BIEN BAN COI THI DK LAN I

3 489 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 17:11

Trờng Tiểu Học Định Tăng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do-Hạnh phúc Biên bản làm việc hội đồng coi thi khảo sát lợng mũi nhọn năm học 2007-2008 Hội đồng làm việc vào hồi 7 giờ ngày 23/4/2008. Địa điểm: Văn phòng Trờng Tiểu học Định Tăng. Thành phần: 1.Ông: Nguyễn Tuấn Dũng -Hiệu trởng nhà trờng làm Chủ tịch 2. Ông: Lê Văn Oai -Phó chủ tịch hội đồng coi thi 3. Bà: Lê Thị Lơng - Thanh tra thi 4. Ông: Lê Văn Thạo - Th ký hội đồng thi 5. Bà: Nguyễn Thị Giang - Giám thị phòng 1- 7. Bà: Trần Thị Duyên 6. Bà: Lê Thị Hoài Nam - Giám thị phòng 2 - 8. Bà: Lê Thị Hơng Tổng số có mặt: 8 đồng chí Tổng số vắng: không Chủ tịch hội đồng coi thi: Nguyễn Tuấn Dũng Th ký hội đồng coi thi : Lê Văn Thạo Nội dung: 1/ Hội đồng coi thi nghe ông Nguyễn Tuấn Dũng triển khai nôị dung công văn số 31/GDYD về việc khảo khát chất lợng mũi nhọn. Năm học: 2007-2008 Yên Định ngày 7/3/2008 + Đối t ợng : Là học sinh dang học lớp 1,2,3,4,5 đạt học sinh giỏi học kỳ 1 năm hcọ 2007-2008 ( Mỗi học sinh chỉ đăng ký dự thi 1 môn) Thời gian : 90 phút. 2. Hội đồng coi thi nghe ông Nguyễn Tuấn Dũng thông qua quyết định thành lập Hội đồng coi thi và phân công trách nhiệm từng thành viên. 1. Chủ tịch hội đồng coi thi: Ông: Nguyễn Tuấn Dũng 2. Phó chủ tịch hội đồng coi thi: Ông: Lê Văn Oai 3. Thanh tra coi thi : Bà: Lê Thị Lơng 4. Th ký hội đồng coi thi : Ông: Lê Văn Thạo 5. Giám thi coi thi 1, 2,3 Bà: Nguyễn Thị Giang - Trần Thị Duyên 6. Giám thị coi thi 4, 5 Bà: Lê Thị Hoài Nam - Lê Thị Hơng 3. Hội đồng coi thi nghe ông Chủ tịch hội đồng côi thi quán triệt quy chế, nhiệm vụ từng thành viên và thông báo hội đồng coi thi về thí sinh, phòng thi, cơ sở vật chất, trật tự an ninh đảm bảo cho việc coi thi đúng quy chế: ( nói rõ phòng thi, bàn ghế) a/ Về thí sinh tham gia dự thi môn Tiếng Việt: + Khối lớp 1: 4em + Khối lớp 2: 5 em + Khối lớp 3: 4 em + Khối lớp 4: 2 em + Khối lớp 5: 3 em Tổng : 18 em ( có danh sách kèm theo) b/ Thí sinh tham gia dự thi môn Toán: + Khối lớp 1: 6 em + Khối lớp 2: 3 em + Khối lớp 3:4 em + Khối lớp 4: 2 em + Khối lớp 5: 2 em Tổng 17 em.( có danh sách kèm theo) c/ Hội đồng phân thành 2 phòng thi: * Phòng 1: Giám thị Nguyễn Thị Giang - Trần Thị Duyên gồm các em tham dự thi khối lớp 1,lớp 2 thi 2 môn Toán và Tiếng Việt (có danh sách kèm theo) Tổng số thí sinh : Môn Toán 9 em Môn Tiếng việt 9 em * Phòng 2: Giám thiThị Hoài Nam - Lê Thị Hơng gồm các em tham gia dự thi khối 3,4,5 thi 2 môn Toán, T.Việt ( có danh sách kèm theo) Tổng số thí sinh: Môn Toán : 8 em Môn Tiếng việt: 9 em 4/ Thời gian tiến hành làm việc hội đồng coi thi. a/ Hội đồng họp từ 7h40 phút họp phân công trách nhiệm làm các thủ tục. + 8 giờ Chủ tịch hội đồng coi thi bóc đề, kiểm tra đề. + Tổng số đề có thực: 40 đề + So với số liệu sơ mi: Đủ + Tổng số đề phát phòng thi số 1: 18 đề Giám thị phòng 1 nhận đề + Tổng số đề phát phòng thi số 2: 17đề Giám thị phòng số 2 nhận đề b/ Thời gian tính giờ: - Đ/C Oai đánh hiệu lệnh trống: * 1 hồi 3 tiếng tập trung thí sinh vào phòng thi. 1 tiếng trống tính giờ làm bài. 1 tiếng trống thông báo thời gian làm bài còn 15 phút. 1 hồi trống dài thu bài thi. c/ Thời gian tính làm bài từ 8 h 10 / đến 9 h 40 / thu bài thi. 5/ Phân công thu bài thi: * Chủ tịch Hội đồng coi thi thu phòng số 1: Tổng số 18 bài (đủ). * Phó chủ tịch Hội đồng coi thi thu phòng số 2: Tổng số 17 bài (đủ). * Niêm phong bài thi: Th ký. Hội đồng coi thi niêm phong bài thi trớc toàn thể các thành viên đúng theo quy chế, vào hồi 10 h cùng ngày. 6/ Đánh giá Hội đồng coi thi ( Chủ tịch đánh giá). Tổ chức coi thi đúng theo quy chế khách quan, trung thực trong quá trình diễn ra bình thờng không có điều gì xảy ra. Hội đồng bế mạc vào hồi 10 h 30 / cùng ngày. P.Chủ tịch HĐCT Lê Văn Oai Chủ tịch HĐCT Nguyễn Tuấn Dũng Th ký HĐCT Lê Văn Thạo Thanh tra thiThị Lơng Giám thị : 1. Nguyễn Thị Giang 2. Trần Thị Duyên 3. Lê Thị Hoài Nam 4. Lê Thị Hơng . đồng coi thi: Ông: Nguyễn Tuấn Dũng 2. Phó chủ tịch h i đồng coi thi: Ông: Lê Văn Oai 3. Thanh tra coi thi : Bà: Lê Thị Lơng 4. Th ký h i đồng coi thi :. Thạo 5. Giám thi coi thi 1, 2,3 Bà: Nguyễn Thị Giang - Trần Thị Duyên 6. Giám thị coi thi 4, 5 Bà: Lê Thị Ho i Nam - Lê Thị Hơng 3. H i đồng coi thi nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: BIEN BAN COI THI DK LAN I, BIEN BAN COI THI DK LAN I, BIEN BAN COI THI DK LAN I