CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ ĐẢNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954)

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 23:07

Trong Báo cáo tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ V từ ngày 8/8 – 16/8/1948 do đồng chí Lê Đức Thọ đọc đã vạch ra những ưu điểm và khuyết điểm về tình hình phát triển đảng viên, B[r] (1)Thân Thị Thu Ngân Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 186(10): 105 - 108 105 CƠNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ ĐẢNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954) Thân Thị Thu Ngân1*, Trần Thị Bích Hợp2 1Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên, 2Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên TÓM TẮT Xây dựng Đảng vấn đề then chốt có ý nghĩa sống cịn Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam từ đời quan tâm tới công tác xây dựng đảng ba mặt: trị, tư tưởng tổ chức Cơng tác bảo vệ trị nội Đảng - nội dung quan trọng công tác xây dựng Đảng tổ chức Đảng ta quan tâm nhằm tạo Đảng trí cao từ Trung ương đến chi sở Một nguyên nhân quan trọng làm nên thắng lợi to lớn kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Đảng Cộng sản Việt Nam trọng làm tốt cơng tác Từ khóa: bảo vệ, biện pháp, phịng chống, trị, kiểm tra ĐẶT VẤN ĐỀ * Việc đề phòng bọn Việt gian, bọn khiêu khích, phản động chui vào Đảng phá hoại Đảng ta quan tâm thời gian Vấn đề bảo vệ Đảng, bảo vệ nội tổ chức đảng đặt từ sớm Đó bảo vệ trị nội tư tưởng, trị, tổ chức nhằm tạo Đảng trí cao từ Trung ương chi sở [1, tr.157] Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), Đảng Cộng sản Việt Nam thực nhiều biện pháp để chấn chỉnh nội bộ, đưa phần tử phản động, hội khỏi hàng ngũ Đảng NỘI DUNG Ngay sau giành quyền, tháng 9/1945, Hội nghị cán Bắc Kỳ Đảng rõ: Đối với bọn lãnh tụ Việt gian phải bắt nghiêm trị Với bọn Pháp gian bắt giam giữ đưa lên Chính phủ định đoạt Đối với tài sản Việt gian hay Pháp gian phải tịch thu [1, tr.8] Trong thực sách hịa hỗn nhằm tránh đối đầu với nhiều kẻ thù lúc để chuẩn bị lực lượng, Đảng ta chủ trương trừ chủ trương hành động cán có tính cách khiêu khích, chia rẽ ta *Tel: 0983706365; Email:thanthungan@gmail.com với Tàu, ta với Pháp, làm khó dễ cho Chính phủ Để tránh chống phá kẻ thù, ngày 11/11/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán, thực chất rút vào hoạt động bí mật Đây biện pháp sáng tạo nhằm bảo vệ trị nội Đảng Để chống lại nạn “thù trong, giặc ngoài”, Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” (25/11/1945) Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ: “… phải ngăn ngừa đảng viên tiêm nhiễm thói tiểu tư sản mắc bệnh chủ nghĩa công khai (légalisme) ta thường thấy thời kỳ hoạt động hợp pháp, nước nào” [1, tr.29] Đây bệnh mà đảng viên dễ mắc phải, cần phải làm thật liệt có hiệu Hay Chỉ thị “Hịa để tiến” (9/3/1946), Đảng ta nhấn mạnh “… xúc tiến việc đấu tranh chống “chủ nghĩa Các Mác cải lương” hay “chủ nghĩa cộng sản thuộc địa” “chủ nghĩa hội” phần tử “cộng sản nửa mùa” hay phần tử xã hội dân chủ Pháp Đông Dương” [1, tr.55] (2)Thân Thị Thu Ngân Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 186(10): 105 - 108 106 đề yêu cầu: lấy người vào làm việc quan phải điều tra cặn kẽ lý lịch; cất nhắc, đề bạt phải xét lại lý lịch; quan phải thi hành nguyên tắc bí mật; tổ chức kiểm tra, giám thị lẫn nhau; mở kiểm tra bí mật lý lịch nhân viên quan Đảng ta nhận định, Pháp không đánh ta quân sự, nên chúng có kế hoạch tổ chức nội gián hàng ngũ ta, sau lưng ta để phá từ phá [2, tr.352] Việc phá hoại