Đề cương môn học

8 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 06:02

Bài ọc: Vinamilk, NCTH của FETP.[r] (1)Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright MPP5, Nă h 2012 - 2013 Xuân h n t h t i h nh Nh giảng i n  Giảng i n: Trần Thị Quế Giang Giảng i n: Nguyễn Xuân Thành  Đồng giảng viên: Đỗ Thi n Anh Tuấn Giờ l n lớp* Thứ Hai, Tư, Sáu: 10:15 – 11:45 *Trừ tuần buổi bổ túc kiến thức kế tốn Học viên vui lịng xem lịch cụ thể chương trình học chi tiết Giờ tr ăn ph ng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ S u T.T.Q Giang 15:30-17:00 15:30-17:00 N.X Thành 15:30-17:30 15:30-17:30 Đ.T.A Tuấn 15:30-17:00 15:30-17:00 Nếu gi tr c ăn h ng thức hơng thích h , in ui l ng h n g ri ng i giảng i n ti n h ôn học t trọng tâm i c trang bị ch học i n nh ng h i ni m, mơ hình, cơng cụ ề tài tài d anh nghi hư ng dẫn c ch ứng dụng tr ng th c tiễn thông qua c c nghi n cứu tình tr n thị trư ng tài Vi t Nam tả n h ôn học bắt ầu c c chủ ề tài ề ngân lưu chiết hấu ịnh gi tr i hiếu, cổ hiếu hương h chiết hấu ngân lưu Tr ng hần ầu ti n này, học i n c gi i thi u c c iến thức ế t n thiết yếu ề hân tích tài Phần tiế the mơn học tậ trung nội dung thứ hai tài lý thuyết danh mục ầu tư, ó ba gồm c c chủ ề ề rủi r l i nhuận, a dạng hóa rủi r , trạng th i cân thị trư ng ốn ầu tư tài d a ch nh l ch gi (2) hương ph p giảng dạy Công t c giảng dạy c th c hi n d a tr n nguy n tắc tham gia” Phương thức i hỏi c c học i n hải óng gó c ch tích c c tất c c buổi giảng tr n l Bổ sung ch giảng c c nghi n cứu tình Học i n hải sử dụng iến thức ỹ ã tiế thu tr ng c c giảng ọc ể hân tích nh ng tình thả luận tr n l i li  Z i B die, Ale Kane Alan J arcus, Nh ng ấn ề ầu tư, NXB McGraw-Hill Irwin, 2008  Richard Brealey Stewart Myers, Ngun lý tài Cơng ty, NXB McGraw-Hill Irwin, 1996  Clyde Stickney Roman Weil, Kế t n tài chính, NXB Dryden, 1997  Aswath Damodaran, Định gi ầu tư, Wiley Finance, 2001 Ng ài ra, tài li u h c c cung cấ ch học i n dư i dạng giảng, nghi n cứu tình b ôn học c giảng dạy tiếng Vi t Tuy nhi n, số tài li u ọc tiếng Anh n h Học i n cần ọc tất tài li u trư c hi ến l , có m t c c buổi học (ng ại trừ c c buổi ơn tậ tùy chọn), tích c c tham gia thả luận h àn thành tốt tất c c iết hân tích tình huống, tậ ề nhà thi C c tài li u ọc hông hải l c nà dễ hiểu ôi hi i hỏi hải tham th m nh ng tài li u h c ể hiểu sâu Học i n c y u cầu nhận t, bình luận ề c c tài li u ọc ã h t trả l i c c câu hỏi giảng i n Mơn học có iết hân tích tình huống, tậ , thi gi a ỳ thi cuối ỳ i t p Ng y ph t Ng y n p Bài tậ 1: Gi trị hi n Thứ s u, 22/02/2013 Thứ hai, 04/03/2013 Bài tậ 2: Tr i hiếu & cổ hiếu Thứ hai, 04/03/2013 Thứ hai, 18/03/2013 Bài tậ 3: Đa dạng hóa rủi r Thứ hai, 18/03/2013 Thứ hai, 01/04/2013 Bài tậ 4: Định gi d anh nghi Thứ hai, 03/05/2013 Thứ hai, 13/05/2013 Bài tậ 5: Công cụ h i sinh Thứ hai, 13/05/2013 Thứ s u, 30/05/2013 nh gi n h (3)NỘI DUNG C I IẾ N 1: C IẾ K ẤU NGÂN LƯU U N i giảng 01: Thứ ba, 19/02/2013, 13:30-15:00 Ch : C ng , tổ thị trường t i h nh X Thành Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương ish in, Kinh tế tiền t , ngân hàng thị trư ng tài chính, chương i giảng 02: Thứ năm, 21/02/ 2013, 13:30-15:00 Ch : Chiết hấ ng n lư gi trị hi n (I) Q Giang Bài ọc: Brealey & yers, chương & i giảng 03: Thứ s u, 22/02/2013, 10:15-11:45 Phát tập Ch : Chiết hấ ng n lư gi trị hi n (II) Q Giang Bài ọc: Brealey & yers, chương & U N ình h ống 01: Thứ hai, 25/02/2013 Nộp viết tình Ch : p ng ả hi nh n th Q Giang Bài ọc: H ồng bả hiểm nhân thọ Prudential, NCTH FETP i giảng 04: Thứ tư, 27/02/ 2013 Ch : r i phiế ịnh gi tr i phiế (I) X Thành Bài ọc: Bodie, Kane & arcus, chương 10 n t p 01: Thứ s u, 01/03/2013 Ch : Gi trị hi n A Tuấn ổ tú iến thứ ế t n KT 01 Thứ tư, 27/02/2013, 13:00-16:45 (cả lớp) Ch : Giới thi t i h nh d nh nghi p Nguyễn Tấn Bình Bài ọc: Stickney & Weil, chương (thỉnh giảng) B die, Kane & arcus, chương 12 (4) U N i giảng 05: Thứ hai, 04/03/2013 Nộp tập 1/Phát tập Ch : r i phiế ịnh gi tr i phiế (II) X Thành Bài ọc: Bodie, Kane & arcus, chương 10 i giảng 06: Thứ tư, 06/03/2013 Ch : hị trường ổ phiế A Tuấn Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương & ình h ống 02: Thứ s u, 08/03/2013 Nộp viết tình Ch : tư tr n thị trường tr i phiế Vi t Nam X Thành Bài ọc: Đầu tư tr n thị trư ng tr i hiếu Vi t Nam, NCTH FETP ổ tú iến thứ ế t n KT 02 Thứ tư, 06/03/2013, 15:15-16:45 Ch : ảng n ối ế t n Q Giang Bài ọc: Stickney & Weil, chương U N B i giảng 07: Thứ hai, 11/03/2013 Ch : Cổ phiế hình hiết hấ ổ tứ (I) Q Giang Bài ọc: Brealey & yers, chương i giảng 08: Thứ tư, 13/03/2013 Ch : Cổ phiế hình hiết hấ ổ tứ (II) Q Giang Bài ọc: Brealey & Myers, chương N.X Thành, hình chiết hấu cổ tức, Bài giảng n t p 2: Thứ s u, 15/03/2013 Ch : ịnh gi tr i phiế ổ phiế X Thành ổ tú iến thứ ế t n KT 03: Thứ tư, 13/03/2013, 15:15-16:45 Ch : th nh p A Tuấn (5) N 2: LÝ U Ế DAN ỤC U Ư U N i giảng 09: Thứ hai, 18/03/2013 Nộp tập 2/Phát tập Ch : i r l i nh n Q Giang Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương Brealey & yers, chương i giảng 10: Thứ tư, 20/03/2013 Ch : Lý th yết d nh tư Q Giang Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương Brealey & yers, chương 8, 8.1 Tình h ống 03: Thứ s u, 22/03/2013 Nộp viết tình Ch : X y d ng hình dạng h r i r X Thành Bài ọc: Công ty Cổ hần Đầu tư Tài DDIn est, NCTH FETP N.X Thành, Rủi r , l i nhuận hân bổ ốn ầu tư ổ tú iến thứ ế t n KT 03: Thứ tư, 20/03/2013, 15:15-16:45 Ch : Báo cáo ng n lư A Tuấn Bài ọc: Stic ney & Weil, chương U N i giảng 11: Thứ hai, 25/03/2013 Ch : hình ịnh gi t i sản ốn, CAPM (I) Q Giang Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương Brealey & yers, chương 8, 8.2-8.3 i giảng 12 Thứ tư, 27/03/2013 Ch : hình ịnh gi t i sản ốn, CAPM (II) Q Giang Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương Brealey & yers, chương 8, 8.2-8.3 ình h ống 04: Thứ s u, 29/03/2013 Nộp viết tình Ch : Ướ lư ng hi ph ốn h s h X Thành (6) U N i giảng 13 Thứ hai, 01/04/2013 Nộp tập Ch : Mơ hình APT X Thành Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương n t p 03 Thứ tư, 03/04/2013 Ch : n thi gi Q Giang hi gi : Thứ s u, 05/04/2013, (8:30-11:30) U N Khơng có lớp (7) N 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ N GI DOAN NG IỆ U N 09 i giảng 14: Thứ hai, 15/04/2013 Ch : Phân tích báo cáo tài d nh nghi p (I) A Tuấn Bài ọc: Stic ney & Weil, chương B die, Kane & arcus, chương 14 U N 10 i giảng 15: Thứ hai, 22/04/2013 Ch : Phân tích báo cáo tài d nh nghi p (II) A Tuấn Bài ọc: Stic ney & Weil, chương B die, Kane & arcus, chương 14 ình h ống 05: Thứ tư, 24/04/2013 Nộp viết tình Ch : h n t h t i h nh d nh nghi p X Thành Bài ọc: Công ty Gỗ Cartwright, NCTH HBS ình h ống 06: Thứ s u, 26/04/2013 Nộp viết tình Ch : Phân tích báo cáo tài ngân hàng X Thành Bài ọc: H ba ngân hàng thương mại, NCTH FETP U N 11 i giảng 16: Thứ sáu, 03/05/2013 Phát tập Ch : Cơ ấ ốn Q Giang Bài ọc: Brealey & Myers, chương 17 & 18 U N 12 i giảng 17: Thứ hai, 06/05/2013 Ch : ịnh gi d nh nghi p d ng n lư (I) X Thành Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 13 Dam daran, chương 15 i giảng 18: Thứ tư, 08/05/2013 Ch : ịnh gi d nh nghi p d ng n lư (II) X Thành Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 13 Dam daran, chương 15 ình h ống 07: Thứ s u, 10/05/2013 Nộp viết tình Ch : ịnh gi Vinamilk X Thành (8) N 4: ÂN ÍC ỦI O VÀ C NG CỤ I SIN U N 13 i giảng 19: Thứ hai, 13/05/2013 Nộp tập 4/Phát tập Ch : h n t h r i r X Thành Bài ọc: ô hỏng nte Carl , Bài ch giải HBS Tình h ống 08: Thứ tư, 15/05/2013 Nộp viết tình Ch : h n t h r i r X Thành Bài ọc: D t Phương Đông, NCTH FETP i giảng 20: Thứ s u, 17/05/2013 Ch : p ng hạn tương l i (I) Q Giang Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 17.1-17.4 & 18.2 U N 14 i giảng 21: Thứ hai, 20/05/2013 Ch : p ng hạn tương l i (II) Q Giang Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 17.1-17.4 & 18.2 i giảng 22: Thứ tư, 22/05/2013 Ch : p ng q y n h n (I) X Thành Bài ọc: Bodie, Kane & arcus, chương 15 & 16 n t p 04: Thứ s u, 24/05/2013 Ch : p ng hạn, tương l i q y n h n A Tuấn U N 15 i giảng 23: Thứ hai, 27/05/2013 Ch : p ng q y n h n (II) X Thành Bài ọc: Bodie, Kane & arcus, chương 15 & 16 i giảng 24: Thứ tư, 29/05/2013 Ch : p ng q y n h n (III) X Thành Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 15 & 16 n t p 05: Thứ năm, 30/05/2013, 08:30-11:30 Nộp tập Ch : n t p thi ối Q Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn học, Đề cương môn học