Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

14 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 02:58

Có thể nói, phương pháp phân tích báo cáo tài chính hiện đang được áp dụng tại Công ty cổ phần Vĩnh Hà là khá đơn giản, Công ty về cơ bản chỉ áp dụng phương pháp so sánh để phân[r] (1)TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong bối cảnh kinh tế thị trường nay, cạnh tranh ngày diễn gay gắt Kinh doanh coi nghệ thuật, đầy tinh xảo biến đổi khó lường Kinh doanh cịn coi chiến trường, không tiếng súng đầy tàn bạo khốc liệt Cổ nhân có câu: “Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng” Cơng tác phân tích báo cáo tài cơng cụ, vũ khí đắc lực giúp nhà quản trị doanh nghiệp nắm rõ thực trạng hoạt động doanh nghiệp cở sở đưa sách kinh doanh xác hữu hiệu, tăng cường lợi cạnh tranh thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng Chế biến Lương thực Vĩnh Hà doanh nghiệp nhà nước đời từ chế độ bao cấp Ngành kinh doanh lương thực, thực phẩm gần chiếm ưu độc quyền thời bao cấp Nhưng năm gần chuyển sang công ty cổ phần hoạt động kinh tế thị trường nên doanh nghiệp gặp phải nhiều bỡ ngỡ Vì vậy, giai đoạn này, nhà quản trị doanh nghiệp hết cần có định đắn giúp cho doanh nghiệp phát triển cách bền vững Để có sở ban hành định xác nhà quản trị cần thiết phải có thơng tin đáng tin cậy tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, thơng tin từ báo cáo tài nguồn thông tin quan trọng Tuy nhiên, Cơng ty Vĩnh Hà, cơng tác phân tích báo cáo tài chưa coi trọng; mà chủ yếu quan tâm đến việc lập Báo cáo tài cơng tác phân tích báo cáo tài tập trung vào tính tốn tiêu chung chung, chưa phân tích cụ thể điểm yếu, điểm mạnh tài Cơng ty Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần xây dựng chế biến lương thực Vĩnh Hà” để thực Luận văn thạc sỹ kinh tế Ngồi phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương chính: Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu (2)Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty CP Xây dựng Chế biến lương thực Vĩnh Hà Chương 4: Kết nghiên cứu thực trạng giải pháp nhằm hồn thiện phân tích báo cáo tài Công ty Vĩnh Hà Nội dung cụ thể chương sau: CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  2.1 Khái niệm vai trị phân tích báo cáo tài Báo cáo tài báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, cơng nợ, tình hình tài chính, tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu tiêu tài kỳ với kỳ kinh doanh qua hệ thống báo cáo tài dự tốn nhằm cung cấp thơng tin cho đối tượng đánh giá tình hình tài chính, hiệu kinh doanh rủi ro tương lai doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài mối quan quan tâm nhiều đối tượng sử dụng thông tin như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhà đầu tư, chủ nợ, nhà cung cấp, cổ đông tương lai… Mỗi đối tượng sử dụng thông tin lại sử dụng thông tin phân tích cho mục đích khác  2.2 Cơ sở liệu để phân tích báo cáo tài Hệ thống Báo cáo tài áp dụng doanh nghiệp thực theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Bộ Tài việc “Ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp” Theo thơng tư này, cụ thể Hệ thống báo cáo tài bao gồm: (3)Bảng cân đối kế toán bảng báo cáo tài tổng hợp dùng để khái quát tồn nguồn hình thành tài sản thời điểm định - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh(Mẫu số: B 02 – DN) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh kỳ kế toán doanh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh hoạt động khác; tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước thuế khoản phải nộp khác - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(Mẫu số: B 03 – DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ doanh nghiệp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thơng tin dịng tiền lưu chuyển giúp