Đánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, Israel

55 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:44

Đánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, IsraelĐánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, Israel ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ KHÁNH LY Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIẾN BỘ TRONG SẢN XUẤT CÀ TÍM TẠI TRANG TRẠI SỐ 31-32 CỦA VÙNG MOSHAV ZOFAR ARAVA, ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Trồng trọt Khoa: Nơng học Khóa học: 2015 - 2019 Thái Nguyên, 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ KHÁNH LY Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIẾN BỘ TRONG SẢN XUẤT CÀ TÍM TẠI TRANG TRẠI SỐ 31-32 CỦA VÙNG MOSHAV ZOFAR ARAVA, ISRAEL KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Lớp: TT47NO2 Khoa: Nông học Khóa học: 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thúy Hà Thái Nguyên, 2019 i LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập rèn luyện trường sinh viên phải trải qua giai đoạn thực tập tốt nghiệp trước trường Trong q trình học tập sinh viên có lượng kiến thức lý thuyết thực tập tốt nghiệp điều kiện để củng cố hệ thống tồn lượng kiến thức Bên cạnh thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên làm quen với điều kiện sản xuất thực tế, vững vàng chuyên môn biết vận dụng kiến thức học vào sản xuất cho trình làm việc trường Xuất phát từ sở trên, trí nhà trường, khoa Nơng học, chủ trang trại thực tập, tiến hành thực đề tài “Đánh giá tình hình sản xuất kết áp dụng kỹ thuật tiến sản xuất cà tím trang trại số 31 - 32 vùng moshov zofar arava, israel ” Trong suốt q trình thực báo cáo ngồi nỗ lực thân, tơi cịn nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo, chủ trang trại nơi thực tập, gia đình bạn sinh viên lớp Đặc biệt nhờ hướng dẫn tận tình giáo PGS.TS Nguyễn Thúy Hà giúp tơi vượt qua khó khăn thời gian thực tập để hồn thành báo cáo Do thời gian thực tập có hạn lực thân cịn hạn chế nên đề tài tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong tham gia đóng góp ý kiến thầy bạn để báo cáo tơi hồn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Israel, ngày tháng năm 2019 Sinh viên NÔNG THỊ KHÁNH LY ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất cà tím giới từ năm 2013-2017 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất cà Việt Nam từ năm 2013 – 2017 13 Bảng 4.1 Tình hình sản xuất số trồng trạng trại số 31 – 32 vùng moshav zofar arava , israel năm gần 32 Bảng 4.2 Chi phí đầu tư vụ 33 Bảng 4.3 Năng suất sản lượng thu hoạch cà tím 1ha 33 Bảng 4.4: Dinh dưỡng cho 38 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình4.1: Moshav zofar nhìn từ cao 27 Hình 4.2: Cây trồng kính 36 Hình 4.3: Hệ thống tưới bên cà tím 39 Hình 4.4: Cắt tỉa cành cho cà tím 40 iv DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Stt Chữ viết tắt FAO Moshav Packing house Chữ viết đầy đủ Food and Agriculture Organization Nhiều trang trại sản xuất với diện tích lớn ,vừa sản xuất vừa chuyển giao cơng nghệ Nhà dùng để chế biến sản xuất nông sản v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu PHẦN TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm yêu cầu sinh thái, dinh dưỡng cà tím 2.1.1 Đặc điểm cà tím 2.1.2 Yêu cầu sinh thái dinh dưỡng cà tím 2.2 Tình hình sản suất tiêu thụ cà tím giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình xuất tiêu thụ cà tím giới 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cà tím Việt Nam 10 2.2.3 Thuận lợi khó khăn sản xuất tiêu thụ cà tím Việt Nam 16 2.3 Những kết ứng dụng kỹ thuật tiến sản xuất kinh doanh cà tím Việt Nam 17 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 20 3.1 Địa điểm, thời gian nơi thực tập 20 3.2 Nội dung 20 3.3 Phương pháp thực 20 3.3.1 Tiếp cận có tham gia 20 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 20 vi PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1.Điều kiện sản xuất, kinh doanh nông nghiệp Israel 22 4.1.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp công nghệ cao Israel 22 4.1.2 Tổng quan vùng nông nghiệp Aravar 24 4.1.3 tổng quàn vùng Moshav Zofar 25 4.2 Điều kiên tụ nhiên trang trại 31-32 vùng Moshv Zofar Arava, Isreal 27 4.3 Điều kiện kinh tế- xã hội trang trại số 31 – 32 vùng Moshav Zofar Arava, Israel 28 4.3.1 Thực trạng sản xuất trang trại 31 4.3.2 Chi phí đầu tư 32 4.3.3 Năng suất sản lượng kinh tế 33 4.3.4 Những kỹ thuật canh tác sản xuất kinh doanh cà tím trang trại 34 4.4 Phân tích thuận lợi, khó khăn định hướng việc áp dụng kỹ thuật tiến trang trại 31-32 vùng Moshav Zofar Arava, Isreal 41 4.5 Những kiến thức kỹ nghề nghiệp tiếp thu trình thực tập trang trại số 31-32 vùng moshav zofar arava, isreal 42 4.6 Bài học áp dụng điều kiện Việt Nam 43 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.1.1.Quy trình sản xuất cà tím 45 5.1.2 Kỹ thuật áp dụng 45 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây cà tím (Solanum melongena L.) có nguồn gốc Ấn Độ trồng Trung Quốc từ sớm, khoảng 500 năm trước công nguyên Sau người Ả rập Ba Tư đưa đến châu Phi vào thời trung đại tìm thấy Italia vào kỉ XIV Mặc dù cà tím sử dụng nhiều nước cách dễ dàng, châu Âu người ta không ăn này, gọi cà dại (Eggplant, 2008) Bởi thuộc họ cà, có chứa chất độc gây nguy hiểm cho người ăn Vào năm 1600 cà lần vua Louis thứ XVI giới thiệu vào thực đơn, thật khơng may mắn khơng chấp nhận cách thích thú bị gọi loại to lê chất lượng tồi Và người ta nghĩ ăn cà bị sốt thương hàn, động kinh chí bị điên Do đó, kỉ sau cà trồng làm cảnh châu Âu màu sắc hoa đẹp Ở Mỹ vậy, tận cuối năm 1800, đầu 1900 người Trung Quốc Ấn Độ đến nhập cư sử dụng loại rau, từ bắt đầu chấp nhận Bắc Mỹ Cho đến cà sử dụng hầu giới Hàng loạt tên gọi tiếng Ả Rập ngôn ngữ Bắc Phi cho cà tím, tên gọi Hy Lạp La Mã cổ người Ả Rập đưa tới khu vực địa Trung Hải vào đầu thời Trung cổ Tên khoa học melongena có nguồn gốc từ tên gọi tiếng Ả Rập vào kỷ 16 cho giống cà tím Cà tím gọi "eggplant" Hoa Kỳ, Australia Canad Tên gọi có từ thực tế số giống ban đầu có màu trắng trông giống trứng gà Do quan hệ họ hàng gần với cà độc dược, nên có thời người ta tin loại có độc tính cà tím loài thuộc họ Cà với tên gọi, loại mọng nhiều cùi thịt Quả chứa nhiều hạt nhỏ mềm, chứa nhiều chất dinh dưỡng chứa hàm lượng xơ cao khoáng chất Vitamin C , Vitamin K , Thiamin , Niacin , Vitamin B6 , axit Pantothenic , Magnesium , Phosphorus đồng, Folate , kali mangan thành phần cà tím có 92% nước, 5,5% glucid, 1,3% protid, 0,2% lipid Các khống chất (tính theo mg/100g) gồm: kali 220 mg, phốt 15 mg, magiê 12 mg, calcium 10 mg, lưu huỳnh 15 mg, clor 15 mg, sắt 0,5 mg, mangan 0,2 mg, kẽm 0,2 mg, đồng 0,1 mg, iod 0,002 mg Các vitatmin B1, B12, PP ít, nhiều chất nhầy Vì lượng chất nhầy mà cà tím cịn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh dày Chính mà người Hàn Quốc thường dùng cà tím phơi khơ làm thuốc giảm đau, trị sưng khớp, loét dày người Nigeria thường dùng cà tím để chữa đau bụng tiêu hóa Trong cà tím cịn chứa nightshade soda, chất có tác dụng chống ung thư theo chun gia Nhật Bản nước ép cà tím có nhiều hoạt chất có khả ngăn ngừa ung thư dày Thực phẩm thấp Chất béo bão hòa , cholesterol natri tốt cho tim mạch, lại chứa nhiều đường cao calo Quả tươi có mùi vị khơng hấp dẫn, chế biến trở thành dễ chịu có kết cấu rắn chắc, giàu hương vị Việc ngâm qua nước pha muối sau rửa lại miếng cà tím thái làm mềm loại bỏ gần hết vị đắng Nó đặc biệt hữu ích nấu ăn, nhờ có khả hấp thụ nhiều dầu ăn mỡ hơn, tạo điều kiện để chế biến loại thức ăn giàu dinh dưỡng Cùi thịt cà tím trơn mượt, hạt mềm (giống hạt cà chua) ăn với phần cịn lại Vỏ ăn được, nhiều người thích gọt bỏ Ở Việt Nam, cà tím thường nấu tía tơ có ăn như: cà bung, cà tím xào cần tỏi, cà tím om 33 Bảng 4.2 Chi phí đầu tư vụ Stt Một vụ (10 tháng) Các loại chi phí USD Giống 80,000 Nhân công (80 người) 920,000 Phân bón 50.000 Thuốc bảo vệ thực vật 45,000 Máy móc (dầu , phí sửa chữa 20,000 bảo dưỡng máy, hệ thống dây chuyền ) Đóng gói (Maketing) 20,000 Thuế phủ 200,000 Tổng chi 1.315,000 phí dịch vụ (Nguồn: Offer ) 4.3.3 Năng suất sản lượng kinh tế cà tím Bảng 4.3 suất sản lượng thu hoạch cà tím 1ha Năng suất Sản lượng ( Tấn/ha ) ( Tấn ) Tháng 1,92 19,2 Tháng 12 2,85 28,5 Tháng 1,57 15,7 Tháng 2,62 26,2 Tháng 3,43 3,43 Tháng 0,93 0,93 13,32 133,3 stt Thời gian Tổng 34 Qua bảng cho thấy : - Năng suất sản lượng cà tím qua tháng thay đổi khơng đồng thời kỳ suất sản lượng cao vào đầu tháng 12 đến tháng giai đoạn kinh doanh nên nhiều - Tháng 11 tháng cho suất sản lượng thấp thời kỳ non thời kỳ già cỗi, nên thời kỳ thu lượng thấp trình sản xuất 4.3.4.Những kỹ thuật canh tác sản xuất kinh doanh cà tím trang trại Quy trình sản xuất cà tím Làm đất Trồng Bón phân,tưới nước Làm cỏ Buộc dây cố định cà Xây dựng giá đỡ cà Cắt, tỉa cành cà Bón phân Xuất Thu hoạch Đóng gói Qua quỳ trình sản xuất cà tím ta thấy có số tương đồng quy trình sản xuất, số điểm khác biệt qua trình sản xuất Cà tím Việt Nam Israel như: - Giống nhau:  Các bước sản xuất cà tím giống  Thời vụ trồng chọn giống đủ tiêu chuẩn chất lượng 35 - Khác nhau: Việt Nam Israel Quy mô Nhỏ, lẻ, hộ gia đình Trang trại Cơ sở hạ tầng Thủ cơng,thơ sơ Máy móc đại Nguồn nước Dồi Khăn Kỹ thuật Chun mơn kỹ thuật Đã có kinh nghiệm cịn non trẻ Đóng gói Thủ cơng Cơng nghiệp Xuất Chủ yếu nước Thị trường giới  Trang trại trồng cà tím 100% nhà Kính :  Nhà kính mơ hình đại nghành nông nghiệp nhắm tạo cho nguời nơng dân có n tâm để chống lại khó khăn khí hậu , thiên tai tác động đến trồng, mơ hình nhà kính phát triển nông nghiệp Mô hình để xây dựng nhà kính gồm có : quy mơ diện tích 10000m Cột sắt móng chơn sâu chừng 80cm-1m đất cát Đối với trồng cà tím việc tạo luống chia hàng dễ dàng cho việc thu hoạch chăm sóc Vì vây nhà kính chia dãy hàng chạy thẳng từ đầu bên sang đầu bên đường ống tưới nhỏ giọt chạy thẳng theo hàng chia Chia luống tránh đụng với cột trụ  Khung sườn: sức gió sa mạc mạnh mái vóm thiết kế theo kiểu chữ A Cột cách cột 3m-4m, độ cao tới máng xối từ 3m-5m độ cao tới 4,5m-7,5m cao độ thơng thống nhiều - Bao phủ : plasic lớp phủ nóc, phần hơng phủ plastic nhà kính cần có hệ thống làm mát nhà kính thường có 1-2 quạt thơng gió Diện tích nhà kính 10 dunam = 10,000m2= hecta 36 - Hiệu quả: Chống chịu yếu tố khí hậu, dịch dại bên ngồi mơi trường sinh trưởng có điều kiện trồng đảm bảo an tồn Hình 4.2: Cây trồng kính  Làm đất: đất cát qua cải tạo , đất trước đưa vào sử dụng làm cỏ rác ,ủ phân bò khoảng 6-10 tuần Đất để chuẩn bị cho cà tím nói chung phải có đủ thành phần số lượng nitơ, phốt pho, kali Đất thoát nước tốt, vụn với độ pH từ 6,5-7,5 tối ưu cho sản xuất Loại đất 6,0 nên bón vơi để nâng độ pH trước trồng Bổ sung chất hữu làm tăng khả giữ nước cung cấp chất dinh dưỡng khống chất cho đặc tính vật lý trồng - Hiệu quả:  Thúc đẩy tốt cho trình trao đổi chất trồng  Giúp cho trồng tăng khả nảy mầm, suất tăng, chất lượng sản phẩm đảm bảo  Tiêu diệt loại vi sinh vật có hại gây bệnh cho  Làm tăng độ tơi xốp độ ẩm để phát triển tốt  Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển khỏe mạnh vụ mùa  Giống: Đây khâu quan trọng định đến sinh trưởng, phát triển, xuất sản lượng quy trình sản xuất cà tím Cây giống mua từ Công ty Syngenta Công ty Hishtil , hai công ty chịu 37 trách nhiệm nảy mầm hạt giống vườn ươm để có tốt cho suất cao - Hiệu quả:  Tăng suất  Tăng chất lượng nông sản  Tăng vụ  Thay đổi cấu trồng  Mùa vụ: Trang trại bà Dafna bắt đầu trồng cà từ cuối tháng kết thúc đợt hái cuối vào tháng Tất trồng nhà kính, nhà lưới - Hiệu  Trồng thời vụ giúp trồng có điều kiện thuận lợi để sinh trưởng, phát triển từ cho suất tối đa so với tiềm  Trồng thời vụ cịn giúp cho khoẻ, tạo cho có tính chống chịu tốt với đối tượng sâu bệnh hại đồng ruộng  Xây dựng giá đỡ buộc dây:  Xây dựng giá đỡ sắt tròn cắm xuống đất khoảng 10 – 15 cm, hàng cà dựng cặp sắt bên cà tím  Buộc dây cố định cà tím cắm  Khi phát triển cao buộc dây cố định tăng dần theo độ cao - Hiệu quả: có mưa, bão, gió yếu tố ngoại cảnh khác tác động giúp không bị đổ, cố định  Làm cỏ: Làm cỏ, vệ sinh farm trang trại quản lý chăm sóc thường xuyên Đối với cỏ dại phải ln cắt làm thường xun, định kì 38 - Hiệu quả: Tránh cạnh tranh dinh dưỡng vườn ăn quả, giúp hạn chế phát sinh phát triển sâu bệnh hại  Nhu cầu dinh dưỡng, tưới tiêu Bảng 4.4: Liều lượng phân bón cho cà tím trại trang trại số 31-32 vụ mùa năm 2019 Qúa trình phát Liều lượng (kg/ha) triền cà tím Khi bắt đầu phát triển Khi hoa Khi thu hoạch lần đầu Khi thu hoạch lần cuối Tổng vụ mùa N P2O5 K2O CaO 20 20 20 36 18 84 2.1-2.5 9.8-4-9 2.5-12.3 576-768 288-384 1,344-1,792 366-448 636-845 374-432 1,382-1,869 359-481 MgO 3.2 21 3.2 (nguồn : offer) - Phương pháp thực :  Khơng bón phân phương pháp thủ cơng, bón phân cho cà tím qua hệ thống nước nhỏ giọt hịa tan phân bón với nước sau hệ thống tưới tự động tưới cho trồng theo tỉ lệ định  Liều lượng phân bón quy định ngày bón phân cho cà tím ơng chủ định giao cho công nhân người Thái Lan thực công việc - Kỹ thuật tưới nước lượng nước tưới cho cà tím: Tất thơng qua hệ thống tưới nhỏ giọt, ngày quy định số lần tưới nước cho cà tím máy điều khiển, từ nước tự động cung cấp cho trồng lượng nước tưới ông chủ định 39 - Ẩm độ: Độ ẩm đất 60-80% Độ ẩm khơng khí 65-75% thích hợp cho sinh trưởng, phát triển - Hệ thống tưới nhỏ giọt: hẹn , máy đo khả tăng trưởng Hệ thống tưới nhỏ giọt lắp đặt nhà kính nhà lưới với hệ thống tưới tự động , điều khiển từ xa người chủ điều khiển Chỉ với phần mềm người chủ điều khiển lượng hệ thống tưới nước tự động cho Hình 4.3: Hệ thống tưới bên cà tím - Hiệu quả: + Cung cấp dinh dưỡng cho trồng, để phát triển tốt, tránh tình trạng thiếu dinh dưỡngvà nước bị rụng trái + Tận dụng chất thải từ chăn nuôi phục vụ cho sản xuất + không bị ngập úng, chế độ tưới tiêu hợp lý + Tiết kiệm chi phí phân bón  Tình hình sâu bệnh hại: - Cà tím trồng nhà nên hạn chế phát triển sâu bệnh hại chủ yếu số loại bọ phấn ruồi đục - Kỹ thuật phòng trừ : phun thuốc bảo vệ lần thứ trước thu hoạch sau phun vào đợt tiếp sau thu hoạch 40 trước thu hoạch cà tím cách ly với thuốc bảo vệ thực vật khoảng 10 - 15 ngày - Hiệu quả: phòng trừ sâu bệnh hại, tỷ lệ hoa hình thành cao  Cắt, tỉa cành :  Sử dụng kéo,dao đồ bảo hộ có người hướng dẫn  Tiến hành tỉa cành nhỏ xung quanh để lại nhánh to khỏe nhất, kìm hãm sinh trưởng thân lá, tập chung dinh dưỡng cho hoa tạo  Ngồi cịn tiến hành tỉa hoa đực để lại hoa Tuy nhiên kỹ thuật cắt tỉa chọn hoa yêu cầu trình độ kỹ thuật cao, phải có kiến thức hiểu biết định kỹ thuật cắt tỉa Hình 4.4: Cắt tỉa cành cho cà tím - Hiệu quả: Cắt tỉa cành giúp thơng thống tránh phát sinh phá hoại loài sâu bệnh hại tạo điều kiện để quang hợp tốt tiền đề cho suất cao bước vào giai đoạn kinh doanh Tuy nhiên kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán yêu cầu trình độ kỹ thuật cao, phải có kiến thức hiểu biết định kỹ thuật cắt tỉa  Thu hoạch bảo quản sau thu hoạch:  Thu hoạch: Khi đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt có màu tím đen nặng khoảng 300g trở lên ta tiến hành thu hoạch Mỗi 41 công nhân phát kéo dao để tiến hành cắt cà tím đựng box đựng, sử dụng xe đẩy để đẩy box cà tím ngồi xe tractor lớn vận chuyển cà tím đến packing sơ chế đóng gói  Sơ chế : Công đoạn tiến hành nhà packing, Sau cà tím từ farm chở packing Sự dụng dây chuyền bao gồm công đoạn rửa cà, phân loại cà theo kích cỡ, sau có người xếp chúng vào box để xuất, theo loại hàng xuất khẩu, hàng nước, hàng loại bỏ có thêm hàng để biếu khách hàng mua nhiều, dán mác sản phẩm chuyển đến công đoạn bảo quản  Bảo quản: Khi lượng cà tím qua dây chuyền chế biến xếp lên kệ theo hàng chuyển cà tím vào kho lạnh để bảo quản nhiệt độ kho tùy thuộc vào số lượng cà tím ta bảo quản - Hiệu quả:  Đảm bảo cho sản phẩm tươi ngon không bị thối, hỏng  Tạo mẫu mã đẹp tem dán đảm bảo hàng hóa  Hệ thống làm lạnh có độ an tồn cao khơng gây độc hại cho sản phẩm người  Xuất khẩu: sau sơ chế đóng gói, dán bao bì sau chủ trang trại đưa sản phẩm tiêu thụ thị trường nước 4.4 Phân tích thuận lợi, khó khăn định hướng việc áp dụng kỹ thuật tiến trang trại 31-32 vùng Moshav Zofar Arava, Isreal - Thuận lợi : + Khoa học kỹ thuật: Có tổ chức kết hợp hợp lý nhà nghiên cứu người nơng dân (mỗi vùng có trung tâm nghiên cứu phát triển trồng) - Điều kiện tự nhiên : + Lượng mưa thấp: thuận lợi cho tính tốn lượng nước tưới tiêu xác 42 + Thời vụ: điều kiện khí hậu thích hợp trồng trái vụ với vùng khác suất cao, bệnh - Khả đầu tư : + Hệ thống nhà nhà kính với hệ thống tưới nhỏ giọt giúp hạn chế thất thoát dinh dưỡng nước tưới, cà tím bảo vệ an tồn hơn, trồng suất cao đảm bảo chất lượng so với trồng trời + Vật liệu: Giống tốt (các giống vô hạn cho thời gian thu hoạch dài), thiết bị dụng cụ đầy đủ - Hạn chế + Sản xuất quy mơ rộng quy trình khép kín theo quy trình nghiêm ngặt tốn nhiều chi phí q trình vận hành + Mối nguy hại từ dinh dưỡng cao nên cần phải cẩn thận trình pha chế phân bón + Nhiều chất thải q trình sản xuất (cành, lá, hoa, sau cắt tỉa, vật liệu thay đổi định kỳ…) + Thời vụ: trồng vụ năm + trình thực hiện: trang trại có diện tích rộng nên tốn nhiều thời gian, công sức nhân lực Định hướng: Tiếp tục phát huy mặt mạnh từ ưu điểm có, tăng cường thêm thiết bị kỹ thuật để phụ vụ hỗ trợ cơng tác trồng, chăm sóc sản xuất cà tím Bên cạnh khắc phục mặt cịn hạn chế tránh thiệt hại suất sản lượng 4.5 Những kiến thức kỹ nghề nghiệp tiếp thu trình thực tập trang trại số 31-32 vùng moshav zofar arava, isreal - Trong trình thực tập tốt nghiệp trang trại 31 – 32 , moshav zofar chủ trang trại Bà Dafna em rút số kiến thức kỹ thực tế sau: 43  Hệ thống tưới nhỏ giọt nông nghiệp thông minh Chất dinh dưỡng theo ống dẫn nước tới gốc cây, gốc rau tưới bón nhỏ giọt tùy theo loại củ phần mềm điều khiển tự động sau nạp đủ thơng tin độ ẩm khơng khí, đất đai, tuổi nhu cầu tăng trưởng loại Hệ thống tự động đóng mở van độ ẩm rễ đạt tới mức định thông qua cảm biến điện tử, giúp tiết kiệm tới 60% lượng nước  Qua trình theo dõi đánh giá cho thấy quy trình trồng chăm sóc giống cà tím nhà kính phù hợp, tn theo quy trình sản xuất an tồn thích hợp điều kiện sinh trưởng, phát triển nhà kính Các giai đoạn sinh trưởng, phát dục giống diễn nhanh hạn chế nhiều sâu bệnh hại ảnh hưởng đến suất giống  Lựa chọn hạt giống chất lượng cao yếu tố quan trọng nông nghiệp thông minh : Phương pháp đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng hạt giống trồng trước chúng gieo trồng Với công nghệ này, đưa đặc tính kháng sâu bệnh, tăng cường đặc điểm thích nghi với thổ nhưỡng khí hậu vào hạt giống để nâng cao chất lượng trồng sau  Công nghệ sau thu hoạch bảo quản : Bảo quản sau thu hoạch yếu tố quan trọng làm nên thành công nông nghiệp Israel bảo quản giúp nông sản tươi ngon lâu mà giữ giá trị dinh dưỡng cao 4.6 Bài học áp dụng điều kiện Việt Nam Qua Tìm hiểu mơ hình sản suất cà tím nhà lưới kỹ thuật tiên farm 271, zofar , Arava, Israel khả sản xuất cà tím Việt Nam tơi rút học áp dụng điều kiện Việt Nam - Sản xuất nhà lưới cho xuất cà tím cao, trồng bảo vệ an toàn bệnh nhiên giá thành chi phí cao 44 - Áp dụng nguyên lý nhà có mái che: Điều tiết ánh sáng sử dụng lưới đen phủ để điều tiết ánh sáng thời gian chiếu sáng dài nhiệt độ cao - Quy trình chăm sóc, bón phân theo giai đoạn nhu cầu trồng - Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt: Đơn giản hệ thống tưới nhỏ giọt để phù hợp với khả kinh tế người trồng Việt Nam - Bảo quản kho lạnh: sản phẩm tươi ngon ta nên xây dựng kho bảo quản lạnh để chứa sản phẩm chưa kịp tiêu thụ ngày, giảm thiệt hại kinh tế 45 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua trình thực tập farm 31 – 32 Zofar, Israel từ kết đề tài: “Đánh giá tình hình sản xuất kết áp dụng kỹ thuật tiến sản xuất cà tím trang trại số 31 – 32 vùng moshav zofar arava, israel ” sơ rút số kết luận đề nghị sau 5.1 Kết luận 5.1.1.Quy trình sản xuất cà tím - Qua theo dõi đánh giá cho thấy tình hình sản xuất cà tím nhà lưới khép kín trang trại trang trại số 31-32 mang lại hiệu kinh tế cao , hạn chế loại sâu bệnh dịch hại, tn theo quy trình sản xuất an tồn - Qúa trình sinh trưởng phát triển diễn nhanh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng nước phù hợp qua giai đoạn theo quy trình sản xuất - Xây dựng giá đỡ buộc dây cố định giúp không bị đổ, tập trung cho phát triển - Cắt tỉa cành làm cỏ cơng đoạn quan trọng giúp thơng thống tạo điệu kiện để tập trung Nâng cao sản lượng xuất - Bảo quản chế biến khâu quan trọng đem lại hiệu kinh tế cho trang trại - Chủ trang trại có kinh nghiệm có quy trình tổ chức sản xuất, quản lý rõ ràng 5.1.2 Kỹ thuật áp dụng - Hiệu việc áp dụng kỹ thuật tiến loại máy móc trang thiết bị đại mang lại hiệu nhanh, tăng suất lao động giảm người làm Chế độ tưới tiêu phân bón tự động thúc đẩy q trình sản xuất 46 - Nhà kính mơi trường thích hợp để áp dụng sản xuất cà tím - Dây chuyền chế biến, đóng gói bảo bảo đại, sử dụng người lao động ít, giảm chi phí lao động tăng xuất làm việc, kho bảo quản có ln có hệ thống máy làm lạnh 5.2 Đề nghị - Quan tâm đến sửa chữa nhà lưới qua vụ sửa lại chỗ lưới bị thủng thay màng phủ nilon định kỳ - Chủ trang trại cần cập nhật tiến khoa học thường xuyên để áp dụng quy trình trồng chăm sóc đem lại hiệu kinh tế cao - Tiếp tục tiến hành đánh giá trình sản xuất hiệu áp dụng kỹ thuật giống cà tím nhà kính vụ để có kết luận xác - Cần tìm hiểu, tính tốn cân nhắc kỹ lưỡng trước tiến hành áp dụng vào điều kiện Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Nguyễn Thúy Hà, Đào Thanh Vân, Nguyễn Đức Thạnh (2010), Giáo trình rau, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội QCVN 01-63-2011/BNNPTNT Vụ nông nghiệp - Tổng cục thống kê (2017), Số liệu thống kê diện tích, suất sản6 Vũ Công Hậu (1996), Trồng ăn Việt Nam, Nxb Nơng nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Liễu, Nguyễn Ngọc Thi (1999), “Kết bình tuyển số giống tỉnh Nam Bộ”, Tạp chí Nơng nghiệp Công nghệ thực phẩm Việt Nam, số 4/1999 Trần Thế Tục (1995), “ Kết nghiên cứu bước đầu (Citrus grandis Osbeek) số tỉnh”, Báo cáo khoa học nông nghiệp, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội lượng số rau nước II Internet http://itmc.edu.vn/threads/108546-mo-hinh-trong-cay-ca-tim-goc-ghepo-xa-vinh-trach.html http://baoquangngai.vn/channel/2025/201311/nong-dan-mo-duc-thunhap-cao-nho-trong-ca-tim-2274433/ ... NÔNG THỊ KHÁNH LY Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIẾN BỘ TRONG SẢN XUẤT CÀ TÍM TẠI TRANG TRẠI SỐ 3 1- 32 CỦA VÙNG MOSHAV ZOFAR ARAVA, ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... dụng tiến kỹ thật sản xuất cà tím trang trại số 31 - 32 vùng moshav zofar arava, israel 2019 - 2020 ” 1.2 Mục tiêu Đánh giá trạng sản xuất, kinh doanh cà tím trang trại 31 32 vùng moshav zofar arava,. .. số 3 1- 32, zofar, israel - Đánh giá trạng trạng sản xuất kinh doanh cà tím trang trại số 3 1- 32, zofar , Israel - phân tính thuận lợi, khó khăn định hướng việc áp dụng kỹ thuật tiến trang trại số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, Israel, Đánh giá tình hình sản xuất và kết quả áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cà tím tại trang trại số 31 - 32 của vùng moshav zofar Arava, Israel