Đảng, quyền cách mạng ta kẻ thù ý, vậy, suốt kháng chiến Đảng ta quan tâm tới vấn đề chống Việt gian, gián điệp Pháp chui vào hàng ngũ ta Tháng 12/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng thị “Về việc chống gián điệp Pháp” Chỉ thị vạch kế hoạch thủ đoạn bọn địch gian nêu biện pháp đối phó ta trước thủ đoạn kẻ thù Trong năm sau đó, cơng tác phòng chống gián điệp, Việt gian Đảng ta tiếp tục trọng Trong Hội nghị Trung ương, Chỉ thị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thường xuyên đề cập tới vấn đề này, đặc biệt vận động chỉnh Đảng năm 1952-1953 Cụ thể, Chỉ thị Bộ Chính trị ngày 7/9/1953 nêu rõ: phải khai trừ phần tử Việt gian, nội gián, phản bội, đầu hàng, phần tử tham ô, hủ hóa thật nghiêm trọng phần tử phạm pháp, quyền công dân… [3, tr.330] Công tác bảo đảm kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát Đảng vấn đề Đảng ta trọng nhằm cải thiện thành phần chi bộ, đưa phần tử không xứng đáng khỏi Đảng Bên cạnh đó, cơng tác chấn chỉnh chi nông thôn thường xuyên tiến hành Vấn đề kỷ luật Đảng thực cách nghiêm minh, tháng cuối năm 1947, tồn xứ có tới 1.210 án thi hành kỷ luật Trong số có 600 đồng chí bị khai trừ có thời hạn, khơng thời hạn vĩnh viễn, 370 đồng chí bị hạ tầng cơng tác, 390 đồng chí bị cảnh cáo số đồng chí bị phê bình [1, tr.382] Việc thực kỷ luật cán đảng viên vi phạm có tác dụng giáo dục lớn với cán bộ, đảng viên Đảng, ngăn ngừa hành động tương tự tái diễn Trong Báo cáo Hội nghị cán Trung ương lần thứ V từ ngày 8/8 – 16/8/1948 đồng chí Lê Đức Thọ đọc vạch ưu điểm khuyết điểm tình hình phát triển đảng viên, Báo cáo nêu phương hướng phát triển đảng viên, phần “Nhiệm vụ phát triển củng cố Đảng” rõ vấn đề phải giáo dục đảng viên trị văn hóa, tích cực trừ tư tưởng hành động sai lầm đảng viên để nâng cao tính đảng đảng viên Bên cạnh đó, Báo cáo đặt kế hoạch trừ đảng viên không xứng đáng, loại khỏi Đảng phần tử hội, a dua; phải đề cao kỷ luật, cương đuổi khỏi Đảng phần tử tinh thần, vô kỷ luật, hủ hóa; việc kết nạp trí thức tư sản phải thận trọng để đề phòng phần tử hội chủ nghĩa chui vào Đảng [2, tr.289-290] Trên thực tế, phần nhiều đồng chí bị trừng phạt mắc phải khuyết điểm như: tinh thần, bỏ quần chúng chạy địch công, bỏ công tác, bỏ sinh hoạt, trai gái, rượu chè, mờ ám tiền nong, vô kỷ luật, số phạm tội giết ẩu, hữu khuynh, đánh tài liệu… [1, tr.383] Để xây dựng đội ngũ đảng viên bên cạnh việc giáo dục cần phải thi hành nghiêm chỉnh kỷ luật Đảng Nhờ có đề cao kỷ luật mà hàng ngũ đảng thống chặt chẽ trước (3)Thân Thị Thu Ngân Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 186(10): 105 - 108 107 Trong suốt kháng chiến chống thực dân Pháp, để đảm bảo lãnh đạo Đảng, công tác kiểm tra, giám sát thực cách nghiêm túc Hội nghị cán Trung ương lần thứ IV năm 1948, nêu rõ Trung ương Khu ủy tổ chức nhiều Ban Kiểm sốt Phương pháp kiểm sốt phải khách quan, cơng bằng; Ban kiểm sốt phải báo cáo tình hình đặc biệt cho cấp Kiểm soát cấp hiểu rõ tình hình địa phương Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát Đảng với cấp dưới, Đảng ta nhấn mạnh: “Phải có kiểm tra từ xuống, để kịp thời sửa chữa khuyết điểm Các cấp ủy phải gần gũi đồng chí để hiểu rõ tình hình, khơng ngồi nơi nghe báo cáo Hàng ngày đồng chí phải kiểm tra cơng việc ln” [5, tr.308] Vì vậy, Trung ương định thành lập Ban kiểm tra Trung ương Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương định “Về việc thành lập Ban kiểm tra Trung ương” Nhiệm vụ Ban Kiểm tra xem đường lối đạo Trung ương có sát khơng, việc thi hành toàn Đảng Trong định Ban Thường vụ Trung ương có quy định rõ tổ chức Ban Kiểm tra gồm từ đến người, Ban Kiểm tra có phái viên giúp việc… Để phòng trừ kẻ gian chui vào Đảng, Đảng chủ trương tổ chức việc kiểm tra lẫn đồng chí làm việc chung cấp ủy, quan Trong Điều lệ Đảng thông qua Đại hội II (2/1951) quy định rõ, Ban Chấp hành Trung ương, xứ ủy, khu ủy, thành ủy, tỉnh ủy phải cử số ủy viên thành lập thành ban kiểm tra Đến đây, thấy, vấn đề kiểm tra Đảng trở thành vấn đề quan trọng có ý nghĩa chiến lược lãnh đạo Đảng Năm 1951, nhằm tăng cường lãnh đạo Đảng để đưa kháng chiến sang giai đoạn tiến công, Trung ương Đảng định phát động vận động chấn chỉnh Đảng Phát động vận động chấn chỉnh Đảng, sửa chữa khuyết điểm cán đảng viên nhằm mục đích nâng cao trình độ tư tưởng, ý thức cơng tác cán đảng viên, đồng thời chỉnh đốn tổ chức chi nông thôn Bước sang năm 1952, nhận thấy sai lầm, khuyết điểm Đảng ta cách rõ ràng hơn, phân tích nguyên nhân sai lầm cách xác đáng hơn, Trung ương Đảng nhận thấy cần nâng cao công tác chỉnh Đảng lên trình độ cao cần tăng cường lãnh đạo Trung ương công tác chỉnh Đảng nên tiếp tục phát động vận động chỉnh Đảng Cuộc vận động chỉnh Đảng hai năm 1952 – 1953, giúp cho cán bộ, đảng viên quán triệt thêm đường lối cách mạng quan điểm kháng chiến lâu dài, dựa vào sức chính, khắc phục bước lệch lạc “tả” khuynh, hữu khuynh Đảng KẾT LUẬN Vấn đề bảo vệ trị nội Đảng vấn đề quan trọng, có ý nghĩa sống cịn đảng Nhận thức tầm quan trọng ấy, suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta dành quan tâm mức vấn đề Đây trình nghiên cứu, tranh luận đến thống vấn đề thuộc trị, tư tưởng tổ chức Đảng nhằm đưa đến trí cao tồn Đảng Thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), phần chứng tỏ cơng tác bảo vệ trị nội Đảng có thành cơng bước đầu (4)Thân Thị Thu Ngân Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 186(10): 105 - 108 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 3 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng tồn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh tồn tập (2002), tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 5 Hồ Chí Minh tồn tập (2002), tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội SUMMARY PROTECTING WORK OF THE PARTY INTERNAL POLITICS OF THE COMMUNIST PARTY OF VIET NAM DURING THE RESISTANCE WAR AGAINST THE FRENCH COLONIALISTS (1945 – 1954) Than Thi Thu Ngan1*, Tran Thi Bich Hop2 TNU - University of Medicine and Pharmacy 2Thai Nguyen Center of Defesen Education Building the Party is a key issue with vital significance for a ruling party The Communist Party of Vietnam from its inception until now has been always interested in Party building work in all three aspects on politics, ideology and organization The protection of Party internal politics - a very important content in the work of the Party building in terms of organization our Party has always been interested to creates within the Party a consensus from the central to the party grassroots One of the important reasons for making a great victory in the resistance war against French colonialism, culminating in battle of Dien Bien Phu in 1954 that Communist Party of Vietnam has paid attention to this and good work Keywords: protection, measures, prevention, politics, examination Ngày nhận bài: 06/8/2018; Ngày phản biện: 27/8/2018; Ngày duyệt đăng: 28/9/2018
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ ĐẢNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954), CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ ĐẢNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954)