cho đối tượng sử dụng phân tích rõ tình hình tài doanh nghiệp - Thuyết minh báo cáo tài chính(Mẫu số: B 09 – DN) Bản thuyết minh báo cáo tài phận hợp thành tách rời báo cáo tài doanh nghiệp dùng để mơ tả giải thích chi tiết thơng tin số liệu trình bày bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông tin cần thiết khác theo yêu cầu chuẩn mực kế toán cụ thể  2.3 Nội dung phân tích báo cáo tài 2.3.1 Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp Cấu trúc tài xem xét cấu tài sản, cấu nguồn vốn mối quan hệ tài sản nguồn vốn a Phân tích cấu tài sản (4)b Phân tích cấu nguồn vốn Phân tích cấu nguồn vốn việc xem xét tỷ trọng loại nguồn vốn chiếm tổng số nguồn vốn xem xu hướng biến động nguồn vốn qua thời kỳ Phân tích cấu nguồn vốn đánh giá khả tự chủ tài doanh nghiệp mức độ tự chủ, chủ động kinh doanh hay khó khăn mà doanh nghiệp phải đương đầu c Mối quan hệ tài sản nguồn vốn Phân tích cấu tài sản cấu nguồn vốn cung cấp cho nhà phân tích thấy tính hợp lý cấu tài sản cấu nguồn vốn mà chưa thấy mối quan hệ sách huy động sử dụng vốn doanh nghiệp Chính vậy, phân tích cấu trúc tài cần phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn, để thấy hết mặt trái tính hợp lý sách huy động vốn doanh nghiệp Để phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn nhà phân tích cần tính so sánh tiêu: - Hệ số nợ so với tài sản: Chỉ tiêu phản ánh mức độ tài trợ tài sản doanh nghiệp khoản nợ Hệ số nợ so với tài sản = Tổng nợ phải trả (1.15) Tổng tài sản - Hệ số tài sản so với nguồn vốn chủ sở hữu: tiêu phản ánh mức độ đầu tư tài sản doanh nghiệp nguồn vốn chủ sở hữu Trị số tiêu lớn một, chứng tỏ mức độ độc lập tài doanh nghiệp thấp số tài sản doanh nghiệp có phần nhỏ tài sản tài trợ nguồn vốn chủ sở hữu Ngược lại, trị số tiêu tiến gần đến một, tài sản doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn chủ sở hữu, mức độ độc lập mặt tài tăng Chỉ tiêu tính sau: Hệ số tài sản so với nguồn vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản (1.17) (5)2.3.2 Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh Để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có lượng tài sản định bao gồm TSNH TSDH Việc đảm bảo đầy đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục hiệu 2.3.3 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn Tình hình cơng nợ khả toán doanh nghiệp nội dung quan tâm Việc phân tích tình hình cơng nợ phải thu khách hàng đối tượng khác giúp cho nhà quản trị biết cấu khoản nợ, từ có biện pháp thu hồi nợ thích hợp Mặt khác phân tích khoản phải thu, phải trả cịn nhận diện dấu hiệu rủi ro tài xuất để đưa biện pháp tích cực nâng cao mức độ an toàn hoạt động kinh doanh 2.3.4 Phân tích hiệu kinh doanh a Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu - Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE = Lợi nhuận sau thuế (2.23) Vốn chủ sở hữu bình quân Chỉ tiêu cho biết, kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư đồng vốn chủ sở hữu thu đồng lợi nhuận sau thuế TNDN; tiêu cao chứng tỏ hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tốt góp phần nâng cao khả đầu tư chủ doanh nghiệp b Phân tích hiệu sử dụng tài sản - Sức sản xuất tài sản cố định: Chỉ tiêu phản ánh đơn vị nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại đơn vị tổng giá trị sản xuất Sức sản xuất của TSCĐ = Tổng doanh thu (2.27) Nguyên giá bình quân TSCĐ - Số vòng quay tài sản ngắn hạn (6)sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn bình quân Chỉ tiêu cao chứng tỏ hiệu sử dụng TSNH cao ngược lại 2.3.5 Phân tích dấu hiệu rủi ro tài dự báo tài doanh nghiệp Rủi ro an toàn mặt đối lập định doanh nghiệp Thông thường rủi cao lợi nhuận nhiều, mà lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh thị trường, nhà quản trị thường xuyên phân tích dấu hiệu rủi ro để có biện pháp phịng ngừa a Rủi ro tài Rủi ro tài phần rủi mà chủ sở hữu phải gánh chịu thêm doanh nghiệp sử dụng khoản nợ Rủi ro tài biến động thêm tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu lợi nhuận cổ phiếu doanh nghiệp sử dụng khoản nợ vay b Dự báo nhu cầu tài doanh nghiệp Nhu cầu tài doanh nghiệp thể thơng qua số vốn mà doanh nghiệp huy động nhằm đáp ứng cho hoạt động kinh doanh Nhu cầu vốn doanh nghiệp thay đổi tuỳ vào giai đoạn, thời kỳ phát triển doanh nghiệp Việc đảm bảo nhu cầu vốn điều kiện tiên giúp doanh nghiệp phát triển bên vững  2.4 Phương pháp phân tích báo cáo tài 2.4.1 Phƣơng pháp so sánh Phương pháp so sánh phương pháp sử dụng phổ biến quan trọng phân tích báo cáo tài Khi so sánh thường đối chiếu tiêu tài với để biết mức biến động đối tượng nghiên cứu 2.4.2.Phƣơng pháp liên hệ (7)2.4.3 Phƣơng pháp loại trừ Phương pháp loại trừ sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố độc lập tới tiêu nghiên cứu Đây phương pháp phổ biến nhà nghiên cứu sử dụng để tìm nguyên nhân tượng kinh tế Phương pháp tiến hành cách giả định nhân tố tác động đến đối tượng phân tích cịn nhân tố cịn lại khơng tác động Điều có nghĩa nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố loại trừ ảnh hưởng nhân tố lại 2.4.4.Phƣơng pháp chi tiết tiêu phân tích Theo phương pháp phân tích chi tiết tiêu phân tích phản ánh đối tượng phân tích theo hướng khác như: theo phận cấu thành, theo thời gian theo địa điểm phát sinh Sau đó, tiến hành xem xét, so sánh mức độ đạt phận (kỳ phân tích so với kỳ gốc) mức độ ảnh hưởng phận đến tổng thể xem xét tiến độ thực kết đạt 2.4.5.Phƣơng pháp mơ hình tài Dupont Phương pháp mơ hình Dupont sử dụng phân tích tài nói chung phân tích báo cáo tài nói riêng nhằm phân tích mối liên hệ nhân tố ảnh hưởng tới tiêu tài cần phân tích Chính nhờ phân tích mối liên hệ nhân tố mà người ta phát nhân tố ảnh hưởng đến tiêu phân tích theo một trình tự logic chặt chẽ xu hướng khác  2.5.Tổ chức phân tích báo cáo tài 2.5.1.Giai đoạn lập kế hoạch phân tích 2.5.2.Giai đoạn tiến hành phân tích 2.5.3.Giai đoạn kết thúc phân tích  2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích báo cáo tài CHƢƠNG (8)TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC VĨNH  3.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Xây dựng Chế biến Lương thực Vĩnh Hà Công ty Cổ phần Xây dựng Chế biến Lương thực Vĩnh Hà có tên giao dịch quốc tế : Vinh Ha food processing and construction joint stock company tên viết tắt: VINH HA FOOD JSC Cơng ty Vĩnh Hà có trụ sở địa số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102830 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/12/2012 Công ty đạt nhiều thành tích xuất sắc sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm, xây dựng doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước, Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, có: 02 Huân chương lao động hạng 3, 02 Cờ luân lưu “Đơn vị thi đua xuất sắc Chính phủ, nhiều Bằng khen giấy khen Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tổng liên đồn Lao động Việt Nam, Cơng đồn ngành Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn… Đó nguồn động viên cổ vũ to lớn để Công ty nỗ lực phấn đấu hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt mục tiêu kinh tế xã hội đề thời kỳ hội nhập WTO  3.2 Thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần xây dựng chế biến lương thực Vĩnh Hà 3.2.1 Khái quát thực trạng phân tích báo cáo tài chính: Cơng tác phân tích báo cáo tài Công ty cổ phần Vĩnh Hà bắt đầu triển khai thực từ doanh nghiệp thực cổ phần hóa năm 2006 Tuy nhiên, Cơng ty chưa hình thành phận chun trách làm cơng tác phân tích báo cáo tài mà việc phân tích thuộc chức phịng Kế tốn Nội dung phân tích báo cáo tài Cơng ty gồm: - Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn - Phân tích cấu tài doanh nghiệp (9)- Phân tích dấu hiệu rủi ro tài dự báo tài Hiện nay, Công ty sử dụng phương pháp truyền thống q trình phân tích phương pháp thống kê, phương pháp đối chiếu đặc biệt phương pháp so sánh Công ty sử dụng phổ biến Công tác phân tích theo phương pháp so sánh Cơng ty thực theo hai cách so sánh ngang so sánh dọc với số liệu số tuyệt đối số tương đối 3.2.2.Thực trạng nội dung phân tích báo cáo tài chính: 3.2.2.1 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn “Uy tín q vàng” yếu tố mà Công ty Vĩnh Hà ln quan tâm trọng Ngồi việc đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa bán để giữ uy tín với khách hàng, Cơng ty Vĩnh Hà cịn ý đến việc giữ chữ tín với nhà cung cấp việc toán hạn Trong bối cảnh kinh tế thị trường khủng hoảng, doanh nghiệp phá sản nhiều nên việc tốn tốt, hạn quan trọng Vì thế, cơng ty Vĩnh Hà phân tích đầy đủ bốn tiêu phản ánh tình hình tốn cơng ty: hệ số khả toán nợ ngắn hạn, khả toán nhanh, khả toán khả toán tức thời 3.2.2.2 Phân tích cấu tài doanh nghiệp: Căn vào Bảng cân đối kế tốn, cơng ty tiến hành phân tích cấu tài sản cấu nguồn vốn, qua nhà quản lý nắm tình hình phân bổ tài sản nguồn vốn Cơng ty Từ đó, giúp nhà quản lý định điều chỉnh sách huy động sử dụng vốn mình, đảm bảo tình hình hoạt động Công ty, tránh rủi ro trong kinh doanh. 3.2.2.3 Phân tích hiệu kinh doanh (10)3.2.2.4 Phân tích dấu hiệu rủi ro tài dự báo tài a Phân tích dấu hiệu rủi ro tài doanh nghiệp Để phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính, Cơng ty Cổ phần Xây dựng Chế biến Lương thực Vĩnh Hà tiến hành phân tích hai tiêu Hệ số khả toán nợ đến hạn, hạn Hệ số chi trả lãi vay b Dự báo tài doanh nghiệp Dự báo tài cung cấp thơng tin để người sử dụng đánh giá tình hình tài doanh nghiệp tương lai CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC VĨNH  4.1 Thảo luận kết nghiên cứu thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần xây dựng chế biến lương thực Vĩnh Hà Qua trình tìm hiểu nghiên cứu thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần Vĩnh Hà, tác giả nhận thấy doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng ý tới cơng tác phân tích báo cáo tài Tuy nhiên, xét tổng thể, tác giả nhận thấy số tồn sau: + Về phương pháp phân tích: (11)- Các tiêu phân tích dừng lại việc tính tốn số mà khơng chưa sâu tìm hiểu, phân tích chất, nguyên nhân thực - Nguồn số liệu dùng để phân tích cịn hạn chế dẫn đến thiếu thông tin sử dụng việc phân tích - Việc phân tích khơng thực thường xuyên mà tiến hành thời điểm cuối q, năm tài hồn toàn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành Báo cáo tài Vì vậy, kết q trình phân tích khơng thể phản ánh đầy đủ, kịp thời xác hiệu hiệu sử dụng nguồn lực Công ty - Công ty chưa xây dựng quy trình phân tích báo cáo tài cụ thể; việc phân tích thực cách sơ sài, chắp vá, thiếu đồng - Cơng ty chưa có phận chun trách thực cơng tác phân tích mà nội dung thực nhóm nhân viên kiêm nhiệm thuộc Bộ phận Kế toán tổng hợp - Việc xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh Công ty chưa thực vào kết việc phân tích báo cáo tài năm trước  4.2 Phương hướng hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích báo cáo tài chính Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hà: Trước tầm quan trọng việc phân tích báo cáo tài chính, đặt bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày khốc liệt hết, để xảy chút sơ xảy định kinh doanh doanh nghiệp mình, yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn phát triển việc sử dụng cách hiệu công cụ phương tiện để phân tích báo cáo tài nhằm đáp ứng địi hỏi quản lý (12) 4.3 Giải pháp hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích báo cáo tài tại Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hà: 4.3.1 Hoàn thiện bổ sung phƣơng pháp phân tích Thứ nhất: Áp dụng phương pháp Dupont Thứ hai: Áp dụng phương pháp so sánh xác định xu hướng hay nhịp điệu tăng trưởng của số đối tượng nghiên cứu Thứ ba: Áp dụng thêm phương pháp loại trừ 4.3.2.Hoàn thiện bổ sung nội dung phân tích: 4.3.2.1.Bổ sung số tiêu phân tích cấu trúc tài chính: Để có nhìn cấu tài sâu sắc tồn diện nữa, tác giả kiến nghị Công ty Vĩnh Hà phân tích bổ sung thêm tiêu sau: Hệ số cấu tài sản, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu hệ số khả năng toán lãi vay 4.3.2.2.Bổ sung số tiêu phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh Bất doanh nghiệp nào, muốn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh liên tục, lâu dài phát triển phải ln đảm bảo cho doanh nghiệp nguồn vốn ổn định Phân tích cân tài theo góc độ cung cấp cho nhà quản lý biết ổn định, bền vững, cân đối an toàn tài trợ sử dụng vốn làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến cân tài doanh nghiệp 4.3.2.3 Bổ sung tiêu phân tích hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh mối quan tâm hàng đầu tất doanh nhgiệp Hiện nay, hoạt động phân tích hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Vĩnh Hà tập trung (13)hiệu kinh doanh cơng ty phân tích qua hai tiêu hệ số sinh lợi doanh thu hệ số sinh lời ròng tài sản (ROA) Theo tác giả tiêu khác phản ánh lực hoạt động Công ty Vĩnh Hà cần phải phân tích như: vịng quay vốn lưu động, hiệu suất sử dụng tài sản cố định, hiệu suất sử dụng tổng tài sản, hệ số vòng quay khoản phải thu hệ số vòng quay khoản phải trả  4.4 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây dựng Chế biến Lương thực Vĩnh Hà: Để thực giải pháp để hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích báo cáo tài chính, cần có hỗ trợ phía nhà nước phía cơng ty: 4.4.1 Về phía Nhà nƣớc - Hồn thiện quy định chế độ kế tốn hành - Hồn thiện phân tích báo cáo tài doanh nghiệp - Ban hành chế tài xử lý vi phạm đơn vị liên quan việc công bố thông tin - Thống nâng cao hiệu hệ thống kiểm toán với tất DN 4.4.2 Về phía Cơng ty Cơng ty cần tổ chức, hướng dẫn, cập nhật cho cán quản lý nói chung cán phân tích tích nói riêng việc áp dụng văn pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh Công ty ban hành Công ty cần trang bị sở vật chất phục vụ cho cơng tác phân tích báo cáo tài như: kịp thời ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt hệ thống phần mềm phân tích chuyên dụng q trình phân tích, kết hợp với tư vấn chuyên gia, trước đưa định mang tầm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển Công ty (14)Hội đồng quản trị cần hiểu rõ tầm quan trọng phân tích báo cáo tài chính, từ đưa cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán yêu cầu phận kế toán cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác 4.4.3 Về phía Cơng ty Để khẳng định chỗ đứng thị trường, ngày phát triển dần nâng cao vị kinh tế, địi hỏi Cơng ty phải không ngừng nâng cao suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí… nhằm đạt hiệu kinh doanh cao Để làm điều đó, nhà quản lý cần hiểu rõ tầm quan trọng cơng tác phân tích báo cáo tài việc định quản lý Cơng ty cần tổ chức, hướng dẫn, cập nhật cho cán quản lý nói chung cán phân tích tích nói riêng việc áp dụng văn pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh Công ty ban hành Hội đồng quản trị cần hiểu rõ tầm quan trọng phân tích báo cáo tài chính, từ đưa cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn u cầu phận kế tốn cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác Cơng ty cần thành lập Bộ phận phân tích chuyên trách gồm cán có chun mơn cao phân tích Bên cạnh cần có quy định cụ thể chức năng, quyền trách nhiệm Bộ phận thành viên Bộ phận phân tích chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Giám đốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà, Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà