Định chủ đề tài liệu ở Việt Nam:Các yếu tố đảm bảo sự chuẩn hóa

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 22:37

Thư viện Quốc gia Việt Nam và các thư viện lớn cần sớm bắt tay vào xây dựng một bảng tiêu đề chủ đề trên cơ sở rà soát lại các tiêu đề chủ đề đã được sử dụng trong công tác xử lý tài liệ[r] (1)18/12/2015 | Tin tức | Tài liệu nghiệp vụ | ĐỊNH CHỦ ĐỀ TÀI LIỆU Ở VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO SỰ CHUẨN HOÁ data:text/html;charset=utf-8,%3Ctable%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%20cellspacing%3D%220%22%20width%3D%22100%25%22… 1/4 ĐỊNH CHỦ ĐỀ TÀI LIỆU Ở VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO SỰ CHUẨN HOÁ 03.06.2011 14:24 Xem xét việc định chủ đề tài liệu hai góc độ: quy trình thống bảng tiêu đề chủ đề Đề xuất biện pháp nhằm chuẩn hóa việc định chủ đề tài liệu Việt Nam Cùng với sách mở cửa xu hướng đại hoá thư viện Việt Nam, định chủ đề tài liệu nhiều thư viện quan thông tin quan tâm triển khai với nhiều mục đích khác nhau: tổ chứa mục lục chủ đề, ô tra chủ đề chữ cái, hộp phiếu chuyên đề hình thành dấu hiệu tìm kiếm CSDL để phục vụ việc tìm tin theo chủ đề Về chất, định chủ đề tài liệu trình xử lý nội dung tài liệu mà kết thể dạng đề mục chủ đề Cơng cụ để kiểm sốt việc định chủ đề đảm bảo tính khoa học thống bảng đề mục chủ đề Trong điều kiện định chủ đề tự do, số thư viện xây dựng hộp phiếu chủ đề công vụ Hiện nay, thực tiễn hoạt động thư viện Việt Nam cơng tác xử lý tài liệu có số điểm đáng ý: thư viện lớn, thư viện tỉnh thành phố có xu trọng việc phân loại tài liệu tổ chức mục lục phân loại, thư viện chuyên ngành lại trọng công tác định chủ đề tổ chức mục lục chủ đề mục lục chủ đề xây dựng làm loại mục lục Ngồi ra, số thư viện tổ chức hộp phiếu chuyên đề mà tư liệu phản ánh theo chủ đề Hộp phiếu chuyên đề không phản ánh toàn nội dung vốn tài liệu thư viện mà tập trung vào số vấn đề người đọc thư viện quan tâm Ở thư viện chuyên ngành tính chất đặc thù mục đích phục vụ cho cán nghiên cứu thuộc ngành chuyên môn khác nhau, việc sử dụng ngơn ngữ tìm tin theo chủ đề khơng thể hồn tồn thống Một số thư viện tự biên soạn bảng danh mục chủ đề cho thư viện mình, ví dụ thư viện trường Đại học Y trường Đại học Dược (trước đây) Một số thư viện khác lại sử dụng bảng đề mục chủ đề nước ngồi dùng ln thuật ngữ tiếng nước ngồi mà khơng chuyển dịch sang tiếng Việt Ví dụ như: Thư viện Y học Trung ương sử dụng bảng đề mục chủ đề y học (medical subject headings - viết tắt me.s.h.) Thư viện Y học Quốc gia Mỹ biên soạn; Trung tâm Thông tin Bộ Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm sử dụng nguyên bảng danh mục chủ đề hệ thống thông tin quốc tế khoa học kỹ thuật nông nghiệp tổ chức Fao; thư viện viện triết học số viện nghiên cứu, thư viện trường đại học- định chủ đề tự do,… Cùng với việc định chủ đề tài liệu, thuật ngữ đề mục chủ đề sử dụng thịnh hành miền Bắc Trong từ điển thuật ngữ thư viện học Từ điển thuật ngữ thư viện học Anh- Nga- Pháp-Việt, Từ điển tư liệu thư viện học Pháp Pháp-Việt, Dự thảo từ điển