6=n h 0. k <I G k )E. k >764 j >J j . h  Y G. G j <)G j ). k )<)  h I<!. j  ![ p L M5I G)<=.)I ? f.)<> j =.)I  j )G j ). k )< n i  4 k I r _I7c6>J6=RS)!RI O> [G [ i J) R h  [G h ):6 j   s67c6.> q J)4 i =1l=6.m<G h 2. k 6< J j >G h >1 k EG[ k EG[ j <Y J)[GY 4.6< Y J) c`Y6B6 <Y J). j G=G j 1 k  ft5G!H>62*6.< \.7.7*G5)* $ *)uL5)*` G* . =.<Y6B>=.-.5vIL5)*EwY .6)6D)< A6) (^<O6 A6J)G*<Ew@)Y7*5)*EwY 5 [G: -.69=Rx) s67c6b R p Y J)=.)64 i >EG[ k EG[ j <Y J) J j >G h ! j !H p L ft5G2*67*G5)* $ *)uL5)*`G* . =.< Y6B>=.-.5vIL5)*EwY .6)6D)< A6) (^<O6 A6J)G*< Ew@)Y7*5)*EwY 5 [G: -.69=Rx) *=RS)l=a =RS) _I` .6 Gt`G e2Rc6"$ 5)m +q 6)J k 6E. k >764 j < J j 6 G j I< J j 6) 6 j EJ)6R p >n k  H i R 4 h ).) h < Y J))J k 6) 64))R i .<2. j ) 1<7 h  1 R p ) p <=) k 6L ,6<R h )7H h 6R 4 h  R p ) . j <Y J)Y 4 j  Y . j )<)164 h )J j )EH h L 65G764Y 6=)6uE*>769O6I g) A6y)<Y J)6EO6O65 I g)E*>769-. 17647I g)l=a=RS) _Iu)6.G2 m WzG h 6Y 64> RH k )<R k J h <Y J)G h 6G<)1J k . k GL N4 h )6H k E. k >764 j <=RH h Y 6=.74 k I . i 6Y64 i >=.< h 64 j <Y G. h  J h . h  R i .0. i G. i >.G. k H:.<H76 j  .Q R 3\H U $;<A X -V U .]V731$^8@AB$;%_-2]]$%C$5`$;.1" !6% "^>6 <E6 j  !R j Y 6)6.G64 h IJ 4 i  64 j  . h 6J j <R i  n i <EH k 6G h 6 Y 64>J h <767[ i <0n k  n p  =G)>G j 6n k   J h )q J)G64 h )< . h  26 j  Y J)G h 6 j  G j G h  . h 6J j  j  k {)1)  i )<0R h ] h  G)RS6 )6.G2 Lq J))vI5 J)6-. *=RS)<-.764  A =RS) G)RS6Y 506l=a=RS) _I2G69=Rx) 3 m $J)1><1 j  j Y 6 6 . k  J)7 j q J)>G h )G j < J)J k )< 64 h I.E. k >=. h 6. h :6 j  4 i 7 j EH j 6L # .  G h )< n h  ]. h Y 6)6. i 6:4 h J)764 j L M 1 h  64 i < 6.![ i 7. k  . h G)H p  R p )Y G h Y <7RH h )> h < Rc)2| K} < 5G G)RS6)6.G2 L +J=G j )<E h )) [7. k 64 h I  h Y64 h G h ))G h I i .)RS6)6.G2 7* T!6 =G)Y 6 6 . k  J)7 j <4 h I . i 64 i . h . h  14 h E. k >764 j  I . i 6 H k H j 6 n k I . i 6)6. i 6 n h  =G p E h 2G .Q R 3aH U $;<A X -V U .8T X %A U ^1 U $%C$$AV U $;"1 R . " R j  64 j  h ):6 j   i . . k RH h < i .). k  74 k :. 4 j <64 h I] h  7H h 6J i  R h <. h  1RH h )G. k 6L $6R p )n k 7. k I . h  =4 k  J h )E6 j  !R i <0. i ! h 7 G. h 21J j L0. i G74 j 0n h >1 j  . k RH h <0n h >1 j J). h <EH j 6n h  :J h )6. .Q R 3bH U $;<A X -V U .C U 8@Q$^C U !AV U .^5T R $;$;%.Q P  1- Ư ́ ng ̉ vơ ́ i cấp trên: "". h  n i . j G<>4 j  E4 j  < RH h )21p< 64 j >7 j RH j I 1J)I . i 6  1 h I . k  ) 64> h <~) S6)6. RS)]405G5G<I D5 }  }  ; 69 69>7? R j  64 j  h ) R h =. h  < 64 j >7 j <:4 k  . j  [G: 6 j  L "$=) R j <  i )  h =G)0. h G. h G<4 k ]1 h < .>)6.G h ))G h I h Y64 h 7H h 61 h I=4<0. i G74 j n h <2. 2R j  G1 h I=4q J)RH j EH j 62 j )764 j  )G h I h <I 40n k   G j H R j 2. <>. j G2. E. k >J i  . j 6n h  i .1 h I=4L "#q 6) j I1 h I=4I . i 6 . k G G i 6) 64> h <E6 j  !R j  2- Ư ́ ng ̉ vơ ́ i cấp dươ ́ i: $"RH h )21p1 h I2RH h 6=64 i Y .6 R j  64 j J h  64 j >7 j RH j )6.GJ J h <Y64 i >=.<)6. h >!. h <. h  )6. h 764 j  1 h I . k  Y i RH)<Y i E1 j  . k   n h  < 764 j  R j  64 j  64 j >7 j  4>JL $$RH)>1p G1 h I2RH h 6 G j 1 j I<G6 [G74 k >G j 6> j  h >7R p )R RH i )<1>R<)4 j 7G j )< G. k . i   i .1 h I2RH h 6L 1 . k  J j )764< J) . i >< 6.![ i Y G h Y <7RH h )> h =G)J)764 j 7. k J j !J h ) i .1 h I2RH h 6L $#q J)R i .:4 k < . h  26 j  <:.E64<= k 21 j I<].=H k 61 h I2RH h 6 3- Ư ́ ng ̉ vơ ́ i đồng nghiê ̣ p: #"G6J k )) 64 j I R)RH k 6 1=G))6.n k  >n k   1 h  64 i  6.![ i Y G h Y =G)J). h 7. k J j !J h )L #$q 64>J h <J=G j )< 1 . k  <0. i G74 j n h <2. 2R j  i .J k ) ) 64 j Iq J)) [) [ h <J h Y j <EJ6Y[ h G0[ k . h  <I [ G h >)1>1 h G. k Y4 h J j 6 0J j L ##JG h  . h 6J j 1 k  6 j <  i )  h < 1 . k   .>)6.)G h I h =G) J)764 j <J j !J h )Lq J)!J k )!. p <G h 6 j =G)!6  G. j <)6.G64 h I #MH j I. h <)6 h IH p  . G. k  . k  J h  64 j >7 j RH j )6.G 4. Ứng xử với học sinh: M"J=T) 15 -. T!6 <>8>>e) R)RH):<=69 BY 6]CEF576I O>-. T!6 L M$D>0DG)6b>6E64 9)6b.)65G764 - 69><)65G7640A>J< @)I ?=5 <@=Rx) 4>J< *=RS)<I ?   T!6 7*5@  =G)=RS)L M# ; 69) 64>~: !%W$%%W(787690. * 68E9=RS)<7*=RS)I @ J) 68vI TL 2O 4> T 4>L MMq J)=r2KI T!6  .Q R 3cH U $;<A X 8@"$;%T P .%" P ^d.$%%"1 P 88C P 8%Q X e8@"$;;.1"8.Q U 731 5.Q P $8%"1 P . 1- Ư ́ ng ̉ trong hô ̣ i ho ̣ p, sinh hoa ̣ t tâ ̣ p thể: "" . i 6 h >RH j J j 62)<  i 4 k J j  G j I< J j 6 . i G< J j 6) 6 j L  i J j )  1 i 06 j . k 6E64 j 7. k  h Y64 h I . h 064 i G h > j =RH h )6H k :6 j  n h  1 h %+I  h 4 i J i 6 j   Jp)J k 67. k 1  i :6 j   i .(.J i  R h 64 k  . k  J j  G j I< J j 6 ) 6 j < J j 6 . i G "$=G)Y 6 G j I  h 64 j  G. j 626J j ) G j 4 i H i  4 h J j =)<Y J)E. k >. i   RH i )4 h  )RH k 6Y . h L 6R p =1 j R j <1 j I=) [G2G p 6<) [<) 6 [ h I. h J j 62)1 k  64 h L Y J)G h 6 4 j 7. k E. k >764 j =64)LY J)0G i 74 k =RH h Y 6Y4 h   h J j  G j I< Y J)=.7. k G<6E. j 6 k 64 j =G)I G k ) G j I . h 064 i  h Y64 h  [G64 k  . k   i .   i G. j  G j (.J i  R h LY J)E*>769=64) Gt`6 9=64)=G)A TI<Y J)=.G@6< DGEK=64){ "#q4 h   h J j  G j I4 i Y . h  >H k 6<E. p  . j G1 h I=4=.=Rc<Y J)]J 1 i < [E1 h <2T2•IEO6 €)y6l) <)0*<0*m{ 2- Ư ́ ng ̉ trong giao tiếp qua điê ̣ n thoa ̣ i, Internet: $"R i 2 j )64 h Y64 j >< n i !R i 2 j )64 j  G. j 67. k G h )> j n h  J)764 j   ) i .H:.<H76 j q J)!R i 2 j )7. k G764 j =64) $$q 6)G j 6 . i 6 1 i 06 j =RH h J j 62)1 k =.GJ i 6l) h )G j <=G p =. k )<  j  4 i m q 61 k 2104Y6.G h )RH k 6  h >. h  n k G h EH k 6 . k G G i 6<]R)4< R h  2. <0J j I 1 j E. k >764 j  i .>n k  7. k 4 k ) 6 j RH j ) j I)RH k 61 k ) j IL =.GJ i 6J j 62)1 k  i <=G p =. k )< j  4 i •>ERH j )7R k . i ) [<G h 6 )R k J h <=G p =. k )<]R) JI . i 6I  k  H j I7H h 6J h 6RH j )) [<Y J)G h 6:. h G<  64 h 4 h  6 j )1Y G h  6 j  G)RH k 6) [L G h EH k 6. i >H<EH k 6 . k G=RH h Y 6Y4 h   h J j )G j 6 $#q 6) [.Y 6G h 6P‚EJ<J6]6) [V<1 k G h EH k 6 . k G G i 6<]R) 4< R h 2. <0J j I 1 j E. k >764 j  i .>n k   4 h )RH k 6)G j 61 k ) j In h  2. >n k   n k =.GJ i 6<=. k EH k 6=G p =. k )< j  4 i R k )J j 62) [G41 k  i .)RH k 6)G j 6•>ERH j )<G h 6)<]R) J RY 6 )G j 66L 4 h )RH k 6)G j 61 k ) j I)RH k 6Y . h  G j J j 62)Y J) J j =. h   64 j >  i .>n k   n k  4 i 64 j  G. j 6 G j  RH h )21p)RH k 6)G j 6E64 4 j 4 h  h ))RH k 6< 6 j . n i 1 k ) j IL G h EH k 6. h >H<EH k 6 . k G=RH h Y 6Y4 h   h J j 64 j  G. j 6 $MC2?)ƒ[[ ; 69) 64>~: 78!C2?)ƒ[=[ -. *=RS) .Q R 3fH U $;<A X -V U .$;AV R .8%C$8@"$;;.15W R $% "G h =. h   64 j >)6. h G2 j < 4 h I  j <71 j J j ))RH k 6 1=G))6. n k   1 h I . k  ) 64> n i  RH k )EJ h 6< n h  !. h   i .. i )<I . h IE1 j  i . . k RH h LY J)76I . j > . h IE1 j L $ R j  64 j J h H k 6!J h )7 G. h >H h 6H6R= h Q12R j ))6.n k  7 G. h < . j  I  h < G. k  1 j L #q J)4 i )RH k 6 1=G))6.n k  EH j 62 j )76 j =n h J). h  i .