Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc

21 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 01:00

[r] (1)Tr ng i h c kinh t qu c dân -š&› -Tr n Th D Hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành n ph m doanh nghi p ch bi n th c n ch n nuôi thu c khu v c phía b c Chuyên ngành: tốn, tài v phân tích ho t ng kinh t Tóm t t Lu n v n Th c s (2)Ch ng 1: C s lý lu n V k tốn chi phí s n xu t tính giá thành n ph m doanh nghi p s n xu t Trong ch ng này, lu n v n trình bày m t s v n c b n v k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p s n xu t, bao g m: 1.1 M t s v n chung v chi phí s n xu t giá thành s n ph m doanh nghi p s n xu t 1.1.1 Khái ni m: - Chi phí s n xu t bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí v lao ng s ng, lao ng v t hóa chi phí khác mà doanh nghi p b ti n hành s n xu t m t th i k - Giá thành s n xu t s n ph m chi phí s n xu t tính cho m t kh i ng ho c n v s n ph m (hay công vi c, lao v ) doanh nghi p ã s n xu t hoàn thành 1.1.2 Phân lo i chi phí s n xu t - Phân lo i chi phí theo tính ch t kinh t c a chi phí (hay phân lo i chi phí theo y u t ): Chi phí nguyên v t li u, Chi phí nhân cơng, Chi phí kh u hao TSC , Chi phí d ch v mua ngồi, Chi phí b ng ti n khác - Phân lo i chi phí s n xu t theo kho n m c chi phí giá thành n xu t: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, Chi phí nhân cơng tr c ti p, Chi phí s n xu t chung - Phân lo i chi phí s n xu t theo quan h gi a chi phí v i kh i l ng n ph m, cơng vi c hồn thành: Bi n phí, nh phí chi phí h n h p - Phân lo i chi phí s n xu t theo kh n ng quy n p chi phí vào i ng k tốn chi phí: Chi phí tr c ti p chi phí gián ti p - Phân lo i chi phí theo th m quy n quy t nh: Chi phí ki m sốt (3)- C n c vào vi c s d ng chi phí q trình l a ch n ph ng án có: Chi phí chênh l ch, chi phí chìm chi phí c h i 1.1.3 Nhi m v c a k toán chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m. - Xác nh i t ng k tốn t p h p chi phí i t ng tính giá thành phù h p v i c m yêu c u qu n lý c a doanh nghi p - T ch c v n d ng tài kho n k tốn h ch tốn chi phí s n xu t giá thành s n ph m cho phù h p ph ng pháp k toán hàng t n kho mà doanh nghi p ã l a ch n - T ch c t p h p k t chuy n chi phí s n xu t theo úng i t ng p h p chi phí s n xu t - nh k cung c p báo cáo v chi phí s n xu t giá thành s n ph m cho lãnh o doanh nghi p 1.2 c m k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p qua giai n - c m k tốn chi phí s n xu t tính giá thành giai n 1970-1989 (S 1.1) - c m k tóan chi phí s n xu t tính giá thành giai n 1990-1995 (S 1.2) - c m k tóan chi phí s n xu t tính giá thành giai n 1995-1996 (S 1.3, 1.4) - c m k tóan chi phí s n xu t tính giá thành giai n 1996 n (S 1.5, S 1.6) 1.3 K tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p s n xu t. 1.3.1 K toán t p h p chi phí s n xu t doanh nghi p s n xu t: (4)phí s n xu t yêu c u tính giá thành s n ph m * Ph ng pháp k toán t p h p chi phí s n xu t: Bao g m ph ng pháp tr c ti p ph ng pháp phân b gián ti p * K toán t p h p chi phí s n xu t - K toán t p h p phân b chi phí nguyên v t li u tr c ti p (S 1.7) - K toán t p h p phân b chi phí nhân cơng tr c ti p (S 1.8) - K toán t p h p phân b chi phí s n xu t chung (S 1.9) - K