Tiet 47 bao mat thong tin trong cac he CSDL

15 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2021, 10:56

§ 13  Biết khái niệm bảo mật tồn quy định, điều luật bảo vệ thông tin;  Biết số cách thông dụng bảo mật CSDL;  Có ý thức thái độ đắn việc sử dụng bảo mật CSDL I Khái niệm bảo mật: Bảo mật thông tin có nghóa là: - Ngăn chặn truy nhập không phép - Hạn chế tối đa sai sót người dùng - Đảm bảo thông tin mát hay thay đổi ý muốn - Không tiết lộ nội dung liệu chương trình xử lý hoc_sinh1  II Các biện pháp bảo mật -Chính sách ý thức -Mã hóa thông tin -Phân quyền truy nhập Chính sách ý thức: + Sự quan tâm phủ (trong việc ban hành chủ trương sách quy định cụ thể bảo mật thông Chính sách ý thức: + Người có tránh nhiệm Đề quy định cụ thể, cung cấp tài chính, nguồn lực để bảo mật thông tin Chính sách ý thức: + Người phân tích thiết kế, người QT CSDL Tìm giải pháp tốt phần cứng phần mềm thích hợp Chính sách ý thức: + Người dùng: Ý thức coi trọng thông tin; có trách nhiệm cao, thực tốt quy trình, quy phạm người quản trị hệ thống yêu cầu, tự giác thực điều khoản Phân quyền truy nhập: Các hệ QTCSDL có chế cho phép nhiều người dùng khai thác CSDL để phục vụ nhiều mục đích khác Thông tin Phân quyền truy nhập: Tùy theo đối tượng, vai trò người dùng mà họ phân quyền cụ thể (đọc, sửa, bổ sung, xóa ) không phép truy nhập Thông tin Phân quyền truy nhập: Để biết người dùng thuộc loại nào, cung cấp quyền truy nhập gì, người dùng phải đăng nhập với hệ QTCSDL hoc_sinh1  Các cách đăng nhập UserName - Password Vân tay – giọng nói Gương mặt Phân quyền truy nhập: Phân quyền truy nhập theo khung nhìn: Thí dụ: Hs Phụ huynh Giáo viên Ng quản trị Ma_HS Điểm Đ Đ Các TT khác K Ñ Ñ K Ñ Ñ Ñ Ñ-S-BX Ñ-S-BX Ñ-S-BX Mã hóa thông tin – nén liệu: Có nhiều cách mã hóa thông tin nén Ex: liệu: CCCCBBBBBAACCCXXXX 4C5B2A3C4X abdcf cdfehhk Key: X=Z Mã hóa thông tin – nén liệu: Có nhiều cách mã hóa thông tin nén Ex: liệu: Mã hóa thông tin giúp cho việc bảo mật tốt, nén liệu vừa giúp bảo mật vừa cách bảo quản tốt hoạt động hệ thống 3 Lưu biên bản: Nhờ biên lưu trữ, người QT hệ thống biết: + Số lần truy nhập vào hệ thống, vào thành phần hệ thống + Ngày, giờ, Username, yêu cầu lần truy nhập Hiện nay, giải pháp phần mềm lẫn phần cứng chưa bảo đảm hệ thống an toàn tuyệt đối ... khoản Phân quyền truy nhập: Các hệ QTCSDL có chế cho phép nhiều người dùng khai thác CSDL để phục vụ nhiều mục đích khác Thông tin Phân quyền truy nhập: Tùy theo đối tượng, vai trò người dùng mà... bảo mật thông tin Chính sách ý thức: + Người phân tích thiết kế, người QT CSDL Tìm giải pháp tốt phần cứng phần mềm thích hợp Chính sách ý thức: + Người dùng: Ý thức coi trọng thông tin; có trách... truy nhập theo khung nhìn: Thí dụ: Hs Phụ huynh Giáo viên Ng quản trị Ma_HS Điểm Đ Đ Các TT khác K Đ Đ K Đ Đ Đ Đ-S-BX Đ-S-BX Đ-S-BX Mã hóa thông tin – nén liệu: Có nhiều cách mã hóa thông tin nén
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 47 bao mat thong tin trong cac he CSDL , Tiet 47 bao mat thong tin trong cac he CSDL