>n k  4 i E. k >=. h 6:6 j  q J)RH j J i  R h RH h 6 G i 6<>. .<>R k ) G j <!6  1 j <1 )6.7. k . h 764 j Y . h ]. G.<E. p )I n h  G j 4 i 7 j EH j 6L M)`=5  69>7c6)6.}  .Q R 3GgH U $;<A X -V U .$%C$!C$$V.A8@3 U "RH)>1p R j  64 j 7. k 71 j J j ) 121 R j  64 j J h   i =RH k )  n h  !. h   i .. i )<I . h IE1 j  i . . k RH h <:6 j   i . n h  :4 k 6 j . I RH) 6 j !R j )6. h >!. h  i .J i  R h . i )< n h  :4 k <G. k  4 i 7. k  121 H6R= h L $qn h  =G j )<E4pI [ h I7H h 6)RH k 6)6. k <)RH k 6EH h J i 6R]R i  h )>R h 7H h 6 >G j 6)RH k 6RH)=H j )6 h IH p  .E h  G. j . j <Y G h Y <!J h )G h n k  ) n p .7H h 6 . k )]G h ><E. h ))64 k )L #q J). 64 j I=. h 6I . h IE1 j 7. k G G. j J j ) i .. h H:.<J i  R h <. h  1H6R= h q J) .>)6.<] h 6)6 j <Yn h  J j )<0.G [. h  . k  76=. h 6 I . h IE1 j  .Q R 3GGH U $;<A X $V.T$;T P $;^5T$;$;AV R . " R j  64 j 4 h I!J h )7 G. h <: h <:6 j   H6J)J j )6 h IH p <  RH k ) Jp G)RH k 6)6. k <=[ i [><I  j R p <)RH k 6. k 1 j Y 6E4<]J h ). k <][<Y 6 :.RH k )L $6R p )n k =1 j R j ]. p  J j 67. k 74 j !6 H6J)J j )q6 j I H k 6 J)0. h G G H:.<J i  R h <H76 j G h  1 i >:4 k . h  J)674 k . h  . k  7676I . j >I . h I E1 j L #q J)G h  . k  76 G j E. k > R p )764 j =. h 67H h 6 1 k I G)> p  j  J)6b)}I „> v-.>A)RS6E*>J)5)65G2? Hh X  U  P Z P  .Q R 3GIHT X %A U 8%A P %.Q P $ "69=Rx) 6 j =. h   64 j >I J i 064 h <:. h =64 j 4 h G. k  4 i . h 0J j < 764 R h  J j :4 k 7. k J i  R h  R j  64 j ) 64> h  h . k L $ 6 _I7c6J)G*=G)7694=8<I @06< [G2…6<5 )65]IEGO6J)  .,3GJH./3 8%.%2$%  *R_ J):.7*5I2?) ; 69a)*%""%$%"% =G)=RS) _I`!; .@6<68 3 :6  Gt`570D Rc)2|-. g))65G2? }R_=*!G50@!) *)>< * !†R_68 3 0@!) GI r _I<>T6!; .@6R_0.Ed OG-. =RS) J):.7*69=Rx):  ; 69 (E K$;3C$?L$; . '()MNO?  (Ban hành kèm theo Quy t định số ……/QĐ-THCSPT ngày 01/10/2010 của trường THCS Tân Phượng) H'(). 8%Q X e8@"$;;.1"8.Q U 731 5.Q P $8%"1 P . 1- Ư ́ ng xư ̉ trong hô ̣ i ho ̣ p, sinh hoa ̣ t tâ ̣ p thể: "" . i 6 h >RH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tac ung xu trong nha truong, Quy tac ung xu trong nha truong, Quy tac ung xu trong nha truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn