Kiểm tra vật lý 10 NC 480

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:55

Câu 17: Các công thức liên hệ giữa tốc độ dài với tốc độ góc và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính r làA. Công thức tính vận t[r] (1)SỞ GD &ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Họ tên: Lớp: ĐỀ THI HỌC KÌ I (2010-2011) Mơn: Vật lí 10 - Nâng cao Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) Câu 1: Thả hai vật rơi tự đồng thời từ hai độ cao h1 h2 so với mặt đất Biết thời gian rơi chạm đất vật thứ 1/2 lần vật thứ hai Tỉ số độ cao h h bao nhiêu? 1/ A 0,5 B C 0,25 D Câu 2: Công thức quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần A x = x0 +v0t +at2/2 (a v0 trái dấu ) B s = v0t + at2/2 (a v0 dấu) C s = v0t + at2/2 (a v0 trái dầu) D x= x0 + v0t + at2/2 ( a v0 dấu ) Câu 3: Lực phản lực có: A Cùng giá, độ lớn ngược chiều B Cùng giá, độ lớn chiều C Cùng phương, độ lớn ngược chiều D Cùng phương, độ lớn chiều Câu 4: Một lực tác dụng vào vật có khối lượng 10kg làm vận tốc tăng dần từ 4m/s đến 10m/s thời gian 2s Hỏi lực tác dụng vào vật quãng đường mà vật khoảng thời gian bao nhiêu? A 3N 14m B 30N 14m C 30N 1,4m D 3N 1,4m Câu 5: Lực F tác dụng vào vật m1 thu gia tốc m/s2 ,tác dụng vào m2 thu gia tốc m/s2 Khi F tác dụng vào vật có khối lượng m = m1 - m2 m thu gia tốc: A 5m/s2 B 1,2m/s2 C 6m/s2 D 1m/s2 Câu 6: Vật sau chuyển động theo quán tính ? A Vật rơi tự từ cao xuống không ma sát B Vật chuyển động đường thẳng C Vật chuyển động tất lực tác dụng lên vật D Vật chuyển động tròn Câu 7: Thời gian chuyển động vật ném ngang A g h t = B t= 2h C g h t= D t= 2g Câu 8: Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất, lấy g=10m/s2 Thời gian mà vật rơi tới chạm đất A t = 2s B t = s C t = s D t = 1s Câu 9: Cho hệ bố trí hình vẽ Hệ buông cho tự chuyển động Biết m1=5kg, m2=3kg, α=300, g=10m/s2 Bỏ qua ma sát, khối lượng ròng rọc dây Lực nén lên rịng rọc có giá trị A 31N B 45,5N C 28,1N D 48,7N Câu 10: Một ô tô chuyển động với vận tốc ban đầu 10 m/s đoạn đường thẳng, người lái xe hãm phanh chuyển động châm dần với gia tốc 2m/s2 Quãng đường mà ô tô sau thời gian giây A s = 21m; B s = 20m; C s = 19 m; D s = 18 m; Câu 11: Chỉ câu sai A Vận tốc tức thời chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn tăng giảm theo thời gian B Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn không đổi C Véctơ gia tốc chuyển động thẳng biến đổi chiều ngược chiều với véctơ vận tốc D Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường khoảng thời gian Câu 12: Tìm phát biểu SAI hệ quy chiếu phi quán tính lực quán tính: A Mọi vật đứng yên hệ quy chiếu phi quán tính B Để áp dụng định luật II Newton hệ quy chiếu phi quán tính, hợp lực tác dụng phải thêm lực qn tính C Lực qn tính có biểu thức , gia tốc hệ quy chiếu phi quán tính D Hệ quy chiếu phi qn tính hệ quy chiếu có gia tốc hệ quy chiếu quán tính Câu 13: Cùng lúc, từ điểm O, hai vật ném ngang theo hai hướng ngược với vận tốc đầu v01= 50 m/s v02= 40 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Cho biết trước chạm đất, vectơ vận tốc hai vật có phương vng góc với Độ cao so với mặt đất điểm O α m2 m1 (2)A 160 m B 100 m C 90 m D 50 m Câu 14: Một thuyền buồm chạy ngược dịng sơng Sau 10 km, khúc gỗ trơi theo dịng sơng sau phút trôi m 3 100 Vận tốc thuyền buồm so với nước bao nhiêu? A 10 km/h B 20 km/h C km/h D 12km/h Câu 15: Một vật có khối lượng 1kg móc vào lực kế treo buồng thang máy nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2 Thang máy lên chậm dần với gia tốc a Số lực kế 6,8N Gia tốc thang máy bao nhiêu? A 2m/s2 B 3m/s2 C 1m/s2 D 4m/s2 Câu 16: Hai vật khối lượng m = 1kg nối với sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể Một vật chịu tác động lực kéo →F theo phương ngang Hai vật trượt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật bàn 0,268 Biết dây chịu lực căng lớn 10 N Tính lực kéo lớn để dây khơng đứt Lấy g=10m/s2 A 25N B 10N C 15N D 20N Câu 17: Các công thức liên hệ tốc độ dài với tốc độ góc gia tốc hướng tâm với tốc độ dài chất điểm chuyển động tròn đường trịn bán kính r A vr;aht =v2r B r v a r v=ω ; ht = C r v a r v ht 2 ; = =ω D r v a r v ht 2 ; = =ω Câu 18: Một vật rơi tự từ độ cao h xuống đất Cơng thức tính vận tốc v vật rơi tự phụ thuộc độ cao h A v=2gh B g h v= C v= gh D v= 2gh Câu 19: Lực cần thiết để nâng trọng vật (F1) Lực cần thiết để kéo vật mặt sàn nằm ngang (F2) Trong quan hệ sau, quan hệ khơng thể có? A F1 = 4F2 B F1 = 2F2 C F1 = F2 D F1 = 6F2 Câu 20: Hai vật m1 =2kg m2= 1kg tiếp xúc khơng ma sát mặt sàn ngang (hình vẽ) Người ta tác dụng vào m2 một lực F =3N lực phản lực hai vật A 2N B 4N C 1N D 3N Câu 21: Một lị xo có chiều dài tự nhiên 20 cm Khi bị kéo, lò xo dài 22cm lực đàn hồi 5N Hỏi lực đàn hồi lị xo 10N, chiều dài bao nhiêu? A 44cm B 21 cm C 40cm D 16cm Câu 22: Cần tăng hay giảm khoảng cách hai chất điểm lần để lực hấp dẫn chúng giảm lần A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 23: Một chất điểm đứng yên tác dụng ba lực 6N, 8N 10N Hỏi góc hai lực 6N 8N bao nhiêu? A 450 B 900 C 600 D 300 Câu 24: Hệ thức định luật vạn vật hấp dẫn là: A . 122 r m m G Fhd = B 122 r m m Fhd = C r m m G Fhd = . D r m m Fhd = Câu 25: Một vật khối luợng m bắt đầu trượt từ đỉnh A mặt nêm, không ma sát Đồng thời nêm chuyển động thẳng biến đổi với gia tốc a0=2m/s2có phương chiều hình vẽ Lấy g=10m/s2 Hãy tính gia tốc vật Biết AB = 5m, sinα=1/2 cosα= /2 A 0,67m/s2 B 6,7m/s2 C 0,76m/s2 D 7,6m/s2 -m2 m1 F m B A α
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 NC 480, Kiểm tra vật lý 10 NC 480