Kiểm tra vật lý 10 -thi--hki-lI-10-2012-2013-lInh.thuvienvatly.com.002b7.31521

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 17:33

Tính gia tốc của vật và độ lớn lực kéo.[r] (1)Sở GD ĐT TP.HCM Đề thi HKI 2012-2013 Trường THCS-THPT Hồng Đức Mơn: vật lí 10 – Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Phân tích lực gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.(1,5đ) Câu 2: Phát biểu viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn (nêu tên đơn vị đại lượng).(2,0đ) Câu 3: Phát biểu định luật I Niu-tơn.(1,5đ) Câu 4: Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất 10 vòng hết 90 phút độ cao 120km Biết lực hấp dẫn Trái Đất vệ tinh 45.1034N, bán kính trái đất 6400km Tìm khối lượng vệ tinh (1,0đ) Câu 5: Một lị xo có chiều dài tự nhiên 40cm treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu treo vật có khối lượng 2500 gam Biết độ cứng 250 N/m, lấy g = 10 m/s2 Tìm chiều dài lị xo lúc treo vật (1,0đ) Câu 6: Một kiện hàng có khối lượng m = 10 kg kéo trượt mặt đường nằm ngang từ trạng thái nghỉ lực kéo hợp với phương ngang góc 450 Sau trượt 25m vật đạt vận tốc 36km/h, hệ số ma sát vật mặt đường µt= 0,25 Tính gia tốc vật độ lớn lực kéo Lấy g = 10 m/s2.(2,0đ) Câu 7: Một AB nhẹ, dài 1,2m hình vẽ Biết lực căng dây 40N, g=10m/s2 Hỏi có (2)Sở GD ĐT TP.HCM Đáp án đề thi HKI 2012-2013 Trường THCS-THPT Hồng Đức Mơn: vật lí 10 – Thời gian: 60 phút Câu 1: (1,5đ) - Trả lời phân tích lực (0,75đ) - Phát biểu đúng, viết biểu thức (0,75đ) Câu 2: (2,0đ) - Phát biểu đúng(1,0đ) - Biểu thức đúng(0,5đ) - Nêu ý nghĩa, đơn vị (0,5đ) Câu 3: (1,5đ) - Phát biểu đúng(1,5đ) Câu 4: (1,0đ) s phút T 540 10 90 = = = (0,25đ) 2 2 T r m r m a m Fhd = ht = ω = π (0,25đ) ( ) kg r T F m hd 27 2 34 2 10 75 , 14 , 10 6400 120 10 45 ≈ + = = ⇒ π (0,5đ) Câu 5: (1,0đ) g m l l k − = (0,25đ) m l k g m l 0,4 0,5 250 10 , 0 = + = + = ⇒ (0,75đ) Câu 6: (2,0đ) s a v v2− 02 =2 (0,25đ) 2 2 / 25 10 2s m s v v a= − = = ⇒ (0,75đ) → → → → + + +P N Fms F = → a m. (0y): F.sinα +N-P=0  N=P- F.sinα (0,25đ) (0x): F.cosα -Fms=m.a (0,25đ) F.cosα - µ ( P- F.sinα )=m.a F.cosα - µ mg+ µ F.sinα )=m.a F.(cosα + µ sinα )=m.a+ µ mg F ma mg 36 2N 45 sin 25 , 45 cos 10 10 25 , 10 sin cos 0+ = + = + + = α µ α µ (0,5đ) Câu 7: (1,0đ) P.AC=T.AB (0,25đ) m.g.(AB-CB)=T.AB (0,25đ) m g m AB T AB CB 0,4 10 , 40 , = − = − =
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 -thi--hki-lI-10-2012-2013-lInh.thuvienvatly.com.002b7.31521, Kiểm tra vật lý 10 -thi--hki-lI-10-2012-2013-lInh.thuvienvatly.com.002b7.31521