Đề thi thử học kì 1 lớp 12

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 05:58

Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=120V, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần , cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếpA. Khi tần số là [r] (1)ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I BÁM SÁT KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Một vật DĐĐH x = 10.cos(10πt)cm Khoảng thời gian mà vật từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2015 đến lần thứ 2016 là: A 2/15s B 4/15s C 1/15s D 1/5s Câu 2: Một chất điểm dao động điều hịa với phương trình 2 os( . ) 2   x Ac t cm T   Tính từ thời điểm t=0 đến thời điểm 4 T tỷ số ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm khoảng thời gian : A ( 3) :1: ( 1) B 1: ( 1) : (2  3) C ( 1) : : (2  3) D.( 1) : : ( 1)  Câu 3: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g treo vào đầu tự lị xo có độ cứng k = 20N/m Vật nặng m đặt giá đỡ nằm ngang M vị trí lị xo khơng biến dạng (hình vẽ) Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần xuống phía với gia tốc a= 2m/s2 Lấy g = 10m/s2 Biên độ dao động vật m là: A.2cm B.3cm C.4cm D.5cm Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 3s Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp động vật 1,2J 0,5s khoảng thời gian tốc độ vật lớn 0,6 lần tốc độ cực đại Năng lượng dao động vật A 3,2J B 1,6J C 4,8J D 2,4J Câu Trong thực hành gia tốc trọng trường trái Đất phòng thí nghiệm, học sinh đo chiều dài con lắc đơn ℓ= (800 1) mm chu kì dao động T = (l,78  0,02) s Lấy π = 3,14 Gia tốc trọng trường Trái Đất phịng thí nghiệm A (9,75  0,21) m/s2 B (l0,2  0,24) m/s2 C (9,96  0,21) m/s2 D (9,96  0,24) m/s2. Câu Tiến hành thí nghiệm hai lắc lò xo A B có nặng giống lị xo có chiều dài nhưng độ cứng k 2k Hai lắc treo thẳng đứng vào giá đỡ, ban đầu kéo hai lắc đến cùng vị trí ngang thả nhẹ lắc B lớn gấp lần lắc A Gọi t , tA B khoảng thời gian ngắn (kể từ thời điểm ban đầu) đến độ lớn lực đàn hồi hai lắc nhỏ Tỉ số tA tB bằng: A 2. B 3 C 2 3. D 1 Câu 7: Chọn phát biểu sai: A Hai dao động điều hoà tần số, ngược pha ℓi độ chúng ℓuôn ℓuôn đối nhau. B Khi vật nặng ℓắc ℓị xo từ vị trí biên đến vị trí cân vectơ vận tốc vectơ gia tốc ℓuôn ℓuôn chiều C Trong dao động điều hoà, độ ℓớn gia tốc tăng độ ℓớn vận tốc giảm D Dao động tự ℓà dao động có tần số phụ thuộc đặc tính hệ, khơng phụ thuộc yếu tố bên Câu 8: Một chất điểm dao động điều hịa khơng ma sát Khi vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 1.8J Đi tiếp đoạn S động cịn 1.5J thêm đoạn S động A 1.2J B 1J C.0.9J D 0.8J Câu 9. Có hai lắc lị xo giống hệt dao động điều hồ mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh song song với trục Ox Biên độ lắc cm, lắc hai cm, lắc hai dao động sớm pha lắc Trong trình dao động khoảng cách lớn hai vật dọc treo trục Ox a = cm Khi động lắc cực đại W động lắc hai A 3W/4 B 2W/3 C W D 9W/4 Câu 10: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ hai dao động x1 x2 hình vẽ Biên độ dao động tổng hợp A là: A A≈ 11,64 cm B A = 12 cm C A = 4cm D A ≈ 11,67 cm 3 x1 t(s) 4 0 x(cm) 4 x2 8 8 2 5/6 (2)    X R Y A M N B Câu 11: Chọn nói sai nói dao động: A Dao động có gió thổi ℓà dao động cưỡng B Dao động đồng hồ ℓắc ℓà dao động trì C Dao động pittông xiℓanh xe máy động hoạt động ℓà dao động điều hoà D Dao động ℓắc đơn bỏ qua ma sát ℓực cản môi trường ℓuôn ℓà dao động điều hoà Câu 12 Ba điểm theo thứ tự M, N, P sợi dây có sóng truyền, N trung điểm MP Tại thời điểm t1, mà li độ M -24 mm, li độ P +24 mm N qua vị trí cân Ở thời điểm t2, li độ M P +7 mm N cách vị trí cân A 25 mm B 24 mm C 31 mm D 17 mm Câu 13: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống A B, pha, cách khoảng AB = 10 cm dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng = 0,5 cm C D hai điểm khác mặt nước, CD vng góc với AB M cho MA = cm; MC = MD = cm Số điểm dao động cực đại CD A B C D 6. Câu 14: Một sợi dây đàn hồi AB ,đầu A gắn với cần rung có tần số f,đầu B giữ cố định f1,f2 hai tần số liên tiếp để tạo sóng dừng dây.Tần số nhỏ để tạo sóng dừng dây xác định hệ thức A. v f l= f2 - f1 B. 2 min 2 f f v f l    C. v f l= f2 - f1 D. 2 min 2 f f v f l    Câu 15: Thực giao thoa sóng với hai nguồn hoàn toàn giống Hai nguồn đặt hai điểm A B, với B cố định A thay đổi Ban đầu thực giao thoa thấy với M cách A khoảng 28 (cm), cách B một khoảng 32 (cm) điểm cực đại giao thoa Sau người ta dịch chuyển điểm A xa điểm B dọc theo đường thẳng nối hai điểm A B thấy có lần điểm M cực đại giao thoa, lần thứ đường cực đại qua M dạng đường thẳng và vị trí A lúc cách vị trí ban đầu khoảng x = 12 (cm) Số điểm cực đại AB chưa dịch chuyển nguồn là: A 25 B 23. C 21. D 19. Câu 16: Một người đứng hai loa A B Khi loa A bật người nghe âm có mức cường độ 60dB.Khi loa B bật nghe âm có mức cường độ 70dB.Nếu bật hai loa nghe âm có mức cường độ bao nhiêu? A.130dB B.70,4dB C.65,5dB D.10dB Câu 17: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tụ C thay đổi: UR60(V); UL 120(V); UC60(V) Thay đổi tụ C để hiệu điện hiệu dụng đầu tụ C U'C 40(V) hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R là: A 13(V) B 53(V) C 80(V) D 180(V) Câu 18 Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây (có điện trở R = 100 Ω độ tự cảm L = √3 π H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = √3 4 π.10 −4 F Đặt vào đầu AB điện áp uAB = 200cos(100πt) (V) Ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị uAB = +100 √3 (V) giảm điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị A ud = -100 √3 (V) B ud = -100 √6 (V) C ud = +100 √3 (V) D ud = +100 √6 Câu 19 Đoạn mạch xoay chiều AB hình vẽ Biết X Y hộp kín chứa hai phần tử tụ điện hoặc cuộn dây không cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp uU cos t (V)0  điện áp hiệu dụng AM AN U 50 (V), U 50 (V) UNB 50 (V). Điện áp hai đầu đoạn MB chậm pha  3 so với dòng điện qua mạch Giá trị U0 gần giá trị nào sau ? A 185 (V). B 220 (V). C 205 (V). D 150 (V). Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cos(ωt + φ)vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L, biết điện trở có giá trị gấp lần cảm kháng Gọi uR uL điện áp tức thời hai đầu điện trở R hai đầu cuộn cảm L thời điểm Hệ thức A 2 2 R L 90u +10u = 9U B 2 R L 45u + 5u = 9U C 2 R L 5u + 45u = 9U D 2 R L 10u + 90u = 9U . (3)Câu 21: Đoạn mạch AB gồm hai hộp đen X, Y mắc nối tiếp, hộp chứa linh kiện thuộc loại điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Đặt vào đầu đoạn mạch AB điện áp u = 100 cos2πft (V) với f thay đổi Khi điều chỉnh tần số đến giá trị f0 điện áp hiệu dụng hai đầu hộp X Y UX = 200V UY = 100 V Sau bắt đầu tăng f cơng suất mạch tăng Hệ số công suất đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị f0 A 3 √12 B 1 2 C 1 2 D 3 2 Câu 22: Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện biến đổi có điện dung C thay đổi Điện áp xoay chiều hai đầu mạch u = U cos(t + /6)(V) Khi C = C1 cơng suất