Thi thử THPTQG môn lý chuyen sphn lan 1

7 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 01:18

Vật nặng đang ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = F0cos(10πt) N.. Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn đ[r] (1)1 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN VẬT LÍ CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN I NĂM 2016 Mã đề thi 111 Nguồn đề thi : Thầy Trần Văn Hậu – Thư Viện Vật Lý Giải : Trần Anh Tuấn B0K27B – Chuyên KHTN Câu Sóng điện từ A sóng lan truyền mơi trường đàn hồi B sóng có lượng tỉ lệ với bình phương bước sóng C sóng có điện trường từ trường dao động pha, tần số, có phương vng góc với thời điểm D sóng có hai thành phần điện trường từ trường dao động phương, tần số pha Giải : Chọn đáp án C Câu Phát biểu sau với cuộn cảm thuần? A Cảm kháng cuộn cảm không phụ thuộc tần số dòng điện xoay chiều B Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện C Cuộn cảm khơng có tác dụng cản trở dịng điện chiều có cường độ thay đổi theo thời gian D Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì dịng điện xoay chiều Giải : Chọn đáp án D Câu Một vật dao động điều hòa theo trục cố định ( mốc vị trí cân bằng) A vật cực đại vật vị trí biên B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại Giải : Chọn đáp án A Câu Các giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều A xây dựng dựa tác dụng từ dòng điện B đo ampe kế nhiệt C giá trị trung bình chia cho √2 D giá trị cực đại chia cho √2 Giải : Chọn đáp án D Câu Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A cách chọn gốc tính thời gian B tính chất mạch điện C điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện hiệu dụng mạch Giải : Chọn đáp án B Câu Dịng điện xoay chiều hình sin dịng điện có A cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian B cường độ biến đổi điều hịa theo thời gian C cường độ khơng đổi theo thời gian D cường độ biến đổi theo hàm số bậc thời gian Giải : Chọn đáp án B Câu Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Giải : Chọn đáp án A Câu Một lắc đơn có dây treo dài l, dao động điều hịa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số dao động lắc A f = 2π√𝑔𝑙 B f = 2𝜋1 √𝑔𝑙 C f = 2𝜋1 √𝑔𝑙 D f = 2π√𝑔𝑙 Giải : Chọn đáp án C Câu Sóng truyền sợ dây hai đầu cố định có bước sóng λ Để có sóng dừng dây chiều dài L dây phải thỏa mãn điều kiện ( với k = 1, 2, 3, …) A L = λ2 B L = 𝜆𝑘 C L = kλ D 𝑘𝜆 2 Giải : Chọn đáp án D (2)2 Câu 10 Một vật khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ω Chọn gốc vị trí cân vật Cơ vật là: A 𝑚𝜔 2𝐴2 2 B 𝑚𝜔2𝐴 2 C 𝑚2𝜔𝐴2 2 D 𝑚𝜔𝐴2 2 Giải : Chọn đáp án A Câu 11 Phát biểu sau không nói dao động điều hịa? A Li độ dao động biến thiên theo thời gian theo định luật dạng sin hay cosin B Gia tốc vật ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C Gia tốc vật ngược pha với li độ D Vận tốc vật đồng pha với li độ Giải : Chọn đáp án D Câu 12 Âm (âm nghe được) có tần số A lớn 20000 Hz B nằm khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz C nhận giá trị D nhỏ 16 Hz Giải : Chọn đáp án B Câu 13 Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Giải : Chọn đáp án B Câu 14 Âm sắc đặc tính sinh lí âm cho phép phân biệt hai âm A có độ to phát hai nhạc cụ khác B có biên độ phát hai nhạc cụ khác C có biên độ phát nhạc cụ hai thời điểm khác D có tần số độ to phát hai nhạc cụ khác Giải : Chọn đáp án D Câu 15 Một mạch dao động, gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C, đang thực dao động điện từ tự Chu kì dao động mạch A T = 2𝜋√𝐿𝐶 B T = 2𝜋√ 𝐿 𝐶 C f = 𝜋√ 𝐿 𝐶 D f = 2π√𝐿𝐶 Giải : Chọn đáp án D Câu 16 Phát biểu sau : A Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay roto B Dịng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo C Chỉ có dịng điện xoay chiều pha tạo từ trường quay D Dịng điện máy phát điện xoay chiều ln có tần số số vòng quay Giải : Chọn đáp án A Câu 17 Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cos(ωt +π/6) dịng điện đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - π/3) Đoạn mạch AB chứa A tụ điện B cuộn dây có điện trở C cuộn dây cảm D điện trở Giải : Chọn đáp án C Ở để ý thấy u sớm pha i nên chắn đoạn mạch chứa cuộn cảm Câu 18 Trong dao động điều hòa: A Gia tốc vật cực đại vật qua vị trí cân B Gia tốc vật pha với li độ C Gia tốc vật ngược pha với vận tốc D Gia tốc vật ln hướng vị trí cân Giải : Chọn đáp án D Câu 19 Phát biểu sau đúng? A Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện B Điện áp hai tụ điện biến thiên trễ pha π/2 so với dòng điện chạy qua tụ điện C Tụ điện cho dòng điện xoay chiều dòng điện chiều qua D Dung kháng tụ điện tỉ lệ nghịch với chu kì dịng điện xoay chiều Giải : Chọn đáp án B (3)3 Câu 20 Cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch có biểu thức i = 2√2cos100πt A Cường độ hiệu dụng dòng điện A 1,41 A B A C 2,83 A D A Giải : Chọn đáp án D Câu 21 Con lắc lị xo có chu kì riêng T Nếu tăng khối lượng cầu lên gấp lần lị xo giữ ngun cũ chu kì riêng lắc A 2T B 0,25T C 0,5T D 4T Giải : Chọn đáp án A T ~ m nên m tăng lần T tăng lần Câu 22 Đặt điện áp u = U0cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết U0 không đổi đoạn mạch xảy cộng hưởng Nếu tăng tần số điện áp A hệ số công suất đoạn mạch tăng B cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch tăng C tổng trở đoạn mạch tăng D điện áp hiệu dụng hai tụ điện tăng Giải : Chọn đáp án B Câu 23 Một sóng ngang tần số 50 Hz truyền theo phương Ox với tốc độ truyền sóng 4m/s Bước sóng sóng A 200 cm B 12,5 cm C cm D cm Giải : Chọn đáp án C Chỉ cần sử dụng v f  Câu 24 Một chất điểm dao động điều hịa với phương trình x = 8cos(πt + π/4) ( x tính cm, t tính s) A chu kì dao động s B lúc t = 0, chất điểm chuyển động theo chiều âm C độ dài quỹ đạo cm D qua vị trí cân bằng, vận tốc chất điểm có độ lớn cm/s Giải : Chọn đáp án C Câu 25 Đoạn mạch xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2√2cos(100πt – π/6)A, biểu thức điện áp đoạn mạch AM, MB uAM = 100√2cos(100πt−π/2) V; uMB = 100√6cos(100πt – π/3)V Công suất tiêu thụ mạch AB A 315 W B 300 W C 400 W D 350 W Giải : Chọn đáp án C 100 100 374,16 1, 2373 2 374,16 cos 2.cos 1, 2373 400 6 AM MB u u u P UI V                          Câu 26 Để tăng dung kháng tụ điện phẳng có chất điện mơi khơng khí phải A tăng khoảng cách hai tụ điện B tăng tần số điện áp đặt vào hai tụ điện C giảm điện áp hiệu dụng hai tụ điện D giảm khoảng cách hai tụ điện Giải : Chọn đáp án A Câu 27 Con lắc lị xo có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng vật nặng m = 1kg Vật nặng vị trí cân bằng, ta tác dụng lên lắc ngoại lực biến đổi điều hịa theo thời gian với phương trình F = F0cos(10πt) N Sau thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A = cm Tốc độ cực đại vật có giá trị A 60 cm/s B 60π cm/s C 0,6 cm/s D 6π cm/s Giải : Chọn đáp án B Đây dao động cưỡng , vật nặng có vmax F.A60 cm/s Câu 28 Trong máy biến áp lí tưởng, số vịng dây cuộn thứ cấp gấp đơi số vịng dây cuộn sơ cấp Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 110 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị A 220 V B 110 V C 55 V D 440 V Giải : Chọn đáp án A Sử dụng công thức 1 1 2 2 220 U N U U UN     V (4)4 Câu 29 Trong tượng giao thoa sóng hai ngu ồn kết hơp A, B cách 20cm dao động điều hoà pha tần số f = 40Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,2m/s Xét đường trịn tâm A bán kính AB điểm nằm đường trịn d ao động với biên độ cực đại gần , cách đường trung trực AB khoảng ? A 27,75mm B 26,1mm C 19,76mm D 32,4mm Giải : Chọn đáp án A Gọi điểm điểm M , điểm M nằm vân cực đại thứ phía B Ta có v f   cm MA = AB = 20 cm Gọi O trung điểm AB , H hình chiếu M AB HO chính khoảng cách từ M đến đường trung trực AB Vì M vân cực đại bậc nên ta có : 17 MA MB   MBMA  cm 2 2 17 cosABM= cos 7, 225cm HO OB 2, 775 2 40 AB MB AM MB HB MB ABM HB cm AB MB AB            Câu 30 Khi đưa vật lên hành tinh, vật chịu lực hấp dẫn 1/4 lực hấp dẫn mà chịu mặt Trái Đất Giả sử đồng hồ lắc chạy xác mặt Trái Đất đưa lên hành tinh Khi kim phút đồng hồ quay vịng thời gian thực tế A 0,5 B C 0,25 D Giải : Chọn đáp án B T ~ g , hành tinh gia tốc giảm lần so với gia tốc g trái đất , , chu kỳ hành tia tăng lên lần so với trái đất Vì , trái đất kim phút quay vòng tức thời gian thực tế Câu 31 Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ, khối lượng m, treo vào sợi dây mảnh dải ℓ, điện trường có 𝐸⃗ nằm ngang Khi đó, vị trí cân lắc tạo với phương thẳng đứng góc α = 600 So với lúc chưa có điện trường, chu kì dao động bé lắc A tăng √2 lần B giảm lần C giảm √2 lần D tăng lần Giải : Chọn đáp án C Ta có tan qE mg    Mặt khác , trọng trường hiệu dụng 2 ' qE g g g m         Mà 1 ~ T g nên suy g tăng lên lần T giảm lần Câu 32 Điện trạm phát điện truyền điên áp 20 kV ( đầu đường dây tải) hiệu suất trình truyền tải điện 80% Công suất điện truyền không đổi tăng điện áp đầu đường dây tải điện 50 kV hiệu suất trình tải điện A 94,2% B 96,8% C 98,6% D 92,4% Giải : Chọn đáp án B   2 2 2 2 2 1 1 1 ~ cos cos H U P R P PR P I R H H UP UU H U               Dựa vào công thức nêu , dễ dàng tìm H2 = 96,8% Chú ý : Các bạn HS nên nắm vững cách biến đổi công thức biến dạng Câu 33 Tại N có nguồn âm có cơng suất P phát sóng âm đến M M ta đo mức cường độ âm 30 dB Nếu muốn M đo mức cường độ âm 40 dB ta phải thay nguồn âm nói nguồn âm khác (vẫn đặt vị trí N cũ) có công suất A 20P B 100P C 10P D 50P Giải : Chọn đáp án C Sử dụng hệ thức 10 Lr2 ~ P ( L tính theo B ) , ta có : 4 3 10 ' 10 ' 10 10 OM P P P OMP    Chú ý : Các bạn HS cần nhớ hệ thức để giải nhanh toán sóng âm Cơ sở : 2 0 0 lg I 10 I ; 10 10 ~ 4 L L L I P P L I r r P IrI        Trong trường hợp P = const 10 =constLr2 Câu 34 Một sóng dừng truyền sợi dây theo phương trình u = 2sin(π4𝑥) 𝑐𝑜𝑠 (20π𝑡 + π2) cm Trong u li độ dao động điểm có tọa độ x dây thời điểm t; với x tính cm; t tính s Tốc độ truyền sóng dây A 80 cm/s B 40 cm/s C 120 cm/s D 160 cm/s Giải : Chọn đáp án A Phương trình sóng dừng tổng qt chọn gốc tọa độ trùng với nút (5)5 2 sin cos 2 u axt           Đối chiếu suy 2 8cm; 20 / 80 4 rad s v                 cm/s Câu 35 Vật nặng lắc lò xo có khối lượng m dao đơng điều hịa với chu kì T biên độ A mặt phẳng ngang Tính trung bình đơn vị thời gian vật từ vị trí biên vị trí cân bằng, lực đàn hồi chuyển hóa thành động vật? A 4𝑚𝜋 2𝐴2 𝑇3 B 8𝑚𝜋2𝐴2 𝑇3 C 6𝑚𝜋2𝐴2 𝑇3 D 2𝑚𝜋2𝐴2 𝑇3 Giải : Chọn đáp án B Khi vật từ VTB VTCB T/4 s lượng chuyển đổi thành động của vật 2 2 E kA mA    Lượng chuyển đơn vị thời gian : 2 2 / / m A E m A T T T      Câu 36 Một mạch dao động điều hịa theo phương trình x = 4cos(2t + π/3) cm Khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí x1 = 2cm đến vị trí có gia tốc a2 = -8√3 cm/s2 : A 24𝜋 s B 𝜋8 s C 𝜋6 s D 12𝜋 s Giải : Chọn đáp án D Ta tính 2 2 / 2 a   cm s   xxcm Sử dụng VTLG , ta nhận thấy góc xoay phải π/6 Như khoảng thời gian / 12 t       s Câu 37 Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dụng C = 10 μF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,1 H Khi hiệu điện hai đầu tụ điện 4,00 V cường độ dịng điện mạch 0,02A Hiệu điện cực đại hai tụ điện A 5√2 V B 4,00 V C 4√2 V D 2√5 V Giải : Chọn đáp án D Ta có hệ thức : 2 2 2 0 0 1 2 U C LI CU I L    Vì u i vng pha với , ta có : 2 2 2 0 2 0 0 0 4 0, 02 1 10.10 0,1 u i U U I U U                     V Câu 38 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x1 = 10cos(πt + π/4) cm x2 = A2cos(πt – π/2) Để dao động tổng hợp trễ pha π/2 so với dao động x1 biên độ A2 A 10√3 cm B 10√2 cm C 10 cm D 20 cm Giải : Chọn đáp án B Vì dao động tổng hợp trễ pha π/2 so với dao động x1 nên suy pha ban đầu dao động tổng hợp 4    Đến , ta dùng công thức 1 2 1 2 sin sin tan cos cos A A A A         tìm A2 10 cm Câu 39 Một động điện xoay chiều 50 V – 200 W, có hệ số công suất 0,8 mặc vào hai đầu thứ cấp máy hạ áp có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp 4:1 Bỏ qua hao phí lượng máy biến áp Nếu động hoạt động bình thường cường độ dịng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp A 1,25 A B 0,80 A C 2,50 A D A Giải : Chọn đáp án A Cường độ dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp 1 200 cos 50.0,8 P I U     A Vì máy biến áp lí tưởng khơng có lượng hao phí nên 1 1 2 1 2 1 1, 25 4 I U N U I U I I A I U N         Câu 40 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 6√2 cm dao động theo phương trình u = acos(20πt) mm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s biên độ sóng khơng đổi q trình truyền Điểm gần ngược pha với nguồn nằm đường trung trực S1S2 cách S1S2 đoạn: A cm B 18 cm C cm D 3√2 cm Giải : Chọn đáp án D Gọi điểm gần dao động ngược pha với nguồn đường trung trực S1S2 M , trung điểm S1S2 O Gọi d khoảng cách MS1 PT sóng M : 2 cos 20 M d u At           Độ lệch pha của M so với S1   2 1 2 2 d n d n n v n                             (6)6 Ta lại có dOS13 2cm n 0,56   n d 6cmMOd2OS12 3 cm Câu 41 Cho mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4μH Tại thời điểm t = 0, dịng điện mạch có giá trị nửa giá trị cực đại có độ lớn tăng Thời điểm gần (kể từ lúc t = 0) đề dịng điện mạch có giá trị không 5/6 μs Điện dung tụ điện A 25 mF B 25 nF C 25 pF D 25 μF Giải : Chọn đáp án C Ta viết phương trình 0cos 3 iI t    Như sử dụng VTLG , thời điểm gần nhất từ t = đến i = i quay góc  rad Ta có / 5.106 106 6 s         rad/s Điện dung của tụ điện : C 12 25nF LC L       Câu 42 Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 40Ω; L = 5π1 H; C = 10 −3 6π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 120√2cos(100π) V Cường độ dòng điện tức thời mạch A i = 1, 5cos(100π t + π/4) A B i = 1, 5√2cos(100π t – π/4) A C i = 3cos (100π t + π/4) A D i = 3cos(100π t – π/4) A Giải : Chọn đáp án C Sử dụng số phức , * 40 100 1 3 40 40 10 5 100 Zj j                     Suy : * * 120 3cos 100 * 40 40 4 u i i t Z j                   Câu 43 Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f = 40 Hz Người ta thấy hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng d= 20 cm ln dao động pha Biết tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ m/s đến 5m/s Tốc độ A m/s B 3,2 m/s C 3,5 m/s D m/s Giải : Chọn đáp án D Ta có :   2 3;5 / AB v AB f AB n AB n n v n v m s f n n                    Câu 44 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 150 V vào hai đầu đoạn mạch có R nối tiếp với cuộn cảm L Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 120 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,6 B 0,8 C 0,7 D 0,9 Giải : Chọn đáp án A 2 90 os R 0, R L R U U U U U V c U         Câu 45 Cho lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa quỹ đạo dài 20 cm Biết chu kì tỉ số thời gian lò xo giãn thời gian lò xo nén Lấy g = 10 m/s2 π=3,14 Thế lắc biến thiên tuần hồn với chu kì A 0,444 s B 0,111 s C 0,888 s D 0,222 s Giải : Chọn đáp án D Biên độ dao động 10 cm Trong chu kỳ , thời gian lò xo nén 2 arccos n l A t    Tỉ số thời gian lò xo giãn nén suy arccos 3 n T l l t l cm A A            Chu kỳ dao động của CLLX 2 10 l T s g      Thế biến thiên với chu kỳ ' 0, 222 T T   s Câu 46 Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: cuộn dây cảm L, điện trở R1=100 Ω, tụ điện có điện dung C điện trở R2 = R1 Gọi M điểm nối R1 tụ điện C Điện áp hai đầu đoạn mạch uAB = 200cosωt V Khi mắc ampe kế lí tưởng vào MB ampe kế A Khi bỏ ampe kế mắc vào hai đầu MB vơn kế (điện trở vơn kế lớn) hệ số công suất đoạn mạch AB cực đại Số vôn kế : A 50 V B 100 V C 50√2 V D 100√2 V (7)7 Giải : Chọn đáp án B Khi mắc ampe kế vào đầu MB , ta có : 2 2 2 1 1 2.100 100 A L L A U I A R Z Z I              Do hệ số công suất AB mà cực đại suy tổng trở AB đạt cực tiểu , tức ZLZC 100 , mạch xảy cộng hưởng Vậy , số vôn kế : 2 100 2 MB MB C U U I Z R Z R     V Câu 47 Điện từ nhà máy điện đưa đến nới tiêu thụ nhờ dây dẫn, nơi tiêu thụ cần công suất không đổi Ban đầu hiệu suất truyền tải điện 90% Muốn hiệu suất truyền tải điện 96% cần giảm cường độ dịng điện dây tải phần trăn so với cường độ dòng điện lúc đầu A 42,2% B 38,8% C 40,2% D 36,8% Giải : Chọn đáp án B Ta có   2 =const 1 1 tt tt tt tt tt tt P H P H I HI P H PH P P P H P P R P H H H R                 Vì :     1 2 1 1 1 1 38,8% 1 H H I I I I H H I I          Câu 48 Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây (có điện trở R = 100Ω độ tự cảm L = √3 π H mắc nối tiếp với điện dung C= √34π 10-4 F) Đặt vào hai đầu uAB = 200cos(100πt)V Ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị uAB = 100√3 V giảm điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị A ud = 100√3 𝑉 B ud = -100√3 𝑉 C ud = 100√6 𝑉 D ud = -100√6 𝑉 Giải : Chọn đáp án B 100 ; 400 tan 3 3 L C L C Z Z Z Z R                Điện áp đầu cuộn dây sớm pha i : tan 3 L RL RL Z R       Như u trễ pha i π/6 rad hay nói cách khác u trễ pha ud π/2 rad Sử dụng VTLG , lúc uAB vector vị trí hợp π/6 với trục Ox , hướng VTCB suy uL vector hợp với Ox góc 2π/3 Hay : 2 0 2 os ; 200 100 3 L od L L d U u c U R Z V u U Z           V Câu 49 Tại O có nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Một người từ A đến C theo đường thẳng lắng nghe âm từ nguồn O nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I lại giảm xuống I Khoảng cách AO A 𝐴𝐶√22 B 𝐴𝐶√33 C 𝐴𝐶3 D 𝐴𝐶2 Giải : Chọn đáp án B Từ đề , dễ thấy , giả sử gọi H hình chiếu O lên AC , ta thấy O cường độ âm 4I , A C cường độ âm I OAC hợp thành tam giác cân O , H trung điểm AC Ta có hệ thức : 2 2 2 1 ~ sinOAH 4 1 2 3 3 cosOAH H C I P OA OH I I OAH r r I OH OA OA HA AC OA HA                   Câu 50 Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nắm ngang gồm lị xo nhẹ có độ cứng N/m vật nhỏ khối lượng 40 g Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lị xo bị giãn 20 cm bng nhẹ để lắc dao động tặt dần Lấy g = 10 m/s2 Kể từ lúc đầu thời điểm tốc độ vật bắt đầu giảm, lắc lò xo giảm lượng A 39,6 mJ B 24,4 mJ C 79,2 mJ D 240 mJ Giải : Chọn đáp án A Khi vật có tốc độ bắt đầu giảm tức vật đến vị trí vật có tốc độ cực đại lần đầu tiên , vị trí phải thỏa mãn cho lực đàn hồi lực ma sát : k x mg x 0, 02 m Thế CLLX giảm : 2 1.2.0, 22 1.2.0, 022 0, 0396 2 2 E kA kx J      
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi thử THPTQG môn lý chuyen sphn lan 1, Thi thử THPTQG môn lý chuyen sphn lan 1