Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

98 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:49

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - MA THANH TÂM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI CÂY LIM XẸT (Peltophorum tonkinensis A.Chev) TẠI HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUN QUANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : ST&BTĐDSH Khoa : Lâm nghiệp Khóa : 2016 – 2020 Thái Nguyên – năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THANH TÂM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI CÂY LIM XẸT (Peltophorum tonkinensis A.Chev) TẠI HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUN QUANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : ST&BTĐDSH Lớp : K48 – ST&BTĐDSH Khoa : Lâm nghiệp Khóa : 2016 – 2020 Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Đức Thiện Thái Nguyên – năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) huyện Lâm Bình, tỉnh Tun Quang” cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn ThS Trần Đức Thiện thời gian từ tháng 1/2020 đến 5/2020 Những phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình điều tra hồn tồn trung thực, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỉ luật khoa nhà trường đề Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Người viết cam đoan Xác nhận GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết Trước Hội đồng khoa học! ThS Trần Đức Thiện Ma Thanh Tâm XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sinh viên sửa theo yêu cầu Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian dài học tập trường, kiến thức lý thuyết, sinh viên cần có hội làm quen với thực tế để sau trường làm việc đỡ bỡ ngỡ Chính vậy, thực tập tốt nghiệp cuối khóa khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lượng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đầu làm quen với kiến thức khoa học Xuất phát từ quan điểm đó, đồng ý nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp đặc biệt giúp đỡ ThS Trần Đức Thiện em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang” Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất thầy giáo, phịng ban gia đình, bạn bè giúp đỡ để em hồn thành đề tài Do thời gian trình độ có hạn, nên chắn đề tài tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy cô giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên MA THANH TÂM iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kích thước Lim xẹt đo huyện Lâm Bình 38 Bảng 4.2 Thông tin ô tiêu chuẩn huyện Lâm Bình 39 Bảng 4.3 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng cao nơi có lồi Lim xẹt phân bố vị trí chân đồi 40 Bảng 4.4 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng cao nơi có lồi Lim xẹt phân bố vị trí sườn đồi 41 Bảng 4.5 Cấu trúc mật độ rừng nơi loài Lim xẹt phân bố 43 Bảng 4.6 Đánh giá số đa dạng sinh học 44 Bảng 4.7 Chiều cao lâm phần nơi Lim xẹt phân bố 47 Bảng 4.8 Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh nơi có Lim xẹt phân bố vị trí chân đồi 48 Bảng 4.9 Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh nơi có Lim xẹt phân bố vị trí sườn đồi 49 Bảng 4.10 Mật độ tái sinh tỷ lệ tái sinh triển vọng 50 Bảng 4.11 Nguồn gốc, chất lượng tái sinh 52 Bảng 4.12 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao 53 Bảng 4.13 Tổng hợp phân bố tái sinh theo mặt nằm ngang 54 Bảng 4.14 Ảnh hưởng bụi, thảm tươi đến tái sinh loài Lim xẹt 56 Bảng 4.15 Hình thái phẫu diện đất đặc trưng nơi có Lim xẹt phân bố 57 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Thân Lim xẹt huyện Lâm Bình 36 Hình 4.2 Hình thái Lim xẹt 37 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Nghĩa đầy đủ CTV Cây triển vọng Cs Cộng D1.3 Đường kính ngang ngực Dt Đường kính tán ĐTC Độ tàn che ĐVT Đơn vị tính GTVT Giao thơng vận tải Ha Hecta Hdc Chiều cao phân cành 10 m Chiều cao trung bình 11 Hvn Chiều cao vút 12 LP Lâm phần 13 N Số 14 Nxb Nhà xuất 15 ODB Ô dạng 16 OTC Ô tiêu chuẩn 17 PCCC Phòng cháy, chữa cháy 18 T Tốt 19 TB Trung bình 20 X Xấu 21 UBND Ủy ban nhân dân vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐÈ NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình nghiên cứu nước giới 2.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 11 2.2 Nhận xét chung 17 2.3 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 17 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 17 2.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 19 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian thực 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 vii 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp luận 25 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 25 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái Lim xẹt 36 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân 36 4.1.2 Đặc điểm hình thái 37 4.1.3 Đặc điểm hình thái hoa, 37 4.2 Đặc điểm cấu trúc tầng gỗ nơi có lồi Lim xẹt phân bố 37 4.2.1 Tổng hợp thông tin ô tiêu chuẩn lập 37 4.2.2 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng cao nơi có lồi Lim xẹt phân bố 39 4.2.3 Cấu trúc mật độ rừng nơi loài Lim xẹt phân bố 42 4.2.4 Đánh giá số đa dạng sinh học 44 4.2.5 Cấu trúc tầng thứ 45 4.3 Nghiên cứu đặc điểm tầng tái sinh 48 4.3.1 Cấu trúc tổ thành loài tái sinh 48 4.3.2 Mật độ tầng tái sinh mật độ Lim xẹt 50 4.3.3 Nguồn gốc, chất lượng tái sinh 51 4.3.4 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao 53 4.3.5.Phân bố tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang 54 4.3.6 Ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên loài Lim xẹt 55 4.3.7 Đặc điểm đất rừng nơi có Lim xẹt phân bố 56 4.8 Đề xuất số biện pháp xúc tiến tái sinh Lim xẹt 58 4.8.1 Đề xuất biện pháp bảo tồn 58 4.8.2 Đề xuất giải pháp phát triển loài 59 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 viii 5.1 Kết luận 60 5.2 Tồn 62 5.3 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 67 OTC vị trí chân Tên Dẻ Gi Ni Gi% Ni% Ivi% Cd H' 2748,8575 29,50 13,51 21,51 0,02 0,27 Dẻ xanh 559,3766 6,00 10,81 8,41 0,01 0,24 Chẹo 450,6664 4,84 10,81 7,82 0,01 0,24 Sổ bà 972,1537 10,43 2,70 6,57 0,00 0,10 Trám trắng 603,0653 6,47 5,41 5,94 0,00 0,16 Kháo 634,9116 6,81 2,70 4,76 0,00 0,10 Sơn 568,4912 6,10 2,70 4,40 0,00 0,10 Mán đỉa 251,0143 2,69 5,41 4,05 0,00 0,16 Ba bét 183,8065 1,97 5,41 3,69 0,00 0,16 Tếch 407,0263 4,37 2,70 3,54 0,00 0,10 Bã đậu 150,6768 1,62 5,41 3,51 0,00 0,16 Bồ đề 370,3217 3,97 2,70 3,34 0,00 0,10 Lim xẹt 341,5804 3,67 2,70 3,18 0,00 0,10 Vàng anh 161,2261 1,73 2,70 2,22 0,00 0,10 Dẻ gai 155,5446 1,67 2,70 2,19 0,00 0,10 Trâm 130,5932 1,40 2,70 2,05 0,00 0,10 Phay 122,9689 1,32 2,70 2,01 0,00 0,10 Kháo hoa nhỏ 111,9626 1,20 2,70 1,95 0,00 0,10 Bời lời 99,7739 1,07 2,70 1,89 0,00 0,10 Lòng mang 87,7580 0,94 2,70 1,82 0,00 0,10 Thôi ba 82,5510 0,89 2,70 1,79 0,00 0,10 Nhội 72,1346 0,77 2,70 1,74 0,00 0,10 Bứa 50,7613 0,54 2,70 1,62 0,00 0,10 37 100,00 100,00 100,00 0,07 2,94 Tổng 9317,2223 OTC vị trí sườn Tên Dẻ Gi Ni Gi% Ni% Ivi% Cd H' 1447,2930 24,62 6,90 15,76 0,00 0,18 Lòng mức 707,3750 12,04 13,79 12,91 0,02 0,27 Vối thuốc 714,8089 12,16 6,90 9,53 0,00 0,18 Bời lời 708,9968 12,06 6,90 9,48 0,00 0,18 Mán đỉa 364,6704 6,20 6,90 6,55 0,00 0,18 Lim xẹt 346,2580 5,89 6,90 6,39 0,00 0,18 Kháo 332,2683 5,65 6,90 6,27 0,00 0,18 Bã đậu 158,1561 2,69 6,90 4,79 0,00 0,18 Gội 146,6951 2,50 6,90 4,70 0,00 0,18 Dẻ gai 215,2866 3,66 3,45 3,56 0,00 0,12 Ba bét 175,8758 2,99 3,45 3,22 0,00 0,12 Trẩu 127,3885 2,17 3,45 2,81 0,00 0,12 Găng trâu 93,1242 1,58 3,45 2,52 0,00 0,12 Thị trồi nhung 88,8185 1,51 3,45 2,48 0,00 0,12 Máu chó 71,6561 1,22 3,45 2,33 0,00 0,12 Dẻ xanh 64,2166 1,09 3,45 2,27 0,00 0,12 Ngát 62,8670 1,07 3,45 2,26 0,00 0,12 Trám trắng 51,7715 0,88 3,45 2,16 0,00 0,12 29 100,00 100,00 100,00 0,07 2,79 Tổng 5877,52627 OTC vị trí sườn Tên Thơi ba Dẻ đen Dẻ gai ấn độ Mán đỉa Bồ đề Muồng trắng Vối thuốc Trám trắng Trâm Cà ổi đa Lim xẹt Dẻ xanh Bời lời Dẻ tuyên quang Gội nếp Cọc rào Sung rừng Mã rạng Kháo vàng Ba bét nâu Vàng anh Bời lời đắng Găng trâu Hoắc quang Sơn Thị chồi nhung Kháo hoa nhỏ Ba bét Phay Tổng Gi Ni 325,9753 582,0263 357,0135 331,2333 299,2898 288,2564 251,6027 393,4785 218,3511 272,4721 261,4084 236,4849 199,8416 164,8288 148,5860 128,6656 128,6656 124,2237 99,2110 96,4204 94,7651 94,2166 76,0199 74,0645 74,0645 74,0645 51,7715 50,5605 43,2237 5540,7858 37 Gi% 5,88 10,50 6,44 5,98 5,40 5,20 4,54 7,10 3,94 4,92 4,72 4,27 3,61 2,97 2,68 2,32 2,32 2,24 1,79 1,74 1,71 1,70 1,37 1,34 1,34 1,34 0,93 0,91 0,78 100,00 Ni% 8,11 2,70 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 2,70 5,41 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 100,00 Ivi% 7,00 6,60 5,92 5,69 5,40 5,30 4,97 4,90 4,67 3,81 3,71 3,49 3,15 2,84 2,69 2,51 2,51 2,47 2,25 2,22 2,21 2,20 2,04 2,02 2,02 2,02 1,82 1,81 1,74 100,00 Cd 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 H' 0,20 0,10 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,10 0,16 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 3,30 OTC vị trí sườn Tên Gi Ni Gi% Ni% Ivi% Dẻ xanh 2611,6115 19,72 8,33 14,03 Lòng mang 1196,1274 9,03 5,56 7,29 Sung rừng 1159,4658 8,76 5,56 7,16 Phay 1045,3057 7,89 5,56 6,72 Thôi ba 817,1338 6,17 5,56 5,86 Ba bét 439,6377 3,32 8,33 5,83 Sảng 692,6282 5,23 5,56 5,39 Nhội 686,5645 5,18 5,56 5,37 Đỏm lông 399,6847 3,02 5,56 4,29 Bời lời 315,3264 2,38 5,56 3,97 Trẩu 644,9045 4,87 2,78 3,82 Tếch 561,7834 4,24 2,78 3,51 Mãn đỉa 390,1274 2,95 2,78 2,86 Kháo 364,9116 2,76 2,78 2,77 Lim xẹt 348,9204 2,63 2,78 2,71 Sổ 286,6242 2,16 2,78 2,47 Sóc đỏ 241,7205 1,83 2,78 2,30 Quế rừng 211,1664 1,59 2,78 2,19 Vàng anh 203,0454 1,53 2,78 2,16 Sơn 161,9435 1,22 2,78 2,00 Bồ đề 156,9554 1,19 2,78 1,98 Kháo hoa nhỏ 133,8376 1,01 2,78 1,89 Ngăm 111,3662 0,84 2,78 1,81 Máu chó 61,0900 0,46 2,78 1,62 Tổng 13241,8822 36 100,00 100,00 100,00 Cd 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 H' 0,21 0,16 0,16 0,16 0,16 0,21 0,16 0,16 0,16 0,16 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 3,09 OTC 10 vị trí sườn Tên Thơi ba Ba bét Dẻ xanh Sung rừng Lòng mang Kháo Hoắc quang Bời lời Vàng anh Kháo hoa nhỏ Tếch Sơn Màng tang Trẩu Nhội Sảng Lim xẹt Bời lời ba hoa đơn Ngát Sóc đỏ Đỏm lơng Phay Bồ đề Ngăm Trám trắng Ngãi Tổng Gi 2850,8161 1045,0908 1248,5072 773,6592 963,3758 627,3288 567,9904 470,8798 333,3798 330,4339 623,5868 299,3830 204,6576 473,2811 129,7723 319,0199 293,3511 258,6783 203,0454 199,0446 191,1624 127,3885 124,2237 108,9968 69,2874 68,8185 12905,1592 Ni 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 40 Gi% 22,09 8,10 9,67 5,99 7,47 4,86 4,40 3,65 2,58 2,56 4,83 2,32 1,59 3,67 1,01 2,47 2,27 2,00 1,57 1,54 1,48 0,99 0,96 0,84 0,54 0,53 100,00 Ni% 5,00 10,00 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 100,00 Ivi% 13,55 9,05 7,34 5,50 4,98 4,93 4,70 4,32 3,79 3,78 3,67 3,66 3,29 3,08 3,00 2,49 2,39 2,25 2,04 2,02 1,99 1,74 1,73 1,67 1,52 1,52 100,00 Cd 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 H' 0,15 0,23 0,15 0,15 0,09 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,15 0,15 0,09 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 3,17 OTC 11 vị trí sườn Tên Gi Ni Gi% Ni% Ivi% Ba bét 1350,8957 10,87 11,36 11,12 Phay 1090,5581 8,77 4,55 6,66 Dẻ 1030,6131 8,29 4,55 6,42 Lòng mang 947,6314 7,62 4,55 6,08 Sung rừng 898,9881 7,23 4,55 5,89 Nhội 515,3137 4,15 6,82 5,48 Chẹo 412,1473 3,32 6,82 5,07 Sảng 744,4976 5,99 2,27 4,13 Vàng anh 364,0971 2,93 4,55 3,74 Dẻ xanh 644,9045 5,19 2,27 3,73 Trâm 353,1847 2,84 4,55 3,69 Kháo hoa nhỏ 263,7787 2,12 4,55 3,33 Kháo 531,4403 4,27 2,27 3,27 Trám trắng 240,8830 1,94 4,55 3,24 Tếch 513,3830 4,13 2,27 3,20 Thôi ba 190,5255 1,53 4,55 3,04 Mãn đỉa 184,0764 1,48 4,55 3,01 Lim xẹt 395,7205 3,18 2,27 2,73 Bồ đề 393,4785 3,17 2,27 2,72 Ngát 336,3854 2,71 2,27 2,49 Hoắc quang 254,1600 2,04 2,27 2,16 Sóc đỏ 203,0454 1,63 2,27 1,95 Bời lời 164,8288 1,33 2,27 