toán t ng h p chi phí s n xu t tồn doanh nghi p:( S 1.10, 1.11) 1.3.2 ánh giá s n ph m d dang: Ph n trình bày khái quát m t s ph ng pháp ánh giá s n ph m dang nh : ánh giá s n ph m d dang theo chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, theo kh i l ng s n ph m hồn thành t ng ng, theo chi phí n xu t nh m c 1.3.3 Tính giá thành s n ph m: * i t ng tính giá thành: i t ng tính giá thành lo i s n ph m, công vi c, lao v doanh nghi p s n xu t c n tính t ng giá thành giá thành n v * Các ph ng pháp tính giá thành s n ph m: t s ph ng pháp tính giá thành c trình bày lu n v n: - Ph ng pháp tính giá thành gi n n (ph ng pháp tr c ti p): - Ph ng pháp h s : - Ph ng pháp tính giá thành theo t l : - Ph ng pháp lo i tr chi phí: - Ph ng pháp c ng chi phí: - Ph ng pháp tính giá thành theo nh m c: 1.4 K toán qu n tr chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p s n xu t: (5)Lu n v n trình bày khái quát cách xác nh chi phí s n xu t: - Ph ng pháp xác nh chi phí s n xu t theo công vi c: - Ph ng pháp xác nh chi phí s n xu t theo q trình s n xu t: 1.4.2 nh m c d tốn chi phí s n xu t: * nh m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p:. nh m c chi phí nguyên li u tr c ti p cho m t n v s n ph m = nh m c giá nguyên li u x nh m c ng nguyên li u * nh m c chi phí nhân cơng tr c ti p: nh m c chi phí nhân công tr c ti p = nh m c giá lao ng tr c ti p x nh m c l ng th i gian lao ng tr c ti p * nh m c chi phí s n xu t chung: nh m c chi phí n xu t chung cho VSP = n giá chi phí s n xu t chung phân b x n v tiêu chu n phân b cho n v n ph m * T ng h p nh m c chi phí s n xu t: Kho n m c S l ng (Cho n v SP) n giá (Cho n v SP) Chi phí SX (Cho n v SP) - CP NVL tt - CP NC tt - CP SX chung Chi phí SX cho n v SP * D toán chi phí s n xu t (6)- D tốn chi phí ngun v t li u tr c ti p (B ng s 1.4) - D tốn chi phí nhân cơng tr c ti p (B ng s 1.5) - D tốn chi phí s n xu t chung (B ng s 1.6) 1.4.3 Phân tích thơng tin chi phí v i vi c quy t nh qu n tr doanh nghi p: Trên c s thơng tin chi phí giá thành s n ph m s n xu t, doanh nghi p ti n hành phân tích thơng tin m t s khía c nh sau: - Phân tích s bi n ng c a t ng giá thành s n ph m: - Phân tích s bi n ng c a kho n m c chi phí giá thành n ph m: - Phân tích m hịa v n 1.5 Kinh nghi m v k toán chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m c a m t s c th gi i. Ph n lu n v n trình bày khái quát kinh nghi m c a k toán M toán Pháp h c cho Vi t Nam v t ch c công tác k tốn chi phí n xu t tính giá thành s n ph m Ch ng 2: Th c tr ng k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh ghi p Ch Bi n Th c n Ch n Nuôi thu c khu c phía B c Trong ch ng này, lu n v n trình bày t ng quan v doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c, c ng nh th c tr ng, u m nh c m c a cơng tác k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m c a các doanh nghi p 2.1 T ng quan v doanh nghi p ch bi n th c n ch n ni thu c khu v c phía c. 2.1.1 c m s n ph m quy trình CBTACN: * c m s n ph m th c n ch n nuôi: - S n ph m g m dòng s n ph m: dòng th c n m c dòng (7)- Trong t ng dòng s n ph m l i chia thành nhóm th c n cho t ng lo i v t nuôi, theo l a tu i nhu c u dinh d ng * Quy trình CBTACN: Quy trình CBTACN t i doanh nghi p CBTACN quy trình s n xu t liên t c, khép kín c th c hi n cho t ng m , m i m s n ph m t i a 2000kg - 3000kg thành ph m tùy t ng dây chuy n s n xu t (S 2.1) 2.1.2 c m t ch c s n xu t qu n lý doanh nghi p CBTACN: c m t ch c s n xu t s n ph m t i doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c v c b n v n mang tính ch t s n xu t hàng lo t i c m s n ph m, quy trình s n xu t s n ph m c m t ch c n xu t nh trên, mô hình qu n lý c a doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c th ng c t ch c theo ki u tr c n ch c n ng (S 2.2) 2.1.3 c m t ch c b máy k toán doanh nghi p CBTACN: máy k toán th ng c l a ch n hình th c t p trung 2.2 Th c tr ng k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c: 2.2.1 c m cách phân lo i chi phí s n xu t: - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Bao g m giá tr lo i nguyên t li u thô nguyên v t li u tinh c s d ng s n xu t s n ph m - Chi phí nhân cơng tr c ti p: bao g m tồn b chi phí v ti n l ng, ti n th ng có tính ch t l ng, kho n BHXH, BHYT, KPC c a công nhân tr c ti p tham gia vào trình s n xu t s n ph m - Chi phí s n xu t chung: bao g m toàn b chi phí s n xu t cịn l i phát sinh ph m vi phân x ng s n xu t (8)* i t ng t p h p chi phí: tồn b quy trình công ngh s n xu t n ph m * Ph ng pháp xác nh chi phí: - Ph ng pháp tr c ti p: Chi phí v nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p có th t p h p tr c ti p cho t ng lo i s n ph m - Ph ng pháp phân b gián ti p: Chi phí s n xu t chung c t p p chung cho tồn b quy trình cơng ngh s n xu t s n ph m cu i k m i ti n hành phân b chi phí s n xu t chung cho t ng lo i thành ph m tính giá thành s n xu t c a t ng lo i s n ph m 2.2.3 N i dung k tốn kho n m c chi phí s n xu t: - H th ng tài kho n k toán: TK 621, TK 622, TK 627, TK 154 - H th ng ch ng t k toán: H th ng ch ng t c doanh nghi p s d ng úng quy nh c a B tài - H th ng s sách: + S chi ti t: s chi ti t chi phí nguyên v t li u tr c ti p, s chi ti t chi phí nhân công tr c ti p, s chi ti t chi phí s n xu t kinh doanh d dang, chi ti t thành ph m, … + S t ng h p: S t ng h p bao g m s nh t ký chung, s tài kho n 621, 622, 627, 154, Ch ng t ghi s S ng ký ch ng t ghi s … 2.2.3.1 H ch tốn chi phí ngun v t li u tr c ti p: - i v i Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn, Công ty ph n Hoa Mai Vàng, Công ty c ph n phát tri n cơng ngh ch n ni Hồng Linh: Trên c s l nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t , ph m m m n c vào mã s n ph m ghi s chi ti t Tài kho n 621 “Chi phí nguyên t li u tr c ti p” chi ti t theo t ng mã hàng, lên s tài kho n 621 “Chi phí nguyên v t li u tr c ti p”, ng th i c n c vào L nh s n xu t (9)ti t 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” s tài kho n 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” (M u bi u 2.3) (M u bi u 2.4) - i v i Công ty TNHH Minh Tâm, c s Phi u xu t kho, toán l p Ch ng t ghi s (M u bi u 2.6) làm c s ghi vào s TK 621 “Chi phí nguyên v t li u tr c ti p” (M u bi u 2.7) 2.2.3.2 H ch tốn chi phí nhân công tr c ti p: Các công ty CBTACN thu c khu v c phía B c u tính l ng công nhân tr c ti p theo s n ph m c th hi n B ng phân b s 1: Phân ti n l ng b o hi m xã h i ó, c n c vào b ng phân b ti n l ng b o hi m xã h i ghi chi ti t tài kho n chi phí nhân cơng tr c ti p cho t ng lo i s n ph m (M u bi u 2.10), ch ng trình ph n m m s t ng lên S tài kho n 622 “Chi phí nhân cơng tr c ti p” (M u bi u 2.11) i Công ty TNHH Minh Tâm, q trình tính chi phí nhân cơng tr c ti p c ng t ng t (M u bi u 2.13), k toán l p ch ng t ghi s ghi vào TK 622 “Chi phí nhân công tr c ti p” c a t ng tháng (M u bi u 2.15) - i v i kho n trích B o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí cơng ồn c doanh nghi p th c hi n trích n p theo úng quy nh hi n hành 2.2.3.3 H ch tốn chi phí s n xu t chung: i doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c, tồn b chi phí s n xu t chung c t p h p TK 627 “Chi phí s n xu t chung” - Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn, Công ty c ph n Hoa Mai Vàng, Công ty c ph n phát tri n cơng ngh ch n ni Hồng Linh: Tiêu chu n c doanh nghi p l a ch n phân b chi phí s n xu t chung cho t ng m t hàng chi phí nhân cơng tr c ti p (M u bi u 2.16) - Công ty TNHH Minh Tâm: Khi phát sinh kho n chi phí s n xu t chung, k toán t p h p ch ng t g c liên quan n chi phí s n xu t chung (10)cho s n xu t chung, Phi u xu t kho d ng c cho s n xu t chung t i phân ng, ch ng t liên quan… k toán l p Ch ng t ghi s (M u bi u 17) c ính kèm ch ng t g c ghi s TK 627 “Chi phí s n xu t chung” (M u bi u 2.18) 2.2.3.4 H ch toán kho n chi phí khác: * H ch tốn s n ph m h ng: - Giá tr s n ph m h ng có th s a ch a c h ch toán nh sau: TK 152: Giá tr s n ph m h ng Có TK 154: Giá tr s n ph m h ng - S n ph m không th s a ch a c s c x lý: + Công ty c ph n phát tri n công ngh ch n ni Hồng Linh, Cơng ty TNHH Minh Tâm Công ty C ph n Hoa Mai Vàng: N TK 811 “Chi phí khác” Có TK 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” + Công ty c ph n phát tri n cơng ngh nơng thơn (RT ): Khi trích tr c s h ch toán: TK 632 “Giá v n hàng bán” Có TK 159 “D phòng gi m giá hàng t n kho” Khi có m s n ph m b h ng không th s a ch a c, doanh nghi p ti n hành h ch toán giá tr c a m s n ph m h ng nh sau: TK 159 “D phòng gi m giá hàng t n kho” Có TK 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” - H ch toán ng ng s n xu t s a ch a máy móc thi t b ho c khơng có n hàng Khơng ti n hàng trích tr c chi phí ng ng s n xu t - K tốn trích tr c ti n l ng ngh phép c a công nhân tr c ti p s n xu t: Các doanh nghi p u ch a có k ho ch trích tr c ti n l ng ngh phép c a công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m (11)trong k : 2.2.4.1, K tốn t ng h p chi phí s n xu t: - Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn, Công ty c ph n Hoa Mai Vàng, Công ty c ph n phát tri n công ngh ch n nuôi Hoàng Linh: Tài kho n 154 c ng c m chi ti t cho t ng lo i thành ph m, cu i t TK 621, TK 622, TK 627 c k t chuy n sang TK 154 theo t ng lo i thành ph m (M u bi u 2.19), (M u bi u 2.20) Cu i tháng, ch ng trình p B ng tính giá thành s n ph m cho t ng tháng (M u bi u s 2.21) - T i Công ty TNHH Minh Tâm, cu i tháng k toán l p ch ng t ghi (M u bi u 2.22) th c hi n bút toán k t chuy n kho n m c chi phí c t p h p tài kho n t ng h p: TK 621, TK 622, TK 627 làm n c ghi vào s TK 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” (M u bi u 2.23) TK 621, TK 622, TK 627 2.2.4.2 ánh giá s n ph m d dang: Khơng có s n ph m d 2.2.5 Ph ng pháp tính giá thành s n ph m * i t ng, n v k tính giá thành s n ph m: - i t ng tính giá thành t ng lo i s n ph m - n v tính giá thành kg - K tính giá thành tháng * Ph ng pháp tính giá thành s n ph m: - T i Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn, Công ty c ph n Hoa Mai Vàng, Công ty c ph n phát tri n công ngh ch n ni Hồng Linh: s d ng ph ng pháp gi n n - T i Công ty TNHH Minh Tâm: S d ng ph ng pháp tính giá thành theo t l c s tiêu chu n phân b giá thành nh m c c a t ng lo i n ph m l p B ng tính giá thành th c t (M u bi u 2.27) 2.3 ánh giá th c tr ng cơng tác k t tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c. (12)- Các doanh nghi p u xác nh c vai trị c a cơng tác k tốn chi phí n xu t tính giá thành vi c cung c p thông tin cho doanh nghi p - công tác l p t ch c luân chuy n ch ng t , ghi chép trên s k toán c a doanh nghi p u c ti n hành theo úng ch m b o cung c p thơng tin nhanh, xác phù h p v i c m riêng a t ng doanh nghi p - t ch c tài kho n k toán Các doanh nghi p u t ch c s ng tài kho n k tốn ph c v cơng tác k tốn chi phí s n xu t tính giá thành theo úng ch k toán - V t ch c v n d ng h th ng s k toán a s doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c u ã c trang b ph n m m k toán i y s sách k toán theo úng ch k toán, c p nh t theo ch k toán m i - t ch c báo cáo, thông tin k tốn chi phí s n xu t tính giá thành c a doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c ã áp ng c yêu c u thông tin cho vi c l p báo cáo tài n m theo úng quy nh c a nhà n c - V phân lo i chi phí s n xu t: Các doanh nghi p CBTACN thu c khu c phía B c u ã ti n hành phân lo i chi phí theo m c ích cơng d ng a chi phí t o u ki n thu n l i cho cơng tác tính giá thành s n ph m - V vi c xác nh k h ch toán: Vi c xác nh k h ch toán tháng phù h p - V l a ch n tiêu th c phân b chi phí: a s doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c ã l a ch n tiêu th c chi phí nhân cơng tr c ti p phân b chi phí s n xu t chung cho s n ph m phù h p v i c m s n ph m, giúp cho vi c xác nh giá thành c a t ng s n ph m c xác Riêng cơng ty TNHH Minh Tâm, vi c xác nh ph ng pháp tính (13)2.3.2 Nh c m: Trên góc k tốn tài chính: - i v i tên s chi ti t s tài kho n: Trong công ty s d ng ph n m m k tốn Fast, tên s khơng nên t là: “S chi ti t c a m t tài kho n”, “S c a m t tài kho n” mà nên i “S chi ti t c a tài kho n”, “S c a tài kho n” - V vi c s d ng L nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t L nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t nên c s d ng xu t t t c lo i nguyên v t li u tr c ti p s n xu t s n ph m, bao g m c bao bì n ph m - Vi c l a ch n ph ng pháp t p h p chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p. Công ty TNHH Minh Tâm s d ng ph ng pháp phân b gián ti p t p p phân b chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p là ch a h p lý - V l a ch n n v tính giá thành kg: Trong doanh nghi p ch bi n th c n ch n ni thu c khu v c phía B c th ng l a ch n n v tính giá thành kg, ó thành ph m l i c óng thành bao nh p kho không h p lý - V vi c l a ch n ph ng pháp tính giá thành: i công ty TNHH Minh Tâm l a ch n ph ng pháp tính giá thành theo t làm giá thành t ng lo i s n ph m ch a xác -Vi c xác nh giá tr s n ph m h ng x lý giá tr s n ph m h ng là ch a xác: - i v i vi c h ch tốn chi phí s n xu t chung: Theo quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng n m 2006 c a B tr ng B Tài Chi phí s n xu t chung ph n ánh TK 627 ph i c h ch tóan chi ti t theo lo i: Chi phí s n xu t chung c nh Chi (14)+ Chi phí s n xu t chung bi n i c phân b h t vào chi phí ch bi n cho m i n v s n ph m theo chi phí th c t phát sinh + Chi phí s n xu t chung c nh ch c phân b h t vào chi phí ch bi n cho m i n v s n ph m tr ng h p m c s n ph m th c t s n xu t b ng ho c cao h n công su t bình th ng - Vi c h ch tốn chi phí thi t h i ng ng s n xu t ch a c th c hi n úng ch . - Công tác phân tích chi phí, báo cáo chi phí s n xu t s n ph m ch a c t ch c y . Trên góc k tốn qu n tr : - Vi c phân lo i chi phí ph c v công tác qu n tr doanh nghi p ch a c xem xét, mà ch phân lo i chi phí theo kho n m c chi phí giá thành s n xu t ph c v h ch tốn chi phí tính giá thành k tốn tài - a s doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c u ch a xây d ng c nh m c, d tốn v chi phí s n xu t m t cách y , xác - Ph ng pháp phân tích chi phí - kh i l ng - l i nhu n ch a c doanh nghi p quan tâm, ó ch a th c s phát huy tác d ng vi c a ch n ph ng án t i u Ch ng 3: Hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p Ch Bi n Th c n Ch n Nuôi thu c khu c phía b c Trong ch ng này, lu n v n a ph ng h ng m t s gi i pháp nh m hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c (15)3.1.1 Chi n l c phát tri n ngành CBTACN n n m 2015 Trong giai n 2006-2015, ngành ch n nuôi s phát tri n theo h ng p trung cơng nghi p quy mơ l n có n ng su t, ch t l ng, hi u qu s c nh tranh cao, m b o v sinh thú y an toàn th c ph m Ngành ch n nuôi ph n u n n m 2010 t 30% t tr ng ch n nuôi nông nghi p n m 2015 35% 3.1.2 Nh ng yêu c u t q trình hồn thi n cơng tác k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p CBTACN. - N i dung hoàn thi n ph i phù h p v i chu n m c k toán n c ng nh chu n m c k toán qu c t ng th i ph i m b o nh ng nguyên c c a ch k tốn tài hi n hành - N i dung hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành ph i áp ng nhu c u s d ng thông tin c a doanh nghi p ph c v cho cơng tác qu n lý kinh t tài c a nhà qu n tr em l i hi u qu cao h n - N i dung hoàn thi n cơng tác k tốn chi phí s n xu t tính giá thành n ph m ph i m b o d a nh ng u ki n th c t c a doanh nghi p - Hồn thi n cơng tác k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m ph i m b o yêu c u ti t ki m hi u qu 3.2 Ph ng h ng gi i pháp hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c 3.2.1 Ph ng h ng hoàn thi n: - Hoàn thi n nh ng n i dung ch a hoàn thi n cơng tác k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m góc k tốn tài - Xây d ng hồn thi n mơ hình k tốn qu n tr chi phí giá thành s n ph m doanh nghi p 3.2.2 Gi i pháp hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành n ph m doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c: (16)i góc k tốn tài chính: * i v i tên s chi ti t s tài kho n: Các doanh nghi p s d ng ph n m m k toán Fast c n ki n ngh v i nhà cung c p ph n m m s a l i tên s “S chi ti t c a tài kho n”, “S a tài kho n” tên s ph n ánh úng n i dung ghi chép úng b n ch t a t ng lo i s k toán * V vi c s d ng L nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t c n c s d ng chung xu t nguyên v t li u tinh, ngun li u thơ bao bì s d ng cho m s n ph m ó (M u bi u 3.1) * Hoàn thi n k tốn t p h p chi phí s n xu t: i v i Công ty TNHH Minh Tâm: + K toán c n m tài kho n c p c a TK 621, TK 622 chi ti t theo t ng lo i s n ph m + Riêng chi phí s n xu t chung k toán s ti n hành t p h p chung, cu i k phân b cho t ng lo i s n ph m theo tiêu th c thích h p Chi phí s n xu t chung có th phân b theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p,… * Hồn thi n vi c l a ch n n v tính giá thành: Nên tính giá thành c a thành ph m nh p kho theo n v tính “Bao” (M u bi u 3.2) * Hoàn thi n vi c l a ch n ph ng pháp tính giá thành: Ph ng pháp gi n n phù h p * Hoàn thi n k toán s n ph m h ng: - i v i vi c xác nh giá tr s n ph m h ng: C n xác nh nguyên nhân h ng tính úng l ng cho ng i lao ng làm s n ph m h ng - i v i vi c x lý giá tr s n ph m h ng không s a ch a c (17)nguyên nhân khách quan nh ang s n xu t d m s n ph m m t n, ho c máy móc b h ng… Tr ng h p tùy quy t nh x lý c a doanh nghi p mà ph n ánh nh sau: TK 334, 111, 1388: Giá tr s n ph m h ng b t b i th ng TK 811: Ghi t ng chi phí khác TK 411: Ghi gi m ngu n v n kinh doanh Có TK 154: Giá tr s n ph m làm h ng * Hoàn thi n i v i vi c h ch tốn chi phí s n xu t chung: c phân b chi phí s n xu t chung vào chi phí chi bi n s n ph m: có th phân b chi phí s n xu t chung c nh nh trên§, k tốn n ti n hành phân lo i chi phí s n xu t chung thành chi phí s n xu t chung nh chi phí s n xu t chung bi n i tài kho n chi ti t: - TK 627 : Dùng ph n ánh kh an chi phí s n xu t chung c nh phát sinh t i phân x ng s n xu t - TK 627B: Dùng ph n ánh kho n chi phí s n xu t chung bi n i phát sinh t i phân x ng s n xu t 3.2.2.2 Xây d ng mơ hình k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m ph c v qu n tr doanh nghi p: * T ch c phân lo i chi phí doanh nghi p CBTACN theo yêu c u c a k toán qu n tr - Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí i v i ho t ng c a doanh nghi p - Phân lo i chi phí s n xu t theo kh n ng quy n p chi phí vào i ng k tốn chi phí - Phân lo i chi phí theo th m quy n quy t nh Chi phí s n xu t chung phân b vào chi phí ch bi n s n ph m c công su t th c t Chi phí s n xu t chung c nh = x (18)Ngoài ra, c n c vào vi c s d ng chi phí q trình l a ch n ph ng án có: Chi phí chênh l ch, Chi phí c h i, Chi phí chìm * Xây d ng nh m c chi phí: - nh m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p - nh m c chi phí nhân cơng tr c ti p - nh m c chi phí s n xu t chung: Sau xác nh nh m c cho t ng lo i chi phí, ti n hành t ng h p nh m c chi phí s n xu t (B ng s 3.4) * ánh giá vi c th c hi n nh m c chi phí: ánh giá, phân tích vi c th c hi n nh m c chi phí c th c hi n trên kho n m c chi phí nh sau: - Phân tích chi phí nguyên v t li u tr c ti p: - Phân tích chi phí nhân cơng tr c ti p: - Phân tích bi n ng chi phí s n xu t chung: * Xây d ng h th ng d tốn chi phí s n xu t doanh nghi p CBTACN: toán tiêu th s n ph m tốn chi phí ngun v t li u tr c ti p tốn chi phí nhân cơng tr c ti p tốn chi phí s n xu t chung tốn chi phí bán hàng tốn chi phí qu n lý doanh nghi p toán giá v n hàng bán,… * Hoàn thi n ch ng t , h th ng tài kho n, s báo cáo k tốn qu n tr