KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

22 1,875 1
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 17:20

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN: 1) Tổ chức quản lý vốn bằng tiền các khoản thanh toán ở công ty Bắc Á. Hiện nay, việc quản lý vốn bằng tiền nói chung của tất cả các doanh nghiệp của công ty lâm sản Bắc Á nói riêng là một vấn đề vô cung quan trọng. Vốn trong công ty bao gồm: vốn lưu động vốn cố định. Trong đó, các khoản vốn bằng tiền thuộc vốn lưu đông. Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm: tiền mặt tại quỹ tiền gửi ngân hàng. Công ty lâm sản Bắc Á tổ chức hạch toán vốn bằng tiền theo những nguyên tắc sau: - Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kế toán sử dụng một đơn vị thống nhất, viết tắt là VNĐ. - Nguyên tắc cập nhật: kế toán phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện có tình hình thu chi toàn bộ các khoản tiền, mở sổ theo dõi chặt chẽ, chánh thất thoát, làm thiếu hụt tiền mặt của công ty. Nội dung vốn bằng tiền của công ty lâm sản Bắc Á: *Tiền mặt tại quỹ: Doanh nghiệp dùng để chi tiêu các hoạt động thường xuyên của công ty với chi phí không quá lớn ( so với các khoản thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng ) mà công ty đã thoả thuận với ngân hàng. Tiền mặt của công ty được bảo quản trong két sắt do thủ quỹ đảm nhiệm, khi muốn đổi thủ quỹ phải do giám đốc quyết định khi bàn giao thay đổi bắt buộc phải kiêm quỹ. Mọi hoạt động liên quan đến thu chi đều phải có chứng từ phiếu thu chi hợp lý, hợp lệ đều do thủ quỹ chịu trách nhiêm thực hiện. *Tiền gửi ngân hàng: Là khoản tiền gửi tại ngân hàng, để tránh rủi ro, mất mát phục vụ cho mục đích chi tiêu khi cần thiết. Kế toán TGNH theo dõi chặt chẽ khoản tiền có trong tài khoản, căn cứ vào giấy báo nợ giấy báo có kế toán sẽ biết được tình hình tăng giảm của tiền gửi. Hiện nay công ty lâm sản Bắc Á đã mở tài khoản tại một số ngân hàng 2 ngân hàng chính là: +, Ngân hàng Á Châu ACB. +, Ngân hàng Bắc Á. *Các khoản thanh toán: là các khoản công nợ giữa công ty với người mua, giữa công ty với người bán Kế toán có nhiệm vụ theo dõi tình hình thu trả các khoản nợ để có biện pháp tích cực trong công việc, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn. Tât cả các khoản nợ phải thu các khoản nợ phải trả đều phải được theo dõi riêng cho từng đối tượng để thuận lợi cho việc quản lý. Nội dung các khoản phải thu: +,Phải thu của khách hàng. +,Các khoản tạm ứng chưa thanh toán. +,TGTGT được khấu trừ chưa thực hiện. +,Các khoản phải thu. Nội dung các khoản phải trả: +, Phải trả cho người bán. +, Nộp ngân sách nhà nước. +, Trả nợ vay ngắn hạn. +, Trả nợ vay dài hạn. +, Các khoản phải trả khác. Kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, giáy báo nợ có, hoá đơn mua bán hàng, hoá đơn GTGT do kế toán vật liệu kế toán quỹ chuyển sang, kế toán thanh toán sẽ định khoản phản ánh vào sổ chi tiết. 2) Kế toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán của công ty lâm sản Bắc Á. a) Chứng từ kế toán sử dụng: - Phiếu chi ( mẫu số 01 – TT ) - Phiếu thu ( mẫu số 02 – TT ) - Biên lai thu tiền ( mẫu số 05 – TT ) - Giấy đề nghị tạm ứng ( mẫu số 03 – TT ) - Giấy thanh toán tiền tạm ứng ( mẫu số 04 – TT ) - Bảng kiểm quỹ ( mẫu số 07a – TT ) - Giấy báo nợ, giấy báo có, bảng sao kê. - Hoá đơn mua hàng. - Hoá đơn GTGT. b) Sổ sách kế toán sử dụng: - Sổ theo dõi thanh toán. - Sổ quỹ ( kiêm báo cáo quỹ ) - Sổ tiền gửi. - Bảng số 1, 2, 4, 5, 8 Sổ tài khoản: 111, 112, 131 c) Quy trình kế toán: Sổ chi tiết, sổ TT Sổ cái TK 111, 112… Chứng từ gốc NKCT số 1, 2, 4… Bảng số 1, 2… *Trình tự ghi sổ: - Hàng ngày, khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh căn cứ vào chứng từ gốc kế toán viên lập phiếu thu phiếu chi. Từ phiếu thu, phiếu chi vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, sổ chi tiết hoặc sổ thanh toán. Căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tiến hành vào bảng số 1, 2, 3, 4, 5, 8. Sau đó từ bảng nhật ký chứng từ vào sổ cái tài khoản 111, 112, 131. -Cuối tháng kế toán trưởng tổng hợp, khoá sổ bảng số 1, 2, xác định tổng số phát sinh nợ tài khoản 111, 112 đối ứng với các tài khoản liên quan. Đồng thời khoá sổ nhật ký chứng từ số 1, 2, 3. Cộng tổng số phát sinh có tài khoản 111, 112, 131. Sau đó lấy số liệu này ghi sổ cái TK 111, 112, 131 II) KẾ TOÁN NGUYÊN VẠT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY BẮC Á: 1) Giới thiệu chung về vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty Bắc Á. Công ty lâm sản Bắc Á là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng về ván sàn tự nhiên, các sản phẩm nọi thất… Các sản phẩm này đòi hỏi chi phí nguyên vật liệu rất lớn, chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí giá thành sản phẩm. Do vậy việc quản lý chặt chẽ vật liệu trong quá trình dự trữ, bảo quản sử dụng có ý nghĩa rất lớn trong việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tiết kiệm vốn cho công ty. Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hiên nay công ty sử dụng các loại vật liệu như: gỗ sồi, gỗ giáng hương, thông… Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, có rất nhiều loại công cụ dụng cụ đang sử dụng tại công ty như: máy vi tính, bàn ghế, bảo hộ lao động, các dụng cụ sửa chữa… Do là một công ty sản xuất kinh doanh đồ gỗ, trang trí nội ngoại thất nên chủng loại nguyên vật liệu rất phong phú đa dạng. Công ty chủ yếu sử dụng nguyên liệu nhâp, nguyên liệu được nhập khẩu từ Lào, Châu Âu, xuất khẩu gỗ ở Trung Quốc trông rừng ở khu vục Bắc Ninh. Công cụ dụng cụ của công ty từ các đại lý các nhà phân phối quanh khu vực trong nước. 2)Thủ tục quản lý, cấp phát nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty lâm sản Bắc Á. a)Thủ tục nhập kho NVL- CCDC tại công ty: Khi NVL- CCDC về đến kho thì các bộ kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, số lượng quy cách, phẩm chất của NVL- CCDC, xem có đảm bảo hay không rồi thủ kho mới tiến hành viết phiếu nhập kho gửi lên phòng kế toán. b)X uất NVL- CCDC: Khi có yêu cầu xuất NVL- CCDC của phong kế hoạch kỹ thuật đã hết thì phòng kế hoạch kỹ thuật có đơn yêu cầu xuất NVL- CCDC, thì thủ kho tiến hành xuất NVL- CCDC, rồi viết phiếu xuất kho NVL- CCDC. 3) Kế toán chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty Bắc Á. Đối với kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty thì công ty đã sử dụng phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển, để theo dõi về số lượng giá trị của NVL- CCDC. Quy trình ghi sổ kế toán - Ở kho mở thẻ kho để theo dõi số lượng từng danh điểm VL- CCDC. phiếu nhập thẻ kho phiếu xuất sổ đối chiếu luân chuyển bảng xuất bảng nhập - Ở phòng kế toán sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép phản ánh số VL- CCDC luân chuyển trong tháng. Tình hình nhập xuất NVL- CCDC trong thánh tồn cuối tháng của từng VL- CCDC theo chỉ tiêu số lượng giá trị của VL- CCDC. - Sổ đối chiếu luân chuyển được dùng trong cả năm cuối tháng chỉ ghi một lần vào cuối tháng, trên cơ sở chứng từ nhập xuất. - Mỗi thứ VL- CCDC ở từng kho theo từng người chịu chách nhiệm vật chất được ghi vào dòng sổ cuối tháng, đối chiếu luân chuyển với thẻ kho, sau đó kiểm tra số tiền của từng loại với sổ kế toán tổng hợp. *Ưu nhược điểm của phương pháp: - Ưu điểm: theo phương pháp này giảm được khối lượng ghi sổ kế toán do ghi 1 lần vào cuối tháng. -Nhược điểm: công việc ghi sổ kế toán vẫn còn độc lập về chỉ tiêu, số lượng công việc, kế toán dồn vào cuối tháng, nên việc kiểm tra đối chiếu kém hiệu quả, số liệu trong tháng giữa kho phòng kế toán không tiến hành trong tháng do kế toán không ghi sổ. 4) Kế toán tổng hợp VL- CCDC của công ty Bắc Á. a) Chứng từ kế toán sử dụng: - Phiếu nhập kho. - Phiếu xuất kho. - Biên bản kiểm vật tư hàng hoá. - Phiếu xuất kho hàng vận chuyển. - Hoá đơn kiểm phiếu xuất kho. - Bảng phân loại. - Hoá đơn GTGT. b) Trình tự ghi sổ: - Chứng từ ghi sổ. - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. - Sổ cái tài khoản 152, 153. c) Quy trình kế toán NVL - CCDC sổ chi tiết chứng từ ghi sổ chứng từ gốc bảng tổng hợp chi tiết sổ cái sổ đăng ký chứng từ ghi sổ bảng cân đối phát sinh BCTC Trình tự ghi sổ: chứng từ gốc của NVL - CCDC gồm có: hoá đơn GTGT, biên bản kiểm nghiệm thu, phiếu mua hàng, phiếu hoá đơn cước phí… Từ chứng từ gốc kế toán chi tiết định kỳ cứ năm ngày từ chứng từ gốc kế toán vào chứng từ ghi sổ, từ chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ. Cuối tháng từ chưng từ ghi sổ vào sổ cái, đối chiếu sổ cái với bảng tổng hợp chi tiết NVL, căn cứ vào sổ chứng từ ghi sổ bảng tổng hợp chi tiết NVL, bảng cân đối phát sinh để lập báo cáo tài chính. III) KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY BẮC Á: 1) Giới thiệu chung về tái sản cố định của công ty Bắc Á. Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật, là nền tảng đảm bảo cho doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động tạo ra được sản phẩm. Các loại TSCĐ hiện có của công ty bao gồm: Tên tài sản ĐVT Khối lượng Tường bao Phân sưởng sản xuất lắp ráp Kho thánh phẩm Sân phơi nhà kho NL Bể tẩy rửa Nhà ăn Khu chế suất NL thô Nhà hun sinh Hệ thống cống ngầm Máy vi tính X e tải m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 cái cái 375 840 840 3.000 150 100 840 150 120 4 6 2) thủ tục quản lý mua sắm, nhượng bán, thanh lý TSCĐ ở công ty Bắc Á. a) Thủ tục quản lý TSCĐ. Do đặc điểm của TSCĐ, nên doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ TSCĐ cả về mặt giá trị hiện vật. - Về mặt giá trị: phải quản lý chặt chẽ nguyên giá, tình trạng hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ, việc thu hồi vốn đầu tưban đầu để tái sản xuất TSCĐ của doanh nghiệp. - Về mặt hiện vật: doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ số lượng, tình trạng biến động TSCĐ. Hiện trạng kỹ thuật của TSCĐ, cần kiểm tra giám sát việc bảo quản sử dụng TSCĐ ở từng bộ phận của doanh nghiệp. b) Thủ tục mua sắm nhượng bán, thanh lý TSCĐ. *Thủ tục mua sắm, xây dựng hoàn thành: Khi có TSCĐ mới tăng do mua sắm, do xây dựng hoàn thành biếu tặng, đưa vào sử dụng phải lập hợp đồng bàn giao TSCĐ, gốm đại diện bên giao bên nhận hợp đồng bàn giao có nhiệm vụ nghiẹm thu lập biên bản. TSCĐ được lập thành 2 bản( bên giao giữ một bản, bên nhận giữ một bản ) biên bản giao nhận TSCĐ được chuyển cho phòng kế toán vào hồ sơ TSCĐ. Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ các chưng từ khác như: biên bản đánh giá lại TSCĐ, các tư liệu kỹ thuật có liên quan. Kế toán lập thẻ TSCĐ lưu ở phòng kế toán trong suốt thời gian sử dụng để tổng hợp TSCĐ. Mỗi TSCĐ được theo dõi trong từng trang của sổ TSCĐ. *Nhượng bán, thanh lý TSCĐ: TSCĐ trong doanh nghiệp do nhượng bán, thanh lý… Trong mọi trường hợp giảm thì kế toán phải làm thủ tục xác định đúng các khoản chi phí thu nhập. Khi thanh lý căn cứ vào quyết định thanh lý, để lập biên bản thanh lý TSCĐ để tổng hợp chi phí thanh lý, giá trị thu hồi khi công việc thanh lỷ hoàn thành. Biên bản thanh lý TSCĐ đựoc lập thành 2 bản: 1 bản chuyển cho phòng kế toán, 1 bản chuyển cho bộ phận quản lý sử dụng TSCĐ. Khi giao TSCĐ cho đơn vị khác phải lập biên bản giao nhận TSCĐ, báo cáo kiểm TSCĐ, được sử dụng để ghi giảm TSCĐ trên thẻ TSCĐ sổ TSCĐ. 1) Phương pháp khấu hao TSCĐ ở công ty Bắc Á Hiện nay công ty đang áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ, theo phương pháp đường thẳng. Theo phương pháp này, căn cứ vào nguyên giá TSCĐ thời gian sử dụng của TSCĐ để xác định mức trích khấu hao bình quân năm cho TSCĐ theo công thức: M KH(năm) = M KH(tháng) = = M KH : mức khấu hao trung bình Sau khi tính được Mkh trong từng TSCĐ, kế toán tập hợp lại theo từng bộ phận sử dụng tập hợp chung cho toàn doanh nghiệp. Cuối tháng mỗi quý, kế toán lập bảng tính phân bổ khấu hao tai sản. 4) Kế toán tổng hợp TSCĐ tại công ty Bắc Á. a) Chứng từ sử dụng của công ty Bắc Á. - Thẻ TSCĐ. - Biên bản thanh lý TSCĐ. - Biên bản kiểm nhận TSCĐ. - Hoá đơn GTGT. b) Sổ kế toán sử dụng. - Thẻ TSCĐ. - Chứng từ ghi sổ. - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. - Sổ cái TK 211, 213. NG số năm sử dụng NG số năm sử dụng * 12 tháng M KH(năm) 12 tháng [...]... căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ Nếu nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần theo dõi chi tiết, kế toán mở sổ chi tiết tài khoản ( có liên quan ) , cuối tháng vào bảng tổng hợp chi tiết Cuối tháng từ chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ cái TK 334, 338 Đối chiếu sổ cái với bảng tổng hợp chi tiết Nếu khớp cuối tháng lập báo cáo tài chính V) TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG... ty, các nhân viên thống đơn vị lập phiếu xin lĩnh vật tư trên cơ sở định mức vật tư cho sản xuất cho nhu cầu đột xuất, gửi lên phòng vật tư cho các đơn vị chuyển toàn bộ chứng từ xuất sang phòng kế toán NVL xuất dùngcho phân xưởng nào thì hạch toán cho phân xưởng đó Phiếu xuất kho sẽ không ghi cột số tiền, cuối tháng kế toán sẽ tiến hành tính giá trung bình bằng chương trình phần mềm kế toán. .. cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đơn giá trả theo quy định để tính lương cho thời gian làm đêm, thêm giờ hưởng lương Thì số giờ làm thêm được tính bằng 100% giờ hưởng lương cấp bậc các khoản phụ cấp b) Phương pháp tính các khoản phải trả cho người lao động Ngoài lương chính công ty còn phải trả các khoản khác cho người lao động như: lương phép, ăn ca, BHXH, thưởng thi đua… Các khoản. .. nhân hệ số đã đăng ký 3) Kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương a) Chứng từ kế toán sử dụng - Bảng chấm công - Phiếu nghỉ hưởng BHXH - Hợp đồng giao khoán - Phiếu sác nhận sản phẩm - Bảng thanh toán tiền lương b) Sổ sách kế toán sử dụng - Bảng phân bổ tiền lương BHXH - Chứng từ ghi sổ - Sổ cái TK 334, 338 c) Quy trình kế toán chứng từ gốc sổ chi tiết TK( có liên quan ) chứng từ... hoá Z = C 2) Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm a) Chứng từ kế toán sử dụng - Phiếu xuất vật tư - Bảng tổng hợp hàng xuất kho - Bảng tính giá thành sản phẩm - Giấy thanh toán các hàng hoá chi phí trong sản xuất b) Sổ sách kế toán sử dụng - Sổ chi tiết - Bảng phiếu xuất - Sổ cái TK 154, 621, 622, 627 - Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ - Nhật ký chứng từ c) Quy trình kế toán phiếu... căn cứ vào phiếu xuất HĐGTGT, các chứng từ gốc kế toán vào bảng phiếu xuất, vào nhật ký chứng từ Nếu cần theo dõi chi tiết thì mở sổ chi tiết TK để theo dõi Hàng ngày từ bảng phiếu xuất vào nhật ký chứng từ, từ nhật ký chứng từ bảng phiếu xuất, vào sổ cái TK 154, 621, 622, từ sổ chi tiết TK vào bảng tổng hợp phiếu xuất Đối chiếu với sổ cái TK 154, 621, 622 Nếu khớp làm căn cứ vào bảng... toán máy Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán lập bảng chứng từ xuất theo tháng theo thứ tự thời gian theo định khoản *Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí NCTT bao gồm: tiền lương, tiền công phụ cấp lương, tiền ăn ca… Phải trả công nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện lao vụ, dịch vụ Các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định, trên tiền lương của công...c) Quy trình kế toán thẻ kho Biên bản giao nhận sổ chứng từ TSCĐ chứng từ ghi sổ bảng tổng hợp chi tiết sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sổ cái Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Khi phát sinh các hoạt động tăng giảm TSCĐ căn cứ vào các chứng từ liên quan kế toán phản ánh vào thẻ TSCĐ, đồng thời ghi vào sổ chi tiết TSCĐ Cuối tháng từ sổ chi tiết TSCĐ vào bảng tổng hợp chi tiết... hợp xuất kho thành phẩm nội bộ, đến các đại lý ký gửi sẽ sử dụng chứng từ phiếu xuất kho, kiêm vận chuyển nội bộ Do đặc diểm của công ty, nên công ty hạch toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 3) Kế toán tổng hợp thành phẩm tiêu thụ thành phẩm ở công ty Bắc Á a) Chứng từ kế toán sử dụng - Hoá đơn GTGT - Hoá đơn bán hàng - Bảng thanh toán hàng, đại lý ký gửi - Phiếu... vào chứng từ hợp lệ như: giấy làm việc, giấy chứng nhận nghỉ ốm, giấy làm thêm giờ… Thực hiện đúng đủ chế độ cho người lao động Công ty cũng thực hiện đóng đầy đủ BHXH cho người lao động có hợp đông lao động từ 3 tháng trở lên Theo quy định công ty trích 19% hệ số mức lương đăng ký với cơ quan BHXH người lao độnh đóng 3% mức lương công nhân hệ số đã đăng ký 3) Kế toán tổng hợp tiền lương các . KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN: 1) Tổ chức quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán ở công ty Bắc Á. Hiện nay, việc quản lý vốn bằng. do kế toán vật liệu và kế toán quỹ chuyển sang, kế toán thanh toán sẽ định khoản và phản ánh vào sổ chi tiết. 2) Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN, KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN, KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn