Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

67 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:45

Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -o0o LÙ A HỜ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DƯA LÊ HÀN QUỐC TRONG VỤ XUÂN HÈ 2019 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Trồng trọt Khoa : Nơng học Khóa : 2015 - 2019 Thái Nguyên – Năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -o0o LÙ A HỜ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DƯA LÊ HÀN QUỐC TRONG VỤ XUÂN HÈ 2019 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Lớp : K47 – TT – N01 Khoa : Nơng học Khóa : 2015 – 2019 Giảng viên hướng dẫn : ThS Lê Kiều Oanh Thái Nguyên – Năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn vơ quan trọng suốt q trình học năm trường đại học sinh viên,nó giúp vận dụng kiến thức học để đưa vào thực tế,cho làm quen với kiến thức khoa học Để hoàn thành tốt giai đoạn khó khắn ngồi cố gắng,phấn đấu khơng ngưng nghỉ thân,khơng có thuận lợi mà tơi cịn gặp khơng khó khăn,nhưng với giúp đỡ bạn bè,thầy cô gia đình tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Đầu tiên xin gừi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Lê Thị Kiều Oanh tận tình giúp đỡ,chỉ bảo động viên tơi suốt q trình thực hồn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trường – Ban chủ nhiệm khoa Nông Học – Các thầy cô giáo khoa Nông Học – Trường đại học nông lâm Thái Nguyên người trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệp bổ ích cho chúng tơi suốt q trình học tập trường đại học Tuy thân có nhiều cố gắng lỗ lực cơng việc khơng thể tránh khỏi thiếu xót vụng vấn đề thời gian,trình độ kinh chưa đủ nên kính mong thầy giáo bạn bè cảm thơng có ý kiến đóng góp để khóa luận hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 Sinh viên Lù A Hờ ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng có 100g Bảng 2.2: Tình hình sản xuất dưa giới số nước năm gần 12 Bảng 3.2: Lượng phân bón cho (kg/ha) 25 Bảng 4.1: Thời gian qua giai đoạn sinh trưởng giống dưa lê thí nghiệm trồng vụ Xuân Hè năm 2019 Thái Nguyên 27 Bảng 4.2 Ảnh hưởng loại phân bón đến khả nhánh cấp cấp đường kính gốc giống dưa lê Hàn Quốc 30 Bảng 4.4 Ảnh hưởng loại phân bón đến kích thước giống dưa lê Hàn Quốc 34 Bảng 4.7 Tình hình sâu bệnh hại cơng thức phân bón dưa lê tham gia thí nghiệm 35 Bảng 4.8 Ảnh hưởng loại phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống dưa lê Hàn Quốc 36 Bảng 4.9 Ảnh hưởng loại phân bón đến chất lượng dưa lê Hàn Quốc tham gia thí nghiệm 39 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CV: Coefficient of variance (Hệ số biến động) FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông - Lương giới) Ha: Hecta ICM: Integrated Crop Management (Chương trình quản lý trồng tổng hợp) NSLT: Năng suất lí thuyết NSTT: Năng suất thực thu LSD: Least significant difference (sai khác nhỏ có ý nghĩa) P: Probabllity (Xác suất) iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Nguồn gốc, phân loại, đặc điểm thực vật học dưa lê 2.1.2 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh dưa lê 10 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.2.1 Tình hình sản xuất dưa giới 12 2.2.2 Tình hình sản xuất dưa Việt Nam 12 2.3 Tình hình nghiên cứu dưa lê 14 2.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 14 2.3.2.Tình hình nghiên cứu nước 15 2.4 Các nghiên cứu phân bón cho thuộc họ bầu bí 16 2.4.1 Bón phân cho dưa leo (dưa chuột) giai đoạn sản xuất 16 2.4.2 Liều lượng bón phân cho dưa lê, nhằm làm tăng suất chất lượng (kg/sào) 18 PHẦN VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Vật liệu nghiên cứu 20 v 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 21 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 21 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 3.4.2.Chỉ tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 21 3.5 Quy trình trồng trọt áp dụng thí nghiệm 24 3.6 Phương pháp xử lí số liệu 26 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng dưa lê Hàn Quốc 27 4.1.1 Thời gian sinh trưởng 27 4.1.2 Số nhánh cấp cấp 29 4.1.3 Đặc điểm hoa đậu giống dưa lê Hàn Quốc thí nghiệm trồng vụ Xuân Hè năm 2019 31 4.1.4 Đặc điểm giống dưa lê Hàn Quốc tham gia thí nghiệm 33 4.2 Ảnh hưởng phân bón đến tình hình sâu bệnh hại 34 4.3 Ảnh hưởng loại phân bón đến suất yếu tố cấu thành suất 36 4.4 Ảnh hưởng dinh dưỡng đến chất lượng 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rau loại trồng có nhiều chất dinh dưỡng (vitamin, muối Khống, đường, tinh bột, protein, lipit…) thực phẩm cần thiết thiếu phần ăn hàng ngày người Đặc biệt lương thực loại thức ăn giàu đạm đảm bảo nhu cầu rau lại gia tăng nhân tố tích cực cân dinh dưỡng kéo dài tuổi thọ cho người Hàng năm, ngành sản xuất rau cung cấp sản phẩm cho thị trường nước mà mặt hàng xuất chủ lực việt nam Dưa lê (Cucumis melo L.) rau ăn có thời gian sinh trưởng ngắn, trồng nhiều vụ năm cho suất cao Dưa lê có nguồn gốc từ Châu Phi sau trồng lan rộng nước Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc ngày trồng tất nước giới (Vũ Văn Liết, 2012) [4] Diện tích trồng dưa khơng ngừng tăng lên, năm 2014 diện tích trồng dưa giới khoảng 1.178.808 nghìn với suất đạt 23,84 tấn/ha, sản lượng đạt 29.626.335 (FAO, 2017) [7] Dưa lê loại dễ ăn, dùng ăn tươi chế biến ăn khác, giá thành hợp lý, màu sắc hình dạng đa dạng Trong dưa có chứa nhiều hàm lượng chất vitamin A, B, C chất khoáng Khi chín có chứa thành phần dinh dưỡng cao gồm có nước chiếm 95%, đạm 0,6%, chất béo 0,11%, chất xơ 0,33%, vitamin A (25000-30000 đơn vị), vitamin B 0,03mg, vitamin C 1,5-2mg nhiều khoáng chất (P 30 mg, Ca 20 mg, Fe 0,4 mg) [11] Việc nghiên cứu ứng dụng biện pháp kĩ thuật trồng trọt, chăm sóc, thâm canh chọn tạo giống dưa lê có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái đáp ứng nhu cầu thị trường cần thiết, nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất cho người nông dân Thái Nguyên vùng trung du miền núi phía Bắc Là nơi tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng nhiều công ty lớn nhỏ tập chung lượng lớn sinh viên công nhân nhu cầu tiêu thụ rau vô lớn Mặt khác, tỉnh có điều kiện khí hậu thời tiết thích hợp cho nhiều loại rau dưa sinh trưởng, phát triển tốt Tuy nhiên, loại dưa bán thị trường chủ yếu nhập nhập từ vùng khác địa bàn tỉnh để bán Việc nghiên cứu sản suất dưa loại chưa quan tâm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng số lượng chất lượng Chính việc trồng nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố khí hậu, thời tiết, đất đai, loại phân bón, kỹ thuật canh tác người tùy vào vùng miền Trong kỹ thuật canh tác phân bón ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng dưa lê Dưa lê Hàn Quốc giống nhập nội nên việc nghiên cứu liều lượng tổ hợp phân bón cho cịn hạn chế Để đáp ứng yêu cầu ngày cao người việc nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng làm tăng suất góp phần chủ động nguồn giống chất lượng phục vụ cho sản xuất, tiến hành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng đến sinh trưởng, suất chất lượng dưa lê vụ Xuân Hè năm 2019 Thái Nguyên” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định loại phân bón thích hợp cho giống dưa lê Hàn Quốc đạt sinh trưởng, suất chất lượng tốt 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tiêu sinh trưởng đặc điểm tăng số nhánh cấp 1, số nhánh cấp 2, giống dưa lê hàn quốc cơng thức thí nghiệm - Đánh giá đặc điểm hoa đậu giống dưa lê thí nghiệm - Đánh giá tình hình nhiễm sâu bệnh hại đồng ruộng giống dưa lê tham gia thí nghiệm - Đánh giá ảnh hưởng cơng thức phân bón đến dưa lê tham gia thí nghiệm 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Đề tài xác định đánh giá ảnh hưởng loại phân bón đến sinh trưởng, suất chất lượng dưa lê vụ Xuân Hè Thái Nguyên, sở để lựa chọn loại phân bón cho phù hợp với đặc điểm dưa - Giúp sinh viên có kiến thức, kinh nghiệm thực tế q trình trồng chăm sóc dưa lê, từ góp phần củng cố lý thuyết học, biết cách thực đề tài khoa học Giúp sinh viên củng cố kiến thức thực hành, bố trí thí nghiệm đồng ruộng kỹ thuật chăm sóc trồng - Giúp sinh viên nắm cách thu thập, xử lí số liệu, trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Trên sở kiến thức nắm hành trang phục vụ cho công việc sau trường 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề tài xác định loại phân bón phù hợp giúp dưa phát triển, làm tăng suất chất lượng - Đề tài góp phần chuyển đổi cấu trồng, tăng vụ nhằm khai thác hết tiềm đất đai, định hướng cho kế hoạch gieo trồng đại trà giống dưa lê Hàn Quốc Thái Ngun vùng khác có khí hậu tương đồng Khuyến cáo ngồi sản xuất giúp nơng dân đem lại kinh tế cao Rắc vôi Phủ nilon Phân nhánh Thời kỳ hoa Ra hoa đậu Bệnh phấn trắng, sương mai Thiệt hại(chuột ăn) Sâu xanh hại Hình thái BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ 1.NĂNG SUẤT THỰC THU The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K 123 T 12345 The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 97.0507067 16.1751178 14.70 0.0006 Error 8.8024267 1.1003033 Corrected Total 14 105.8531333 R-Square Coeff Var Root MSE 0.916843 4.358532 1.048953 Source K T Y Mean 24.06667 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 1.03457333 0.51728667 0.47 0.6411 96.01613333 24.00403333 21.82 0.0002 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 1.03457333 0.51728667 0.47 0.6411 T 96.01613333 24.00403333 21.82 0.0002 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 1.100303 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.975 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A B A B B C Mean N T 26.3300 26.0833 3 25.0367 23.4533 19.4300 2.NĂNG SUẤT LÍ THUYẾT Class Level Information Class K T The GLM Procedure Dependent Variable: Y Levels Values 123 12345 Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 111.9466667 15.1173333 Corrected Total 14 18.6577778 1.8896667 127.0640000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.881026 4.819956 1.374651 Source K T DF Source K T Type I SS Y Mean 28.52000 Mean Square F Value Pr > F 57.55600000 54.39066667 DF 9.87 0.0025 28.77800000 13.59766667 Type III SS 57.55600000 54.39066667 15.23 0.0019 7.20 0.0092 Mean Square F Value Pr > F 28.77800000 13.59766667 15.23 0.0019 7.20 0.0092 t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 1.889667 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 2.5883 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A A A A A A A 30.300 29.800 3 29.467 28.000 B 25.033 3.NHÁNH CẤP The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K T 123 12345 The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 36.07466667 6.01244444 3.76 0.0442 Error 12.79466667 1.59933333 Corrected Total 14 48.86933333 R-Square Coeff Var Root MSE 0.738186 7.606140 1.264648 Source K T Source K T Y Mean 16.62667 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 1.12533333 0.56266667 0.35 0.7138 34.94933333 8.73733333 5.46 0.0203 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 1.12533333 0.56266667 0.35 0.7138 34.94933333 8.73733333 5.46 0.0203 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 1.599333 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 2.3811 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A A A A A 18.400 3 17.733 17.400 B B B 14.867 14.733 NHÁNH CẤP The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K T 123 12345 The GLM Procedur Dependent Variable: Y Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 26.36266667 4.39377778 15.19 0.0006 Error 2.31466667 0.28933333 Corrected Total 14 28.67733333 R-Square Coeff Var 0.919286 2.209326 Root MSE 0.537897 Y Mean 24.34667 Source K T DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.16533333 0.08266667 0.29 0.7588 26.19733333 6.54933333 22.64 0.0002 Source K T DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.16533333 0.08266667 0.29 0.7588 26.19733333 6.54933333 22.64 0.0002 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.289333 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.0128 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 26.2000 3 B B B B B 24.6000 24.5333 24.3333 C 22.0667 HOA CÁI The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K 123 T 12345 The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 37.36533333 6.22755556 2.71 0.0966 Error 18.38400000 2.29800000 Corrected Total 14 55.74933333 R-Square Coeff Var Root MSE 0.670238 6.240048 1.515916 Y Mean 24.29333 Source K T DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 1.66933333 0.83466667 0.36 0.7063 35.69600000 8.92400000 3.88 0.0486 Source K T DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 1.66933333 0.83466667 0.36 0.7063 35.69600000 8.92400000 3.88 0.0486 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 2.298 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 2.8542 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A A A A B A B A B A B B 26.467 3 24.933 24.467 23.867 21.733 ĐƯỜNG KÍNH QUẢ The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K 123 T 12345 The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 4.52565333 0.75427556 3.64 0.0481 1.65898667 0.20737333 14 6.18464000 Source Model Error Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE 0.731757 2.950898 0.455383 Y Mean 15.43200 Source K T DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 2.71168000 1.35584000 6.54 0.0208 1.81397333 0.45349333 2.19 0.1609 Source K T DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 2.71168000 1.35584000 6.54 0.0208 1.81397333 0.45349333 2.19 0.1609 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.207373 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.8574 Means with the same letter are not significantly different t Grouping B B B B B B B A A A A A A A Mean N T 16.0733 15.4733 5.3267 15.2267 3 5.0600 CHIỀU DÀI QUẢ The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K 123 T 12345 The GLM Procedure Dependent Variable: Y Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 1.96978667 0.32829778 5.66 0.0142 0.46370667 0.05796333 14 2.43349333 R-Square Coeff Var Root MSE 0.809448 3.377922 0.240756 Y Mean 7.127333 Source K T DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 1.60569333 0.80284667 13.85 0.0025 0.36409333 0.09102333 1.57 0.2717 Source K T DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 1.60569333 0.80284667 13.85 0.0025 0.36409333 0.09102333 1.57 0.2717 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.057963 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.4533 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A A A A A A A A A 7.4200 7.1433 3 7.0600 7.0367 6.9767 TRỌNG LƯỢNG QUẢ The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K T 123 12345 Dependent Variable: Y Sum of Squares Source DF Model Error 16180.81200 6666.09733 Corrected Total 14 Mean Square F Value Pr > F 2696.80200 833.26217 3.24 0.0641 22846.90933 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.708228 5.806625 28.86628 497.1267 Source K T Source K T DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 288.92933 144.46467 0.17 0.8439 15891.88267 3972.97067 4.77 0.0291 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 288.92933 144.46467 0.17 0.8439 15891.88267 3972.97067 4.77 0.0291 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 833.2622 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 54.351 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A A B A B B Mean N T 530.60 524.00 505.00 3 486.10 439.93 10 SỐ QUẢ/CÂY The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K 123 T 12345 The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 2.69866667 0.44977778 4.75 0.0236 Error 0.75733333 0.09466667 Corrected Total 14 3.45600000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.780864 5.962781 0.307679 Source K T Y Mean 5.160000 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 2.49600000 1.24800000 13.18 0.0029 0.20266667 0.05066667 0.54 0.7144 t Tests (LSD) for Y Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.094667 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.5793 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A A A A A Mean N T 5.3333 3 5.2000 5.2000 5.0667 5.0000 11.TỈ LỆ ĐẬU QUẢ The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K 123 T 12345 The GLM Procedure Dependent Variable: Y Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 5.01466667 0.83577778 1.01 0.4798 6.61466667 0.82683333 14 11.62933333 R-Square Coeff Var Root MSE 0.431208 2.212059 0.909304 Y Mean 41.10667 Source K T DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.30533333 0.15266667 0.18 0.8348 4.70933333 1.17733333 1.42 0.3101 Source K T DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.30533333 0.15266667 0.18 0.8348 4.70933333 1.17733333 1.42 0.3101 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.826833 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.7121 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A A A A A Mean N T 42.1667 41.0333 3 40.9333 40.9000 40.5000 ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -o0o LÙ A HỜ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DƯA LÊ HÀN QUỐC TRONG VỤ XUÂN HÈ 2019 TẠI THÁI... tăng suất góp phần chủ động nguồn giống chất lượng phục vụ cho sản xuất, tiến hành đề tài ? ?Nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng đến sinh trưởng, suất chất lượng dưa lê vụ Xuân Hè năm 2019 Thái Nguyên? ??... 6 /2019 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng, suất chất lượng dưa lê - Đánh giá tình hình nhiễm sâu bệnh giống dưa lê công thức tham gia thí nghiệm - Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2019 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)