giải nghĩa thuật ngữ thư viện học Thư viện Quốc gia Việt Nam, thuật ngữ đề mục chủ đề sử dụng Thí dụ, Theo từ điển thuật ngữ thư viện học Anh- Nga- Pháp- Việt, đề mục chủ đề sử dụng tương đương với thuật ngữ tiếng Anh: subject heading, tiếng Pháp: vedette matière, tiếng Nga: (2)18/12/2015 | Tin tức | Tài liệu nghiệp vụ | ĐỊNH CHỦ ĐỀ TÀI LIỆU Ở VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO SỰ CHUẨN HOÁ data:text/html;charset=utf-8,%3Ctable%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%20cellspacing%3D%220%22%20width%3D%22100%25%22… 2/4 số thư viện miền Nam sử dụng tiêu đề đề mục Hiện tồn số ý kiến tranh luận xoay quanh vấn đề sử dụng thuật ngữ Xét giác độ quen dùng, nói thuật ngữ đề mục chủ đề trở nên thông dụng Để hướng tới thống phạm vi toàn quốc việc sử dụng thuật ngữ, Hội thảo “Xây dựng áp dụng subject headings” diễn ngày tháng năm 2009 Tp Hồ Chí Minh, theo trưng cầu ý kiến, thuật ngữ tiêu đề chủ đề thức lựa chọn thay cho thuật ngữ kể Việc thống sử dụng thuật ngữ tín hiệu bước đầu cho thấy, cộng đồng thư viện Việt Nam thực quan tâm đến việc đưa định chủ đề tài liệu vào áp dụng rộng rãi tương lai Để triển khai công tác định chủ đề tài liệu vào thực tiễn, việc thống nội hàm khái niệm quy trình xử lý vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu Và để đảm bảo cho việc định chủ đề tài liệu đạt chất lượng thiếu công cụ bảng đề mục chủ đề Với nhận thức vậy, theo chúng tơi có hai vấn đề địi hỏi ngành thư viện Việt Nam phải quan tâm là: - Thống quy trình định chủ đề tài liệu; - Xây dựng bảng tiêu đề chủ đề Vấn đề thứ giải thơng qua chương trình giảng dạy, tập huấn sở đào tạo ngành thư viện thư viện lớn, thư viện đầu ngành Vấn đề thứ hai nan giải, giải sớm chiều Khác với khung phân loại sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, dạng ngôn ngữ nhân tạo để biểu đạt khái niệm mơ tả nội dung tài liệu (vì Việt Nam chọn dịch bảng phân loại nước ngoài, chẳng hạn trước dịch UDC, BBK, bảng phân loại 17 lớp Liên Xô, hay vừa qua, dịch DDC rút gọn 14 sang tiếng Việt để hình thành cơng cụ phân loại tài liệu), bảng tiêu đề chủ đề sử dụng ngôn ngữ tự nhiên công cụ để kiểm soát từ vựng, diễn đạt tiêu đề chủ đề xử lý tài liệu Một yếu tố quan trọng liên quan đến bảng tiêu đề chủ đề chuẩn ngơn ngữ Vì khơng thể xây dựng bảng tiêu đề chủ đề đơn dựa việc dịch bảng tiêu đề chủ đề nước Trong thời gian vừa qua, có số thư viện tiến hành việc làm thiết thực để hướng tới xây dựng bảng tiêu đề chủ đề có khả đưa áp dụng rộng rãi Thư viện Quốc gia Việt Nam cho trích dịch bảng danh mục chủ đề Thư viện Quốc hội Mỹ Bảng dự thảo đề mục chủ đề gồm 5000 khái niệm, thuật ngữ bước đầu coi tài liệu tham khảo công tác định chủ đề Tuy nhiên, điều kiện có hạn, Thư viện Quốc gia tiến hành dịch tên chủ đề chưa dịch đầy đủ tham chiếu phụ đề cho chủ đề Bên Bảng Đề mục chủ đề dự thảo Thư viện Quốc gia, câu lạc thư viện với hỗ trợ ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đã tiến hành biên soạn chọn tiêu đề đề mục cho thư viện (3)18/12/2015 | Tin tức | Tài liệu nghiệp vụ | ĐỊNH CHỦ ĐỀ TÀI LIỆU Ở VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO SỰ CHUẨN HOÁ data:text/html;charset=utf-8,%3Ctable%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%20cellspacing%3D%220%22%20width%3D%22100%25%22… 3/4 Thứ nhất: Số lượng tiêu đề chủ đề hạn chế Trong bảng tiêu đề chủ đề Việt Nam biên dịch chủ yếu thiết lập tham chiếu thể mối quan hệ ngữ nghĩa tương đương quan hệ liên đới mà chưa thiết lập tham chiếu thể mối quan hệ thứ bậc (bao gồm từ rộng (tr), từ hẹp (th) bảng tiêu đề chủ đề chuẩn số nước tổ chức quốc tế Thứ hai: Việc diễn đạt tiêu đề chủ đề chưa thật khoa học, tượng dùng từ Hán Việt tồn tại, số thuật ngữ sử dụng theo âm địa phương, phụ thuộc vào cách dùng từ người dịch Việc thể địa danh tên người, đặc biệt người nước chưa quan tâm mức Thứ ba: Các bảng tiêu đề chủ đề chưa bổ sung đề mục chủ đề phản ánh vấn đề đề cập nội dung tài liệu thư viện Việt Nam Trong thực tế năm vừa qua, nhiều thư viện, việc xử lý tài liệu theo từ khoá áp dụng phổ biến việc định chủ đề Khối trường 6XX MARC21 nhiều thư viện biến báo sang điền từ khoá Và từ thực tiễn, qua việc tra cứu tìm tin, tượng nhiễu tin tìm từ khố trở nên phổ biến Nhiều thư viện có hướng chuyển sang định chủ đề, Việt Nam chưa hình thành bảng tiêu đề chủ đề chuẩn sử dụng thống nhất, rộng rãi phạm vi nước nên việc định chủ đề nhìn chung cịn tuỳ tiện Để hướng tới chuẩn hố cơng tác định chủ đề tài liệu, xin đề xuất số biện pháp sau: 1 Với tư cách trung tâm đạo nghiệp vụ nước, Thư viện Quốc gia Việt Nam cần biên soạn tài liệu nghiệp vụ có đưa quy định cụ thể quy trình định chủ đề tài liệu 2 Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện lớn cần sớm bắt tay vào xây dựng bảng tiêu đề chủ đề sở rà soát lại tiêu đề chủ đề sử dụng công tác xử lý tài liệu thư viện qua hệ thống mục lục chủ đề tham khảo thêm số bảng tiêu đề chủ đề nước Tiêu đề chủ đề Thư viện Quốc hội, Tiêu đề chủ đề Sears, bảng Rameau Thư viện Quốc gia Pháp (4)18/12/2015 | Tin tức | Tài liệu nghiệp vụ | ĐỊNH CHỦ ĐỀ TÀI LIỆU Ở VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO SỰ CHUẨN HOÁ data:text/html;charset=utf-8,%3Ctable%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%20cellspacing%3D%220%22%20width%3D%22100%25%22… 4/4 3 Cộng đồng thư viện Việt Nam cần có nhận thức mức vai trò biên mục tập trung biên mục nguồn Cần đẩy mạnh công tác biên mục tập trung biên mục ấn phẩm để thư viện có điều kiện sử dụng sản phẩm biên mục có sẵn, vừa tiết kiệm thời gian cơng sức, vừa đảm bảo tính xác thống biên mục Các quan chức bước xây dựng thông qua tiêu chuẩn Việt Nam xử lý tài liệu theo chủ đề sở tham khảo thêm ISO 5963 Tài liệu tham khảo 1 Bảng đề mục chủ đề dự thảo – H.: Thư viện Quốc gia, 1991. 2 Câu lạc thư viện Chọn tiêu đề đề mục.- Tp.Hồ Chí Minh : 1999 3 Vũ Dương Thuý Ngà Định chủ đề định từ khoá tài liệu.- H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. ThS Vũ Dương Thuý Ngà
- Xem thêm -

Xem thêm: Định chủ đề tài liệu ở Việt Nam:Các yếu tố đảm bảo sự chuẩn hóa, Định chủ đề tài liệu ở Việt Nam:Các yếu tố đảm bảo sự chuẩn hóa