Toán 5(T16) Giải toán về tỷ số %

11 432 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 02:11

Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Bi gii: S hc sinh nam chim s phn trm l: 5 x 100 : 16 = 31,25 % ỏp s: 31,25% 1. Kim tra bi c: Lp 5A cú 16 hc sinh. Trong ú cú 5 hc sinh nam. Hi s hc sinh nam chim bao nhiờu phn trm tng s hc sinh ca lp ? Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tiếp theo) Ví dụ 1 : Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường? Tóm tắt: Học sinh toàn trường: 800 học sinh nữ chiếm : 52,5% nữ : học sinh? Tóm tắt: 100% số học sinh toàn trường : 800 học sinh 52,5% số nữ toàn trường: học sinh? Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Bài giải 1% số học sinh toàn trường là: 800 : 100 = 8 (học sinh) 52,5% số học sinh toàn trường là: 8 x 52,5 = 420 (học sinh) Đáp số: 420 học sinh Hai bước tính trên gộp lại: 800 : 100 x 52,5 = 420 hoặc: 800 x 52,5 :100 = 420 Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100. Ví dụ 1 Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tiếp theo) Ví dụ 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng. Bài giải Số tiền lãi sau một tháng là: 1 000 000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng) Hay : 1 000 000 x 0,5 : 100 = 5 000 (ng) Đáp số: 5000 đồng Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tiếp theo) Luyện tập: Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó. Cách 1: Bài giải Số học sinh 10 tuổi là: 32 x 75 : 100 = 24 (học sinh) Số học sinh mười một tuổi là: 32 24 = 8 (học sinh) Đáp số: 8 học sinh Cách 2 Bài giải Coi tổng số học sinh cả lớp là 100% thì số học sinh 10 tuổi chiếm 75%. Số học sinh mười một tuổi chiếm số phần trăm là: 100% - 75% = 25%(số học sinh cả lớp) Vậy số học sinh mười một tuổi là: 32 x 25 : 100 = 8 (học sinh) Đáp số: 8 học sinh Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tiếp theo) Bài 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu? Bài giải Số tiền lãi gửi tiết kiệm là: 5 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000 (đồng) Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là: 5 000 000 + 25 000 = 5025 000 ( đồng) Đáp số: 5025 000 đồng Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Bài 3: Một xưởng may đã dùng 345 m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. HỏI Số vải may áo là bao nhiêu mét ? Bài giải Số mét vải dùng may quần là: 345 x 40 : 100 = 138 (m) Số mét vải dùng may áo là: 345 138 = 207(m) Đáp số: 207 m Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tiếp theo) Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100. Mun tỡm 52,5% ca 800 ta lm nh th no? Một ng ười bỏ ra 42 0 00 tiền vốn m ua rau. Sa u khi b án hết số rau , ngườ i đó thu đư ợc 25% lãi su ất. Số t iền lãi là: B. 3 200 C. B. 20 000 . Tỉ số phần trăm của hai số 19 và 30 là: 63,33 % A. 10987654321 0 B. 0,6333% C. 63333% Lãi suất một tháng là 0,8%. Nếu vay 4 000 000, thì phải trả bao nhiêu tiền? A. 320 000 32 000 B. 15 000 A. 105 000 10 500 C. Lãi suất tiết kiệm là 0,4% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Số tiền lãi sau một tháng người đó nhận được là: A. 2 000 C. 200 000 1 2 3 4 Ô CỬA BÍ MẬT . số học sinh cả lớp là 10 0% thì số học sinh 10 tuổi chiếm 7 5%. Số học sinh mười một tuổi chiếm số phần trăm là: 10 0% - 7 5% = 2 5%( số học sinh cả lớp) Vậy. đư ợc 2 5% lãi su ất. Số t iền lãi là: B. 3 200 C. B. 20 000 . Tỉ số phần trăm của hai số 19 và 30 là: 63,33 % A. 10987654321 0 B. 0,633 3% C. 6333 3% Lãi suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 5(T16) Giải toán về tỷ số %, Toán 5(T16) Giải toán về tỷ số %, Toán 5(T16) Giải toán về tỷ số %