Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phân bón thần nông Thanh Hóa

18 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 00:43

Từ lý luận và thực trạng đề xuất các giải pháp và phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Phân bón Thần nông Tha[r] (1)MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục từ viết tắt Danh mục sơ đồ, bảng biểu, phụ lục Mục lục Tóm tắt luận văn Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu……… …… 1.1 Tính cấp thiết đề tài……… 1.2 Tổng quan đề tài nghiên cứu có liên quan đến đề tài…… 1.3 Mục tiêu nghiên cứu……… 1.4 Phương pháp nghiên cứu……… 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu……… 1.6 Những đóng góp đề tài……… ……… 1.7 Các câu hỏi đặt nghiên cứu……… ………… 1.8 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu……… ……… 1.9 Kết cấu luận văn……… ………… Chương 2: Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất……… 2.1 Thơng tin kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất……… ……… 2.1.1 Vai trị kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất……… 2.1.2 Yêu cầu, nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất……… ……… 2.2 Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ……….… 2.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm ……… …… 2.2.1.1 Chi phí sản xuất……… ……… (2)2.2.1.2 Giá thành sản phẩm ……… … 2.2.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ……… 2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ……… …… 2.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất……… ……… 2.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm ……… ……… 2.3 Kế toán chi phí sản xuất……… ……… 2.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất…… ……… 2.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất……… ……… 2.3.2.1 Phương pháp trực tiếp……… ……… 2.3.2.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp……… ……… 2.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất ……… …… 2.3.3.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp……… … 2.3.3.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp………… ……… 2.3.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung……… ……… 2.3.3.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp ……… …… 2.3.4 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ……… 2.3.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (hoặc nguyên vật liệu chính) ………… ……… 2.3.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương ……… ……… 2.3.4.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức…… … 2.4 Tính giá thành sản phẩm……… ……… 2.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm…… ……… 2.4.2 Kỳ tính giá thành… ……… … 2.4.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm…… ……… 2.4.3.1 Phương pháp trực tiếp……… … 2.4.3.2 Phương pháp tổng cộng chi phí ……….…… 2.4.3.3 Phương pháp hệ số….……… … (3)2.4.3.4 Phương pháp tỷ lệ chi phí ……… … 2.4.3.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ ……… 2.4.3.6 Phương pháp liên hợp……… ……… 2.5 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm số nước giới……… ……… 2.5.1 Đặc điểm kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo kế toán Mỹ……… ……… 2.5.2 Đặc điểm kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo kế toán Pháp………… ……… ……… 2.5.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam……… ……… Chương 3: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa…… …… 3.1 Khái quát Công ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa … … 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……… 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……… ……… 3.1.3 Quy trình cơng nghệ chế tạo sản phẩm………… ……… 3.1.4 Tổ chức kế toán Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……… 3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……… 3.2.1 Đối tượng, phương pháp quy trình tổng qt kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa………… 3.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……… ……… 3.2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp…… ……… (4)3.2.2.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp……… ……… 3.2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung……… ……… 3.2.3 Kế tốn giá thành sản phẩm……… ……… 3.2.3.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ……… ………… 3.2.3.2 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ…… ……… 3.2.3.3 Tính giá thành sản phẩm……… ……… Chương 4: Thảo luận kết nghiên cứu giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……… … 4.1 Dự báo nhu cầu tiêu thụ phân bón ……… ……… 4.2 Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……….………… 4.2.1 Ưu điểm……… ……… 4.2.2 Nhược điểm ……… 4.3 Yêu cầu quan điểm định hướng hồn thiện kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 4.4 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa…… ……… 4.5 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa ……… 4.5.1 Về phía Nhà nước quan chủ quản……… 4.5.2 Về phía tổ chức đào tạo, tư vấn kế tốn, tài quản lý kinh tế……… 4.5.3 Về phía Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……… 4.6 Phương hướng phát triển Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa……… ……… 4.7 Những hạn chế đề tài nghiên cứu số gợi ý cho nghiên (5)cứu tương lai……… Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo……… ……… Phụ lục (6)CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỂ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hiện doanh nghiệp sản xuất phân bón Việt Nam nói chung Thanh Hóa nói riêng phải đối đầu với cạnh tranh gay gắt phân bón nhập nước ngoài, cạnh tranh giá Để tiếp tục đứng vững, phát triển đưa sản phẩm tới bạn bè giới địi hỏi ngành phân bón nước ta khơng nâng cao chất lượng mà phải quan tâm đặc biệt tới việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm phát triển Công ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa khơng nằm ngồi quy luật chung Trên thực tế kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cịn bộc lộ nhiều mặt chưa phù hợp, chưa thực trở thành công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu tính chất đặc thù nên hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cịn có hạn chế định cần tiếp tục hoàn thiện nhằm phản ánh chi phí sản xuất, làm sở cho việc tính giá thành sản phẩm sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý kinh tế đơn vị Với thực tế đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa” 1.2 Tổng quan đề tài nghiên cứu có liên quan Luận văn liệt kê tóm tắt số cơng trình nghiên cứu luận văn thạc sỹ liên quan đến kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp năm gần (7)1.3 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung vào mục tiêu nghiên cứu sau: Hệ thống hóa sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Trên sở đó, luận văn tổng hợp hệ thống sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa Đề xuất phương hướng, giải pháp điều kiện hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cho Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính Cụ thể: - Phương pháp thu thập liệu: Phỏng vấn, quan sát, thu thập liệu thứ cấp, liệu sơ cấp phận liên quan - Phương pháp xử lý liệu: So sánh, đối chiếu, đánh giá số liệu thu thập 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơ sở lý luận thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa Phạm vi không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa Phạm vi thời gian nghiên cứu: Tháng 01 năm 2013 (8)1.6 Những đóng góp đề tài Hệ thống hóa sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Xem xét, phân tích đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa Từ lý luận thực trạng đề xuất giải pháp phương hướng hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 1.7 Các câu hỏi đặt nghiên cứu Về mặt lý luận: Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm Những nội dung chủ yếu kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Về mặt thực tiễn: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa? Những ưu điểm hạn chế kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty? Phương hướng, giải pháp điều kiện để thực giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty? 1.8 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Hệ thống hóa góp phần làm sáng tỏ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm áp dụng doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp sản xuất nói riêng Khẳng định tầm quan trọng ý nghĩa kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp sản xuất nói riêng Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ưu điểm tồn cần khắc phục Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa sở khảo sát thực trạng kế tốn Cơng ty (9)1.9 Kết cấu luận văn Đề tài với tên gọi: “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa” ngồi lời cam đoan; mục lục; danh mục từ viết tắt; danh mục bảng biểu; sơ đồ; tóm tắt luận văn; danh mục tài liệu tham khảo phụ lục chia thành bốn chương sau: Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa Chương 4: Thảo luận kết nghiên cứu giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT (10)2.1.1 Vai trị kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 2.1.2 Yêu cầu, nhiệm vụ cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 2.2 Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 2.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 2.2.1.1 Chi phí sản xuất 2.2.1.2 Giá thành sản phẩm 2.2.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 2.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 2.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 2.3 Kế tốn chi phí sản xuất 2.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 2.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 2.3.2.1 Phương pháp trực tiếp 2.3.2.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp 2.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất 2.3.3.1 Kế toán chi phí ngun vật liệu trực tiếp 2.3.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 2.3.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 2.3.3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp 2.3.4 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.3.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (hoặc nguyên vật liệu chính) 2.3.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 2.3.4.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 2.4 Tính giá thành sản phẩm (11)2.4.2 Kỳ tính giá thành 2.4.3 Các phương pháp tính giá thành 2.5 Đặc điểm kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm số nước trên giới (12)CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN THẦN NƠNG THANH HĨA 3.1 Khái quát Công ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty thành lập theo định số 876/QĐUB ngày 20 tháng 04 năm 2000 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ngày 01 tháng năm 2005 cơng ty thức chuyển đổi kế thừa thành Cơng ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 3.1.3 Quy trình cơng nghệ chế tạo sản phẩm Nguyên liệu đưa trực tiếp vào máy nghiền nghiền vụn thành hạt có kích thước nhỏ mm Sau đưa hạt nhỏ vào máy trộn, trộn thêm số nguyên liệu, phụ gia khác Lượng nguyên liệu đưa vào trích sẵn theo cơng thức thành phần muốn trộn Tại nguyên liệu trộn kỹ Hỗn hợp trộn xong băng tải chuyển sang máy vo viên để tạo hạt, vòi phun nước cung cấp nước từ từ theo định lượng sẵn Các loại hạt vừa tạo xong chuyển sang máy sấy để làm khô Sản phẩm sau qua máy sấy tiếp tục qua sàng phân loại hạt Những hạt có kích thước – mm hạt đạt tiêu chuẩn đưa làm nguội, đóng bao, cân nhập kho Cịn hạt khơng đạt chế biến lại 3.1.4 Tổ chức kế tốn Cơng ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hố (13)3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hố 3.2.1 Đối tượng, phương pháp quy trình tổng quát kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa + Đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm + Đối tượng tính giá thành sản phẩm NPK hoàn thành nhập kho + Đơn vị tính giá thành sản phẩm NPK hoàn thành nhập kho + Và chu kỳ sản xuất công ty ngắn (khoảng giờ/mẻ) sản xuất với khối lượng lớn nên công ty chọn kỳ tính giá thành tháng Cơng ty áp dụng cách hạch tốn chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Quá trình hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty tiến hành gọn nhẹ áp dụng hệ thống thơng tin kế tốn vào cơng tác kế tốn 3.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất Cơng ty Cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 3.2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Trong trình sản xuất, công ty sử dụng nhiều loại vật liệu khác Căn vào vai trị, cơng dụng vật liệu mà công ty chia thành loại sau: - Nguyên vật liệu - Vật liệu phụ - Nhiên liệu Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực dõi cho sản phẩm Kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp sử dụng TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” TK 621 có tài khoản cấp sau: + TK 6211 - Chi phí nguyên vật liệu + TK 6212 - Chi phí bao bì + TK 6213 - Chi phí nhiên liệu (Dầu FO) Sau cập nhật xử lý số liệu, chứng từ cần thiết vào nhật ký chung Cuối tháng, kế tốn vào tài khoản có liên quan lên sổ tài khoản CPNVLTT (14)Cơng ty áp dụng hình thức tính lương theo sản phẩm Các công nhân trực tiếp sản xuất, cán công nhân viên phải vào cấp bậc trình độ kỹ thuật thời gian làm việc để tính mức lương theo hệ số Cơng ty tiến hành phân bổ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ loại sản phẩm theo chi phí sản phẩm hồn thành 3.2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung cơng ty bao gồm : Chi phí phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác Ngồi cơng ty cịn có chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước chi phí sửa chữa lớn đưa vào chi phí sản xuất chung 3.2.3 Kế toán giá thành sản phẩm  Cuối tháng, kế toán giá thành vào bảng tổng hợp chứng từ tài khoản, kế toán tổng hợp chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung, sau kết chuyển sang tài khoản 154 để tính giá thành sản phẩm hồn thành tháng  Cơng ty tiến hành tập hợp chi phí sản xuất cho sản phẩm sau: - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tập hợp chi phí cho loại SP - Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp: + Tiền lương tập hợp theo sản phẩm với cách tính là: đơn giá lương sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm hồn thành nhập kho + Các khoản trích theo lương tập hợp theo phân xưởng, sau phân bổ cho số lượng sản phẩm theo sản lượng hoàn thành nhập kho - Đối với chi phí sản xuất chung: tập hợp theo phân xưởng, sau phân bổ cho sản phẩm theo số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho 3.2.3.2 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Công ty không tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang 3.2.3.3 Tính giá thành sản phẩm (15)Sau hạch toán tập hợp đầy đủ khoản mục chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang, kế tốn tiến hành tính tổng giá thành giá thành đơn vị cho sản phẩm, lập phiếu tính giá thành tổng hợp giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN THẦN NƠNG THANH HĨA 4.1 Dự báo nhu cầu tiêu thụ phân bón 4.2 Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 4.2.1 Ưu điểm - Phương pháp kế toán đơn giản, áp dụng hình thức nhật ký chung Tiếp cận với thời đại công nghệ thông tin nay, công ty đưa phần mềm kế toán vào sử dụng, phần mềm ưu việt tính tốn xử lý, đạt hiệu cao Chương trình kế tốn máy vi tính giúp nhân viên kế tốn hồn thành cơng việc cập nhật sổ sách kế tốn đơn giản hơn, xác, nhanh chóng, kịp thời giúp việc lập báo cáo theo quy định Có thể tránh tối đa sai sót tiết kiệm thời gian Xác định đối tượng kế tốn chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu công ty - Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho phù hợp với đặc điểm, số lượng, chủng loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ 4.2.2 Nhược điểm  Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - Kế toán phế liệu thu hồi làm giảm chi phí sản xuất chung - Nhiên liệu hạch tốn vào chi phí ngun vật liệu trực tiếp  Chi phí nhân cơng trực tiếp (16) Chi phí sản xuất chung Chi phí khấu hao ghi nhận vào chi phí sản xuất chung khơng phân biệt tài sản sử dụng phận 4.3 Yêu cầu quan điểm định hướng hoàn thiện kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa 4.4 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa  Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - Ghi nhận phần phế liệu thu hồi vào TK 154 để làm giảm giá thành - Giá trị nhiên liệu hạch tốn vào chi phí sản xuất chung  Chi phí nhân cơng trực tiếp: Kế tốn phải hạch tốn chi phí tiền lương khoản trích theo lương theo phận riêng  Chi phí sản xuất chung: hạch tốn chi phí khấu hao cho phận sử dụng tài sản cố định 4.5 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Phân bón Thần nơng Thanh Hóa - Thứ nhất, để lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí phù hợp cần điều kiện sau: + Tổ chức sản xuất công ty phải hợp lý với dây chuyền cơng nghệ + Tổ chức kế tốn phải phù hợp với tổ chức sản xuất + Người đứng đầu phịng kế tốn cần có quan điểm rõ ràng - Thứ hai, để tận dụng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán sử dụng cơng ty thành viên sử dụng phần mềm kế tốn cần có hiểu biết rõ ràng và sâu sắc - Thứ ba, tổ chức hồn thiện quy trình cơng nghệ sản xuất kinh doanh, bước xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản xuất (17)- Giữ vững thị trường tại, đồng thời tiếp tục phát triển thị trường giúp cho doanh nghiệp vừa củng cố thị phần vừa mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tương lai - Phát triển thị trường đồng thời theo hướng: mở rộng thị trường chiều rộng lẫn chiều sâu, củng cố vị thị trường, tăng quy mô kinh doanh, tăng khả cạnh tranh phân bón nhập sở địa phương 4.7 Những hạn chế đề tài nghiên cứu số gợi ý cho nghiên cứu tương lai (18)KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phân bón thần nông Thanh Hóa, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phân bón thần nông Thanh Hóa