1,80 Bã đậu 157,6632 1,27 2,27 1,77 Bời lời ba hoa đơn 131,8861 1,06 2,27 1,67 Sơn 117,4013 0,94 2,27 1,61 Tổng 12431,4873 44 100,00 100,00 100,00 Cd 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 H' 0,25 0,14 0,14 0,14 0,14 0,18 0,18 0,09 0,14 0,09 0,14 0,14 0,09 0,14 0,09 0,14 0,14 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 3,14 OTC 12 vị trí sườn Tên Gi Ni Gi% Ni% Ivi% Dẻ xanh 1822,5868 18,06 2,38 10,22 Lòng mang 536,6250 5,32 7,14 6,23 Màng tang 678,9952 6,73 4,76 5,75 Vàng anh 609,8925 6,04 4,76 5,40 Trẩu 608,5175 6,03 4,76 5,40 Mãn đỉa 535,6640 5,31 4,76 5,03 Thôi ba 379,6377 3,76 4,76 4,26 Kháo 364,3479 3,61 4,76 4,19 Trám trắng 325,6768 3,23 4,76 3,99 Hoắc quang 321,4793 3,19 4,76 3,97 Tếch 548,4873 5,44 2,38 3,91 Ba bét 193,7134 1,92 4,76 3,34 Sơn 193,6855 1,92 4,76 3,34 Máu chó 138,5748 1,37 4,76 3,07 Dẻ gai 349,9753 3,47 2,38 2,92 Ngõa, vả 320,0287 3,17 2,38 2,78 Sảng 316,0032 3,13 2,38 2,76 Ngát 301,1346 2,98 2,38 2,68 Mã dạng 291,4212 2,89 2,38 2,63 Lim xẹt 211,1664 2,09 2,38 2,24 Phay 199,0446 1,97 2,38 2,18 Cò ke 157,6632 1,56 2,38 1,97 Bã đậu 145,1664 1,44 2,38 1,91 Kháo hoa nhỏ 130,5932 1,29 2,38 1,84 Bời lời ba hoa đơn 124,2237 1,23 2,38 1,81 Ngăm 110,7715 1,10 2,38 1,74 Ngãi 73,0963 0,72 2,38 1,55 Nhội 51,7715 0,51 2,38 1,45 Vối thuốc 51,7715 0,51 2,38 1,45 Tổng 10091,7150 42 100,00 100,00 100,00 Cd 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 H' 0,09 0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,09 0,14 0,14 0,14 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 3,30 PHỤC LỤC Tầng tái sinh a Tổ thành tái sinh Tên Ni Ni% Tên Ni Ni% Lim xẹt 8,57 Sơn 16,67 Lòng mang 8,57 Sảng 13,33 Ngăm 8,57 Nhội 10,00 Bời lời bao hoa đơn 5,71 Bời lời 6,67 Hồng bì rừng 5,71 Chẹo 6,67 Kháo hoa nhỏ 5,71 Bứa 3,33 Nhội 5,71 Dẻ gai 3,33 Trẩu 5,71 Dẻ xanh 3,33 Bã đậu 2,86 Găng trâu 3,33 Bời lời đắng 2,86 3,33 Bời lời nhớt 2,86 3,33 Bứa thuôn OTC Bướm bạc Dẻ xanh 2,86 Lim xẹt 3,33 2,86 Lòng mang 3,33 2,86 Mán đỉa 3,33 Găng trâu 2,86 Màng tang 3,33 Gụ lau 2,86 Máu chó 3,33 Hoắc quang 2,86 Ngăm 3,33 Kháo vàng 2,86 Ngõa, vả 3,33 Mã rạng 2,86 Vàng anh 3,33 Mán đỉa 2,86 Tổng 30 100 Mạn kinh Muối 1 2,86 2,86 Sảng 2,86 Trám trắng 2,86 35 100 Tổng OTC Kháo Lá nến Tên OTC Ni Ni% Tên Ni Ni% Dẻ xanh 9,38 Nhội 14,29 Mã rạng 9,38 Ba bét 10,71 Bời lời đắng 6,25 Kháo 10,71 Kháo hoa nhỏ 6,25 Thôi ba 10,71 Lịng mang 6,25 Bời lời 7,14 Nóng 6,25 Mán đỉa 7,14 Thôi ba 6,25 Bồ đề 3,57 Bời lời bao hoa đơn 3,13 Bứa 3,57 Cò ke lõm 3,13 Lim xẹt 3,57 Dẻ gai ấn độ 3,13 Lòng mang 3,57 Dẻ tuyên quang 3,13 Màng tang 3,57 Hoắc quang 3,13 Ngát 3,57 Kháo vàng 3,13 Nhọc 3,57 Lim xẹt 3,13 Quế rừng 3,57 Mán đỉa 3,13 Sổ 3,57 Màng tang 3,13 Sơn 3,57 Sơn 3,13 Trẩu 3,57 Sung rừng 3,13 Tổng 28 100 Trắm trắng 3,13 Trâm 3,13 Trẩu nhăn 3,13 Vả, Ngõa 3,13 Vối thuốc cưa 3,13 32 100 Tổng OTC Tên OTC Ni Ni% Tên Ni Ni% Kháo 11,11 Hoắc quang 17,24 Mán đỉa 11,11 Chẹo 13,79 Ba bét 7,41 Bời lời 6,90 Bã đậu 7,41 Bướm bạc 6,90 Bời lời 7,41 Sơn 6,90 Chẹo 7,41 Dẻ 3,45 Sơn 7,41 Dẻ cau 3,45 Trâm 7,41 Dẻ gai 3,45 Bồ đề 3,70 Dẻ xanh 3,45 Dẻ 3,70 Găng trâu 3,45 Kháo hoa nhỏ 3,70 Kháo hoa nhỏ 3,45 Lim xẹt 3,70 Kháo vàng bơng 3,45 Lịng mang 3,70 Lá nến 3,45 Nhội 3,70 Lim xẹt 3,45 Phay 3,70 Mán đỉa 3,45 Thơi ba 3,70 Máu chó lớn 3,45 Vàng anh 3,70 Nóng 3,45 27 100 Ngăm 3,45 Sảng 3,45 Tổng 29 100 Tổng OTC Tên OTC Ni Ni% Lòng mức 12,90 Kháo Ba bét Tên Ni Ni% Mã rạng 14,29 9,68 Kháo hoa nhỏ 8,57 9,68 Trâm 8,57 Máu chó 6,45 Bời lời 5,71 Mán đỉa 6,45 Dẻ xanh 5,71 Gội 6,45 Găng trâu 5,71 Găng trâu 6,45 Hoắc quang 5,71 Dẻ xanh 6,45 Kháo 5,71 Dẻ 6,45 Màng tang 5,71 Bời lời 6,45 OTC Trám trắng 5,71 Vối thuốc 3,23 Cà ổi đa 2,86 Trẩu 3,23 Cò ke lõm 2,86 Trám trắng 3,23 Dẻ đen 2,86 Thị trồi nhung 3,23 Dẻ tuyên quang 2,86 Lim xẹt 3,23 Kháo vàng 2,86 Dẻ gai 3,23 Lim xẹt 2,86 Bã đậu 3,23 Nóng 2,86 Tổng 31 100 Sơn 2,86 Sung rừng 2,86 Vối thuốc 2,86 35 100 Tổng Tên OTC Ni Ni% Tên Ni Ni% Kháo 15,38 Kháo 11,11 Lòng mang 11,54 Ba bét 7,41 Thơi ba 11,54 Lịng mang 7,41 Ba bét 7,69 Màng tang 7,41 Máu chó 7,69 Ngăm 7,41 Sơn 7,69 Sảng 7,41 Sung rừng 7,69 Thôi ba 7,41 Dẻ xanh 3,85 Trẩu 7,41 Lim xẹt 3,85 OTC Bời lời 3,70 Ngăm 3,85 Dẻ xanh 3,70 Nhội 3,85 Hoắc quang 3,70 Phay 3,85 Lim xẹt 3,70 Sảng 3,85 Ngãi 3,70 Sổ 3,85 Ngát 3,70 Trẩu 3,85 Nhội 3,70 Tổng 26 100,00 Sóc đỏ 3,70 Trám trắng 3,70 Vàng anh 3,70 27 100 10 Tổng Tên OTC 11 Ni Ni% Tên Ni Ni% Mán đỉa 10,71 Bướm bạc 12,12 Nhội 10,71 Màng tang 9,09 Lòng mang 7,14 Kháo 6,06 Sung rừng 7,14 Lim xẹt 6,06 Trám trắng 7,14 Lòng mang 6,06 Ba bét 3,57 Mãn đỉa 6,06 Bồ đề 3,57 Sơn 6,06 Bời lời 3,57 Thôi ba 6,06 Bời lời ba hoa đơn 3,57 Trẩu 6,06 Dẻ xanh 3,57 Ba bét 3,03 Bời lời 3,03 Cò ke 3,03 OTC Kháo 3,57 Kháo hoa nhỏ 3,57 Khoát quang 3,57 Dẻ gai 3,03 Lim xẹt 3,57 Dẻ xanh 3,03 Phay 3,57 Máu chó 3,03 Sảng 3,57 Nóng 3,03 Sơn 3,57 Ngãi 3,03 Thôi ba 3,57 Ngăm 3,03 Trâm 3,57 Sảng 3,03 Trẩu 3,57 Trám trắng 3,03 Vàng anh 3,57 Vối thuốc 3,03 28 100 Tổng 33 100 Tổng 12 b Chiều cao nguồn gốc tái sinh Vị trí chân đồi OTC Nguồn Phân bố số theo cấp chiều cao (m) gốc Chất lượng Cấp chiều 3 C H T TB X 15 20 16 16 15 15 20 10 18 16 20 cao OTC 10 OTC 10 10 OTC 13 OTC 12 15 13 23 OTC 10 12 11 16 19 OTC 6 2 11 18 19 Tổng 51 54 41 19 12 85 98 106 66 1 Vị trí Sườn đồi OTC Nguồn Phân bố số theo cấp chiều cao (m) gốc Chất lượng Cấp chiều 3 C H T TB X 16 15 22 10 25 18 15 13 13 21 14 14 24 15 13 24 18 15 25 86 95 134 40 cao OTC 13 OTC 12 13 OTC 13 OTC 10 10 OTC 11 11 4 OTC 12 12 13 Tổng 67 64 31 14 1 1 1 ... luận ? ?Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang? ?? 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định số đặc điểm cấu trúc tầng gỗ tầng tái sinh. .. khoa Lâm Nghiệp đặc biệt giúp đỡ ThS Trần Đức Thiện em tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THANH TÂM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI CÂY LIM XẸT (Peltophorum tonkinensis A.Chev) TẠI HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang