Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

82 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:42

Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MƠ HÌNH CHÈ VIETGAP TẠI XÃ BÁ XUN, THÀNH PHỐ SƠNG CƠNG, TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Khoa : Nông học Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MƠ HÌNH CHÈ VIETGAP TẠI XÃ BÁ XUN, THÀNH PHỐ SƠNG CƠNG, TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Khoa : Nông học Lớp : TT - K46 Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Phạm Văn Ngọc Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa sử dụng để bảo vệ đề tài vị hay cơng trình nghiên cứu Những tài liệu, thơng tin, số liệu mà tham khảo, số liệu dẫn chứng có trích dẫn đồng ý tác địa phương khảo sát, sách báo, cơng trình đăng tải, phát hành phổ biến, tơi sử dụng có trích dẫn rõ nguồn gốc Mọi giúp đỡ cho việc thực đề tài cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày……tháng …năm 2019 Sinh viên Nguyễn Phương Thảo ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Phạm Văn Ngọc, người tận tình hướng dẫn, định hướng giúp đỡ chuyên môn suốt thời gian thực đề tài hoàn thành đề tài tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn thầy cô giáo môn, thầy cô khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để thực tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Bá Xuyên, tập thể lãnh đạo, cán phịng ban chun mơn UBND xã tạo điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu, học tập sở nghiên cứu để thực tốt đề tài Qua xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình Trần Thị Hồng, Ngô Thị Hường , Nguyễn Thị Thoan, Chú Đồng Văn Tồn, Đồng Văn Khúc,… toàn thể bà xã Bá Xuyên giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu Đề tài khó tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy, cô Xin trân trọng cảm ơn Thái Nguyên, ngày……tháng …năm 2019 Sinh viên Nguyễn Phương Thảo iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội Xã Bá Xuyên 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .4 2.1.2 Điều kiện đất đai 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.4 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Cơ sở lý luận xây dựng mơ hình sản xuất, chế biến chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP .7 2.2.1 Một số khái niệm 2.2.2 Vai trò phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 12 2.3 Nội dung phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 16 2.3.1 Phát triển diện tích trồng chè an toàn theo VietGAP 16 2.3.2 Tăng trưởng suất, sản lượng chè an toàn theo VietGAP .17 2.3.3 Tăng trưởng giá trị sản xuất chè, giá trị xuất 17 2.3.4 Tăng trưởng chất lượng, thị trường tiêu thụ chè 18 2.3.5 Thu nhập tăng lên hộ trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP 18 iv 2.3.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 18 2.4 Cơ sở thực tiễn phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tiêu chuẩn an toàn khác .24 2.4.1 Kinh nghiệm phát triển sản xuất chè an toàn giới .24 2.4.2 Kinh nghiệm sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam 28 2.4.3 Một số chủ trương, sách Đảng, Nhà nước phát triển sản xuất chè an toàn 31 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 33 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .33 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Nội dung nghiên cứu 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu .34 3.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu chọn mẫu điều tra 34 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 35 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu phân tích thơng tin 37 3.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 3.4.1 Các tiêu đánh giá phát triển 37 3.4.2 Các tiêu đánh giá khác sản phẩm chất lượng 38 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .39 4.1 Thực trạng phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Bá Xuyên 39 4.1.1 Thực trạng phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Bá Xuyên 39 4.1.2 Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn VietGAP sản xuất chè xã Bá Xuyên 56 4.1.3 Đánh giá cán địa phương phát triển sản xuất chè an toàn theo VietGAP Bá Xuyên 59 4.1.4 Các giải pháp xã Bá Xuyên áp dụng phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 60 v 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè an toàn theo VietGAP xã Bá Xuyên 61 4.2.1 Các yếu tố nội 61 4.2.2 Các yếu tố bên 62 4.3 Quy trình chế biến chè an tồn theo VietGAP xã Bá Xuyên 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Mẫu nghiên cứu 34 Bảng 4.1: Diện tích, suất, sản lượng chè xã Bá Xuyên năm 2017 40 Bảng 4.2: Tình hình phát triển sản xuất chè Xã Bá Xuyên 40 Bảng 4.3: So sánh diện tích chè chuyển đổi sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP chè tự năm 2017 .41 Bảng 4.4: Tình hình phát triển sản xuất chè VietGAP xóm điều tra .42 Bảng 4.5: Tình hình nhân lực hộ điều tra năm 2019 44 Bảng 4.6: Tình hình tiếp cận vốn hộ điều tra năm 2019 45 Bảng 4.7: Tình hình đất sản xuất hộ điều tra năm 2019 46 Bảng 4.8 Quan niệm nơi sản xuất chè an toàn 48 Bảng 4.9: Chi phí sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP xã Bá Xuyên 49 Bảng 4.10: So sánh chi phí sản xuất chè VietGAP chè thường .50 Bảng 4.11: Tình hình sử dụng phân bón thuốc BVTV chè VietGAP 52 Bảng 4.12: Lựa chọn nguồn cung cấp giống, phân bón thuốc BVTV 53 Bảng 4.13: Thực trạng tham gia lớp tập huấn khyến nơng chủ hộ sản xuất chè an tồn theo VietGAP 55 Bảng 4.14: Thực trạng thu hoạch chè an toàn xã Bá Xuyên 59 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chứng nhận hợp tác xã chè VietGAP Bá Xun Sơng Cơng 69 Hình 2: Danh sách hộ gia đình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP .70 Hình 3: Chứng nhận chè Tôm hợp tác xã chè VietGAP Bá Xuyên Sơng Cơng 70 Hình 4: Kiểm định chất lượng chè, thực hành hái chè bà cách đồng chè VietGap xã Bá Xuyên 71 Hình 5: Chè chế biến không đạt tiêu chuẩn VietGap 71 Hình 6: Các chị Lê Thị Bình (bên trái) Chu Thị Lan, hội viên Tổ sản xuất chè VietGAP Ao Cang - Chũng Na, thực nghiêm túc việc ghi chép quy trình chăm sóc, chế biến chè an tồn 72 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BNNPTNT : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn BVTV : Bảo vệ thực vật GAP : Good Agricultural Practices (Là phương pháp cụ thể, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất thực phẩm cho người tiêu dùng chế biến tiếp an toàn hợp vệ sinh.) GSSX : Giám sát sản xuất NN : Nông nghiệp PTNT : Phát triển nông thôn PRA : Pariciptory Rapid Appraisals (Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn – PRA) HTX : Hợp tác xã KTCB : Kiến thiết TKTM : Thời kỳ trồng TKKD : Thời kỳ kinh doanh UBND : Ủy ban nhân dân VietGAP : Vietnamese Good Agricultural Practices (có nghĩa Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam) VSATTP : Vệ sinh an tồn thực phẩm 58 + Có tuân thủ việc không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với đất không? + Khu vực bảo quản chè búp tươi có cách ly với kho, bãi chứa hóa chất hay vật tư khác khơng? + Có nghiêm chỉnh tn thủ điều kiện an tồn vệ sinh, bảo vệ bóng đèn nơi khu vực bảo quản chưa? + Khu vực bảo quản chè có xây dựng cách xa bãi rác, kho chứa xăng, dầu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật không? + Thiết bị, dụng cụ thu hoạch, bảo quản vận chuyển có thường xuyên vệ sinh không? + Gia súc, gia cầm có cách ly khỏi khu vực bảo quản khơng? + Đã có biện pháp ngăn chặn lồi sinh vật lây nhiễm khu vực bảo quản chưa? Bằng phương pháp kiểm tra thực địa hồ sơ tiến hành cho điểm theo thang điểm A, B, C, dựa so sánh thực tế tiêu chuẩn VietGAP Quá trình khảo sát đề tài có kết bảng 4.16 sau: Về cách ly: đa số người dân cho cách ly theo khuyến cáo thuốc, có mưa thu hái Do mức điểm C so với tiêu chuẩn VietGAP Về Dụng cụ: chủ yếu người dân thu hái tay không bao tay, vệ sinh chưa đạt tiêu chuẩn nên mức điểm cho C Về sản phẩm tiếp xúc với đất: Dù không tiếp xúc trực tiếp, đa số người dân cho rải sản phẩm xuống sàn, qua lớp lót chưa đảm bảo cách ly tuyệt đối nên điểm đánh giá hạng B Về bảo quản công ty thu mua chè thực nên đánh giá tốt Về cách ly gia súc: người dân thực tốt mục Về ngăn chặn sinh vật lạ: Hầu hết người dân hỏi khơng biết Tồn q trình thu hoạch người dân chưa có giám sát, phần chưa có cán chun quản lý giám sát, phần thu mua ạt thương lái khiến cho người dân không quan tâm tới chất lượng sản phẩm, mà quan tâm số lượng sản phẩm Đây yếu tố tồn lâu, thành thói quen sản xuất người dân, khó đảm bảo chất lượng chè 59 Bảng 4.14: Thực trạng thu hoạch chè an toàn xã Bá Xuyên 7B Thu hoạch, bảo quản vận chuyển (đối với chè) TT Chỉ tiêu Mức độ Yêu cầu theo VietGap Việc thu hoạch sản phẩm có thời gian cách ly C không? để sản phẩm tiếp xúc vệ sinh, bảo B Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với đất Khu vực bảo quản chè có Nhà bảo quản sản phẩm xây dựng cách xa chè búp tươi phải kho chứa xăng dầu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực A vật không? cách ly khỏi khu vực bảo quản không? xây dựng cách xa kho Kiểm tra thực địa Nhà bảo quản sản phẩm chè búp tươi phải cách A ly khu chăn thả gia súc, Kiểm tra thực địa gia cầm Có biện pháp ngăn chặn chặn loại sinh vật lây loại sinh vật lây khu vực bảo quản chưa? Kiểm tra thực địa chứa xăng dầu, hóa chất, Đã có biện pháp ngăn nhiễm Kiểm tra thực địa thuốc bảo vệ thực vật Gia súc, gia cầm có được dưỡng thường xuyên trực tiếp với đất không? kiểm tra thực địa chế, bảo quản sản phẩm Có tn thủ việc khơng thời gian cách ly chế, bảo quản sản phẩm toàn phù hợp không? Kiểm tra hồ sơ Dụng cụ thu hoạch, sơ C đánh giá Thu hoạch sản phẩm Dụng cụ thu hoạch, sơ có bảo đảm sẽ, an Phương pháp C nhiễm Kiểm tra thực địa khu vực bảo quản Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2019 4.1.3 Đánh giá cán địa phương phát triển sản xuất chè an toàn theo VietGAP Bá Xuyên Điểm cần nhấn mạnh là: cán địa phương đánh giá cao tiềm phát triển chè VietGAP nhiên lại đánh giá thấp thực trạng chuyển đổi chè sang canh tác an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 60 Thực tiễn cho thấy người dân chưa thực mặn mà với chè VietGAP, nhiều hộ dân xin rút khỏi mơ hình, cán địa phương nhận thấy rõ mệt mỏi người dân Quá trình khảo sát đề tài nhận nhiều ý kiến khác nhau, ngồi việc giá chè VietGAP khơng cao chè bình thường nhiều hộ cảm thấy mệt mỏi quy trình thực gắt gao, phức tạp Khó với người dân phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quy định, việc dùng phân vi sinh quy trình phức tạp Khi tiêu thụ, nhiều tư thương chê chè xấu “mã”, vị nhạt nên trả giá sản phẩm thấp so với chè thường Quy trình sản xuất chè an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP đòi hỏi hộ dân phải ghi chép nhật ký sản xuất (sổ nông hộ) thật chi tiết Đây sở để chứng minh người dân thực quy trình, sản phẩm chè đảm bảo chất lượng Tuy nhiên, từ trước đến người dân lại chưa có thói quen ghi chép, hạch tốn nên sổ sách thường thiếu thơng tin khơng xác Nhiều hộ dân không ghi chép sổ nông hộ ghi chép thông tin khơng đầy đủ, khó truy ngun nguồn gốc kiểm soát chất lượng sản phẩm chè Có thể khẳng định, việc phát triển mơ hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP chủ trương đắn Nhà nước tỉnh, huyện Chủ trương đã, đem lại lợi ích thiết thực nhiều mặt Đây yêu cầu thiết đặt hộ dân làng nghề chè Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy trình cịn gặp nhiều khó khăn, chưa thực phát huy hiệu để bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cần có vào tích cực ngành, quan, tổ chức liên quan hộ dân làm chè Về vấn đề này, đề cập phần sau 4.1.4 Các giải pháp xã Bá Xuyên áp dụng phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP Để trì phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, năm qua xã thực nhiều giải pháp nhằm phát huy lợi sản xuất chè VietGAP Xã không ngừng tăng cường công tác lãnh đạo, đạo đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên với chức nhiệm vụ bám sát sở Các cấp quyền sở xã, thị trấn tổ chức giao tiêu kế hoạch đến xóm, đồng thời 61 có biện pháp đạo để hồn thành kế hoạch phát triển sản xuất chè an toàn theo VietGAP giám sát, nhiên nhiệm vụ cá nhân, tổ chức lại chưa hiểu Xã tăng cường công tác quản lý kinh doanh giống trồng, phân bón, thuốc BVTV 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè an toàn theo VietGAP xã Bá Xuyên 4.2.1 Các yếu tố nội a) Diện tích suất, sản lượng, giá bán lợi nhuận sản xuất chè an toàn theo VietGAP hộ điều tra Là điều kiện để định đến tất trình sản xuất phát triển chè VietGAP bền vững q trình Diện tích suất sản lượng phản ánh số phát triển chè VietGAP b) Trình độ lao động chủ hộ sản xuất chè VietGAP Trình độ học vấn chủ hộ điều tra: yếu tố ảnh hưởng lớn đến nhận thức tiếp thu khoa học cơng nghệ, yếu tố quan trọng trí lực, định việc đầu tư quản lý vốn, chủ hộ người định thứ liên quan tới hộ Điều phần ảnh hưởng đến nhận thức chủ hộ việc tiếp thu kiến thức trồng, chăm sóc thu hái chè an toàn, hiệu lớp tập huấn chè an tồn mà giảm c) Vốn đầu tư cho sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP Là yếu tố quan trọng, nguồn vốn dồi người sản xuất đầu tư, tái đầu tư cho sản xuất ngược lại Nguồn vốn phương tiện hữu hiệu trì mơ hình phát triển chè theo tiêu chuẩn VietGAP d) Thông tin khả tiếp cận thị trường người sản xuất Thông tin khả tiếp cận thị trường yếu tốt quan trọng hình thức sản xuất kinh doanh Sản xuất chè an toàn theo VietGAP không ngoại lệ, người sản xuất tiếp cận thông tin thị trường đầu vào vốn, vật tư, kỹ thuật,… thông tin thị trường đầu sản phẩm thị trường xuất điều kiện tốt để hoàn thiện sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm c) Tập quán canh tác chè người dân Do sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP áp dụng vào huyện nên 62 tập quán canh tác người dân nặng tập quán truyền thống Thông thường người sản xuất sản xuất theo kinh nghiệm, áp dụng sử dụng thuốc BVTV theo định kỳ dẫn cán khuyến nông 4.2.2 Các yếu tố bên a) Điều kiện tự nhiên Là yếu tố bất định nhiên có ảnh hưởng lớn tới sản xuất nơng nghiệp nói chung sản xuất chè an tồn theo VietGAP nói riêng Thời tiết khơng thuận lợi yếu tố điển hình vùng núi phía bắc, hàng năm nhiều tượng thiên tai Ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu gây ra, bão, lũ quét sạt lở đất gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp đời sống người dân Do ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế hộ gia đình, đầu tư q trình sản xuất Khơng thể khơng ảnh hưởng tới sản lượng, suất chè chất lượng chè Bên cạnh sâu bệnh yếu tố quan trọng, thiên tai thường kéo theo sâu bênh xuất nhiều Bên cạnh chè lâu năm nên mầm bệnh ủ lớn, việc sử dụng thuốc BVTV tăng lên không tuân theo quy trình hay mùa vụ quy định làm cho dư lượng thuốc chè tương đối lớn khiến chất lượng chè an tồn theo VietGAP giảm mạnh Cần có biện pháp phòng trừ sâu bệnh tập trung, định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng chè b) Điều kiện kinh tế hạ tầng Các điều kiện điện, đường, trạm, thủy lợi… ảnh hưởng gián tiếp đến phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhiên lại có phần ảnh hưởng lớn tới phát triển sản xuất chè VietGAP, xây dựng mơ hình sản xuất, chế biến tiêu thụ chè VietGAP Điều kiện không điều kiện để phát triển kinh tế xã hội mà điều kiện cần thiết để phát triển bền vững Điều kiện kinh tế hạ tầng khơng giúp cho địa phương có điều kiện tốt giao lưu văn hóa, kinh tế, hàng hóa mà cịn đảm bảo tưới tiêu, liên lạc Với sản phẩm chè VietGAP, sản phẩm cần xây dựng thương hiệu đảm bảo sản xuất việc phát triển điều kiện kinh tế hạ tầng quan trọng cần thiết c) Quy hoạch Đây yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển mạnh bền vững loại trồng quy hoạch phát triển sản xuất diện tích phù hợp với 63 trồng có điều kiện để phát triển tồn diện sách, quan tâm, đất đai, đầu tư điều kiện phát triển bền vững d) Cơ chế sách Chính sách phát triển sản xuất chè VietGAP hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển trì phát triển bền vững chè VietGAP Tuy nhiên xã nói chung tỉnh Thái Ngun nói riêng chưa có hệ thống sách riêng cho chương trình chè an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP Xã dừng lại áp dụng chương trình phát triển quy định Nhà nước Bộ Nông nghiệp & PTNT kết hợp với số sách phát triển kinh tế xã hội khác xã Tuy nhiên bước đầu đồng phát triển chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 4.3 Quy trình chế biến chè an tồn theo VietGAP xã Bá Xuyên Chè tươi thu hái cần chế biến kịp thời, không để búp dập nát, không để chè bị ôi Chè bị ôi sao, sấy làm chất lượng chè bị giảm Chè búp tươi thu xong phải để nơi râm mát, bỏ sọt khơng nén chặt, khơng đựng bao kín, khơng để héo, lẫn bẩn với vật lạ, tạp chất Hái xong phải đưa đến nơi chế biến bảo quản phịng có quạt làm mát: Rải búp với bề dày không 20cm, thường xuyên đảo rũ khoảng giờ/lần Chậm không phải đưa đến sở chế biến Các công đoạn chế biến chè là: Sao chè: Sao chè tươi khâu then chốt để nâng cao chất lượng sản phẩm Kinh nghiệm chè luôn chỉnh lửa quan sát mùa chè chuyển từ màu xanh tươi sang xanh cầm tay có cảm giác dính, cuống chè uốn cong khơng gãy chè có mùi thơm Qúa trình chè làm héo nhẹ búp chè làm giảm lượng ẩm định làm đọt chè mềm mại hơn, tạo thuận lợi cho trình diệt men triệt để Diệt men: Là dùng nhiệt độ cao để đình hoạt động enzim (men) đồng thời làm cho cánh chè mềm dẻo tạo điều kiện thuận lợi cho q trình vị chè, làm giảm chất gây mùi hăng ngái, hương thơm chè xuất Vị chè: Tiếp cơng đoạn vị chè làm phá vỡ cấu trúc mơ tế bào, kết dính dịch 64 làm cho chè xoăn lại có dạng viên, dạng sợi Chè vò lần, lần vò từ 25 - 30 phút Sau lần vò, chè phải rũ tơi Kết thúc q trình vị, chè xoăn chặt dạng sợi.Vò khâu định hương vị, hình dáng sản phẩm chè Sấy khơ: Sấy khơ khâu kết thúc q trình làm héo vị chè, lúc cần nhỏ lửa giảm tỉ lệ nước theo qui định Qúa trình sấy làm giảm lượng nước chè đến độ ẩm cần thiết, cố định phần độ xoăn cánh chè sau vò, đồng thời góp phần tăng cường hương thơm cho chè thành phẩm Nhiệt độ khơng khí nóng sấy 95 -105 độ C, thời gian sấy 15 - 20 phút Kết thúc trình sấy, thủy phần chè từ 30 - 35% Sau sấy chè nóng ẩm cần tãi mỏng Sau sấy sơ bộ, thủy phần chè cịn cao ngoại hình thơ Dưới tác dụng nhiệt, tác động học thiết bị, chè làm khô tới độ ẩm yêu cầu, ngoại hình chè xoăn chắc, mùi thơm chè bắt đầu xuất Nhiệt độ thành thiết bị lăn 120-150 độ C, thời gian 30 - 40 phút Kết thúc q trình sao, chè khơ xoăn chặt, thủy phần lại khoảng - 5% gọi chè xanh bán thành phẩm Bảo quản: Chè thành phẩm đóng vào thùng gỗ, có lót lớp giấy, hai lớp thường lớp kim loại Đây cách giữ chè lâu mà giữ hương chè Sau sao, để nguội, cho vào túi bóng dầy, kín tốt nhất.Bảo quản tốt môi trường chân không, in ngày sản xuất, hạn sử dụng bao bì Sơ đồ: Quy trình chế biến chè an tồn NGUYÊN LIỆU CHÈ SAO DIỆT MEN VÒ, SÀNG TƠI SẤY PHÂN LOẠI ĐẤU TRỘN, ĐÓNG HỘP CHÈ XANH THÀNH PHẨM 65 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Phát triển sản xuất chè an toàn theo VietGAP tranh bắt đầu vẽ xã Bá Xuyên, điều kiện thuận lợi để hoàn thiện tranh đẹp chất lượng Thực trạng là: diện tích chè chứng nhận VietGAP thấp, chủ yếu chè già, chè chuyển đổi chưa cải tạo Thị trường tiêu thụ chưa rõ ràng, đầu chưa ổn định, giá thấp bấp bênh, chưa có sách đồng phát triển, sở hạ tâng yếu Thực trạng áp dụng VietGAP vùng chưa thực tuân thủ chặt chẽ chưa có chế tài rõ ràng, chưa có hệ thống kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn Sản phẩm VietGAP thường chưa có phân biệt tiêu thụ, người sản xuất chưa có kiến thức sâu kỹ thuật theo tiêu chuẩn chưa áp dụng chặt chẽ nhật ký sản xuất Sản phẩm chưa thể truy nguồn gốc thị trường Các yếu tố bên bên ảnh hưởng tới phát triển sản xuất chè địa phương, nhiên chưa có tác động để thay đổi ảnh hưởng tiêu cực chưa có tác động để phát huy ảnh hưởng tích cực Để phát triển sản xuất chè an toàn theo VietGAP Bá Xuyên thời gian tới nghiên cứu đề xuất giải pháp : tập trung cải thiện sách phát triển chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hiệu chỉnh quy hoạch vùng chè an toàn xã rõ ràng Đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, tuyên truyền, vốn, xây dựng quảng bá thương hiệu, hồn thiện loại hình sản xuất thúc đẩy tiêu thụ tới hộ Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chè VietGAP phân biệt với sản phẩm không đạt tiêu chuẩn Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền.Với sản xuất, chế biến tiêu thụ cần kiểm tra giám sát nghiêm ngặt tuân thủ quy trình Khuyến khích xây dựng chuyển đổi diện tích chè sang canh tác Ngồi nghiên cứu đề xuất giải pháp với xã: tăng cường liên kết, thành lập tổ đội sản xuất sách đặc thù số giải pháp khác 5.2 Kiến nghị Địa phương cần trọng giải pháp quy hoạch, đầu tư sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống tiêu thụ Tỉnh , thành phố cần phổ biến tuyên truyền cho người dân 66 quy trình để phát triển chè VietGAP UBND xã cần nắm rõ quy hoạch, quy trình phương thức ưu tiên phát triển để tập trung triển khai Cần có quy trình sách đồng trì phát triển sản xuất chè an toàn theo VietGAP bền vững Đối với hộ nông dân, tổ chức tham gia sản xuất, chế biến chè an tồn theo quy trình VietGAP cần bảo đảm chất lượng Cần ý thức tham gia xây dựng thương hiệu chè an toàn đặc sản vùng miền xã tỉnh Thái Nguyên 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1.Đỗ Thị Bắc (2007), Nghiên cứu thị trường chè tỉnh Thái Nguyên 2.Lê Lâm Bằng, Luận văn Thạc sỹ, (2008) “Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân địa bàn huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái” 3.Lê Lâm Bằng, Trần Đình Tuấn (2008), Hiệu kinh tế sản xuất chè hộ gia đình n Bình, tỉnh n Bái, Tạp chí rừng đời sống, số 13 tháng năm 2008, trang 20 - 24 4.Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2017), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 5.Lê Tất Khương (2006), Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển khả nhân giống vơ tính số giống chè Thái Nguyên 6.Lê Tất Khương, Đỗ Ngọc Quỹ (2000), Cây chè sản xuất chế biến, NXB Nông nghiệp Hà Nội 7.Nguyễn Hữu Khải (2005), Cây chè Việt Nam, lực cạnh tranh xuất phát triển, NXB Lao động xã hội Phòng Thống kê phố Sông Công (2012), Niên giám thống kê thành phố Sông Công 2011 9.Nguyễn Văn Tạo (2005), Sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam năm đổi Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn, 1/2005 10.Trần Chí Thiện (2007), Thực trạng giải pháp xố đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng núi cao tỉnh Thái Nguyên Tài liệu từ Website 11 http://yba.com.vn/acticle/acticledetail.php?baiviet_id=85 12.http://www.yenbai.gov.vn/vi/Pages/default.aspx 13.http://vietcert.org/vietgaps/1260-vietgap.html 14.Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012 Quy định chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt 15.http://www.agroviet.gov.vn/pages/news_detail.aspx?NewsId=9395&Page=5 68 16 http://phanbonsumo.com.vn/view-news/Hieu-qua-san-xuat-che-theo-tieu-chuan17 http://baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/hi%E1%BB%87u18.http://baodientu.chinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=96751 19 http://www.baomoi.com/Ha-Noi-Xay-dung-mo-hinh-san-xuat-che-tieu-chuan20.http://www.baoyenbai.com.vn/12/48039/Che_Van_Hung_Cong_nghe_moi_tao_n e n_thanh_cong_moi.htm Viet-Gap.101.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Hình 1: Chứng nhận hợp tác xã chè VietGAP Bá Xuyên Sơng Cơng Hình 2: Danh sách hộ gia đình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP Hình 3: Chứng nhận chè Tôm hợp tác xã chè VietGAP Bá Xun Sơng Cơng Hình 4: Kiểm định chất lượng chè, thực hành hái chè bà cách đồng chè VietGap xã Bá Xuyên Hình 5: Chè chế biến khơng đạt tiêu chuẩn VietGap Hình 6: Các chị Lê Thị Bình (bên trái) Chu Thị Lan, hội viên Tổ sản xuất chè VietGAP Ao Cang - Chũng Na, thực nghiêm túc việc ghi chép quy trình chăm sóc, chế biến chè an toàn ... với ưu đãi thiên nhiên dành cho xã? Đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng sản xuất chè đề xuất xây dựng mơ hình chè VietGAP xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên? ?? góp phần trả lời câu hỏi...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MƠ HÌNH CHÈ VIETGAP TẠI XÃ BÁ XUN, THÀNH PHỐ SƠNG... triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng sản xuất chè và đề xuất xây dựng mô hình chè VietGAP tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)