Kiểm tra vật lý 10 -thi-cuOi-hOc-kI-ii-mOn-vAt-lY-lOp-10.thuvienvatly.com.121eb.46078

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 17:34

n ội lực tương tác giữa các vật trong hệ lớn hơn rất nhiều so với tổng ngoại lực tác dụng lên v ật.. Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi.[r] (1)Nhà giáo: Lê Quân - trên: https://exam.bigschool.vn/ https://www.facebook.com/luyenthidaihocmonvatli/ ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II MƠN VẬT LÝ - THẦY LÊ QUÂN Câu 1: Hệ vật xem hệ cô lập A tổng ngoại lực lớn so với nội lực tương tác vật hệ B vật hệ có tương tác lẫn C tổng nội lực tác dụng lên hệ không D nội lực tương tác vật hệ lớn nhiều so với tổng ngoại lực tác dụng lên vật Câu 2: Khối lượng súng kg đạn 40 g Lúc khỏi nịng súng, đạn có tốc độ 600 m/s.Tốc độ giật lùi súng A 4.8 m/s B m/s C 8m/s D 2.4m/s Câu 3: Một hịn đá có khối lượng kg, bay với vận tốc 54 km/h Động lượng đá là: A 100 kg.km/h B 270 kgm/s C 360 N.s D 75 kg.m/s Câu 4: Phát biểu sau sai: A Động lượng vật chuyển động trịn khơng đổi B Xung lực đại lượng vectơ C Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật D Động lượng đại lượng vectơ Câu 5: Một vật có khối lượng kg rơi tự xuống đất khoảng thời gian s Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian ? Cho g = 10 m/s2 A 10 kgm/s B 100 kgm/s C 20 kgm/s D 50 kgm/s Câu 6: Công học đại lượng A véc tơ (2)Nhà giáo: Lê Quân - trên: https://exam.bigschool.vn/ https://www.facebook.com/luyenthidaihocmonvatli/ B dương C vô hướng D không âm Câu 7: Một người kéo thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu m lên 30 s Công suất lực kéo có giá trị bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2 A W B 120 W C 360 W D 40 W Câu 8: Một vật chuyển động với vận tốc v tác dụng lực F không đổi Công suất lực F là: A P = Fv2 B P = Fvt C P = Fv D P = Ft Câu 9: Cơng thức tính cơng lực là: A A = F.s B A = mgh C A = F.s.cosα D A = 0,5mv2 Câu 10: Một người kéo hòm gỗ trượt mặt phẳng nghiêng dây có phương song song với mặt phẳng nghiêng Biết góc nghiêng 600 Lực tác dụng lên dây 200 N Công lực thực hịm trượt 10 mét là: A 1000 J B 2000 J C 4000 J D 1732 J Câu 11: Khi nung nóng đẳng tích lượng khí lí tưởng làm nhiệt độ tăng thêm 100C áp suất tăng thêm 1/60 lần áp suất ban đầu.Nhiệt độ ban đầu lượng khí là: A 600 K B 6000C C 327 K D 60C Câu 12: Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 270C áp suất 105 Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 1770C áp suất bình là: A 1.5.105 Pa B 2.5.105 Pa C 0.5.105 Pa D 3.5.105 Pa Câu 13: Q trình biến đổi trạng thái nhiệt độ giữ khơng đổi gọi q trình A đoạn nhiệt B đẳng nhiệt (3)Nhà giáo: Lê Quân - trên: https://exam.bigschool.vn/ https://www.facebook.com/luyenthidaihocmonvatli/ C đẳng áp D đẳng tích Câu 14: Một xilanh chứa 100 cm3 khí áp suất 2.105Pa Pit tơng nén đẳng nhiệt khí xilanh xuống cịn 50 cm3 Áp suất khí xilanh lúc là: A 1.5.105 Pa B 2.5.105 Pa C 4.105 Pa D 3.5.105 Pa Câu 15: Một bơm chứa 100 cm3 không khí ở nhiệt độ 270C áp suất 105 Pa Khi khơng khí bị nén xuống cịn 20 cm3 nhiệt độ tăng lên tới 3270 C áp suất khơng khí bơm A 1.5.105 Pa B 2.5.105 Pa C 4.105 Pa D 10.105 Pa Câu 16: Vật khối lượng 100 g rơi tự từ độ cao 80 m xuống đất Lấy g = 10 m/s2 Động lượng vật trước chạm đất là? A 40 kgm/s B kgm/s C 80 kgm/s D kgm/s Câu 17: Vật khối lượng 100 g rơi tự từ độ cao 80 m xuống đất Lấy g = 10 m/s2 Động vật trước chạm đất là? A J B 40 J C J D 80 J Câu 18: Vật khối lượng 100 g rơi tự từ độ cao 80 m xuống đất Lấy g = 10 m/s2 Tại độ cao động lần năng? A 60 m B 20 m C 16 m D 26.7 m Câu 19: Vật khối lượng 100 g rơi tự từ độ cao 80 m xuống đất Lấy g = 10 m/s2 Tính cơng trọng lực nửa thời gian rơi cuối cùng? A 80 J B J C 20 J D 60 J Câu 20: Vật khối lượng 100 g rơi tự từ độ cao 80 m xuống đất Lấy g = 10 m/s2 Tính cơng suất trọng lực nửa thời gian rơi cuối cùng? A 40 W B 60 W C 30 W D 10 W Đáp án lời giải chi tiết bạn cập nhật Web: https://exam.bigschool.vn/ tìm kiếm nhà giáo Lê Quân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 -thi-cuOi-hOc-kI-ii-mOn-vAt-lY-lOp-10.thuvienvatly.com.121eb.46078, Kiểm tra vật lý 10 -thi-cuOi-hOc-kI-ii-mOn-vAt-lY-lOp-10.thuvienvatly.com.121eb.46078