Kiểm tra vật lý 10 -kiEm-tra-lAi-vAt-lY-khOi-10.thuvienvatly.com.442b6.37575

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 17:32

Câu 10 : Trong quá trình đẳng áp của một khối khí nhất định, nếu tăng nhiệt độ tuyệt đối của khối khí lên 3 lần thì thể tích khối khíA. thẳng song song với trục OT.[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA LẠI VẬT LÝ KHỐI 10 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu : Phát biểu sau sai nói động ? A phụ thuộc vào độ cao vật so với mặt đất B phụ thuộc vào hệ quy chiếu C phụ thuộc vào độ lớn vận tốc D đại lượng vô hướng dương Câu : Thả rơi tự vật khối lượng 1(kg) từ độ cao 10(m) xuống đất Lấy g = 10(m/s2), công trọng lực gây cho vật có giá trị A 100 J B.10J C 20 J D 1000 J Câu : Thế trọng trường xác định công thức A Wt = m.g.z B Wt = m.v C Wt = ( )2 2 l k ∆ D Wt = 2 2 mv Câu 7: Cơ vật bảo toàn vật chuyển động A tác dụng trọng lực ma sát C nhanh dần B chậm dần D thẳng Câu 8: Lò xo có độ cứng K = 200(N/m); đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ Lò xo bị nén 1(cm) đàn hồi có giá trị A 0.01J B 10J C 1J D 100J Câu : Nội vật phụ thuộc vào A nhiệt độ, áp suất thể tích C nhiệt độ, áp suất khối lượng vật B nhiệt độ thể tích vật D nhiệt độ áp suất Câu 10 : Trong trình đẳng áp khối khí định, tăng nhiệt độ tuyệt đối khối khí lên lần thể tích khối khí A giảm lần B khơng đổi C tăng lần D tăng lần Câu 11 : Trong hệ tọa độ (P,T) đường đẳng tích có dạng đường A hypebol C Parabol B thẳng kéo dài qua gốc tọa độ D thẳng song song với trục OT Câu 12 : Người ta thực công 100J để nén khí xilanh, biết khí truyền môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J Độ biến thiên nội khí A -80J B 120J C 20J D 80J Câu 13 : Một lượng khí xác định áp suất 0.5at tích 10lit Khi giãn đẳng nhiệt đến thể tích 25 lit áp suất A 0.2at B 0.4at C 0.1at D 0.3at Câu 14 : Biểu thức sau phù hợp với nội dung định luật Bôilơ – Mariot ? A P1V1 = P2V2 B P1V2 = P2V1 C 1 V P = 2 V P D P.V = T Câu 15 :Công thức sau công thức tổng quát nguyên lý nhiệt động lực học ? A A + Q = B ∆U = A C.∆U = A+ Q D.∆U = Q Câu 16 : Đại lượng sau thơng số trạng thái lượng khí ? A Khối lượng B Thể tích C Áp suất D Nhiệt độ tuyệt đối Câu 17 : Điều sau sai nói nội ? A Đơn vị nội jun B Nội dạng lượng (2)D Nội nhiệt lượng Câu 18 : Đại lượng sau không đổi q trình biến đổi đẳng nhiệt lượng khí định ? A Thể tích B Nhiệt độ tuyệt đối C Áp suất D Nội Câu 19 : Trong q trình, cơng khối khí nhận 100J nhiệt lượng khối khí nhận 200J Độ biến thiên nội khối khí A -100J B -300J C 300J D 100J Câu 20 : Phát biểu sai nói chất khí ? A Lực tương tác nguyên tử, phân tử yếu B Chất khí ln chiếm tồn thể tích bình chứa nén dễ dàng C Các phân tử khí gần D Chất khí khơng có hình dạng thể tích riêng II/ PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Một vật thả rơi từ độ cao 20m Chọn mốc mặt đất Lấy g = 10(m/s2) a/ Tính vận tốc vật chạm đất b/ Xác định độ cao vật vị trí có động gấp đơi Câu : a/ Phát biểu viết hệ thức nguyên lý1 nhiệt động lực học
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 -kiEm-tra-lAi-vAt-lY-khOi-10.thuvienvatly.com.442b6.37575, Kiểm tra vật lý 10 -kiEm-tra-lAi-vAt-lY-khOi-10.thuvienvatly.com.442b6.37575