Bài 1 trang 44 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 06:02

- Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo và hạn chế sự bóc lột của chủ đất, quý tộc.. - Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng [r] (1)Bài trang 44 SGK Lịch sử 10 Đề bài: Trình bày sách A-cơ-ba ý nghĩa nó? Lời giải: * Chính sách vua A-cơ-ba: - Xây dựng quyền mạnh mẽ, dựa liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc - Xây dựng khối hòa hợp dân tộc sở hạn chế phân biệt sắc tộc, tơn giáo hạn chế bóc lột chủ đất, quý tộc - Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định mức thuế hợp lí, thống hệ thống cân đong đo lường - Khuyến khích hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật * Ý nghĩa: - Những sách A-cơ-ba làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 trang 44 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10, Bài 1 trang 44 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10