Nghị định 79-CP

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 03:36

Đối với việc xuất bản từng tác phẩm, nhà xuất bản có thể huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước để in, phát hành xuất bản phẩm thông qua hợp đồng và phải được ghi rõ trong kế [r] (1)CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** Số: 79-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79-CP NGÀY 6-11-1993 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng năm 1992; Căn Luật Xuất ngày tháng năm 1993; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hố - Thơng tin NGHỊ ĐỊNH : Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Hoạt động xuất quy định Luật Xuất gồm lĩnh vực sản xuất, in, phát hành Xuất phẩm gồm loại hình: sách, tài liệu, tranh ảnh, áp phích, catalô, tờ rời, tờ gấp, lịch, đồ, át lát, nhạc, cờ, truyền đơn, hiệu, câu đối, thư, băng âm thành, đĩa âm thành, băng hình, đĩa hình thay sách kèm theo sách Điều Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước xuất bản, trừ trường hợp nội dung tác phẩm có dấu hiệu vi phạm Điều 22 Luật Xuất Bộ trưởng Bộ Văn hố - Thơng tin chịu trách nhiệm thực việc kiểm duyệt định biện pháp xử lý Điều Tác giả nói Luật Xuất cá nhân, tổ chức sáng tạo tác phẩm trị, kinh tế, văn hố, xã hội, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật phổ biên hình thức xuất phẩm thể loại: sáng tác, phóng tác, chuyển thể, biên soạn, tuyển chọn, nghiên cứu, dịch thuật Tác giả có quyền phổ biến tác phẩm thơng qua nhà xuất bản, đứng tên xuất phẩm; hưởng nhuận bút theo hợp đồng với nhà xuất bản; cho người khác sử dụng, sửa chữa, thích, dịch, chuyển thể, để thừa kế tác phẩm hưởng quyền khác theo quy định quyền tác giả Nhà nước bảo hộ quyền tác giả Tác giả có quyền khiếu nại với quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, khởi kiện trước Toà án quyền tác giả bị vi phạm Tác giả chịu trách nhiệm nội dung tác phẩm trước pháp luật Điều Nhà nước bảo đảm quyền sáng tạo, phổ biến tác phẩm hưởng thụ xuất phẩm cơng dân, tổ chức sách: 1 Cấp ngân sách để trợ giá, đặt hàng tác phẩm có giá trị lý luận trị, văn học - nghệ thuật, khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học; truyền thống cách mạng; xuất phẩm phục vụ dân tộc thiểu số, thiếu nhi, lực lượng vũ trang, vùng núi, hải đảo, vùng xa xôi hẻo lánh xuất phẩm quan trọng phục vụ nhiệm vụ đối ngoại 2 Cấp phần vốn lưu động theo chế độ quy định phù hợp với đặc điểm hoạt động lĩnh vực xuất bản, in, phát hành 3 Áp dụng cước phí ưu đãi vận chuyển xuất phẩm đến miền núi, hải đảo, vùng xa xôi hẻo lánh phục vụ nhiệm vụ đối ngoại 4 Đầu tư theo quy hoạch để tăng cường sở vật chất, ứng dụng khoa học - công nghệ đại lĩnh vực xuất bản, in phát hành (2)7 Khen thưởng tinh thần vật chất tác giả xuất phảm có giá trị cao Bộ Văn hố - Thơng tin với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Bưu điện, Ban Vật giá Chính phủ, Bộ, ngành hữu quan có trách nhiệm cụ thể hố việc thực sách ghi Điều đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm Chương 2: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Mục I XUẤT BẢN Điều Việc thành lập nhà xuất bản, sở sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thành, băng hình, đĩa hình (dưới gọi chung nhà xuất bản) phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nghiệp xuất Muốn thành lập nhà xuất bản, người đứng đầu quan chủ quản phải có hồ sơ gửi Bộ Văn hố - Thơng tin Hồ sơ gồm có: 1 Đơn xin thành lập nhà xuất bản, cần ghi rõ: - Tên quan chủ quản; - Tên người đứng đầu quan chủ quản người uỷ quyền thay mặt quan chủ quản đạo quản lý trực tiếp nhà xuất bản; - Tên nhà xuất bản; - Tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan chủ quản; - Trụ sở nhà xuất bản; - Vốn nguồn vốn nhà xuất quan tài xác nhận 2 Danh sách Giám đốc, Tổng biên tập kèm theo lý lịch ảnh, số lượng biên tập viên Đối với tổ chức, quan Nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin thành lập nhà xuất bản, phải có thêm ý kiến đồng ý văn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điều 6.- Bộ Văn hoá - Thơng tin có trách nhiệm phối hợp với Hội văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, quan hữu quan quy định loại tác phẩm cần thẩm định nội dung tác phẩm trước cách mạng Tháng Tám, vùng bị tạm chiếm cũ sách dịch nước Muốn xuất bản, tái tác phẩm quy định cần thẩm định nội dung, nhà xuất bản, quan chủ quản phải có văn đề nghị kèm theo thảo gửi Bộ Văn hố - Thơng tin xem xét, định Điều 1 Bộ Văn hoá - Thông tin tham khảo ý kiến tổ chức tôn giáo lựa chọn quy định số nhà xuất trung ương địa phương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh miền Trung có nhiệm vụ xuất kinh bổn tác phẩm tôn giáo tổ chức tôn giáo cách thuận tiện 2 Việc xuất tác phẩm tổ chức thuộc trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khơng có nhà xuất nhà xuất Trung ương địa phương có tơn mục đích tương ứng đảm nhiệm 3 Việc xuất tài liệu, cơng trình nghiên cứu, giáo trình lưu hành nội tổ chức, quan Nhà nước, trường đại học, trung học dạy nghề nhà Xuất Trung ương địa phương có tơn mục đích tương ứng đảm nhiệm Trường hợp nhà xuất không đảm nhiệm được, mà tài liệu khơng nhằm mục đích kinh doanh, Bộ Văn hố - Thơng tin xem xét giấy phép xuất Sở Văn hố - Thơng tin xem xét, cấp giấy phép xuất (nếu tài liệu địa phương) (3)5 Việc in, nhân đề cương báo cáo, dự thảo báo cáo; tài liệu hướng dẫn dùng cho hội thảo, hội nghị; thơng báo khoa học, tóm tắt luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ để bảo vệ khơng phải xin phép, đưa in phải có đủ thủ tục quy định Điều 20 Nghị định Người đứng đầu quan chủ trì hội nghị, hội thảo, người đứng đầu tổ chức bảo vệ luận án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung, phạm vi lưu hành, đối tượng sử dụng Điều Trong thời hạn 30 ngày kể từ nhận thảo, nhà xuất phải trả lời cho tác giả Việc xuất bản, tái bản, phải ký hợp đồng với tác giả Hợp đồng xuất phải ghi rõ thời gian xuất bản, số in, quyền lợi, trách nhiệm tác giả nhà xuất bản; thời gian giữ quyền xuất nhà xuất Điều Chậm 30 ngày kể từ nhận kế hoạch xuất quan chủ quản phê duyệt, Bộ Văn hố - Thơng tin xem xét cấp giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất Nghiêm cấm việc chuyển nhượng giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất giấy phép xuất hình thức Điều 10 Đối với việc xuất tác phẩm, nhà xuất huy động vốn tổ chức, cá nhân nước để in, phát hành xuất phẩm thông qua hợp đồng phải ghi rõ kế hoạch xuất đăng ký với quan quản lý Nhà nước xuất có thẩm quyền Điều 11 VIệc hợp tác với nước xuất bản, in, phát hành tiến hành sở điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam ký kết với Chính phủ nước tổ chức phi Chính phủ Tổ chức quốc tế Chính phủ Việt Nam uỷ quyền cho quan có thẩm quyền ký kết Hình thức hợp tác xuất bản, in, phát hành bao gồm: - Hợp tác nhà xuất nước với nhà xuất nước để xuất bản, in tác phẩm bên; - Hợp tác với tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ để in phát hành xuất phẩm Việt Nam nước ngoài, xuất phẩm nước Việt Nam; - Hợp tác in gia cơng cho nước ngồi; - Tổ chức triển lãm xuất phẩm Việt Nam nước xuất phẩm nước Việt Nam Kế hoạch hợp tác với nước xuất bản, in, phát hành phải Bộ Văn hố - Thơng tin cho phép Điều 12 Xuất phẩm giấy phải ghi: 1 Đối với sách phải ghi: Bìa 1: Tác giả, tên sách, nhà xuất Trang 1: Tên tác giả, tên sách; tên người dịch, người hiệu đính (nếu sách dịch); số thứ tự lần tái bản, nhà xuất bản, năm xuất Đối với xuất phẩm lưu hành nội phải ghi rõ "lưu hành nội bộ" Đối với sách dịch trang phải ghi: Tên nguyên bản, tác giả, nhà xuất nước ngoài, năm xuất bản; Nếu dịch từ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ ngun phải ghi rõ tên ngơn ngữ đó, nhà xuất bản, năm xuất Trang cuối sách: Tên người chịu trách nhiệm xuất bản, người biên tập nội dung, người biên tập kỹ thuật, người biên tập mỹ thuật, người trình bày bìa, người minh hoạ, người sửa chữa in, số lượng in, số giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất số giấy phép xuất bản; sở in, chế bản, ngày in xong, ngày nộp lưu chiểu Bìa 4: Giá bán lẻ; mã số phân loại; giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhà xuất Việc trình bày bìa minh hoạ phải phù hợp với nội dung tác phẩm 2 Đối với xuất phẩm tờ rời phải ghi: tên tác giả, tên xuất phẩm, nhà xuất tổ chức phép xuất bản, số in, nơi in, số giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất số giấy phép xuất bản, giá bán lẻ 3 Đối với xuất phẩm băng âm thành, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình phải ghi nhãn băng, đĩa: tên xuất phẩm, nhà xuất bản, tên chương trình gốc; tên người chịu trách nhiệm xuất bản, người biên tập chương trình, số giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản, số in, ngày in xong, ngày nộp lưu chiểu, giá bán lẻ, mã số phân loại (4)1 Trong thời hạn hai ngày kể từ in xong, sở in trung ương địa phương phải nộp lưu chiểu cho Bộ Văn hố - Thơng tin, cho Sở Văn hố - Thông tin sở 2 Trong thời hạn bảy ngày trước phát hành xuất phẩm, nhà xuất bản, tổ chức phép xuất phải nộp lưu chiểu cho Bộ Văn hố - Thơng tin theo phương thức chuyển phát nhanh, cho Thư viện Quốc gia (những xuất phẩm in 300 nộp bản); Đối với nhà xuất địa phương, tổ chức, quan Nhà nước địa phương phép xuất bản, việc nộp cho Bộ Văn hố - Thơng tin thư viện, cịn phải nộp cho Sở Văn hố - Thông tin 3 Trong thời hạn ngày trước phát hành, quan nhập xuất phẩm để phát hành phải nộp lưu chiểu cho Bộ Văn hố - Thơng tin; cho Sở Văn hố - Thơng tin nơi nhập xuất phẩm Bộ Văn hố - Thơng tin chịu trách nhiệm nhận lưu chiểu kiểm tra kịp thời nội dung xuất phẩm nước; Sở Văn hố - Thơng tin chịu trách nhiệm nhận lưu chiểu kiểm tra kịp thời nội dung xuất phẩm nhà xuất bản, tổ chức thuộc địa phương xuất phẩm in địa phương Điều 14 Trên xuất phẩm nộp lưu chiểu phải đóng dấu "Lưu chiểu", dấu quan chữ ký người có thẩm quyền kèm theo tờ khai Bộ Văn hố - Thơng tin quy định Mục IN Điều 15 Cơ sở in, nhân quy định Luật Xuất bao gồm: in typô, ốpxét, in lõm (ống đồng), in lưới (in lụa), in flêxô, in laze, in khắc gỗ, in roneo, chế bản, đúc chữ, chữ, phân màu, đóng xén, ép nhũ; kinh doanh xuất nhập vật tư thiết bị ngành in; sản xuất sửa chữa khí ngành in, sản xuất vật liệu in, dạy nghề in; in sang băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình; photocoppy, sau gọi chung sở in, nhân Điều 16 Muốn thành lập sở in, nhân doanh nghiệp Nhà nước, người đứng đầu quan chủ quản phải có hồ sơ xin thành lập gửi Bộ Văn hố - Thơng tin Hồ sơ gồm có: 1 Đơn xin thành lập ghi rõ: - Tên quan đề nghị thành lập; - Tên gọi, trụ sở doanh nghiệp in; - Vốn nguồn vốn, có chứng nhận quan tài chính; - Mục đích, ngành nghề kinh doanh 2 Luận chứng kinh tế - kỹ thuật thành lập doanh nghiệp in, kèm theo văn phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật quan Nhà nước có thẩm quyền; 3 Đề án kinh doanh dự thảo Điều lệ tổ chức doanh nghiệp in; 4 Danh sách Giám đốc, Phó Giám đốc, kế tốn trưởng kèm theo lý lịch ảnh Điều 17 Cơ sở in, nhân quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội doanh nghiệp in Nhà nước in, nhân tài liệu phục vụ nội Việc thành lập sở in, nhân nói Điều Bộ Văn hố - Thơng tin quy định Điều 18 CÔng dân Việt Nam đủ 18 tuổi, muốn hoạt động kinh doanh nghề ép nhũ, in roneo, photocoppy, in lưới (in lụa) thủ công, in khắc gỗ, đóng xén, vật tư ngành in, sản xuất sửa chữa khí ngành in, sản xuất vật liệu in; dạy nghề in, nhân phải Sở Văn hoá - Thông tin cho phép theo điều kiện quy chế hoạt động Bộ Văn hố - Thơng tin quy định Cơ sở in, nhân cá nhân, tập thể kinh doanh nghề nói khơng in, nhân tem, nhãn sản phẩm, giấy tờ có giá trị tiền, thu tiền, tốn tiền (séc, tín phiếu, vé cước, hố đơn, biên lai thu chi ), loại giấy tờ quản lý chuyên ngành tổ chức, quan Nhà nước, xuất phẩm ghi Điều Nghị định Điều 19 Cơ sở in, nhân in, nhân xuất phẩm theo quy định sau đây: (5)2 Đối với tài liệu xuất khơng nhằm mục đích kinh doanh; tài liệu, cơng trình nghiên cứu, giáo trình lưu hành nội tổ chức, quan Nhà nước thuộc Trung ương phải có giấy phép xuất Bộ Văn hố - Thơng tin cấp 3 Đối với tài liệu xuất khơng nhằm mục đích kinh doanh, tài liệu, cơng trình nghiên cứu, giáo trình lưu hành nội tổ chức, quan Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có giấy phép xuất Sở Văn hố - Thơng tin cấp Điều 20 Việc in, nhân sản phẩm khác thực theo quy định sau đây: 1 Đối với báo, tạp chí, tập san định kỳ phải có giấy phép Bộ Văn hố - Thơng tin (xuất trình lần gốc lưu nhà in) 2 Đối với nhãn sản phẩm bao bì phải có giấy đăng ký kinh doanh theo ngành hàng, giấy giới thiệu sở sản xuất đứng tên nhãn sản phẩm bao bì Bản mẫu đưa in phải có dấu chữ ký người có tư cách pháp nhân đứng tên xin in Ngoài ra, ấn phẩm phải tuân theo quy định: - Đối với nhãn sản phẩm, hàng hoá thuộc danh mục bắt buộc đăng ký chất lượng theo quy định Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường phải có số đăng ký chất lượng quan Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có thẩm quyền cấp; số đăng ký phải in nhãn sản phẩm - Đối với nhãn sản phẩm, hàng hố thuộc danh mục bắt buộc có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) phải Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam - Đối với nhãn sản phẩm hoá dược hay thuốc chữa bệnh cịn phải có giấy cho phép sản xuất Bộ Y tế Sở Y tế cấp theo thẩm quyền Bộ Y tế phân cấp - Đối với tài liệu ghi điểm 3, Điều Nghị định này, loại giấy tờ có giá trị tiền, có giá trị thu tiền, toán loại giấy tờ quản lý chuyên ngành tổ chức, quan Nhà nước, phải có giấy đặt in tổ chức, quan Nhà nước có thẩm quyền Bản mẫu đưa in phải có dấu chữ ký người đứng đầu quan Phải có hợp đồng sở in với người uỷ quyền ký hợp đồng đặt in Chỉ doanh nghiệp in Nhà nước Bộ Văn hố - Thơng tin Sở Văn hố - Thơng tin định in loại giấy tờ nói Điều 21 Việc xuất khẩu, nhập thiết bị ngành in phải Bộ Văn hố - Thơng tin cho phép Mục PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM Điều 22 Muốn thành lập tổ chức phát hành Nhà nước, người đứng đầu quan chủ quản phải có hồ sơ xin thành lập gửi Bộ Văn hoá - Thơng tin Hồ sơ gồm có: 1 Đơn xin thành lập phải ghi rõ: - Tên quan chủ quản; - Tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ tổ chức phát hành; - Trụ sở; - Vốn nguồn vốn, có chứng nhận quan tài 2 Luận chứng kinh tế - kỹ thuật thành lập tổ chức phát hành; kèm theo văn phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật quan Nhà nước có thẩm quyền 3 Đề án kinh doanh dự thảo Điều lệ tổ chức phát hành; 4 Danh sách Giám đốc, Phó Giám đốc, kế tốn trưởng, kèm theo lý lịch ảnh Điều 23 Cơng dân Việt Nam đủ 18 tuổi, tổ chức có vốn, có địa điểm kinh doanh, muốn làm đại lý, mở cửa hàng bán, cho thuê xuất phẩm, mua bán sách cũ; nhà xuất mở cửa hàng để tuyên truyền, giới thiệu, bán xuất phẩm mình, làm đại lý bán xuất phẩm nhà xuất khác phải Sở Văn hoá - Thông tin sở cho phép (6)Nghiêm cấm đại lý, cửa hàng phát hành cho thuê xuất phẩm có nội dung vi phạm Điều 20 Điều 22 Luật Xuất bản; xuất phẩm có lệnh thu hồi, cấm lưu hành, tiêu huỷ Điều 25 Việc xuất khẩu, nhập xuất phẩm phải Bộ Văn hố - Thơng tin cho phép Việc xuất khẩu, nhập xuất phẩm khơng nhằm mục đích kinh doanh Bộ Văn hố - Thơng tin quy định Nghiêm cấm việc xuất khẩu, nhập xuất phẩm có nội dung vi phạm Điều 22 Luật Xuất Chương 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Điều 26 Cục Xuất quan chức giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thực việc quản lý Nhà nước lĩnh vực xuất bản, in, phát hành nước Nhiệm vụ, quyền hạn Cục Xuất Bộ trưởng Bộ Văn hố - Thơng tin quy định Điều 27 Nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hố - Thơng tin Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo phân cấp Bộ Văn hố - Thơng tin Tại số địa bàn quan trọng, Bộ trưởng Bộ Văn hố - thơng tin giao thêm cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Văn hoá - Thông tin nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước xuất địa bàn, lãnh thổ Điều 28 Nhà xuất bản, sở in, tổ chức phát hành tổ chức, quan Nhà nước, cá nhân khác có thành tích lĩnh vực xuất bản, in, phát hành khen thưởng theo quy định Nhà nước Chính phủ tặng giải thưởng cho xuất phẩm có giá trị cao qua việc xét chọn thời gian định Điều 29 Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Xuất bị xử phạt hành sau: 1 Phạt tiền từ 500.000 (năm trăm ngàn) đồng đến 000 000 (hai triệu) đồng; có tình tiết tăng nặng phạt đến 10 000 000 (mười triệu) đồng hành vi xuất bản, in, nhân bản, phát hành xuất phẩm có định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành phải tiêu huỷ; xuất phẩm có nội dung vi phạm Điều 22 Luật Xuất 2 Phạt từ 300.000 (ba trăm ngàn) đồng đến 1.000.000 (một triệu) đồng; có tình tiết tăng nặng phạt đến 5.000.000 (năm triệu) đồng hành vi xuất bản, in, nhân bản, phát hành khơng có giấy phép, chuyển nhượng giấy phép; thực không nội dung ghi giấy phép; sửa chữa, tẩy xoá giấy phép Phạt từ 50.000 (năm mươi ngàn) đồng đến 200.000 (hai trăm ngàn) đồng; có tình tiết tăng nặng phạt đến 1.000.000 (một triệu) đồng hành vi vi phạm quy định nộp lưu chiểu xuất phẩm; cản trở việc xuất bản, in, nhân bản, phát hành xuất phẩm hợp pháp; không tuân thủ quy định ghi xuất phẩm quy định Điều 20 Luật Xuất Điều 12 Nghị định 4 Đối với hành vi ghi khoản 1, 2, Điều gây hậu nghiêm trọng tái phạm bị phạt từ đến lần số lợi thu bất 5 Ngồi việc bị xử phạt theo quy định điểm 1, 2, 3, Điều này, tuỳ theo mức độ vi phạm tổ chức, cá nhân vi phạm bị đình hoạt động xuất bản, thu hồi giấy phép, tịch thu phương tiện vi phạm, tịch thu, tiêu huỷ xuất phẩm truy cứu trách nhiệm hình Điều 30 Việc xử lý vi phạm hành quy định Điều 31 Nghị định theo thẩm quyền, thủ tục quy định Điều 33 34 Luật Xuất Chương II, Chương IV Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành ngày 30 tháng 11 năm 1989 Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (7)Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch lại hệ thống tổ chức xuất bản, in, phát hành địa phương theo quy hoạch chung Trung ương; tăng cường tổ chức biện pháp quản lý Nhà nước địa bàn, lãnh thổ Điều 32 Đối với nhà xuất bản, doanh nghiệp in, tổ chức phát hành Nhà nước, sở in, nhân bản, phát hành công dân, tập thể, tổ chức thành lập hoạt động trước ban hành Luật Xuất dều phải đăng ký lại Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào quy hoạch chung, điều kiện tiêu chuẩn quy định Luật Xuất Nghị định này, định việc cấp lại giấy phép hoạt động Điều 33 Bộ Văn hoá - Thơng tin Bộ, ngành hữu quan có trách nhiệm cụ thể hố việc thực sách hoạt động xuất bản, bảo đảm quyền sáng tạo phổ biến tác phẩm, quyền hưởng thụ xuất phẩm công dân, tổ chức quy định Điều Nghị định Điều 34 Bộ Văn hố - Thơng tin với Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định việc phổ biến tác phẩm cơng dân, tổ chức Việt Nam nước ngồi việc xuất bản, in, phát hành tổ chức, người nước Việt Nam Điều 35 Những quy định Chính phủ trước trái với Luật Xuất Nghị định bãi bỏ Võ Văn Kiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị định 79-CP, Nghị định 79-CP