Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)

55 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:42

Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ HẢO Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN MT, THÀNH PHỐ NAGOYA, TỈNH AICHI, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: QLTN&MT Khoa: Quản lý tài nguyên Khóa học: 2015 - 2019 Thái Nguyên, 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ HẢO Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN MT, THÀNH PHỐ NAGOYA, TỈNH AICHI, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: QLTN&MT Lớp: K47 – QLTN&MT Khoa: Quản lý tài nguyên Khóa học: 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Đình Thi Thái Nguyên, 2020 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý tạo điều kiện Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên em tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp : “Đánh giá q trình sản xuất công tác quản lý rác thải công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản” Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên, người giảng dạy đào tạo, hướng dẫn em đặc biệt thầy giáo ThS.Nguyễn Đình Thi, người trực tiếp hướng dẫn em cách tận tình chu đáo suốt thời gian thực tập hồn thành khố luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm đào tạo phát triển quốc tế trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun có chương trình liên kết với Trung tâm bổ ích để em có hội tham gia, tìm hiểu học tập nơng, công nghiệp tiến tiến Nhật Bản Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh nhất, lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế sản xuất hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa nhận thấy Em mong nhận góp ý thầy, giáo bạn để khóa luận hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Ngày tháng năm2020 Sinh viên Đinh Thị Hảo ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Dân số Nhật Bản năm 2015-2020 Bảng 2.2 Ngành nghề tỉnh 12 Bảng 4.3 Mô tả cấu phân khu công ty 21 Bảng 4.4 Khối lượng rác thải 33 Bảng 4.5 Khối lượng rác thải phân theo tổ sản xuất 33 Bảng 4.6 Các trang thiết bị phục vụ trình thu gom rác thải 35 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Vị trí địa lý tỉnh Aichi 10 Hình 2.2 Biểu đồ xử lý chất thải 18 Hình 4.1 Hình ảnh cơng ty cổ phần MT 20 Hình 4.2 Hình ảnh tổng qt cơng ty cổ phần MT 22 Hình 4.3 Sơ đồ máy quản lý công ty 26 Hình 4.4 Phác họa sơ đồ từ sản xuất đến người tiêu thụ công ty 28 Hình 4.5 Sơ đồ thứ tự cơng việc nhà máy 28 Hình 4.6 Quy định vứt rác vào thùng 30 Hình 4.7 Hướng dẫn phân loại rác nguồn 32 Hình 4.8 Khối lượng rác thải thu gom qua năm 34 iv DANH MỤC VIẾT TẮT BVMT: Bảo vệ môi trường WHO: World Health Organization: Tổ chức Y tế Thế giới PET: Polyethylene terephthalate: Nhựa dẻo HEI: Health Effects Institute KG: Kilogram JP¥ : Tiền yên Nhật GDP: Gross domestic product: Tổng sản phẩm nội địa v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học tác sau 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan đất nước Nhật Bản 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành 2.1.3 Dân số 2.1.4 Kinh tế 2.1.5 Tài nguên thiên nhiên 2.2 Tổng quan tỉnh Aichi nơi em thực tập 10 2.2.1 Vị trí địa lý 10 2.2.2 Khí hậu 11 2.2.3 Đặc điểm kinh tế 12 2.3 Cơ sở khoa học đề tài 12 2.3.1 Các khái niệm có liên quan 12 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý môi trường Thế Giới Nhật Bản 14 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 vi 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Nội dung nghiên cứu 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Thu thập số liệu 19 3.3.2 Phương pháp khảo sát thực địa 19 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Khái quát công ty cổ phần MT 20 4.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần MT 20 4.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ cơng ty cổ phần MT thành phố Nagoya tỉnh Aichi 26 4.2.1 Bộ máy quản lý công ty 26 4.2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ cơng ty 27 4.3 Đánh giá công tác quản lý môi trường nhà máy 29 4.3.1 Phân loại rác 29 4.3.2 Công tác quản lý môi trường 33 4.4 Thuận lợi, khó khăn, học kinh nghiệm 36 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Kiến nghị 38 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sau công cách mạng công nghiệp kinh tế giới thay da đổi thịt với tốc độ tăng trưởng kinh tế thần kì nhiều nước Nhưng vấn đề ln có mặt trái người phá hỏng cân trái đất Nguyên nhân làm cho môi trường sinh thái bị ô nhiễm bị tàn phá Thực trạng vấn đề số giải phát mắt triết học cho vấn đề thực nóng Trên hành tinh Xanh chúng ta, đâu ta dễ dàng nhận thấy dấu hiệu ô nhiễm môi trường: từ biến đổi khí hậu khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt bất thường, mưa axit phá hủy công trình kiến trúc có giá trị, gây tổn thương hệ sinh thái, đến suy giảm tầng ôzôn khiến tăng cường xạ tia cực tím… Chúng ta phải đối mặt với vấn đề phổ biến nóng lên Trái Đất, nhiễm biển đại dương với hoang mạc hóa Nhiệt độ trung bình Trái Đất nóng gần 40 độ C so với nhiệt độ kỷ băng hà gần nhất, khoảng 13 000 năm trước Tuy nhiên vịng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình bề mặt Trái Đất tăng khoảng 0, 6-0, độ C dự báo tăng 1, 4-5, độ C 100 năm tới Cũng quốc gia khác, vấn đề ô nhiễm môi trường nỗi lo ngại lớn Nhật Bản Q trình cơng nghiệp hóa làm cho mơi trường bị ảnh hưởng Ở Nhật Bản, vấn đề ô nhiểm môi trường xuất từ thời Minh Trị, tiêu biểu vụ nhiễm độc đồng nước thải từ mỏ đồng Ashio thuộc tỉnh Tochigi năm 1878 Các ngành dệt may, giấy bột giấy phát triển gây ô nhiễm nguồn nước Than sử dụng làm nhiên liệu nhà máy cơng nghiệp gây nhiễm khơng khí Sau chiến thứ 2, Nhật Bản phát triển mạnh điều khiến cho môi trường Nhật Bản bị ô nhiễm nặng nề đứng hàng đầu giới [4] Nhật Bản bắt đầu xử lý rác thải đô thị cách đốt rác vào năm 1960 quy trình lại thải lượng khí độc hại lớn Vào thập niên 1990, hàm lượng chất dioxin khơng khí số nơi Nhật Bản lên cao mức kỷ lục hoạt động đốt rác Trong đó, nhiều người dân vứt rác bừa bãi bãi rác tự phát Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 1993 Nhật Bản ban hành Luật Môi trường Sau đó, nhiều luật khác thơng qua để giúp tạo khung tổng thể cho hệ thống quản lý rác thải cách triển khai cụ thể hệ thống giao cho quyền địa phương Câu chuyện thành công hệ thống quản lý rác thải Nhật Bản bắt đầu với việc thu gom rác từ hộ gia đình thành phố Đường phố thành phố lớn Nhật Bản có bảng dựng ven đường ghi chi tiết kế hoạch thu gom rác hàng tuần biểu tượng nhiều màu sắc để minh họa cho quy định phải thực vấn đề rác thải Các thành phố thường phát hành cẩm nang xử lý rác thải dài đến 30 trang Các hộ gia đình cơng ty yêu cầu phải phân loại rác theo nhiều nhóm rác khác [5] Xuất phát từ thực trạng trên, để biết công tác xử lý rác thải Nhật Bản đồng ý, trí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên với hướng dẫn thầy giáo ThS Nguyễn Đình Thi cơng ty MT - nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tác nhân, hoạt động gây ra, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá q trình sản xuất cơng tác quản lý rác thải công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản” 33 Những quy định khắt khe nhằm giúp quy trình phân chia, xử lý, tái chế nguồn rác thải cho hợp lý Quan trọng xây dựng tinh thần nghiêm túc, chấp hành ý thức bảo vệ môi trương người dân [16] 4.3.2 Công tác quản lý môi trường 4.3.2.1 Nguồn gốc phát sinh rác thải Công ty Rác thải sinh hoạt Công ty phát sinh từ nhiều nguồn khác - Nhà ăn cơng ty - Văn phịng - Xưởng đóng gói Bảng 4.4 Khối lượng rác thải STT Nguồn gốc phát sinh rác Thành phần Đồ ăn thừa, vỏ túi nilon (vỏ bánh Nhà ăn công ty kẹo),vỏ loại lon, cốc sử dụng lần Văn phòng Xưởng đóng gói Phần lớn loại giấy Giấy, nilon, bìa cát tơng, găng tay, trang, sản phẩm lỗi, hỏng ( nguồn: điều tra, đánh giá) Bảng 4.5 Khối lượng rác thải phân theo tổ sản xuất Khối lượng STT Nguồn phát sinh kg/tháng Nhà ăn cơng ty 300 Văn phịng 200 Xưởng bao gói chế biến 26.600 Tổng số 33.100 ( nguồn: số liệu điều tra) 34 Qua bảng cho thấy khối lượng rác thải phân loại theo tổ khác sản xuất xưởng Nhìn chung, qua quan sát, điều tra cho thấy rác thải xưởng bao gói chế biến (26.600kg/ tháng) phát sinh nhiều rác thải văn phòng ( 200kg/tháng) phát sinh Loại rác thải phát sinh chủ yếu rau- củ- bị hỏng, bìa carton, túi ni lơng giấy báo (Đơn vị: kg) Năm Hình 4.8 Khối lượng rác thải thu gom qua năm Khối lượng rác thải công ty phụ thuộc vào số lượng sản phẩm mà người tiêu dùng đặt hàng công ty tùy thời điểm Qua biểu đồ cho ta thấy khối lượng rác thu gom/ năm công ty lớn Cao năm 2017 đạt đến 407.585kg/ năm có 93.745kg/năm rác cháy Thấp năm 2016 khoảng 354.660kg/năm rác cháy 70.932kg/năm Đến năm 2018 có xu hướng giảm không đáng kể so với năm trước Điều cho thấy công ty cần thắt chặt q trình giám sát, quản lý mơi trường để đảm bảo an toàn vệ sinh 35 4.3.2.2 Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Công ty Để đảm bảo mơi trường, máy móc nhà xưởng ln sẽ, việc dọn dẹp vệ sinh thu gom rác thải điều tất yếu vô quan trọng Để máy móc hoạt động tốt, tránh tình trạng hỏng hóc cơng ty trang bị đầy đủ thiết bị dọn vệ sinh cần thiết, phục phụ cho trình dọn vệ sinh thu gom rác thải cách hiệu Phương tiện: Vận chuyển xe đẩy chuyên dụng - Vận chuyển: công nhân đẩy xe rác phân loại vào kho chứa rác riêng cơng ty Mỗi ngày có xe chuyên dụng công ty môi trường đến khu vực nhà rác công ty để đem rác xử lí Bảng 4.6 Các trang thiết bị phục vụ trình thu gom rác thải STT Trang thiết bị Số lượng Chổi thường 18 Chổi rễ Cây lau sàn 10 Hót rác 10 Khăn lau dụng cụ 50 Khăn lau sản phẩm 50 Thùng đựng rác 40 Xe đẩy rác 15 ( nguồn: điều tra, khảo sát) Trang thiết bị phục vụ q trình thu gom rác thải cơng ty cổ phần MT: Các trang thiết bị thu gom vận chuyển đạt tiêu chuẩn, đầy đủ phù hợp với công tác vệ sinh môi trường công ty 36 Trang thiết bị phương tiện công ty ban quản lý quan tâm, hàng năm dụng cụ tân trang sắm Cách xử lý: Tất rác công ty sau phân loại ( trừ bìa carton) công ty môi trường đến lấy để xử lý cách đốt sử dụng làm phân hữu Cơng ty phải trả phí cho cơng ty mơi trường 300 yên/1 túi rác Tái chế bìa carton: Hàng ngày cơng ty thải nhiều bìa carton, mà carton lại chiếm diện tích Nên cơng ty sử dụng máy ép giấy tự động để ép thành khối lớn với mục đích: Giúp bảo vệ rừng, giảm nhu cầu khai thác gỗ Bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên giảm bớt ô nhiễm môi trường Tái chế thùng carton giảm lượng rác thải ko phân hủy Giúp làm giảm sức ép bãi cất chôn lấp rác hay lị đốt 4.4 Thuận lợi, khó khăn, học kinh nghiệm Thuận lợi:  Thuận lợi Đã phân loại rác nguồn thuận lợi cho việc thu gom rác Thu gom rác theo ngày quy định tuần, nên không bị tồn rác nhiều ngày gây bốc mùi gây ô nhiễm môi trường Được công ty tạo điều kiện chỗ ăn chỗ thuận tiện cho việc học làm thực tập làm việc công ty Nhận giúp đỡ tận tình Thầy giáo hướng dẫn, quản lý công ty anh chị công ty Học cách bảo vệ môi trường Việc nước thực tập hội tốt để trải nghiệm môi trường làm việc mới, cải thiện kỹ tiếng Nhật, kỹ chuyên ngành kỹ giao tiếp bạn Bạn có hội để biết thêm văn hóa khác giới 37 Bạn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, trao dồi thêm vốn ngoại ngữ bên cạnh kiến thức chun mơn Chính vậy, hội thực tập nước ngồi ln niềm mơ ước bạn trẻ động, ham học hỏi sẵn sàng khám phá tri thức nhân loại Khi thực tập nước ngồi bạn có nhiều hội để khám phá tìm hiểu văn hóa Nó khơng giúp bạn mở rộng kiến thức giới, mà mang đến điều thú vị vui nhộn Bạn có nhiều bạn bè trở với nhìn đất nước  Khó khăn: - Áp lực thời gian làm việc - Rào cản ngôn ngữ khó khăn sinh viên thực tập nước ngồi Nhiều sinh viên có trình độ ngoại ngữ tốt nước nhà chưa có mơi trường giao tiếp nên không tránh khỏi bỡ ngỡ tiếp thu công việc, ý kiến đồng nghiệp, báo cáo với sếp…Điều ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, nhiều sinh viên đầu cảm thấy chán nản rơi vào tình trạng “vịt nghe sấm”, từ ảnh hưởng tới trình thực tập bạn  Bài học kinh nghiệm - Được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế điều giúp chúng em có thêm nhiều kinh nghiệm - Biết cách phân loại rác, nâng cao hiểu biết thân việc bảo vệ quản lí mơi trường - Củng cố thêm kiến thức có để áp dụng vào thực tế 38 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Do giới hạn thời gian điều kiện nên khảo sát chủ yếu dừng mức quan sát, thu thập số liệu đánh giá Qua trình điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực tế công tác phân loại thu gom xử lý rác thải công ty cổ phần MT thành phố Nagoya tỉnh Aichi thu kết sau: - Nguồn gốc phát sinh rác thải công ty chủ yếu từ xưởng chế biến, đóng gói sản phẩm công ty Theo điều tra tổng lượng phát sinh rác thải cơng ty ước tính khoảng 33100kg/tháng Trong đó, lượng rác thải phát sinh chủ yếu xưởng bao gói chế biến cơng ty - Phương thức thu gom rác thải công ty cơng nhân tổ vệ sinh thực có nhiệm vụ vận chuyển tới kho chứa rác công ty sau cơng ty mơi trường đến mang rác xử lý - Việc xử lý rác thải công ty chủ yếu tận dụng tối đa loại rác thải tái chế, sau chuyển đến nhà máy tái chế thành dạng lượng Đối với loại rác thải tái chế vận chuyển chúng tới lò đốt rác, hay loại thức ăn thừa ủ phân làm phân bón cho trồng Đảm bảo vệ sinh môi trường => Kết điều tra cho thấy lượng rác thải công ty thải tăng dần theo năm đồng nghĩa với việc quản lý, thu gom xử lý rác thải chưa chặt chẽ công ty 5.2 Kiến nghị - Có chế sách phù hợp công tác quản lý, thu gom xử lý rác thải Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý thực tốt 39 - Tổ chức phổ biến kiến thức mơi trường định kì cho nhân viên công ty, hiểu tầm quan trọng bảo vệ môi trường - Xây dựng chế tài xử phạt cá nhân xả thải rác bừa bãi không nơi quy định nhằm nâng cao ý thức nhân viên công nhân lao động công ty Và để giải vấn đề cần phải có phối hợp chặt chẽ ban ngành quản lý công ty kết hợp tồn thể nhân viên, cơng nhân lao động cơng ty Góp phần làm khn viên ngồi cơng ty đẹp hướng tới phát triển bền vững - Cần bổ sung thêm ngôn ngữ kĩ mềm cho sinh viên trước thực tập - Em hy vọng nhà trường khoa QLTN tạo điều kiện để sinh viên có hội học tập trải nghiệm nhiều nước bạn 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Trần Hiếu Nhuệ cộng (2016), Quản lý chất thải rắn (tập 1), Nxb Xây dựng Hà Nội; Số 55/2014/QH13 Luật BVMT (2014); Trích: Nghị định 59/2007/NĐ-CP: Điều Nghị Định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn; II Tài liệu Internet https://moitruong.com.vn/moi-truong-sos/canh-bao-moi-truong/thuc-trango-nhiem-moi-truong-toan-cau-15570.htm; 5https://moitruong.com.vn/phat-trien-ben-vung/bao-ve-moi-truong/kinhnghiem-nhat-ban-bai-hoc-quan-ly-rac-thai-cho-cac-nuoc-19811.htm; http://thongtin-nhatban.com/news/detail.php?nid=150105081921; http://tim-hieu-ve-lich-su-dat-nuoc-nhat-ban; https://danso.org/nhat-ban/); http://gioi-thieu-thong-tin-chung-ve-nhat-ban/; 10 http:///tai-nguyen-thien-nhien-cua-nhat-ban.html; 11 http://tinh-aichi-nhat-ban/; 12https://pdfs.semanticscholar.org/c4c9/048cc85c32bb7c6597ee178de2fe1b4 a1342.pd; 13http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quan-ly-moi-truong-o-nhat-ban25235.htm; 14 https://nature.org.vn/vn/2020/05/luat-moi-truong-can-ban-cua-nhat-ban;/ 15 https://thanhnien.vn/cong-nghe/nhat-ban-day-manh-cong-nghe-xu-ly-racthai-thanh-nang-luong-1097374.html; 16 https://talenta.vn/qui-trinh-phan-loai-rac-o-nhat-ban/; PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình ảnh phịng thay đồ Hình ảnh nhà ăn Hình ảnh kho lạnh Hình ảnh xưởng bao gói chế biến Hình ảnh pikkingu Hình ảnh xuất sản phẩm Hình ảnh nguyên liệu chuẩn bị đóng gói Hình ảnh số sản phẩm Hình ảnh phân loại rác Hình ảnh kho chứa rác ... cứu Đánh giá quy trình sản xuất cơng tác quản lý rác thải công ty cổ phần MT thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Địa điểm: công ty cổ phần MT thành phố Nagoya, tỉnh Aichi,. .. khóa luận tốt nghiệp : ? ?Đánh giá trình sản xuất cơng tác quản lý rác thải công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản? ?? Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo... LÂM ĐINH THỊ HẢO Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN MT, THÀNH PHỐ NAGOYA, TỈNH AICHI, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá quá trình sản xuất và công tác quản lý rác thải tại công ty cổ phần MT, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản (Khóa luận tốt nghiệp)