chi phí s n xu t giá thành s n ph m doanh nghi p CBTACN: - Hoàn thi n ch ng t k toán: (19)CBTACN thu c khu v c phía B c nên s d ng “Phi u theo dõi lao ng i i công nhân tr c ti p” (B ng s 3.5) - Hồn thi n tài kho n k tốn ph ng pháp k tốn chi phí n xu t chung ph c v tính giá thành s n ph m k toán qu n tr : Doanh nghi p nên áp d ng ph ng pháp c tính chi phí s n xu t chung t u k v i vi c phân lo i k tốn chi phí s n xu t chung theo nh phí bi n phí u k doanh nghi p nên xác nh s chi phí s n xu t chung c tính, sau ó phân b cho t ng lo i s n ph m s n xu t trong k Nên th c hi n chi ti t TK 627 “Chi phí s n xu t chung”, TK 641 “Chi phí bán hàng”, TK 642 “Chi phí qu n lý doanh nghi p” thành tài kho n c p ph n ánh riêng nh phí bi n phí nh sau: TK 627B: Bi n phí s n xu t chung TK 627 : nh phí s n xu t chung TK 641B: Bi n phí bán hàng TK 641 : nh phí bán hàng TK 642B: Bi n phí qu n lý doanh nghi p TK 642 : nh phí qu n lý doanh nghi p - Hoàn thi n s k toán: Các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c ncác doanh nghi p nên s d ng “Phi u chi phí cơng vi c” Phi u chi phí cơng vi c c m cho t ng m s n ph m ho c cho t ng n t hàng, c n c xác nh t ng chi phí s n xu t, xác nh chi phí n v s n ph m - Báo cáo k toán: ph c v cơng tác k tốn qu n tr chi phí tính giá thành s n ph m, doanh nghi p nên l p báo cáo sau ây: - Báo cáo tình hình s d ng lao ng - Báo cáo tình hình th c hi n chi phí s n xu t chung (20)- Báo cáo chi phí s n xu t t ng b ph n * X lý thơng tin chi phí giá thành s n ph m ph c v cho vi c ra quy t nh doanh nghi p CBTACN: Quá trình phân tích thơng tin thích h p i v i vi c quy t nh có th th c hi n qua b c sau: c 1: T p h p t t c thông tin v kho n thu chi có liên quan v i nh ng ph ng án u t ang c xem xét B c 2: Lo i b nh ng kho n chi phí chìm nh ng kho n chi phí khơng th tránh c m i ph ng án u t ang xem xét c 3: Lo i b kho n thu, chi nh gi a ph ng án B c 4: Nh ng kho n thu nh p chi phí cịn l i nh ng thơng tin thích h p cho vi c quy t nh 3.3 Nh ng u ki n c b n th c hi n gi i pháp hoàn thi n 3.3.1 V phía Nhà n c - Ti p t c ban hành hoàn thi n chu n m c k toán ki m toán Vi t Nam phù h p v i thơng l chu n m c k tốn qu c t Ban hành quy t nh, thơng t h ng d n v k tốn tài - i v i k tốn qu n tr , nhà n c c n có sách tuyên truy n, ph bi n ki n th c c ng nh t m quan tr ng c a k toán qu n tr n lo i hình doanh nghi p - Nhà n c c n có sách khuy n khích, h tr i v i ngành CBTACN Nhà n c c n nh h ng cho s phát tri n c a ngành ng lai, coi ây ngành công nghi p ch o, h tr cho s phát tri n c a ngành ch n nuôi Vi t Nam - i v i nguyên li u u vào: nhà n c có sách m b o ngu n nguyên li u thô nguyên li u tinh cho s n xu t 3.3.2 V phía doanh nghi p (21)máy qu n lý c m s n xu t s n ph m c a t ng doanh nghi p - Hồn thi n b máy k tốn doanh nghi p, c n nâng cao trình chun mơn c a cán b , b sung cán b k tốn có trình kinh nghi m c bi t i v i k toán qu n tr - Các doanh nghi p c n nh n th c c t m quan tr ng c a k toán qu n tr i v i vi c quy t nh công tác qu n tr doanh nghi p nh m em l i l i nhu n cao nh t - Doanh nghi p c n xây d ng nh m c chi phí giá thành s n ph m m t cách ch t ch khoa h c - Trong u ki n công ngh phát tri n nh hi n nay, doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc