Giáo án Hóa học 10 bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử | Lớp 10, Hóa học - Ôn Luyện

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 03:29

[r] (1)Giáo án Hóa h c 10 c b nọ ơ ả Bài 14: TINH TH NGUYÊN T VÀ TINH TH PHÂN TỬ I M C TIÊU BÀI H C Ọ : 1 V ki n th c:ề ế ứ H c sinh hi u: - C u t o m ng tinh th nguyên t Liên k t m ng tinh th nguyênấ ạ ể ế ể t LKCHT Tính ch t chung c a m ng tinh th nguyên tử ấ ủ ể - C u t o m ng tinh th phân t Liên k t m ng tinh th phân t làấ ạ ể ế ể LK y u gi a phân t Tính ch t chung c a m ng tinh th phân tế ữ ấ ủ ể 2 V kĩ năng:ề H c sinh v n d ng: - So sánh m ng tinh th nguyên t , m ng tinh th phân t , m ng tinh th ion.ạ ể ể ể - Bi t tính ch t chung c a t ng lo i m ng tinh th đ s d ng đế ấ ủ ạ ể ể ụ ượ ốc t t v tậ li u có c u t o t lo i m ng tinh th k ệ ấ ạ ể ể II CHU N BẨ Ị: 1 GV: Mơ hình m ng tinh th kim cạ ể ương HS: Xem sgk III BÀI GI NGẢ : 1 n đ nh l pỔ 2 Ki m tra cũ:ể - Xác đ nh liên k t t o thành ch t:ị ế ấ (2)Giáo án Hóa h c 10 c b nọ ơ ả - Vi t CT electron, CTCT h p ch t sau: Fế ợ ấ 2, HF, N2 3 Bài m iớ : HO T Đ NG TH Y -Ạ TRÒ N I DUNG VI T B NGỘ * Ho t đ ng 1:ạ ộ H c sinh quan sát mơ hìnhọ tinh th kim cể ương, k t h pế ợ v i SGK đ nh n bi t c uớ ể ậ ế ấ trúc m ng tinh th kimạ ể cương  GV gi i thích cho rõ h n:ả − nút m ng nguyên t C.Ở −Ch cho HS th y c u trúc tỉ ấ ấ ứ di n đ u c a tinh thệ ề ủ ể nguyên t đử ược t o doạ liên k t hóa h c gi a cácế ọ ữ nguyên t C (spử 3) − Kho ng cách gi a cácả ữ nguyên t C tinh thử ể kim cương 0,154 nm − Kim cương có đ c ng l nộ ứ nh tấ * Ho t đ ng 2:ạ ộ K t lu n v tính ch tế c a m ng tinh th ngt ủ * L c liên k t c ng hóa trự ế ộ ị I TINH TH NGUYÊN TỂ Ử. Tinh th nguyên t :ể M ng tinh th kim cạ ương: M i nguyên t C liên k t c ng hóa tr v i nguyênỗ ế ộ ị t C g n nh t n m đ nh c a m t hình t di n đ u.ử ầ ấ ằ ỉ ủ ộ ứ ệ ề Nguyên t C đ nh l i liên k t v i nguyên t Cử ỉ ế khác Tính ch t chung c a tinh th nguyên t :ấ Do có l c liên k t c ng hóa tr r t l n ự ế ộ ị ấ → tinh th nguyênể t r t b n v ng, đ c ng l n, nhi t đ nóng ch y vàử ấ ề ữ ộ ứ ệ ộ ả nhi t đ sôi cao.ệ ộ (3)Giáo án Hóa h c 10 c b nọ ơ ả r t l n.ấ * Tinh th ngt r t b nể ấ ề v ng, c ng, khó nóngữ ứ ch y, khó bay h i.ả Ho t đ ng 3:ạ ộ H c sinh quan sát tranh vọ m ng tinh th iot, bi tạ ế đượ ấc c u trúc c a cácủ m ng tinh th này.ạ  N m đ nh tâmằ ỉ m t c a hình l pặ ủ ậ phương  Liên k t v i b ng ế ằ l cự tương tác gi a phânữ tử II TINH TH PHÂN TỂ Ử. Tinh th phân t :ể Nh ng phân t liên k t v i b ng l c tữ ế ằ ự ương tác y uế gi a phân t ữ Ph n l n ch t h u c , đ n ch t phi kim nhi t đ th pầ ấ ữ ơ ấ ệ ộ ấ đ u k t tinh thành tinh th phân tề ế ể * M ng tinh th phân t iotạ : I2 Tinh th iot ể - Tính ch t: khơng b n, có th chuy n th ng tấ ề ể ể ẳ d ng r n sang d ng h i (thăng hoa)ạ ắ * M ng tinh th nạ ể ước đá: H2O Tính ch t chung c a tinh th phân t :ấ (4)Giáo án Hóa h c 10 c b nọ ơ ả HS quan sát tranh v m ngẽ tinh th nể ước đá, bi t đế ượ c c u trúc c a m ng tinhấ ủ th này.ể - D nóng ch y, d bay h i.ễ ả ễ - Tinh th phân t không phân c c d hoà tan trongể ự ễ dung môi không phân c c ự C NG C BÀIỦ :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 10 bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử | Lớp 10, Hóa học - Ôn Luyện, Giáo án Hóa học 10 bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử | Lớp 10, Hóa học - Ôn Luyện