Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)

64 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:41

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN CÔNG MINH Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN DỊNG, GIỐNG SẮN NĂM 2018” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Khoa học trồng Nơng học 2015 – 2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN CÔNG MINH Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN DỊNG, GIỐNG SẮN NĂM 2018” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Khoa học trồng K47 – TT – N01 Nông học 2015 – 2019 Th.s Nguyễn Thị Quỳnh TS Hoàng Kim Diệu Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Được trí Nhà trường, khoa Nơng học em tiến hành hoàn thành đề tài tốt nghiệp: “ Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển Tập đồn dịng, giống sắn năm 2018” Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Nông học, thầy cô giáo tham gia giảng dạy lớp 47TT giảng viên khoa tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian học tập trình nghiên cứu để em hồn thành khóa luận Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên Th.s Nguyễn Thị Quỳnh, TS Hoàng Kim Diệu người trực tiếp hướng dẫn, định hướng đề tài, tận tình bảo em suốt q trình nghiên cứu hồn thiện khóa luận Em xin gửi lời biết ơn tới gia đình, bạn bè người thân động viên ủng hộ em suốt thời gian qua Do điều kiện thời gian trình độ em cịn hạn chế, cố gắng tránh thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để khóa luận hồn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Công Minh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa sản xuất PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc , giá trị sắn 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Giá trị 2.1.2.1 Giá trị dinh dưỡng 2.1.2.2 Giá trị sử dụng 2.2 Tình hình sản xuất sắn giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất sắn giới 2.2.2 Tình hình sản xuất sắn Việt Nam 2.2.3 Tình hình sản xuất sắn Thái Nguyên 11 2.3 Tình hình nghiên cứu , chọn tạo giống sắn giới Việt Nam 12 2.3.1 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống sắn giới 12 2.3.2 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống sắn Việt Nam 16 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng nghiên cứu 20 iii 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 3.4.2 Quy trình kỹ thuật thí nghiệm 21 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 21 3.4.4 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu 24 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Khả sinh trưởng dịng, giống sắn thí nghiệm 25 4.1.1 Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 25 4.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 27 4.1.3 Tốc độ dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 30 4.1.4 Tuổi thọ dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 32 4.1.5 Đặc điểm nông sinh học dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 35 4.2 Một số đặc điểm thực vật học dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 38 4.3 Các yếu tố cấu thành suất, suất chất lượng dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 41 4.3.1 Các yếu tố cấu thành suất 41 4.3.2 Năng suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 44 4.3.3 Chất lượng dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CD : Chiều dài CIAT : Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế CSTH : Chỉ số thu hoạch CTTN : Công thức thí nghiệm ĐK : Đường kính FAO : Tổ chức nông nghiệp lương thực giới IITA : Viện nông nghiệp nhiệt đới quốc tế KL : Khối lượng NSCK : Năng suất củ khô NSCT : Năng suất củ tươi NSSVH : Năng suất sinh vật học NSTB : Năng suất tinh bột NSTL : Năng suất thân STT : Số thứ tự v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng củ sắn tươi Bảng 2.2: Diện tích, suất sản lượng sắn giới từ năm 2013 - 2017 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất sắn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017 10 Bảng 2.4: Tình hình sản xuất sắn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2017 12 Bảng 4.1: Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 26 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao dịng, 28 giống sắn tham gia thí nghiệm 28 Bảng 4.3: Tốc độ dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 31 Bảng 4.4: Tuổi thọ dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 33 Bảng 4.5: Đặc điểm nơng sinh học dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 36 Bảng 4.6: Một số đặc điểm thực vật học dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 39 Bảng 4.7: Các yếu tố cấu thành suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 42 Bảng 4.8: Năng suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 44 Bảng 4.9: Chất lượng dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 48 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ suất củ tươi dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 45 Hình 4.2 Biểu đồ suất thân dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 46 Hình 4.3 Biểu đồ suất sinh vật học dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 47 Hình 4.4 Biểu đồ suất tinh bột dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 49 Hình 4.5 Biểu đồ suất củ khơ dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 51 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) có nguồn gốc vùng nhiệt đới châu Mỹ La tinh trồng cách khoảng 5.000 năm Sắn lương thực dễ trồng, có khả thích ứng rộng, trồng vùng đất nghèo, không yêu cầu cao chăm sóc, phân bón điều kiện sinh thái Cây sắn trồng rộng rãi 100 nước nhiệt đới, nhiệt đới thuộc ba châu lục lớn châu Phi, châu Mỹ châu Á (Phạm Văn Biên Hoàng Kim,1991) [2] Sắn lương thực quan trọng có giá trị lớn nhiều mặt Sắn nguồn lương thực đáng kể cho người, ngày sắn sản phẩm chế biến từ sắn nhiều nước giới sử dụng làm nguồn lương thực chính, nước châu Phi Tinh bột sắn làm lương thực, thực phẩm, thức ăn cho khoảng 500 triệu người giới nước phát triển Ngoài tinh bột sắn sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu công nghiệp cho chế biến bột ngọt, rượu, cồn, bánh kẹo, mỳ ăn liền, phụ gia dược phẩm nguồn nguyên liệu dồi hiệu cho công nghiệp chế biến nhiên liệu sinh học (ethanol) Cây sắn du nhập vào Việt Nam từ kỷ 18 trồng rộng rãi khắp tỉnh từ Bắc đến Nam Ở nước ta sắn lương thực quan trọng sau lúa ngơ Năm 2014 Việt Nam trồng 551,1 nghìn với tổng sản lượng thu 10,225 triệu (FAOSTAT, 2015) Đặc biệt năm 2014 sản lượng xuất sắn nước ta 3,39 triệu tấn, kim ngạch thu sấp xỉ 1,2 tỷ USD Trong năm 2013, nước có nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học sử dụng nguyên liệu sắn lát khô vào hoạt động, gần 100 nhà máy chế biến tinh bột sắn hàng trăm sở chế biến thủ cơng 30% sản lượng thu phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước làm lương thực, chế biến thức ăn chăn nuôi, công nghiệp dược phẩm, làm nguyên liệu sản xuất xăng sinh học, cồn công nghiệp, 70% xuất dạng tinh bột sắn lát khô Trong năm gần sắn nước ta chuyển đổi dần từ lương thực sang cơng nghiệp cạnh tranh với thị trường nước Cây sắn nước ta ngày có nhu cầu cao ngành cơng nghiệp, nguồn ngun liệu cho nhà máy chế biến tinh bột, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm trở thành hàng hóa xuất nhiều tỉnh nước Ngành công nghiệp chế biến sắn ngày đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày tốt người dân đem lại hiệu kinh tế cao cho người sản xuất sắn Để có nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến sắn cần quan tâm đến nhiều biện pháp kỹ thuật chọn lựa giống có chất lượng tốt, cho suất cao, thích ứng rộng việc làm cần thiết Muốn vậy, trước hết cần chọn lọc, bảo tồn giống sắn có đặc tính tốt để lai tạo giống sắn suất cao, chất lượng tốt Từ thực tế đó, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá khả sinh trưởng phát triển tập đồn dịng, giống sắn năm 2018” làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá khả sinh trưởng, suất chất lượng tập đồn giống sắn Thái Ngun, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học sắn, phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu, chọn tạo lai tạo giống sắn cho suất, chất lượng tốt Đáp ứng nhu cầu sử dụng sản xuất sắn hàng hoá 42 Bảng 4.7: Các yếu tố cấu thành suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm CT CD củ ĐK củ Số củ/gốc KL củ /gốc (cm) (cm) (củ) (kg) Giống sắn TN LC 27,00 4,40 7,60 1,90 OMR 39-43-27 34,40 4,50 6,60 2,10 29-4 KM94YD 33,90 4,70 10,20 2,50 Rayong 72 28,70 4,60 10,60 2,25 Sắn Xanh 32,70 4,90 12,00 2,00 25-1 KM440 38,50 4,50 9,40 1,80 Sắn Trắng 28,10 4,70 9,00 2,50 Sắn Cao Sản 31,30 5,40 7,20 2,20 KM94 40,40 4,20 5,60 1,40 10 Sắn Đỏ 35,30 6,40 6,40 2,90 11 BTB 34,10 3,70 8,80 1,30 12 OMR 35-8 26,20 4,60 10,40 2,00 13 HL 32 28,5 5,40 11,40 1,40 14 SVN 15 32,50 5,30 8,00 2,20 15 SVN 14 33,00 4,90 8,40 1,70 16 Sắn Xanh 34,90 4,70 7,90 2,00 17 SVN 16 25,10 4,70 7,20 1,50 43 - Đường kính củ Đường kính củ phụ thuộc chủ yếu vào giống kỹ thuật canh tác Chỉ tiêu phụ thuộc lớn vào khả đồng hóa, vận chuyển chất dinh dưỡng vào củ giống Qua số liệu bảng 4.7 cho thấy đường kính củ dòng, giống sắn dao động từ 3,7 - 6,4cm Trong giống có đường kính củ > như: sắn cao sản, sắn đỏ, HL 32 SVN 15 có đường kính củ lớn (5,3 - 6,4cm) Các dịng, giống cịn lại có đường kính củ < cm (3,7 - 4,9cm) Giống có đường kính củ thấp giống BTB đạt 3,7cm - Số củ gốc Số củ gốc tiêu quan trọng việc nâng cao suất sắn, số củ gốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố giống, điều kiện ngoại cảnh (nhiệt độ, ẩm độ, đất) kỹ thuật canh tác Số liệu bảng 4.7 cho thấy số củ gốc dòng, giống sắn thí nghiệm dao động từ 5,6 - 12 củ Trong dịng, giống 29-4 KM94YD, Rayong 72, sắn xanh 1, OMR 35-8 HL 32 có số củ nhiều đạt 10,2 – 12 củ/gốc Các dòng, giống sắn lại có số củ < 10 củ (5,6 – 9,4 củ/gốc) Số củ nhiều giống sắn xanh đạt 12 củ/gốc củ giống KM94 đạt 5,6 củ/gốc - Khối lượng trung bình củ gốc Khối lượng củ/gốc số lượng củ/gốc tiêu quan trọng việc nâng cao suất sắn, số củ nhiều khối lượng củ/gốc lớn dẫn đến suất cao Khối lượng củ/gốc phụ thuộc vào độ dài củ, đường kính củ số củ/gốc, tiêu phụ thuộc vào giống kỹ thuật canh tác Qua số liệu bảng 4.7 ta thấy thí nghiệm khối lượng củ/gốc dịng, giống sắn dao động từ 1,3 - 2,9kg Các giống LC 1, 25-1 KM440, KM94, BTB, HL 32, SVN 14 SVN 16 có khối lượng trung bình củ gốc < kg/gốc Các dịng, giống cịn lại có khối lượng củ trung bình gốc > 2kg (2,0 - 2,9 kg/gốc) 44 4.3.2 Năng suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm Kết nghiên cứu suất dịng, giống sắn trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8: Năng suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm CT Giống sắn TN NSCT NSTL NSSVH CSTH (tấn/ha) (tấn/ha) (tấn/ha) (%) LC 19,00 28,00 47,00 40,40 OMR 39-43-27 21,00 32,00 53,00 39,60 29-4 KM94YD 25,00 42,00 67,00 37,30 Rayong 72 22,50 46,00 68,50 32,80 Sắn Xanh 20,00 32,00 52,00 38,50 25-1 KM440 18,00 36,00 54,00 33,30 Sắn Trắng 25,00 34,00 59,00 42,40 Sắn Cao Sản 22,00 28,00 50,00 44,00 KM94 14,00 28,00 42,00 33,30 10 Sắn Đỏ 29,00 56,00 85,00 34,10 11 BTB 13,00 30,00 43,00 30,20 12 OMR 35-8 20,00 60,00 80,00 25,00 13 HL 32 14,00 30,00 44,00 31,80 14 SVN 15 22,00 46,00 68,00 32,40 15 SVN 14 17,00 52,00 69,00 24,60 16 Sắn Xanh 20,00 52,00 72,00 27,80 17 SVN 16 15,00 46,00 61,00 24,60 45 Năng suất củ tươi Đây tiêu phản ánh trực tiếp hiệu kinh tế sắn Trong trình phát triển thân lá, chất dinh dưỡng sản phẩm quang hợp tích lũy vào quan kinh tế củ, làm cho trọng lượng củ tăng dần lên Trọng lượng củ/gốc cao hay thấp biểu thị khả vận chuyển tích lũy sản phẩm trình đồng hóa Do đó, trọng lượng củ/gốc cao suất củ tươi cao ngược lại Hình 4.1 Biểu đồ suất củ tươi dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm Qua số liệu bảng 4.8 hình 4.1 cho thấy suất củ tươi dòng, giống sắn dao động từ 13 – 29 tấn/ha Trong thí nghiệm dịng, giống OMR 39-43-27, 29-4 KM440, Rayong 72, sắn xanh 1, sắn trắng, sắn cao sản, sắn đỏ,OMR 35-8, SVN 15 sắn xanh đạt suất cao giống thí nghiệm đạt > 20 tấn/ha (20 – 29 tấn/ha) Các dòng, giống sắn cịn lại có suất củ tươi < 20 tấn/ha (13 – 19 tấn/ha) Trong đạt suất cao thí nghiệm giống sắn đỏ đạt 29 tấn/ha thấp giống BTB đạt 13 tấn/ 46 - Năng suất thân Năng suất thân suất toàn bộ phận mặt đất, suất thân phụ thuộc vào khả tăng trưởng chiều cao cây, đường kính thân, khả phân cành ảnh hưởng đến suất củ mặt đất…Trong điều kiện canh tác nhau, yếu tố phụ thuộc chủ yếu vào giống Hình 4.2 Biểu đồ suất thân dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm Qua số liệu bảng 4.8 hình 4.2 dịng, giống sắn thí nghiệm có suất thân dao động từ 28 - 60 tấn/ha Trong dịng, giống sắn đỏ, OMR 35-8, SVN 14 sắn xanh có suất thân > 50 tấn/ha đạt 52 60 tấn/ha Các dịng, giống sắn cịn lại có suất thân < 50 tấn/ha (28 46 tấn/ha) Trong thí nghiệm dòng, giống đạt suất thân cao dòng OMR 35-8 đạt 60 tấn/ha thấp 28 tấn/ha (LC1, sắn cao sản, KM94) - Năng suất sinh vật học dòng, giống sắn Năng suất sinh vật học tổng khối lượng củ tươi khối lượng thân lá, biểu thị khả sinh học giống sắn việc đồng hóa yếu tố dinh dưỡng, ánh sáng, nước, chất khống, khơng khí Năng suất sinh vật học có vai trị 47 quan trọng Việc tích lũy sản phẩm quang hợp vào quan kinh tế biểu thị khả vận chuyển tích lũy sản phẩm q trình đồng hóa Năng suất sinh vật học với phân phối phận thân củ giống sắn giúp việc chọn tạo giống thành cơng, tìm giống tốt có triển vọng Hình 4.3 Biểu đồ suất sinh vật học dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm Qua số liệu bảng 4.8 hình 4.3 thấy suất sinh vật học dòng, giống sắn dao động từ 42 – 85 tấn/ha Trong giống sắn đỏ có suất sinh vật học đạt cao giống sắn thí nghiệm đạt 85 tấn/ha Giống KM94 có suất sinh vật học thấp đạt 42 tấn/ha - Chỉ số thu hoạch Chỉ số thu hoạch tỷ lệ suất củ tươi suất sinh vật học Chỉ số thu hoạch biểu khả tích lũy dinh dưỡng từ quan tổng hợp quan dự trữ Hệ số thu hoạch thấp chứng tỏ thân phát triển mạnh, dinh dưỡng chủ yếu tập trung để ni thân lá, tích lũy củ Ngược lại số thu hoạch cao chứng tỏ có phân bố hài hịa chất dinh dưỡng quan mặt đất (thân, lá) quan mặt đất (rễ, củ) 48 Số liệu bảng 4.8 cho thấy số thu hoạch dòng, giống sắn dao động từ 24,6 - 44% Trong thí nghiệm giống LC 1, sắn trắng sắn cao sản có số thu hoạch cao giống thí nghiệm đạt 40,4 - 44% Các dịng, giống sắn cịn lại có số thu hoạch < 40% (24,6 - 39,6%) 4.3.3 Chất lượng dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm Đối với sắn ngồi suất củ tươi chất lượng củ tiêu quan trọng người sản xuất quan tâm Chất lượng củ sắn đánh giá thông qua suất chất khô, tỉ lệ chất khô, suất tinh bột tỷ lệ tinh bột Kết trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9: Chất lượng dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm CTTN Giống sắn Tỷ lệ tinh bột (%) LC OMR 39-43-27 29-4 KM94YD Rayong 72 Sắn Xanh 25-1 KM440 Sắn Trắng 21,50 20,80 23,90 23,20 21,00 30,70 20,10 Sắn Cao Sản 24,20 10 11 12 13 14 15 16 17 KM94 Sắn Đỏ BTB OMR 35-8 HL 32 SVN 15 SVN 14 Sắn Xanh SVN 16 31,00 21,00 21,50 23,20 20,50 18,30 23,50 24,80 29,40 Năng Tỷ lệ Năng suất suất tinh chất khô củ khô bột (%) (tấn/ha) (tấn/ha) 4,10 6,50 34,00 4,40 7,00 33,50 6,00 35,90 8,90 5,20 7,90 35,30 4,20 6,70 33,70 5,50 7,50 41,40 5,00 8,30 33,00 5,30 7,90 36,10 4,30 6,10 2,80 4,60 2,90 4,00 3,90 5,00 4,40 41,60 33,70 34,10 35,30 33,30 31,60 36,70 36,70 40,20 5,80 9,80 4,40 7,10 4,70 7,00 6,20 7,30 6,00 49 - Tỷ lệ tinh bột Tỷ lệ tinh bột tiêu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giống sắn, giống sắn có chất lượng tốt giống có tỷ lệ tinh bột cao ngược lại Qua số liệu bảng 4.9 thí nghiệm có tỷ lệ tinh bột dao động từ 18,3 - 31% Trong giống 25-1 KM440 KM94 có tỷ lệ tinh bột cao so dịng, giống sắn thí nghiệm đạt từ 30,7 - 31% Các dịng, giống sắn cịn lại có tỷ lệ tinh bột < 30% dao động khoảng (18,3 29,4%) Trong thí nghiệm giống sắn có tỉ lệ tinh bột thấp giống SVN 15 đạt 18,3% - Năng suất tinh bột Năng suất tinh bột tiêu quan trọng định giá trị giống Hiện ngành công nghiệp chế biến phát triển, việc tạo giống sắn có suất tinh bột cao có ý nghĩa lớn Hàm lượng tinh bột yếu tố quan trọng, định đến phẩm chất giống sắn NSTB (tấn/ha) 1 10 11 12 13 14 15 16 17 Cơng thức thí nghiệm Hình 4.4 Biểu đồ suất tinh bột dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm 50 Qua số liệu bảng 4.9 hình 4.5 cho thấy, suất tinh bột dòng, giống sắn dao động từ 2,8 - 6,1 tấn/ha Trong dịng, giống sắn như: 29-4 KM94YD, Rayong 72, 25-1 KM440, sắn trắng, sắn cao sản, sắn đỏ sắn xanh có suất tinh bột cao so giống thí nghiệm đạt 5,0 - 6,1 tấn/ha Các dòng, giống sắn lại có suất tinh bột < tấn/ha (2,8 - 4,6 tấn/ha) Trong thí nghiệm suất tinh bột cao giống sắn đỏ đạt 6,1 tấn/ha, giống có suất tinh bột thấp giống BTB đạt 2,8 tấn/ha - Tỷ lệ chất khô Cây sắn có hàm lượng nước củ cao từ 60-70% Khi muốn tăng suất sắn đảm bảo hàm lượng tinh bột nhiều phải chọn giống sắn mang kiểu gen có tỷ lệ chất khơ cao Một số tiêu lý tưởng cho chọn giống sắn nâng cao suất củ khô hàm lượng chất khô không giảm Hàm lượng chất khô tinh bột củ có liên quan chặt chẽ với Hai tính trạng cải thiện nhờ vào chọn lọc giống Qua số liệu bảng 4.9 Cho thấy tỷ lệ chất khơ dịng, giống sắn dao động khoảng 31,6 - 41,6% Trong thí nghiệm giống 25-1 KM440, KM94 SVN 16 có tỷ lệ chất khơ > 40% đạt (40,2 - 41,6%) Các dòng, giống cịn lại có tỷ lệ chất khơ < 40% (31,6 - 36,7%) giống SVN 15 có tỷ lệ chất khơ thấp giống thí nghiệm đạt 31,6% - Năng suất củ khô Trong thời đại đất nước phát triền nhu cầu sử dụng sắn tươi làm lương thực, thực phẩm không nhiều mà chủ yếu chuyển sang sử dụng cho ngành công nghiệp chế biến tinh bột sắn, sắn lát khô, đặc biệt ngành cơng nghiệp chế biến bánh kẹo, mì 51 Năng suất củ khơ sản phẩm sắn định suất củ tươi tỷ lệ chất khô.Việc nâng cao suất củ khô không ngừng nâng cao sản lượng thực thu mà cịn giảm chi phí chế biến bảo quản sau thu hoạch Hình 4.5 Biểu đồ suất củ khơ dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm Qua số liệu bảng 4.9 hình 4.4 Các dịng, giống sắn thí nghiệm có suất củ khô dao động từ 4,4 – 9,8 tấn/ha Trong giống sắn đỏ có suất củ khơ đạt cao 9,8 tấn/ha Và giống BTB có suất củ khô đạt thấp 4,4 tấn/ha Các dịng, giống sắn cịn lại có suất củ khơ dao động từ khoảng - tấn/ha 52 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Khả sinh trưởng + Các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm có tốc độ tăng trưởng chiều cao tốc độ nhanh giai đoạn - tháng sau trồng (1,10 - 2,48 cm/ngày 0,91 - 1,06 lá/ngày) + Các dòng, giống sắn hầu hết phân cành cấp I, trừ giống không phân cành (LC 1, sắn đỏ, BTB SVN 14) Một số giống phân cành cấp II (29-4 KM94YD, sắn trắng, sắn cao sản, KM94, sắn xanh SVN 16) chiều dài cành cấp II dao động từ 29 - 71,8cm - Đặc điểm thực vật học + Tất dịng, giống sắn thí nghiệm có màu xanh Cuống có màu xanh phớt tím Vỏ thân màu xám bạc, xanh tím + Vỏ lụa dịng, giống sắn thí nghiệm có màu nâu đậm, nâu nhạt trắng kem, vỏ thịt củ có màu trắng kem, hồng, vàng tím - Năng suất, chất lượng dịng, giống sắn thí nghiệm + Năng suất thân lá: Trong thí nghiệm dịng, giống săn đỏ, OMR 35-8, SVN 14 sắn xanh có suất thân đạt 52 - 60 tấn/ha Các dòng, giống lại có suất thân < 50 tấn/ha + Năng suất củ tươi suất sinh vật học: Các dịng, giống sắn có suất củ tươi dao động từ 13 - 29 tấn/ha suất sinh vật học đạt từ 42 85 tấn/ha Trong giống sắn đỏ có suất củ tươi (29 tấn/ha) suất sinh vật học (85 tấn/ha) vượt trội dịng, giống cịn lại thí nghiệm + Chất lượng dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm đạt 2,8 - 6,1 tấn/ha (NSTB) 4,4 - 9,8 tấn/ha (NSCK) Trong giống sắn đỏ có 53 suất tinh bột đạt 6,1 tấn/ha suất củ khô đạt 9,8 tấn/ha Các dịng, giống cịn lại có chất lượng thấp so với giống sắn đỏ Qua kết nghiên cứu dịng, giống sắn tham gia thí nghiệm giống sắn đỏ có suất củ tươi 29 tấn/ha suất củ khô 9,8 tấn/ha cao giống thí nghiệm Tiếp đến giống 29-4 KM94YD có suất củ tươi (25 tấn/ha) suất củ khô (8,9 tấn/ha) cao thứ hai so dịng, giống khác thí nghiệm 5.2 Đề nghị Tiếp tục nghiên cứu đánh giá dòng, giống sắn năm để có kết luận xác 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Hồng Kim Anh, Ngơ Kế Sương, Nguyễn Xích Liên 2004, ‘‘ Tinh bột sắn sản phẩm làm từ sắn’’ Phạm Văn Biên , Hoàng Kim (1991) , Cây sắn , NXB Nông nghiệp Phạm Văn Biên (1998), Sắn Việt Nam vùng sắn châu Á, trạng tiềm năng, kỷ yếu hội thảo “Kết nghiên cứu khuyến nông sắn Việt Nam” Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam Nguyễn Văn Bộ, Hoàng Kim, Keith Fahrney, Rod Lefroy, Hernan Ceballos 2009, ‘‘Hiện trạng sắn Việt Nam cải thiện giống sắn’’ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, http://www.agroviet.gov.vn Đường Hồng Dật (2004), sắn từ lương thực trở thành công nghiệp, Nxb lao động – xã hội Nguyễn Trọng Hiển, Trịnh Thị Phương Loan, Ngơ Dỗn Đảm, Trịnh Văn Mỵ, Trần Thị Bích Huề ctv (2012), “Kết nghiên cứu chọn lọc phát triển giống sắn Sa21-12”, Hội thảo Quốc gia Khoa học Cây trồng lần thứ nhất, tr 425-431 Nguyễn Viết Hưng (2007), Bài giảng sắn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Hữu Hỷ, Hồng Kim, Trần Cơng Khanh, Reinhardt Howeler, Tống Quốc Ân, Võ Văn Tuấn (2001), “Phát triển giống sắn có suất bột cao xây dựng mơ hình canh tác sắn bền vững đất xám bạc màu xã An Viễn, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai”, VNCP-IAS - CIATVEDAN Sắn Việt Nam, trạng, định hướng giải pháp phát triển năm đầu kỷ 21, Thông tin Hội thảo sắn Việt Nam lần thứ 10 tổ chức thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13-14/3/2001, tr 122-133 10 Hệ thống lương thực Việt Nam (2011), Vai trò nhiên liệu sinh học phát triển nông nghiệp nông thôn, http://foodcrops.vn, ngày 15/10/2011 11 Hoàng Kim - Phạm Văn Biên (1996), Cây sắn, Nxb Nơng nghiệp 55 12 Hồng Kim, Trần Ngọc Quyền Nguyễn Thị Thủy (1990),“Chọn tạo giống khoai lang, sắn thích hợp với vùng sinh thái nơng nghiệp miền Nam”,Tạp chí hàng tháng khoa học, kỹ thuật quản lý kinh tế, (9), tr 538-544 13 Trịnh Xuân Ngọ Đinh Thế Lộc (2004), Cây có củ kỹ thuật thâm canh, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 14 Trần Ngọc Ngoạn ( 2007 ), ‘‘ Giáo trình sắn ’’, NXB Nơng nghiệp Hà Nội 15 Trần Đình Quang (1997), luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp: “so sánh đánh giá đồng ruộng điều kiện sản xuất người nông dân dịng sắn có triển vọng chọn lọc từ hạt nhập nội Thái Nguyên 16 Phan Kim Sơn (2008), “Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 17 Tổng cục thống kê 2018, http://www.gso.gov.vn 18 Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam http://www.iasvn.org II Tài liệu tiếng Anh 19 Christopher Wheatley, Gregory J.Scott, Rupert Best and Siert Wiersema 1995 20 FAOSTAT (2019): http://faostat.fao.org/ 21 Howeler, R H (2004), “Intergrated cassava-based Cropping Systems in Asia”, Farming Practices to Enhance Sustainability and of Project Report Second Phase of the Nippon Foundation Cassava Project in Asia 1999-2003, 120 p 22 http://www.ciat.cgiar.org/asia_cassava 23 Kim Hoang, Bo Nguyen Van, Reinhardt Howeler and Hernan Ceballos (2008), “Current Situation of Cassava in Vietnam and the selection of cassava doubled haploid (DH) lines derived from CIAT”, Paper presented at Cassava meeting the challenges of the new millennium, hosted by IPBO - Ghent University, Belgium, 21-25 July, 2008 ... đề tài: ? ?Đánh giá khả sinh trưởng phát triển tập đồn dịng, giống sắn năm 2018? ?? làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá khả sinh trưởng, suất chất lượng tập đồn giống sắn Thái... HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN CÔNG MINH Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN DỊNG, GIỐNG SẮN NĂM 2018? ?? KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa:... Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Được trí Nhà trường, khoa Nơng học em tiến hành hoàn thành đề tài tốt nghiệp: “ Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển Tập đồn dịng, giống sắn năm 2018? ?? Em xin
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của Tập đoàn dòng, giống sắn năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)