Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

61 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:47

Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangNghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG NTR1, NTR2 ĐẾN CÂY CAM SÀNH Ở HUYỆN BẮC QUANG TỈNH HÀ GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2015 - 2019 Thái Nguyên, 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG NTR1, NTR2 ĐẾN CÂY CAM SÀNH Ở HUYỆN BẮC QUANG TỈNH HÀ GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Lớp : K47 - TT Khoa : Nông học Khóa học : 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn : TS PHẠM VĂN NGỌC Thái Nguyên, 2019 i LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy trường Đại Học Nơng lâm Thái Ngun nói chung thầy khoa Nơng Học nói riêng tạo hội cho em thực tập nơi mà em yêu thích, tạo điều kiện cho em bước đời sống thực tiễn để áp dụng kiến thức mà thầy cô giảng dạy suốt năm qua Đặc biệt em xin gửi đến Tiến sĩ Phạm Văn Ngọc người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn tới hộ gia đình mà em tiến hành điều tra, nghiên cứu địa bàn xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang tạo điều kiện thuận lợi để em thực đề tài Trong trình thực tập trình làm báo cáo khó tránh khỏi sai sót mong q thầy bỏ qua em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày…… tháng……năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thu Hương ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bón phân cho cam quýt thời kỳ tuổi Bảng 2.2: Bón phân theo sản lượng cam quýt Bảng 2.3 Tình hình sản xuất cam giới 25 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất cam Việt Nam 28 Bảng 4.1 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến động thái hoa cam Sành huyện Bắc Quang-Hà Giang 37 Bảng 4.2 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến tỷ lệ đậu cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang 38 Bảng 4.3 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến động thái rụng cam Sành huyện Bắc Quang- hà giang 39 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân NTR1, NTR2 đến động thái sinh tưởng cam Sành huyện Bắc Quang- Hà GiangError! Bookmark not defined Bảng 4.5 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến yếu tố cấu thành suất cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang 44 Bảng 4.6 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến chất lượng cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang 46 Bảng 4.7 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến biểu bệnh hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang Error! Bookmark not defined Bảng 4.8 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến biểu sâu hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang Error! Bookmark not defined Bảng 4.9 Hiệu kinh tế sử dụng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 cam sành huyện Bắc Quang- Hà Giang 47 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CC: Chiều cao CD: Chiều dài CT: Công thức ĐC: Đối chứng ĐK: Đường kính DT: Diện tích ĐVT: Đơn vị tính KTST: Kích thích sinh trưởng Nxb: Nhà xuất LSD0,005: Sai khác nhỏ có ý nghĩa CV(%): Hệ số biến động FAO: (Food and Agricultural Organization of the Unitet National) Tổ chức nông lương giới iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3.Yêu cầu đề tài 1.4.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1.Ý nghĩa khoa học 1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học lý luận đề tài 2.2.Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội có liên quan đến đề tài 2.2.1.Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Về điều kiện kinh tế- xã hội 2.2.3 Cơ sở hạ tầng 2.3.Nguồn gốc phân loại cam quýt 2.3.1.Nguồn gốc 2.3.2.Phân loại cam quýt 2.4 Những nghiên cứu liên quan đến đề tài 11 2.4.1 Tổng quan phân hữu khoáng NTR1, NTR2 11 v 2.4.2 Một số đặc điểm thực vật học cam quýt 14 2.4.3 Những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ăn có múi 18 2.4.4 Nhu cầu dinh dưỡng cam quýt 21 2.5 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam 25 2.5.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam giới 25 2.5.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam Việt Nam 27 2.6 Kết luận rút từ tổng quan tài liệu 29 Phần NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 3.1.2 Vật liệu 31 3.1.3.Thời gian nghiên cứu 31 3.1.4 Địa điểm nghiên cứu 32 3.1.5 Nội dung nghiên cứu 32 3.2.Phương pháp nghiên cứu 32 3.2.1.Bố trí thí nghiệm 32 3.2.2 Các tiêu theo dõi 33 3.2.3 Biện pháp kĩ thuật 36 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 36 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR1, NTR2 đến sinh trưởng phát triển 37 4.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR1, NTR2 đến động thái hoa, đậu cam sành huyện Bắc quang- Hà Giang 37 4.1.2 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến tỷ lệ đậu cam Sành huyện Bắc quang- Hà Giang 38 vi 4.2 Ảnh hưởng phân NTR1, NTR2 đến động thái rụng cam Sành huyện Bắc Quang- tỉnh Hà Giang 38 4.3 Ảnh hưởng phân NTR1, NTR2 đến động thái sinh trưởng cam Sành 39 4.4 Ảnh hưởng phân liều lượng phân NTR1, NTR2 đến yếu tố cấu thành suất cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang Error! Bookmark not defined 4.5 Ảnh hưởng phân NTR1, NTR2 đến chất lượng cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang 46 4.6 Ảnh hưởng phân NTR1, NTR2 đến biểu sâu bệnh hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang Error! Bookmark not defined 4.6.1 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến mức độ bệnh hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà GiangError! Bookmark not defined 4.6.2 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến mức độ sâu hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà GiangError! Bookmark not defined 4.7 Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng phân NTR1, NTR2 cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang 47 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cam (Citrus sinensis Osbeck) loại nhiệt đới nhiệt đới có giá trị cao thị trường quốc tế Việt Nam cam trở thành trồng phổ biến vườn ăn Cam quýt loại nhiều người, nhiều quốc gia giới ưa chuộng bán rộng rãi thị trường, chúng trở thành loại có giá trị vô to lớn lĩnh vực kinh tế dinh dưỡng cho người Nghề trồng cam quýt ngày quan tâm phát triển không diện tích mà suất chất lượng Trong nhiều năm qua cam quýt trở thành chủ lực kinh tế nhiều vùng, nhiều địa phương như: cam sành Bắc Quang( Hà Giang), cam sành Hàm Yên(Tuyên Quang), quýt vàng Bạch Thông (Bắc Kạn) Cam quýt đặc sản lâu năm Việt Nam giá trị dinh dưỡng kinh tế cao Trong thành phần thịt có chứa 6-12% đường, hàm lượng vitamin C từ 40-90 mg/100g tươi, đạm 0.9%, chất béo 0.1%, sắt 0.2mg/100g tươi, lượng 430 - 460cal/kg, canxi 26 40mg (Ngơ Xn Bình, Đào Thanh Vân, 2003) [3]; (Trần Như Ý, Đào Thanh Vân, Nguyễn Thế Huấn, 2000) [39] Các axit hữu 0,4-1,2% có nhiều loại axit có hoạt tính sinh học cao với chất khoáng dầu thơm, mặt khác cam dùng ăn tươi, làm mứt, nước giải khát, chữa bệnh Bắc Quang huyện miền núi phía Bắc tỉnh Hà Giang, có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp cho phát triển cam sành Hiện toàn huyện có 2.000 diện tích đất trồng cam, có 1.573 cam thời kỳ kinh doanh Nhiều hộ nơng dân có diện tích đất trồng cam lớn, có hộ ha; thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/ năm Tuy nhiên, quy mô trang trại cam Xã Vĩnh Hảo-Huyện Bắc Quang cịn bón phân chưa khoa học, sử dụng nhiều phân khoáng nên ảnh hưởng đến chất lượng cam tuổi thọ Nông dân trồng cam địa phương chưa sử dụng phân hữu khoáng bón cho cam, mà chủ yếu sử dụng phân hỗn hợp NPK khống bón cho cây, số loại phân NPK khống khó tan nên bón cho cam nhiều năm liên tục tích tụ dẫn đến ảnh hưởng đến rễ Cây cam phát triển nhiều sâu bệnh dẫn đến chất lượng giảm Phân hữu khoáng hỗn hợp bao gồm phân hữu chất dinh dưỡng khống Sử dụng phân HCK bón cho có tác dụng vừa cung cấp dinh dưỡng hữu dinh dưỡng vô Sử dụng phân hữu khoáng hợp lý giúp trồng phát triển cân đối, giảm lượng phân hóa học, cải thiện kết cấu đất dẫn đến tuổi thọ chất lượng cam tăng so với việc bón phân hóa học Phân NTR1 phân NTR2 phân hữu khoáng trường Đại học Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên Phân NTR1 có hàm lượng lân cao nên dùng chuyên bón lót, cịn phân NTR2 có hàm lượng đạm kali cao chuyên dùng bón thúc Bón kết hợp phân hữu khống NTR1 NTR2 cho ăn nói chung cho cam sành nói riêng theo lý thuyết không cần sử dụng thêm loại phân hữu cơ, phân đạm phân lân vô cơ, mả sử dụng thêm phân kali giai đoạn vào đường để tăng độ Phân NTR1,NTR2 nghiên cứu sử dụng cho nhiều loại trồng chưa nghiên cứu sử dụng cho cam Chính chúng tơi tiến hành thí nghiệm đánh giá hiệu lực 02 loại phân bón để tìm liều lượng phân bón thích hợp cam sành Xuất phát từ yêu cầu cho tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu khoáng NTR1 NTR2 đến cam sành trồng huyện Bắc Quang- Hà Giang” 39 Bảng 4.3 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến động thái rụng cam Sành huyện Bắc Quang- hà giang ĐVT: % Tỷ lệ rụng (%) Công thức 15/5 15/6 15/7 kg NTR2 (CT1) 68,9 70,5 70,9 kg NTR2 (CT2: 61,6 63,1 63,4 65,6 10 kg NTR2(CT3) 0,64 kgN +1,8 kg P2O5+0,55 kg K2O + 20 kg 67,0 PC ( Đ/c) 15/8 71,1 Thu 15/9 hoạch 71,3 71,9 64,8 65,3 66,2 67,5 68,1 68,3 68,8 68,5 68,8 69,1 67,2 69,6 69,3 P - - - - - >0,05 LSD 0,05 - - - - - 42,58 CV - - - - - 7,6 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân NTR1, NTR2 đến động thái sinh tưởng cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang ĐVT:cm Chỉ tiêu Ngày theo dõi CT kg NTR2 (CT1) kg NTR2 (CT2: 10 kg NTR2(CT3) kg NTR2 (CT1) 30/5 30/6 30/7 30/8 30/9 30/10 30/11 ĐK 1,44 3,37 5,84 7,01 7,65 7,83 8,11 CC 1,44 3,31 5,64 6,41 6,77 7,21 7,22 ĐK 1,52 3,60 6,24 7,43 7,91 8,29 8,34 CC 1,52 3,51 5,80 6,85 7,37 7,54 ĐK 1,48 3,47 6,18 7,18 7,80 8,15 8,66 8,22 40 kg NTR2 (CT2: CC 1,48 3,40 5,86 6,61 7,12 7,34 7,38 ĐK 1,46 3,47 6,04 7,15 7,68 8,12 8,18 CC 1,46 3,44 5,78 6,58 6,99 7,33 10 kg NTR2(CT3) 7,30 -Đường kính quả: cơng thức bón phân hữu khoáng NTR1, NTR2 theo dõi từ tháng đến tháng 11 cho thấy chênh lệch không nhiều so với công thức đối chứng Ở tháng 11 đường kính dao động từ 8,11 – 8,34 cm Trong cơng thức bón kg NTR2 có đường kính cao đạt 8,34 cm cao cơng thức đối chứng khơng bón phân NTR1, NTR2 0,16 cm; cơng thức bón kg NTR2 có đường kính đạt 8,11 cm thấp cơng thức đối chứng 0,07 cm; cơng thức bón kg NTR2 đạt 8,22 cm cao công thức đối chứng 0,04 cm -Chiều cao quả: công thức theo dõi tháng 11 dao động từ 7,22 đến 8,66 cm, cơng thức bón kg NTR2 cho chiều cao cao đạt 8,66 cm cao công thức đối chứng 1,33 cm; cơng thức bón kg NTR2 đạt 7,22cm cao công thức đối chứng 0,11 cm; cơng thức bón 10 kg NTR2 cho chiều cao đạt 7,38 cm cao công thức đối chứng 0,05 cm Như vậy, ta kết luận việc sử dụng phân hữu khoáng NTR1, NTR2 làm tăng kích thước cam Sành trồng huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 4.2 Kết nghiên cứu liều lượng phân NTR1,NTR2 đến biểu sâu bệnh hại cam Sành trồng huyện Bắc Quang- tỉnh Hà Giang 4.2.1 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến mức độ bệnh hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang 41 Bảng 4.5 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến biểu bệnh hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang Mức độ gây hại STT Tên bệnh hại Bệnh khô cành Bộ kg NTR2 (CT1) Cành * * ** ** ** ** ** ** ** * * ** * * * * Lá, ghẻ Bệnh Cả Greening loét 0,64 kgN +1,8 kg kg NTR2 10 kg P2O5+0,55 kg K2O (CT2: NTR2(CT3) + 20 kg PC ( Đ/c) bị hại Bệnh Bệnh Giống cam phận Quả Ghi chú: ***Hại nặng ** Hại nặng *Hại trung bình Theo kết bảng 4.4 cho thấy sâu gây hại nặng, hại trung bình cho Bệnh khơ cành hại nặng công thức đối chứng công thức bón 10 kg NTR2, cơng thức cịn lại hại trung bình Bệnh ghẻ hại nặng tất công thức Bệnh vàng Greening bệnh rầy chổng cánh công truyền virus gây bệnh Hại nặng công thức bón 8kg NTR2 cơng thức đối chứng, hại trung bình cơng thức bón kg NTR2 cơng thức bón 10kg NTR2 - Bệnh lt xuất hiên cơng thức tham gia thí nghiệm, biểu bệnh mức độ trung bình 42 Như kết luận cơng thức đối chứng có tỷ lệ bị bệnh hại cao cơng thức sử dụng phân hữu khống NTR1, NTR2 4.2.2 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến mức độ sâu hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang Bảng 4.6 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến biểu sâu hại cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang Tên sâu STT hại Rệp sáp mềm Rệp muội đen Sâu vẽ bùa Nhện đỏ Mức độ gây hại Công thức Bộ phận bị 0,64 kgN +1,8 kg kg NTR2 kg NTR2 10 kg hại P2O5+0,55 kg K2O + (CT1) (CT2: NTR2(CT3) 20 kg PC ( Đ/c) Lá, cành, * * * * Lá non, lộc non ** * * ** Lá * * ** ** Lá,quả ** ** ** ** Ghi chú: *** Hại nặng **Hại nặng * Hại trung bình - Rệp sáp gây hại non, hoa, trái…và rễ Trong trình sống rệp tiết nhiều đường mật, làm mơi trường cho nấm bồ hóng(bào tử nấm có màu đen) phát triển Nếu mật độ cao, gây hại nặng, rệp làm cho rễ bị hư thối, bị suy kiệt, vàng úa chết - Rệp muội gây hại nhiều vào đợt lộc non (tháng 3, 4, 7, 8, 9, 10) thường sống tập trung, gây hại non, cuống lá, mặt Rệp chích hút nhựa làm cho sinh trưởng phát triển kém, cằn cỗi, khô héo dần rụng phận: lá, hoa Hơn chất tiết rệp lại thức ăn môi trường sống nấm bồ hóng (bào tử nấm có màu đen) làm giảm 43 suất chất lượng hoa Chất thải rệp sáp thức ăn cho kiến đỏ kiến đen sống cộng sinh - Sâu vẽ bùa sâu đục lớp biểu bì thành đường ngoằn ngoèo Sự phá hại sâu làm cho co cúm, quăn queo, hạn chế quang hợp Ngoài ra, vết thương sâu to nên lá, chồi to điều kiện cho bệnh loét phát triển Thời gian gây hại sâu vẽ bùa chủ yếu đợt lộc non, đặc biệt vào tháng 2, 3, 5, 8, - Nhện đỏ chích hút nhựa non, chồi non, nụ hoa, cuống hoa, non làm cho cịi cọc khơng lớn được; lá, hoa bị khơ héo rụng; trái non bị sần sùi, không lớn được, chất lượng giảm sút, gây thất thu lớn cho nhà vườn Theo kết bảng 4.5 cho thấy sâu gây hại nặng, hại trung bình cho Rệp sáp mềm xuất tất công thức với mức độ gây hại trung bình khơng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng Rệp muội hại nặng cơng thức bón kg NTR2 công thức đối chứng, công thức cịn lại hại trung bình Sâu vẽ bùa hại nặng cơng thức bón 10 kg NTR2 cơng thức đối chứng, hại trung bình cơng thức cịn lại, cần có biện pháp phòng trừ để tăng suất chất lượng cam Nhện đỏ bùa xuất công thức thí nghiệm bị hại nặng làm ảnh hưởng đến chất lượng, suất Công thức (ĐC - 0.64kgN +1,8kgP +0.55kgK +20kg PC ) có tỷ lệ bị sâu hại cao công thức sử dụng phân hữu khoáng NTR1, NTR2 44 4.3.Kết nghiên cứu ảnh hưởng phân NTR1, NTR2 đến suất, chất lượng hiệu kinh tế cam sành huyện Bắc QuangHà Giang 4.3.1.Kết ngiên cứu ảnh hưởng phân NTR1, NTR2 đến suất cam sành Bảng 4.7 Ảnh hưởng liều lượng tổ hợp phân NTR1, NTR2 đến yếu tố cấu thành suất cam Sành huyện Bắc Quang- Hà Giang Số Công thức % so quả/cây với đối chứng KL/quả (g) % so với đối chứng % so NS/cây với (kg) đối chứng kg NTR2 (CT1) 253,83 93,05 237,33 97,33 61,34 92,23 kg NTR2 (CT2: 293,67 107,65 252,03 103,36 74.04 111,32 10 kg NTR2(CT3) 290,11 106,35 251,20 103,02 72,95 109,68 0,64 kgN +1,8 kg P2O5+0,55 kg K2O + 20 kg PC ( Đ/c) 272,78 100 243,83 100 66,51 100 P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2 đến cây cam sành trồng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang