Nghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái Nguyên

62 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:44

Nghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG SEO PAO NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƠNG THỨC BĨN PHÂN ĐẾN Q TRÌNH SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LẠC TIÊN (Passiflora foetida L.) NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Sinh thái Bảo tồn ĐDSH Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG SEO PAO NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG THỨC BĨN PHÂN ĐẾN Q TRÌNH SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LẠC TIÊN (Passiflora foetida L.) NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Sinh thái Bảo tồn ĐDSH Lớp : K48 – ST&BTĐDSH Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2016 - 2020 Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Thu Hiền Thái Nguyên – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu khóa luận trung thực Khóa luận giáo viên hướng dẫn xem sửa Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2020 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên TS Nguyễn Thị Thu Hiền Giàng Seo Pao XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai xót sau Hội đồng chấm đánh giá (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thời gian có ý nghĩa quan trọng trình học tập sinh viên Đây q trình giúp sinh viên hệ thống hóa, củng cố lại kiến thức học Đồng thời thời gian sinh viên học hỏi, làm quen với công tác nghiên cứu, tiếp xúc cọ sát với thực tế, giúp sinh viên nâng cao kiến thức, kĩ năng, thái độ trước trường Là tiền đề cho thành cơng tương lai Xuất phát từ nguyện vọng thân, trí Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng cơng thức bón phân đến q trình sinh trưởng phát triển Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống hạt thái nguyên” Trong trình thực tập giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tận tình thầy khoa, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đặc biệt cô giáo hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Hiền người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài cố gắng thân giúp tơi hồn thành khóa luận Nhân dịp cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Thái Ngun tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận Đặc biệt cho tơi xin bày tỏ lòng biết ơn với chân thành sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn tận tình suốt thời gian tơi thực tập hồn thành khóa luận Do điều kiện thời gian có hạn, trình độ thân cịn hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để đề tài hoàn thiện Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2020 Sinh viên iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Mẫu bảng đo đếm tiêu sinh trưởng, phát triển Lạc tiên nhân giống hạt thái nguyên 25 Bảng 4.1 Ảnh hưởng cơng thức bón phân đến Hvncủa Lạc tiên 27 Bảng 4.2 Ảnh hưởng cơng thức bón phân trồng đến D00 Lạc tiên 30 Bảng 4.3 Ảnh hưởng công thức phân bón đến động thái tăng trưởng 33 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân bón đến số cành cấp Lạc tiên 34 Bảng 4.5 Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến số nụ Lạc tiên 37 Bảng 4.6 Ảnh hưởng công thức bón phân đến tình hình sâu bệnh Lạc tiên ngồi mơ hình trồng 40 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Thực bước kỹ thuật lên luống, trộn phân lót, phủ ni lơng luống, đóng cọc căng giàn luống 24 Hình 4.1 Chỉ tiêu Hvn Lạc tiên cơng thức bón phân 29 Hình 4.2 Chỉ tiêu D00 Lạc tiên công thức phân bón 31 Hình 4.3 Tác giả đo đến tình hình D00 Lạc tiên mơ hình trồng 32 Hình 4.4 Động thái tăng trưởng Hvn, D00 cơng thức bón phân 34 Hình 4.5 Chỉ tiêu số cành cấp cơng thức phân bón 36 Hình 4.6 Chỉ tiêu số nụ Lạc tiên cơng thức bón phân 38 Hình 4.7 Tác giả theo dõi tình hình nụ Lạc tiên 39 Hình 4.8 Tác giả theo dõi tình hình sâu bệnh hại Lạc tiên 41 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt/ký hiệu Cụm từ đầy đủ cm Xentimet mm milimet CT Cơng thức D00 Đường kính H Chiều cao Stt Số thứ tự Tb Trung bình GCL Giảo cổ lan KVNC Khu vực nghiên cứu vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa mặt khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học phương pháp nhân giống hạt, đưa trồng cơng thức bón phân 2.2 Tình hình nghiên cứu dược liệu 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Ở Việt Nam 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 12 2.3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 12 2.3.2 Đặc điểm điều kinh tế - xã hội 13 2.4 Đặc điểm chung Lạc tiên 14 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 vii 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 18 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 18 3.3.2.1 Phương pháp chuẩn bị (dụng cụ, vật tư phục vụ nghiên cứu) 18 3.2.2.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 18 3.3.2.3 Phương pháp thực gieo ươm chăm sóc giai đoạn đầu 19 3.3.2.4 Phương pháp tổ chức bước kỹ thuật ngồi mơ hình trồng 21 3.3.2.5 Các tiêu phương pháp theo dõi, đánh giá ngồi mơ hình trồng 24 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến tiêu D00 Hvn Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên 27 4.1.1 Ảnh hưởng phân bón đến Hvn Lạc tiên 27 4.1.2 Ảnh hưởng phân bón đến D00 Lạc tiên 29 4.2 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tăng trưởng Hvn D00 Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên 32 4.3 Ảnh hưởng phân bón đến số cành cấp cuả Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên 34 4.4 Ảnh hưởng phân bón đến số nụ Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên 36 4.5 Ảnh hưởng phân bón đến tình hình sâu bệnh hại Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên 39 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 viii 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 48 38 Qua Bảng 4.5 cho thấy: - Ở lần đo đếm số nụ thời điểm sau trồng mơ hình sau 7, 14 ngày cơng thức phân bón chưa có nụ - Giai đoạn sau trồng ngồi mơ hình sau 21 ngày: cơng thức CT5 có giá trị trung bình số nụ cao với 5,67 nụ so với cơng thức cịn lại - Giai đoạn sau trồng ngồi mơ hình 28 ngày: cơng thức CT5 có giá trị trung bình số nụ cao với 5,82 nụ; đứng thứ hai CT6 đạt 4,42 nụ; thấp CT1 với 3,39 nụ - Giai đoạn sau trồng ngồi mơ hình sau 35 ngày: cơng thức CT2 có giá trị trung bình số nụ cao với 21,84 nụ; đứng thứ hai CT3 đạt 19,96 nụ; thấp CT6 với 10,8 nụ Điều chứng minh thời điểm nghiên cứu, số nụ Lạc tiên khu vực nghiên cứu đạt giá trị cao CT2 Ngoài ra, với giá trị độ chênh lệch số nụ lần với lần ta thấy CT2 có độ chênh số nụ cao so với CT cịn lại, điều cho thấy CT2 cơng thức phù hợp với tiêu Hình 4.6 Chỉ tiêu số nụ Lạc tiên công thức bón phân 39 Hình 4.7 Tác giả theo dõi tình hình nụ Lạc tiên 4.5 Ảnh hưởng phân bón đến tình hình sâu bệnh hại Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên Đánh giá ảnh hưởng cơng thức phân bón đến tình hình sâu bệnh hại Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên tổng hợp Bảng 4.6 Kết cụ thể sau: - Giai đoạn sau trồng ngồi mơ hình ngày: CT1, CT2, CT3, CT4 CT6 có tần suất bắt gặp sâu cao so với CT5 với tần suất phở biến (++); CT5 có tần suất bắt gặp phở biến (+) - Giai đoạn sau trồng ngồi mơ hình 14 ngày: CT2, CT3, CT6 có tần suất bắt gặp sâu cao so với cơng thức cịn lại với tần suất phở biến (++); CT4 CT5 có tần suất bắt gặp phở biến (+), CT1 khơng có sâu - Giai đoạn sau trồng ngồi mơ hình 21 ngày: CT2 với CT6 có tần suất bắt gặp sâu cao so với cơng thức cịn lại với tần suất phở biến (++); CT1, CT3, CT4, CT5 có tần suất bắt gặp phở biến (+) - Giai đoạn sau trồng ngồi mơ hình 28 ngày: Ở CT3 CT4 có tần suất bắt gặp sâu cao so với cơng thức cịn lại với tần suất phổ biến (++); CT1, CT2, CT5 CT6 có tần suất bắt gặp sâu phở biến (+) - Giai đoạn sau trồng ngồi mơ hình 35 ngày: Tất CT có tần suất bắt gặp mức phở biến (++) 40 Bảng 4.6 Ảnh hưởng cơng thức bón phân đến tình hình sâu bệnh Lạc tiên ngồi mơ hình trồng Chỉ tiêu Công thức CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Tần suất sâu hại sau trồng ngồi mơ hình … (ngày) ngày 14 ngày 21 ngày 28 ngày 35 ngày NL I ++ - + - ++ NL II ++ - ++ ++ ++ NL III - - - + - TB ++ - + + ++ NL I ++ ++ ++ + ++ NL II - ++ ++ - ++ NL III ++ - ++ - - TB ++ ++ ++ + ++ NL I ++ ++ - - +++ NL II - ++ ++ ++ ++ NL III ++ - - ++ ++ TB ++ ++ + ++ ++ NL I ++ ++ ++ - ++ NL II ++ + - ++ ++ NL III ++ - - - - TB ++ + + ++ ++ NL I ++ ++ - ++ ++ NL II - - - - - NL III + + - + - TB + + - + ++ NL I ++ ++ ++ - ++ NL II ++ - - - - NL III - ++ - ++ ++ TB ++ ++ ++ + ++ Chú thích: Tần suất sâu bệnh +, ++, +++, ++++ phổ biến, phổ biến, phổ biến, phổ biến, – khơng có sâu 41 Nhìn chung, với kết điều tra cho thấy Lạc tiên khu vực nghiên cứu gặp sâu hại, tập trung phở biến (+) đến phở biến (++) tần suất bắt gặp sâu hại CT5 CT1 đặc biệt CT5; CT2, CT3, CT4 CT6 có tần suất bắt gặp sâu cao Một số hình ảnh trình thực nội dung đề tài: Hình 4.8 Tác giả theo dõi tình hình sâu bệnh hại Lạc tiên 42 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến trình sinh trưởng phát triển Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên thời điểm nghiên cứu khu vực nghiên cứu thu kết sau: - Đã xác định cơng thức phân bón CT1: 0,33 kg phân đạm + 0.33 kg K2O CT2: 0,33 kg phân đạm + 0.39 kg K2O cơng thức thích hợp thời điểm nghiên cứu cho trình sinh trưởng phát triển chiều dài thân Lạc tiên Thái Ngun - Đã xác định cơng thức phân bón CT3: 0,42 kg phân đạm + 0.39 kg K2O CT2 công thức trội thời điểm nghiên cứu cho q trình sinh trưởng phát triển đường kính Lạc tiên Thái Nguyên - Xác định cơng thức cho giá trị trung bình động thái tăng trưởng đường kính chiều cao thân lớn công thức CT1 CT2 - Xác định CT1 CT2 hai cơng thức có giá trị trung bình số cành cấp cao so với cơng thức thí nghiệm thời điểm nghiên cứu đề tài, đặc biệt công thức CT2 - Xác định cơng thức CT2 có giá trị trung bình số nụ Lạc tiên cao lần đo đếm thứ - Về tình hình sâu bệnh hại: Tại thời điểm nghiên cứu không thấy có bệnh hại xuất xác định CT5 CT1 cơng thức có tần suất bắt gặp sâu nhỏ nên công thức bị ảnh hưởng sâu hại 5.2 Kiến nghị - Thử nghiệm thêm nghiên cứu với số cơng thức bón phân khác cho Lạc tiên để tìm thêm đưa cơng thức phân bón thích hợp 43 - Thử nghiệm thêm nghiên cứu công thức bón phân với số xuất sứ giống Lạc tiên khác để kiểm chứng khác với phân bón thích hợp giống Lạc tiên khác 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT GTZ (2006b), Phân tích chuỗi giá trị Bơ Daklak Báo cáo dự án: GTZ (2006a), "Analysis of water melon value chain in Long An province" Project report Mai Hải Châu (2017), Nghiêm cứu ảnh hưởng loại phân hữu đến sinh trưởng suất giống Chùm Ngây (Moringa oleifera Lam.) Ninh Thuận Đồng Nai Nguyễn Văn Đàn Phan Quan Chí Hiếu (2014) Nghiên cứu độc tính tác dụng an thần cao bình vôi – Lạc tiên – sen – vông nem chuột nhắt trắng Y học TP Hồ Chí Minh 18: 130-135 Trần Đình Hà (2017), Nghiên cứu kỹ thuật canh tác dược liệu Giảo cổ lam huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Đề tài cấp tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiệp, Nguyễn Phương Dung (2014), "Đánh giá tác dụng an thần giải lo âu cao chiết cồn lạc tiên tây (Passiflora incarrnata L.) chuột nhắt trắng" Y học TP Hồ Chí Minh 18: 123-129 Nguyễn Cao Long (2009), Cây dược liệu địa Thách thức khả phát triển đất canh tác người Bana xã Konpne, huyện KBang, tỉnh Gia Lai Đỗ Tất Lợi (2004), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội Huỳnh Lợi Trần Hùng (2011), Định lượng vitexin nhận dạng dấu vân tay Passiflora foetida phát triển vị trí khác Việt Nam HPLC-DAD Dữ liệu liệu 16: 257-261 10.Huỳnh Lời Trần Hùng (2011) Khảo sát thành phần hóa học Lạc tiên Tạp chí Dược liệu 16:24-29 11.Huỳnh Lời Trần Hùng (2011), "Quantification of vitexin and fingerprint identification of Passiflora foetida growing in different location in Vietnam by HPLC-DAD" Tạp chí Dược liệu 16: 257-261 45 12.Lồ Di Mềnh (2019), Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm điều hịa sinh trưởng đến q trình sinh trưởng phát triển Lạc tiên (Passitflora foetida L.) nhân giống hạt Thái Nguyên 13.Ninh Thị Phíp Đỗ Thị Bé (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng phân bón đến khả sinh trưởng Kim Ngân (Lonicera japonica Thunb.) Thanh Trì – Hà Nội 14.Nguyễn Minh Tuấn (2019), nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao suất, chất lượng Thanh long ruột đỏ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 15.Lầu A Trừ (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng Hoàng Đằng (Fibraurea Tinctoria Kour) xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 16.Sình Sín Tỷ (2019), Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến trình sinh trưởng phát triển Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống hạt Thái Nguyên 17.Đặng Kim Vui, 2018, nghiêm cứu trồng chế biến giào cổ lam (gynostemma pubescens) Tỉnh Bắc Kạn B TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 18.Asir PJ, Hemmalakshmi S, Priyanga S, Devaki K (2014a), "Antidiabetic activity of aqueous and ethanolic extracts of Passiflora foetida L in alloxan induced diabetes rats" World Journal of Pharmaceutical Research 3: 1627-1641 19.Asir PJ, Priyanga S, Hemmalakshmi S, Devaki K (2014b), "In vitro free radical scavenging activity and secondary metabolites in Passiflora foetida L." Asian J Pharmaceut Res Health Care 6: 3-11 20.Balasubramaniam A, Manivannan R, Baby E (2010) Anticarcinogeneic effect of passiflora foeitida Linn root on the development of liver cancer 46 induced by den in rats: a research International Journal of Drug Formulation & Research 1: 144-151 21.Brindha D, Vinodhini S, Alarmelumangai K (2012) Fiber dimension and chemical contents of fiber from Passiflora foetida, l and their suitability in paper production Science Research Reporter 2: 210-219 22.Da Costa Sacco J (1980) Passifloráceas I parte in Reitz R (ed) Flora ilustrada catarinense, Santa Catarina, Brasil: CNPq, IBDF, HBR, pp 1132 23.Dassanayake EM, Hicks RGT (1994) Aphid resistant properties in Passiflora species with special reference to the glandular hairs Sri Lankan Journal of Agricultural Sciences 31: 59-63 24.FAO (1999): Non-wood forest producs Volume 12 Rome, 1999 25.FAO (2000): Non-wood News Rome, 2000 26.Fernandes J, Noronha MA, Fernandes R (2013) Evaluation of Antiinflammatory activity of stems of Passiflora foetida Linn in rats Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 4: 1236-1241 27.Gardner DE (1989), "Pathogenicity of Fusarium oxysporum f sp passiflorae to banana poka and other Passiflora spp in Hawaii" Plant Disease 73: 476-478 28.Hoffmann L, Maury S, Martz F, Geoffroy P, Lagrand M (2003) Purification, cloning and properties of an acyltransferase controlling shikimate and quinate ester intermediates in phenylpropanoid Metabolism The Journal of Biological Chemistry 278: 95-103 29.Padhye MD, Deshpande BG (1960) The male and female gametophytes of Passiflora foetida Proc Indian Acad Sci B 52: 124-130 30.Patil AS, Lade BD, Paikrao HM ( 2015) A scientific update on Passiflora foetida European Journal of Medicinal Plants 5: 145-155 47 31.WHO (2010), Monographs on Medicinal Plants Commonly Used in the Newly Independent States (NIS) C TÀI LIỆU INTERNET 32 Báo Nghệ An (2017), https://baonghean.vn/ngut-ngat-xanh-nong-traiduoc-lieu-tap-doan-th-161481.html 48 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Một số hình ảnh trình nghiên cứu đề tài Cây Lạc tiên giai đoạn vườn ươm Trộn phân trước bón lót Phủ nilơng luống Đóng cọc luống Cây trồng sau ngồi mơ hình ngày Hịa phân chuẩn bị bón thúc Q trình tưới phân cho Thước pame đo đường kính Q trình tưới phân cho Kiểm tra sâu bệnh hại Quá trình tưới phân Cây sau sau ngồi mơ hình 28 ngày Lạc tiên trước thu hoạch sinh khối Cắt sinh khối tươi Lạc tiên ... Nông lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: ? ?Nghiên cứu ảnh hưởng công thức bón phân đến q trình sinh trưởng phát triển Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống hạt thái nguyên? ?? Trong trình. .. sinh trưởng, phát triển Lạc tiên nhân giống hạt thái nguyên 25 Bảng 4.1 Ảnh hưởng cơng thức bón phân đến Hvncủa Lạc tiên 27 Bảng 4.2 Ảnh hưởng công thức bón phân trồng đến D00 Lạc tiên. .. QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến tiêu D00 Hvn Lạc tiên nhân giống hạt Thái Nguyên 4.1.1 Ảnh hưởng phân bón đến Hvn Lạc tiên Kết đánh giá ảnh hưởng phân bón đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái Nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) nhân giống bằng hạt tại Thái Nguyên