Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện

8 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 01:51

[r] (1)BÀI GI NG ĐI N T Môn:V t Lý 6 BÀI 7: TÌM HI U K T (2)Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế I Nh ng hi n tữ ệ ượng c n ý quan sát có l c tác d ng.ầ 1 Nh ng s bi n đ i c a chuy n đ ng ữ ự ế ổ ủ * V t chuy n đ ng, b d ng l i.ậ ị ừ * V t đang đ ng yên, b t đ u chuy n đ ng.ậ ắ ầ * V t chuy n đ ng nhanh lên.ậ * V t chuy n đ ng ch m l i.ậ * V t chuy n đ ng theo hậ ể ộ ướng này, b ng ổ chuy n đ ng theo hể ộ ướng khác. (3)2 Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế * Đó s thay đ I hình d ng c a v t Ví d , lò xo b kéo ự dãn ra. C2: Hãy tr l i câu h i đ u bài.ả ờ ỏ ầ Ngườ ởi hình bên trái giương cung. II Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự 1 Thí nghi m.ệ C3: Trong thí nghi m (hình 6.1), gi xe đ t ệ nhiên ta buông tay không gi xe n a Nh n xét v k t ữ ề ế qu tác d ng c a lò xo lên xe lúc đó.ả Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế I Nh ng hi n tữ ệ ượng c n ý quan sát có l c tác d ng.ầ (4)K t qu xe chuy n đ ng.ế C4: Trong thí nghi m (hình7.1), bu c s i dây vào xe lăn, ệ ộ ợ r i th cho xe ch y xu ng t đ nh m i m t ph ng ồ ừ ỉ nghiêng Hãy tìm cách gi dây, cho xe ch ch y đ n ữ ế l ng ch ng d c d ng l i Nh n xét v k t qu ư ề ế tácd ng ụ c a l c mà tay ta tác d ng lên xe thông qua s i dây.ủ ự K t qu xe d ng l i.ế 2 Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế II Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự 1 Thí nghi m.ệ Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế I Nh ng hi n tữ ệ ượng c n ý quan sát có l c tác d ng.ầ (5)C5: Trong thí nghi m (hình7.2), đ t m t lị xo tròn năm ngang l ngệ ở ư ch ng d c Th m t bi lăn t đ nh d c xu ng cho va ch m vàoừ ả ộ ừ ỉ thành bên c a lò xo Nh n xét v k t qu tác d ng c a l c mà lò xo tác ủ ề ế ủ ự d ng lên bi va ch m.ụ K t qu bi chuy n đ ng theo hế ướng khác. C6: L y tay ép hai đ u m t lò xo Nh n xét k t qu tác d ng c a l c màấ ế ủ ự tay ta tác d ng lên lò xo.ụ K t qu lò xo b bi n d ng.ế ị ế 2 Rút k t lu n:ế C7: Ch n c m t thích h p khung đ n vào ch tr ng câu sauọ ể ề ổ ố : 2 Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế II Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự 1 Thí nghi m.ệ Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế (6)a) L c đ y mà lò xo tròn tác d ng lên xe lăn làm ự xe. bi n đ i chuy n đ ngế b) L c mà tay ta (thông qua s i dây) tác d ng lên xe ự lăn làm bi n đ i chuy n đ ngế ể xe.ộ c) L c mà lò xo tròn tác d ng lên bi làm ự bi. bi n đ i chuy n đ ngế d) L c mà tay ép vào lò xo làm ự bi n d ngế lò xo.ạ V y: L c tác d ng lên m t v t có th làm bi n đ i ự ộ ậ ế chuy n đ ng c a v t ho c làm bi n d ng.ể ế 2 Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế II Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế (7)C8: Vi t l i đ y đ câu dế ầ ưới đây. L c mà v t A tác d ng vào v t B có th làm ự v t B ho c ậ làm v t B Hai k t qu có th x y ậ ế ra. bi n d ngế bi n đ i chuy n đ ngế III V n D ngậ C9: Nêu VD v l c tác d ng lên m t v t làm bi n đ i v n t cề ự ộ ậ ế ổ ậ ố C10: Nêu VD v l c tác d ng lên m t v t làm v t bi n d ng.ề ự ộ ậ ế C11: Nêu VD v l c tác d ng lên m t v t có th gây ề ự ộ ậ k t qu trên.ế 2 Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế II Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế (8) Xin chân thành c m ả ơn quý v ị đ i bi u, th y cô giáo ạ ể ầ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện, Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện