Kiểm tra vật lý 10 VL10_KT HKI_DECHUAN

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 17:31

Câu 11: Vào lúc 9h một xe ôtô khởi hành từ bến xe Bình Long chuyển động với vận tốc không đổi 60km/h chạy về bến xe Chơn Thành cách bến xe Bình Long khoảng 27km?. Chọn bến xe bến xe Ch[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC Trường PTTH Chơn Thành ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 2010 MƠN VẬT LÍ LỚP 10 NC Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi Đề Chuẩn Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Hệ quy chiếu gồm: A Hệ tọa độ gắn với vật mốc để xác định thời điểm đồng hồ đo khoảng thời gian B Gốc tọa độ trục tọa độ để xác định vị trí vật C Thời gian gốc thời gian để xác định thời điểm D Hệ tọa độ gắn với vật mốc, đồng hồ gốc thời gian Câu 2: Chọn câu trả lời Trong chuyển động thẳng vật: A Vận tốc trung bình lớn vận tốc tức thời B Vận tốc trung bình nhỏ vận tốc tức thời C Vận tốc trung bình vận tốc tức thời D Vận tốc trung bình hay nhỏ so với vận tốc tức thời tuỳ theo vật chuyển động nhanh hay chậm Câu 3: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vectơ gia tốc tức thời có đặc điểm A Hướng thay đổi, độ lớn không đổi B Hướng không đổi, độ lớn thay đổi C Hướng thay đổi, độ lớn thay đổi D Hướng không đổi, độ lớn không đổi Câu 4: Chọn câu trả lời Hai vật có khối lượng m1 > m2 rơi tự độ cao Gọi v1, v2 vận tốc chạm đất tương ứng vật thứ vật thứ hai Bỏ qua sức cản khơng khí A Vận tốc chạm đất v1 > v2 B Vận tốc chạm đất v1 < v2 C Vận tốc chạm đất v1 = v2 D Khơng có sở kết luận Câu 5: Chọn câu phát biểu sai? Chuyển động trịn có A quỹ đạo đường tròn B tốc độ dài khơng đổi C tốc độ góc khơng đổi D vectơ gia tốc không đổi Câu 6: Hành khách A đứng toa tàu, nhìn qua cửa sổ sang hành khách B toa tàu bên cạnh Hai toa tàu đổ hai đường tàu song song với sân ga Bổng A thấy B chuyển động phía sau Tình huống sau chắn không xảy ra? A Cả hai toa tàu chạy phía trước, tàu A chạy nhanh B Cả hai toa tàu chạy phía trước, B chạy nhanh C Toa tàu A chạy phía trước, tàu B đứng yên D Toa tàu A đứng yên, tàu B chạy phía sau Câu 7: Một người ném đá lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc v0 từ Mặt Đất Nếu chọn gốc thời gian lúc ném, gốc toạ độ O nơi ném, trục Oy thẳng đứng có chiều dương hướng lên công thức biểu diễn chuyển động sau sai? A v = v0 – gt B 2 y= − gt C v2−v02 = − ∆ 2g y D 0 2 y=v tgt Câu 8: Thả hai vật rơi tự đồng thời từ hai độ cao h1 ≠ h2 Biết thời gian chạm đất vật thứ 3lần vật thứ hai Tỉ số 1 h h hai độ cao là: A 1 h h = B 2 1 h h = C 2 1 h h = D 2 1 h h = Câu 9: Vận tốc chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x cho hệ thức v = 15 – 8t(m/s) Gia tốc vận tốc chất điểm lúc t = 2s A a = 8m/s2; v = – 1m/s B a = 8m/s2; v = 1m/s C a = – 8m/s2; v = – 1m/s D a = – 8m/s2; v = 1m/s Câu 10: Một ôtô chạy đường thẳng Trên phần ba (1/3) quãng đường đầu, ôtô chuyển động với tốc độ không đổi 20km/h Trên hai phần ba (2/3) quãng đường sau, ôtô chạy với tốc độ khơng đổi 60km/h Tốc độ trung bình tơ quãng đường là: A 40km/h B 30km/h C 36km/h D Một kết khác (2)Câu 11: Vào lúc 9h xe ơtơ khởi hành từ bến xe Bình Long chuyển động với vận tốc không đổi 60km/h chạy bến xe Chơn Thành cách bến xe Bình Long khoảng 27km Chọn bến xe bến xe Chơn Thành làm vật mốc, chiều dương chiều chuyển động ôtô, gốc thời gian lúc 9h Coi chuyển động xe ôtô thẳng Phương trình chuyển động ôtô là: A x = 27 + 60t B x = 60t – 27 C x = 27 + 60(t – 9) D x = 60t Câu 12: Quãng đường mà vật rơi tự giây thứ Lấy g = 10m/s2 Chọn kết đúng? A 70m B 80m C 20m D 35m Câu 13: Tại Mặt đất người ta ném vật lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 40m/s Độ cao lớn mà vật đạt là: A 40m B 60m C 70m D 80m Câu 14: Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay với chu kì T = 0,2 s Tốc độ dài điểm nằm vành đĩa có giá trị ? A 3,14 m/s B 3,14 cm/s C 0,314 m/s D 0,314 cm/s Câu 15: Một thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 7,2km/h dòng nước Vận tốc chảy dịng nước bờ sơng 0,5m/s Vận tốc v thuyền bờ sông ? A v = km/h B v = 5,4 km/h C v = 6,7 km/h D v = 7,7 km/h Câu 16: Phát biểu sau sai nói khái niệm lực? A Lực nguyên nhân gây chuyển động B Lực nguyên nhân làm cho vật thay đổi vận tốc hay gây gia tốc cho vật C Lực đại lượng đặc trưng cho tác dụng vật lên vật khác, kết truyền gia tốc cho vật làm cho vật bị biến dạng D Lực đại lượng vectơ Câu 17: Chọn câu trả lời đúng? Quán tính là: A Xu hướng bảo toàn vận tốc vật B Xu hướng bảo toàn khối lượng vật C Xu hướng bảo toàn chuyển động vật D Xu hướng bảo toàn lượng vật Câu 18: Chọn câu phát biểu đúng: A Nếu khơng có lực tác dụng vào vật, vật phải đứng yên B Khi thấy vận tốc vật thay đổi, chắn có lực tác dụng lên vật C Khi không chịu lực tác dụng lên vật nữa, vật chuyển động dừng lại D Vật chuyển động nhờ có lực tác dụng lên Câu 19: Chọn câu sai A Hệ lực cân hệ lực có hợp lực tất lực tác dụng lên vật B Hai lực cân hai lực có giá, độ lớn, ngược chiều C Trong trường hợp ba lực cân thì, giá chúng phải đồng quy, đồng phẳng hợp hai lực trực lực thứ ba D Trong trường hợp bốn lực cân thì, lực phải cân đôi Câu 20: Khi chèo thuyền mặt hồ, muốn thuyền tiến phía trước ta phải dùng mái chèo gạt nước A Về phía trước B Về phía sau C Sang bên phải D Sang bên trái Câu 21: Biểu thức sau biểu thức tính lực hấp dẫn hai chất điểm có khối lượng m1 m2 cách khoảng r? A 2 m m F G r = B 2 m m F G r = C F Gm m1 r = D 2 m m F G r + = Câu 22: Chọn câu phát biểu sai Từ máy bay chuyển động theo phương nằm ngang, người ta thả vật rơi xuống đất Bỏ qua sức cản khơng khí A Người đứng mặt đất nhìn thấy quỹ đạo vật phần Parapol B Người đứng máy bay nhìn thấy quỹ đạo vật phần Parapol C Người đứng máy bay nhìn thấy quỹ đạo vật đường thẳng đứng D Khi vật rơi tới đất máy bay phía vật Câu 23: Lực đàn hồi xuất nào? A Khi vật bị biến dạng dẻo B Khi vật bị biến dạng đàn hồi C Khi vật bị biến dạng D Khi ta ấn ngón tay vào viên đất nặn Câu 24: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4N 3N để hợp lực có độ lớn 2N góc hợp hai lực là: A 900 B 600 C 1500 D 1200 (3)Câu 25: Một hợp lực Fuur truyền cho vật A gia tốc a1 = 6m/s2, hợp lực Fuur truyền cho vật B gia tốc a2 = 4m/s2 Nếu ghép chặt hai vật A B thành vật C gia tốc mà hợp lực F uur truyền cho vật C bao nhiêu? A 2m/s2 B 2,4m/s2 C 5m/s2 D 10m/s2 Câu 26: Bán kính Trái Đất R = 6400km, nơi có gia tốc rơi tự 1/3 gia tốc rơi tự mặt đất, độ cao nơi so với mặt đất A h = 4685km B h = 12800km C h = 6400km D h = 2651km Câu 27: Từ độ cao 15m so với mặt đất vật ném chếch lên vận tốc ban đầu 20m/s hợp với phương ngang góc 300 Lấy g = 10m/s2 Thời gian từ lúc ném đến lúc vật chạm đất vật là: A t = 4,18s B t = 3s C t = 1s D t = 23s Câu 28: Khi người ta treo cân có khối lượng 300g vào đầu lị xo (đầu cố định), lò xo dài 31cm Khi treo thêm cân 200g lị xo dài 33cm Lấy g = 10m/s2 Chiều dài tự nhiên độ cứng lò xo A l0 = 28cm; k = 1000N/m B l0 = 30cm; k = 300N/m C l0 = 32cm; k = 200N/m D l0 = 28cm; k = 100N/m Câu 29: Một vật đặt đỉnh mặt phẳng nghiêng, hệ số ma sát nghỉ vật với mặt nghiêng µn = 0,4 Góc nghiêng α mặt phẳng nghiêng so với phương nằm ngang, phải có giá trị tối đa để vật nằm yên? A α ≈ 21,800 B α ≈ 25,440 C α = 00 D α ≈ 26,560 Câu 30: Một tơ có khối lượng chuyển động thẳng đường Hệ số ma sát lăn bánh xe mặt đường 0,07 Tính lực phát động đặt vào xe Lấy g = 9,8 m/s2 A 2100 N B 2058 N C 2,058N D 2500 N - - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 VL10_KT HKI_DECHUAN, Kiểm tra vật lý 10 VL10_KT HKI_DECHUAN