Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật Bản

73 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:43

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật BảnĐánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật Bản ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - MA THỊ THƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI GĨP PHẦN BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY TOTTORI THUỘC CÔNG TY TNHH MARUKAN TẠI TỈNH TOTTORI, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên mơi trường Khoa: Quản lý tài ngun Khóa học: 2015 - 2019 Thái nguyên - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - MA THỊ THƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY TOTTORI THUỘC CÔNG TY TNHH MARUKAN TẠI TỈNH TOTTORI, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường Lớp: K47 – QLTN&MT Khoa: Quản lý tài nguyên Khóa học: 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái nguyên - 2020 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt chương trình đào tạo nhà trường với phương châm học đôi với hành, thời gian thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết sinh viên trường chuyên nghiệp, nhằm hệ thống lại tồn chương trình học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Để đạt mục tiêu đó, đồng thời đáp ứng nhu cầu khắt khe nhà tuyển dụng sau trường Được trí nhà trường ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài Nguyên, em tiến hành thực tập tốt nghiệp với tên đề tài: “Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quản lý chất thải góp phần bảo vệ mơi trường nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tỉnh Tottori, Nhật Bản” Kết thúc thực tập, hoàn thành đề tài tốt nghiệp hồn thành khóa học, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy giáo, Cô giáo khoa QLTN truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian thực tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn lời cám ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông nhiệt tình bảo, hướng dẫn em hồn thành đề tài tốt nghiệp Tiếp theo em muốn gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Đào tạo phát triển quốc tế Trường đại học nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho chúng em nước thực tập, nâng cao hiểu biết nhận thức cách làm việc, cách sống người dân Nhật Bản, nước phát triển với mức sống số phát triển người cao, đất nước có văn hóa đặc sắc Mặc dù thân em có nhiều cố gắng xong trình độ thời gian có hạn, nên khóa luận em khơng tránh khỏi hạn chế sai sót Em mong đóng góp thầy, giáo, bạn bè động viên để khóa luận em hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày…… tháng…… năm 2020 Sinh viên Ma Thị Thương ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Dân số Nhật Bản 2010 - 2020 18 Bảng 4.1 Giới thiệu công ty Marukan 47 Bảng 4.2 Bảng số liệu tỉ lệ nguồn gốc phát sinh chất thải rắn 53 Bảng 4.3 Tổng lượng rác thải rắn qua năm nhà máy 53 iii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 2.1 Bản đồ đất nước Nhật Bản 14 Hình 2.2 Lịch vứt phân loại rác Nhật Bản 28 Hình 2.3 Bản đồ tỉnh Tottori – Nhật Bản 33 Hình 2.4 Đồi cát Tottori 34 Hình 2.5 Bảo tàng mỹ thuật cát Tottori – Tỉnh Tottori Nhật Bản 35 Hình 2.6 Núi Daisen – Tỉnh Tottori Nhật Bản 35 Hình 2.7 Bãi biển Yumigahama 36 Hình 2.8 Suối nước nóng Kaike Onsen 37 Hình 2.9 Trụ sở cơng ty TNHH Marukan 38 Hình 2.10 Một số sản phẩm công ty 39 Hình 2.11 Logo in sản phẩm nước 40 Hình 2.12 Bảo trì hệ thống kiểm sốt chất lượng 40 Hình 2.13 Nghiên cứu tạo sản phẩm an toàn 41 Hình 2.14 Kiểm tra trước xếp hàng 41 Hình 3.1 Nhà máy Tottori 49 Sơ đồ 4.1.Cơ cấu máy tổ chức nhà máy 50 Sơ đồ 4.2 Ảnh hưởng chất thải đến môi trường sức khỏe cộng đồng 52 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ TNHH Trách nhiệm hữu hạn QLTN Quản lý tài nguyên GTVT Giao thông vận tải OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế EPA Cơ quan bảo vệ Môi trường RDE Refuse derived fuels v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v LỜI MỞ ĐẦU vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.2 Thực trạng công tác phân loại quản lý chất thải Thế Giới Nhật Bản 2.2.1 Thực trạng quản lý chất thải Thế Giới 2.2.2 Công tác quản lý chất thải Thế Giới 2.2.3 Thực trạng quản lý chất thải Nhật Bản 12 2.3 Tổng quan tỉnh Tottori – Nhật Bản 31 2.4 Tổng quan công ty TNHH Marukan – Nhật Bản 34 2.4.1 Sáng kiến cho sản xuất Nhật Bản 39 2.4.2 Sáng kiến chất lượng 40 vi PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 42 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 42 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 42 3.2 Nội dung nghiên cứu 42 3.3 Phương pháp nghiên cứu 43 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin, kế thừa số liệu, tài liệu 43 3.3.2 Phương pháp khảo sát thực địa 44 3.3.3 Phương pháp chuyên gia 44 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 4.1 Khái quát Công ty TNHH Marukan 45 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Marukan 45 4.1.2 Một số quy định chung cơng ty TNHH Marukan 47 4.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhà máy Tottori Công ty TNHH Marukan 49 4.2.1 Khái quát nhà máy Tottori thuộc Công ty TNHH Marukan 49 4.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhà máy Tottori Công ty TNHH Marukan 50 4.3 Đánh giá công tác quản lý môi trường, quản lý chất thải nhà máy 52 4.3.1 Quản lí chất thải rắn 52 4.3.2 Xử lí nước thải 54 4.4 Thuận lợi, khó khăn, học kinh nghiệm cho thân từ đợt thực tập 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vii LỜI MỞ ĐẦU Cơng ty TNHH Marukan có trụ sở Yodogawa, thành phố Osaka, quận Osaka 7-1-26 Nishinakajima, tỉnh Osaka, Nhật Bản Thành lập khoảng 70 năm Công ty sản xuất nhiều sản phẩm thức ăn cho thú cưng Đến công ty cho nhiều mặt hàng phân phối toàn hệ thống siêu thị Nhật Bản như: Marui, Sun, Daiso, AEON,… Để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cường khả phát triển sản phẩm, công ty đặc biệt thuê chuyên gia nước nước để hướng dẫn, sử dụng trang thiết bị tiên tiến để tạo sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Trong 70 năm thành lập phát triển, Công ty TNHH Marukan khẳng định chỗ đứng vững lòng người tiêu dùng việc cung cấp sản phẩm chất lượng phục vụ tận tâm Sáng tạo không ngừng đổi mới, mở rộng phát triển nguồn nhân lực để cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm an tồn tiêu chí phát triển công ty Với đội ngũ nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, không ngừng tạo thực phẩm, có hương vị đặc sắc, lạ, đa dạng chủng loại đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng Ngồi cơng ty thường xun mời chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành Nhật Bản nước đến hướng dẫn đạo nâng cao kiến thức chuyên môn để tiếp tục dẫn dắt phát triển ngành nghề cho hệ tiếp nối Chương trình thực tập nghề Nhật Bản chương trình có hợp tác, liên kết chặt chẽ Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên với Trung tâm Đào Tạo Phát Triển Quốc Tế nhiều lĩnh vực giáo dục đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ Trong lĩnh vực hợp tác phát triển cơng nghiệp trọng quan tâm Đối với chương trình thực tập lần sinh viên không học kiến thức mà cịn trải nghiệm văn hóa, sống thường nhật người địa, biết thêm ngôn ngữ, viii du lịch đến nhiều nơi tiếng Trong trình thực tập nhà máy Tottori sinh viên tiếp xúc với nhiều máy móc, trang thiết bị đại học hỏi nhiều kinh nghiệm làm việc người Nhật Thông qua trải nghiệm thực tế để khám phá thêm kiến thức biến thành kinh nghiệm cho thân 49 Đồng phục, quần áo, mũ chỉnh tề, khơng nhàu Có tác phong nhanh nhẹn, chấp hành tốt nội quy 4.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhà máy Tottori Công ty TNHH Marukan 4.2.1 Khái quát nhà máy Tottori thuộc Công ty TNHH Marukan + Quy mô nhà máy Địa điểm: Yubinbango 680-0942 Quận Tottori Tottori Koyamachohigashi 2-309 Diện tích: Khoảng 15.000 mét vng Gồm dãy nhà, văn phòng, nhà kho, nhà ăn, sân (nơi để xe công nhân viên), khu tập kết rác Trưởng phịng: Ơng Cohama Số lượng nhân viên: 200 người Hình thức hoạt động: Chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, sản xuất, đóng gói vận chuyển sản phẩm đến hàng phân phối Hình 3.1 Nhà máy Tottori 50 Trưởng phòng Tổ trưởng xưởng Tổ trưởng xưởng Tổ phó Tổ phó Tổ phó Tổ phó Tổ phó Tổ trưởng xưởng Tổ trưởng xưởng Tổ trưởng xưởng Tổ phó Tổ phó Tổ phó Tổ phó Bộ phận hành chínhnhân Tổ phó Cơng nhân Sơ đồ 4.1.Cơ cấu máy tổ chức nhà máy 4.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhà máy Tottori Công ty TNHH Marukan - Nhà máy Tottori nhà máy sản xuất thức ăn cho vật nuôi với nhiều loại sản phẩm đa dạng ( thức ăn cho chó, mèo, thỏ, chuột, cá cảnh, ) Từ nguyên liệu thô nhà máy xử lý, chế biến, sản xuất đóng gói tạo thành phẩm Sau sản phẩm nhà máy vận chuyển đến cửa hàng phân phối - Mỗi xưởng có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm khác khau + Xưởng xưởng 4: Là xưởng xử lý chế biến nguyên liệu + Xưởng xưởng 5: Là xưởng xử lý, chế biến nguyên liệu, sản xuất đóng gói loại đồ ăn nhẹ cho thú cưng như: Snack, kẹo cao su… 51 + Xưởng 3: Là xưởng chuyên đóng gói loại thức ăn hạt cho thú cưng - Công xuất sản xuất nhà máy: Khoảng 1000 tấn/ tháng - Thời gian bắt đầu làm việc là: Ca ngày từ 30 phút đến 17 30 phút ( có tiếng nghỉ trưa từ 12 đến 13 giờ, lần nghỉ giải lao lần 10 phút vào 10 15 ) Ca đêm từ 17 30 phút đến 30 phút ( có tiếng nghỉ ăn đêm từ đến 10 giờ, lần nghỉ giải lao lần 10 phút vào 30 00 ) - Cơng nhân có chỗ ăn nghỉ trưa công ty Khi làm việc họ nhà máy phát cho trang thiết bị cần thiết công việc gang tay, quần áo, mũ, dụng cụ cần thiết cho công việc nghỉ vào ngày lễ Nhật Nhà máy làm việc từ thứ đến thứ hàng tuần Nhà máy thiết lập quỹ nhỏ để thăm hỏi công nhân nhà máy họ bị 52 ốm, đau Mỗi tháng nhà máy tập chung người lần để nhắc nhở lỗi mắc phải công việc 4.3 Đánh giá công tác quản lý môi trường, quản lý chất thải nhà máy Tại nhà máy hoạt động sản xuất với quy mô lớn với nhiều sản phẩm loại mặt hàng phong phú đa dạng nên phát sinh nhiều loại rác thải khác Sự thay đổi quy mô loại hình cơng nghiệp làm gia tăng tỷ lệ phát sinh chất thải nguy hại công ty quản lý cách nghiêm ngặt, thu gom xử lý riêng biệt Trong việc quản lý môi trường, công ty đưa biện pháp quy định nghiêm ngặt nơi để rác, vứt rác nơi quy định, việc phân loại rác trước xử lý nâng cao ý thức công nhân cơng ty Chất thải Mơi trường khơng khí Nước mặt Nước ngầm Môi trường đất Con người động vật Sơ đồ 4.2 Ảnh hưởng chất thải đến môi trường sức khỏe cộng đồng 4.3.1 Quản lí chất thải rắn Chất thải rắn trình chế biến thu gom liên tục trình sản xuất chuyển nhanh khỏi khu vực sản xuất Nhà máy không thực xử lý chất thải rắn mà chun trở xử lí cơng ty khác Hầu hết phế thải sản phẩm phân loại cách rõ ràng Rác thải sinh từ cơng ty nhìn chung thu gom đại sau 53 xử lý cách xe công ty môi trường đến thu gom xử lý đốt Công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công ty đầu tư đồng bộ, thơng qua dự án Thốt nước Vệ sinh môi trường Xung quanh khuân viên cơng ty nơi sản xuất, sinh hoạt có thùng rác phân loại rõ ràng Bảng 4.2 Bảng số liệu tỉ lệ nguồn gốc phát sinh chất thải rắn STT Tỷ lệ phần trăm Nguồn gốc phát sinh Q trình sản xuất hàng hóa nhà máy 75% Cửa hàng trả lỗi kỹ thuật sản xuất 20% Hoạt động sinh hoạt công nhân nhà máy 5% (nguồn: Nhà máy cung cấp) - Một lượng lớn thùng caton, túi nilon, bao bì sản phẩm chất thải trình sản xuất tạo - Do trình làm việc công nhân xử dụng dao rạch giấy rạch phải sản phẩm hay làm nhanh dẫn đến bao bì sản phẩm bị rách - Do trình làm việc vận chuyển không tránh khỏi va đập, xây xát - Một lượng chất thải rắn trả chủ yếu hàng lỗi kỹ thuật sản xuất - Do sinh hoạt công nhân nhà máy ăn uống vệ sinh Bảng 4.3 Tổng lượng rác thải rắn qua năm nhà máy Lượng rác thải Lượng rác thải rắn bình quân rắn bình quân một ngày(tấn/ngày) tháng(tấn/tháng) 2017 0,7 21 252 2018 0,85 25,5 306 2019 0,9 27 324 Năm Lượng rác thải bình quân năm(tấn/năm) (nguồn: Nhà máy cung cấp) 54 4.3.2 Xử lí nước thải a Nước uống, nước sinh hoạt Nước uống sử dụng công nghệ xử lý ozine than hoạt tính sinh học Hệ thống loại bỏ gần tất chất hữu hòa tan mà công nghệ thông thường làm Ở Nhật Bản thường dễ bắt gặp chai nước ướp lạnh cung cấp miễn phí cho khách Nó hữu ích để xua tan mệt mỏi phải di chuyển quãng đường xa Và bất ngờ người biết rằng, nước đóng chai thực lấy vịi nước sinh hoạt khơng trải qua quy trình chuyển hóa hay đóng chai Trước đến tay người sử dụng, nước phải đảm bảo đến tận 51 tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt Bộ Y tế, Lao động Phúc lợi Nhật Bản đặt Tiêu chuẩn bao gồm kiểm tra độc tính chất gây nhiễm có hại, với xét nghiệm để đảm màu sắc rõ ràng khơng có mùi Trên thực tế, quy định xứ Phù Tang nguồn cung cấp nước vịi nước cơng cộng chí cịn nghiêm ngặt so với nước suối đóng chai Hình 4.2 Người Nhật uống nước trực tiếp từ vịi 55 b Chi phí nước sinh hoạt Tiền nước bị thu hàng tháng =tiền nước+ tiền nước thải Ví dụ: dùng 20 khối nước phải trả tiền 20 20 khối +tiền phí 20 khối nước thải c Phương pháp xử lí nước thải Mấy chục năm trở lại đây, nguồn gây ô nhiễm gần kiểm sốt hồn tồn, có điều phải nhờ đến “Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nguồn”, theo tiếng Nhật gọi Johkasou Hai phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt nguồn (sử dụng Johkasou) xử lý nước thải tập trung ứng dụng song hành Nhật nguồn: Bộ Môi trường Nhật Bản Biểu đồ 4.1 Các phương pháp xử lí nước thải Nhật 56 Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, nay, 70% người dân Nhật có hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, 23% (tức 28 triệu người) sử dụng hệ thống Johkasou, lại 7% dùng bể phốt Nhà máy Tottori sử dụng nước để vận hành máy móc, xử dụng nước cơng đoạn sản xuất, sử dụng cho sinh hoạt công nhân + Hệ thống xử lí nước thải johkasou Johkasou cải tiến cho phép xử lý đồng thời nước thải đen nước thải xám (nước thải từ nhà bếp, nhà tắm, máy giặt) Johkasou chủ yếu áp dụng cho điều kiện sau: Nơi khơng có hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt; khu vực mật độ dân số cao sử dụng hệ thống xử lý nước thải nguồn để tái sử dụng lại nước thải (cho xí bệt, tưới cảnh vườn, nước trang trí, cứu hỏa, rửa xe ) Nitơ, Phốtpho nước thải phụ thuộc vào chất lượng sống tính chất sở thải Thơng thường nước thải sinh hoạt có số BOD 200mg/l, Nitơ 50mg/l, Phốtpho 5mg/l Tùy tính chất loại Johkasou mà nước thải sau xử lý có số BOD nhỏ 20, 10, (mg/l); Nitơ nhỏ 20, 15, 10 (mg/l); Phốtpho nhỏ (mg/l) Johkasou gồm phần vỏ chế tạo vật liệu Dicyclopentadiene Polymer nhựa Composite kết hợp sợi hóa học, kèm máy bơm khí; Johkasou cải tiến gồm có ngăn (bể) chính: Ngăn thứ (bể lọc kỵ khí 1): Tiếp nhận nguồn nước thải, sàng lọc vật liệu rắn, kích thước lớn (giấy vệ sinh, tóc ), đất, cát có nước thải; Ngăn thứ hai (bể lọc kỵ khí 2): loại trừ chất rắn lơ lửng trình vật lý sinh học; Ngăn thứ (bể lọc màng sinh học): loại trừ BOD, loại trừ Nitơ, Phốtpho phương pháp màng sinh học; Ngăn thứ 4: Bể trữ nước xử lý; Ngăn thứ năm (bể khử trùng): diệt vi khuẩn Clo khơ khí Ozon cuối thải nước xử lý ngồi mơi trường 57 Johkasou hệ thống xử lý chất thải nước thải sinh hoạt đạt tiêu tiên tiến, đáp ứng yêu cầu khắt khe bảo vệ môi trường nước phát triển Chất lượng xử lý nước thải định ngăn thứ ba phụ thuộc vào chất liệu màng sinh học sử dụng Chất lượng màng sinh học tốt hiệu xử lý giá thành Johkasou cao Kỹ thuật màng lọc cao cho phép xử lý gần triệt để thành phần nước thải BOD 2,3mg/l, N 8mg/l, tổng chất rắn lơ lửng TSS < 5mg/l, tổng khuẩn Ecoli < 100 tế bào/l Tuy nhiên việc sử dụng màng sinh học dễ dẫn đến tắc màng lọc hệ thống cần phải súc rửa tháng lần Trong trường hợp nước thải có phạm vi tái sử dụng rộng Hệ thống Johkasou cải tiến cần phải cung cấp điện liên tục cho trình vận hành Điện giúp vận hành bơm khí, ổn định dịng chảy trì tuần hồn hệ thống nước thải Điện tiêu thụ cho hệ thống 58 Johkasou cho gia đình 5-10 người vào khoảng 350 - 500kW/năm phụ thuộc vào loại Johkasou Bã lắng đọng (bùn lắng) hệ thống Johkasou cần phải hút (ít lần năm) xử lý Trung bình (5 - 10 người, nước tiêu thụ 250 lít/người/ngày), tổng lượng bã năm vào khoảng 58,8 kg (trọng lượng khô) Xe tải chuyên dụng (trọng tải - tấn) sử dụng cho việc hút bã Bã lắng đọng sau hút vào xe chuyên chở tới trạm xử lý bã lắng đọng Sản phẩm sau trình xử lý chất rắn sinh học sử dụng làm khí sinh học, vật liệu composite, gạch nhẹ, sản xuất phân bón xi măng Đặc biệt từ Luật Johkasou đời vào năm 1983 cụ thể hóa quy định việc sản xuất, lắp đặt, bảo trì xử lý bùn lắng từ hệ thống Johkasou, đồng thời quy định việc đăng ký cấp phép cho nhân viên lắp đặt, bảo trì cấp phép cho sở xử lý bùn lắng Theo đó, Bộ Mơi trường Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng Giao thông chịu trách nhiệm giám sát luật Cụ thể, Bộ Môi trường giám sát việc bảo trì xử lý bùn lắng (trách nhiệm thực chủ hộ); Kiểm tra chất lượng nước hàng năm; Nhân viên bảo trì (chủ hộ thuê); Cấp phép cho sở xử lý bùn lắng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng Giao thông giám sát: Lắp đặt Johkasou (trách nhiệm thực chủ hộ); Sản xuất Johkasou; Nhân viên lắp đặt Johkasou (chủ hộ thuê); Đăng ký nhân viên lắp đặt Johkasou; Quy cách vị trí thải Ngồi ra, Nhà nước quy định sách hỗ trợ cho việc mua lắp đặt cho Johkasou sau: Chủ hộ chịu 60% tổng chi phí; Chính quyền địa phương hỗ trợ 27%; Chính phủ hỗ trợ 13% Với chủ hộ vùng xúc tiến đặc biệt, hỗ trợ tới 90% + Ưu điểm sử dụng hệ thống xử lý nước thải Johkasou – Hệ thống gọn nhẹ, độ bền cao, sử dụng an toàn - Đạt tiêu chuẩn Nhật Bản 59 – Thể tích hệ thống Johkasou 70% thể tích bể tự hoại cho cho số người sử dụng – Vị trí lắp đặt: bên ngồi tồ nhà gara xe, chơn ngầm đất, khơng tốn diện tích – Lắp đặt dễ dàng, thời gian lắp đặt ngắn – Bùn lắng thu gom triệt để – Nước thải đầu đạt tiêu chuẩn Nhật Bản – Chi phí xây dựng phù hợp 4.4 Thuận lợi, khó khăn, học kinh nghiệm cho thân từ đợt thực tập * Thuận lợi: - Được hướng dẫn nhiệt tình người hướng dẫn nơi thực tập - Được nơi thực tập tạo điều kiện tốt suốt trình thực tập đơn vị - Được làm việc môi trường động, thân thiện - Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi - Việc nước thực tập hội tốt để trải nghiệm môi trường làm việc mới, cải thiện kỹ tiếng Nhật, kỹ chuyên ngành kỹ giao tiếp bạn Bạn có hội để biết thêm văn hóa khác giới - Bạn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, trao dồi thêm vốn ngoại ngữ bên cạnh kiến thức chun mơn Chính vậy, hội thực tập nước ngồi ln niềm mơ ước bạn trẻ động, ham học hỏi sẵn sàng khám phá tri thức nhân loại - Khi thực tập nước ngồi bạn có nhiều hội để khám phá tìm hiểu văn hóa Nó khơng giúp bạn mở rộng kiến thức giới, mà mang đến điều thú vị vui nhộn Bạn có nhiều bạn bè trở với nhìn đất nước 60 - Thực tập nước cách tuyệt vời để du lịch mà khơng phí phạm thời gian để cải thiện cơng việc bạn Những ngày cuối tuần, ngày nghỉ ngày lễ hội tuyệt vời để bạn khám phá đất nước thực tập * Khó khăn: - Áp lực thời gian làm việc - Rào cản ngơn ngữ khó khăn sinh viên thực tập nước ngồi Nhiều sinh viên có trình độ ngoại ngữ tốt nước nhà chưa có mơi trường giao tiếp nên khơng tránh khỏi bỡ ngỡ tiếp thu công việc, ý kiến đồng nghiệp, báo cáo với sếp…Điều ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, nhiều sinh viên đầu cảm thấy chán nản rơi vào tình trạng “vịt nghe sấm”, từ ảnh hưởng tới q trình thực tập bạn *Bài học kinh nghiệm: Qua đề tài giúp em có hội tiếp cận với cách thức thực đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Nâng cao khả tự học tập, nghiên cứu tìm tài liệu tham khảo Đề tài sở để lựa chọn, áp dụng biện pháp quản lý môi trường cho phù hợp, có chọn lọc Việt Nam mang lại hiệu cao Trải qua thời gian thực tập Nhật Bản, thân em trải nghiệm nhiều đất nước, biết thêm văn hóa, người, phong tục tâp quán ,được nói chuyện tiếp xúc nhiều người Nhật Bản Em biết nhiều cách bảo vệ môi trường, quản lí mơi trường người nhật Biết cách phân loại rác, nâng cao hiểu biết thân việc bảo vệ quản lí mơi trường Được tìm hiểu quan sát cách sống làm việc thông qua người công nhân nhật nhà máy 61 Em học ý thức trách nhiệm cá nhân định làm nên nên thành công tập thể Nếu người có ý thức bảo vệ mơi trường, khơng vứt rác bừa bãi nơi đặt chân đến đẹp Nhật Bản đẹp nhờ sẽ, phố, đoạn đường gần khơng có tồn rác Tạo tin tưởng cộng đồng ,khi khát uống nước vịi nước công cộng gặp 62 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp thực tập nhà máy Tottori công ty TNHH Marukan tỉnh Tottori, Nhật Bản em rút số kết luận sau: - Đã tìm hiểu khái qt cơng ty: Lịch sử hình thành phát triển số quy định chung cơng ty - Đã tìm hiểu tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhà máy Tottori công ty TNHH Marukan - Đã đánh giá công tác quản lý môi trường, quản lý chất thải nhà máy Tottori công ty TNHH Marukan - Qua trình thực tập rút nhiều học kinh nghiệm cho thân nắm thuận lợi khó khăn cơng ty thời gian thực tập nước 5.2 Kiến nghị Để công tác quản lý rác thải nhà máy Tottori công ty Marukan tỉnh Tottori, Nhật Bản thực tốt hơn, em đưa số kiến nghị sau: - Ln có buổi hướng dẫn cách phân loại rác đối thực tập sinh khóa với nhân viên công ty - Đưa biện pháp quản lý nhân viên chưa tuân thủ quy định vứt rác công ty - Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cơng nhân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hoạt hoạt động phân loại rác - Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ mội trường, đào tạo lực chuyên môn cho đội ngũ công nhân làm công tác xử lý rác thải Em hi vọng nhà trường nói chung khoa quản lí tài ngun nói riêng có nhiều chương trình thực tập nước Để tất bạn sinh viên trường có nhiều hội phát triển thân, nâng cao kĩ mềm, hành trang bước đệm cho công việc tương lai 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011, nhà xuất Chính trị xã hội Nguyễn Ngọc Nông, Đặng Thị Hồng Phương, (2008) Bài giảng quản lý môi trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên II Tài liệu internet https://www.ashui.com/mag/chuyenmuc/nang-luong-moi-truong/12736kinh-nghiem-quan-ly-va-xu-ly-rac-thai-tren-thegioi.html?fbclid=IwAR2P_tuMz3kg5aKcYBcOsQW00syo_8r96CRojq AJPaEBqqM18RgYUrdxn5Q https://www.kysuchatluongcao.vn/887-2/ https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Nh%E1% BA%ADt_B%E1%BA%A3n https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n https://danso.org/nhat-ban https://www.nhatbanaz.com/kham-pha-nhat-ban/du-lich-nhat-ban-2019tiep-buoc-da-tangtruong.html?fbclid=IwAR131YiJ9q_rh0TGenRbTm6AOMtvpq6LNSD veigYch6dQ_vQEo7Q1QPD3qw http://redsvn.net/kinh-nghiem-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-cua-nhatban2/ https://xuatkhaulaodongnhat.vn/thuc-tap-sinh/thuc-tap-sinh-nhat-ban-canchu-y-cach-phan-loai-rac-o-nhat.html https://www.moitruongvadothi.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nghien-cuu-traodoi/kinh-nghiem-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-tu-nhat-ban-a25026.html 10 https://traumvietnam.com/tinh-tottori-nhat-ban 11 http://mkgr.jp ... máy Tottori - Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh nhà máy Tottori công ty TNHH Marukan tỉnh Tottori, Nhật Bản - Đánh giá công tác quản lý môi trường, quản lý chất thải bảo vệ môi trường nhà. .. Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh nhà máy Tottori công ty TNHH Marukan tỉnh Tottori, Nhật Bản - Đánh giá công tác quản lý môi trường, quản lý chất thải bảo vệ môi trường nhà máy Tottori công. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - MA THỊ THƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI GĨP PHẦN BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY TOTTORI THUỘC CÔNG TY TNHH MARUKAN TẠI TỈNH TOTTORI,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật Bản, Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường của nhà máy Tottori thuộc công ty TNHH Marukan tại tỉnh Tottori, Nhật Bản