Phương trình mặt phẳng - ôn tập THPT Quốc gia 2020 Môn Toán - Sách Toán - Học toán

269 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 17:31

Phương trình mặt phẳng (P ) cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C (không trùng với gốc tọa độ O) sao cho I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.. Phương trình mặt cầu (S) có bán [r] (1)BÀI 2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG A TĨM TẮT LÍ THUYẾT 1 Tích có hướng hai véc-tơ Trong không gian Oxyz, cho hai véc-tơ #»a = (a1; a2; a3) #»b = (b1; b2; b3) tích có hướng hai véc-tơ #»a #»b véc-tơ kí hiệu î#»a ,#»bóvà có tọa độ î#» a ,#»bó= á B |a1a2+ b1b2+ c1c2| pa2 1+ a22+ a23·pb21 + b22+ b23 C a1a2 + b1b2+ c1c2 î#» a ;#»bó D |a1a2 + b1b2+ c1c2| | #»a | · #» b (79)Lời giải Theo công thức góc hai mặt phẳng ta có cos α = cos Ä#» a ;#»bä
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương trình mặt phẳng - ôn tập THPT Quốc gia 2020 Môn Toán - Sách Toán - Học toán, Phương trình mặt phẳng - ôn tập THPT Quốc gia 2020 Môn Toán - Sách Toán - Học toán