mạch P cường độ địng điện qua mạch là: i = I cos(t + /3) (A) Khi C = C2 cơng suất mạch cực đại P0 Tính cơng suất cực đại P0 theo P A.P0 = 4P/3 B.P0 = C P0 = 4P D P0 = 2P Câu 23: Cho mạch điện AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ C nối tiếp với theo thứ tự trên., có CR2 < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức , U không đổi,  biến thiên Điều chỉnh giá trị  để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại Khi Gọi M điểm nối L C Hệ số công suất đoạn mạch AM là: A B C D Câu 24: Một mạch điện xoay chiều có RLC.đoạn AM chứa cuộn cảm L, MN chứa R NB chứa C R=50  , L Z 50 3 , C 50 Z 3   Tại thời điểm t uAN 80 3V uMB 60V.Tính I? A A. B 2 A C 6 2 A. D 2 2A. Câu 25: Một đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây, M điểm nối cuộn dây điện trở R Biết uAB = 150cos(100t)V; UAM = 35V; UMB = 85V Cuộn dây tiêu thụ công suất 40W Tổng điện trở mạch AB A 35Ω B 40Ω C 85Ω D 75Ω Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số 60Hz vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang, biết đèn sáng điện áp đặt vào không nhỏ 60 2V Tỉ số thời gian đèn sáng đèn tắt thời gian 30 phút là: A lần; B.1/3 lần C lần; D.1/2 lần Câu 27 Cho R = ZL = 2ZC Xét sơ đồ điện xoay chiều sau: Mạch (RL) (sơ đồ 1); mạch RC (sơ đồ 2) mạch LC (sơ dồ 3) Thí nghiệm 1: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện khơng đổi khơng có dịng điện qua mạch Thí nghiệm 2: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện xoay chiều có u = 100cosωt có dịng điện chạy qua i = 5cos(ωt – π/2) Người ta làm thí nghiệm sơ đồ nào? A Sơ đồ B Sơ đồ C Sơ đồ 3 D Không có sơ đồ thỏa điều kiện thí nghiệm Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=120V, tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở , cuộn dây cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi tần số f1 hai đầu đoạn mạch chứa RC điện áp hai đầu cuộn dây L lệch pha góc 1350 Khi tần số f 2 điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL điện áp hai đầu tụ điện lệch pha góc 1350 Khi tần số f 3 xảy tượng cộng hưởng Biết 2 2 3 96 2 25 f f f f               . Điều chỉnh tần số đến điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại U0 Giá trị U0 gần giá trị sau đây: A 123V B 223V C 130V D 180,3V Câu 29: Đặt điện áp u = 240 cos(100t) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM biến trở R Đoạn mạch MB gồm cuộn cảm có điện trở r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với 2 2P/   u U cos t  C max 5U U 4 2 7 1 3 5 1 (4)một tụ điện có điện dung C Thay đổi R đến giá trị cho công suất tiêu thụ R đạt cực đại 80 W, điện áp hiệu dụng UMB = 80 V cơng suất tiêu thụ tồn mạch A 149 W B 160 W C 120 W D 139 W Câu 30. Chu kì dao động bé lắc đơn phụ thuộc vào: A Biên độ dao động B. Gia tốc trọng trường g C Khối lượng vật nặng D Năng lượng dao động Câu 31 Trong đoạn mạch xoay chiều có điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: A Luôn lớn điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện B Có thể nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện C Luôn lớn điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây D Có thể nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Câu 32. Một chất điểm dao động điều hòa: Tại thời điểm t1 có li độ 3cm tốc độ 60 cm/s Tại thời điểm t2 có li độ cm tốc độ 60 cm/s Tại thời điểm t3 có li độ 3 cm tốc độ là: A 60 cm/s B.30 cm/s C 30 cm/s D.30 cm/s Câu 33. Giao thoa A Là chồng chất hai sóng khơng gian B Chỉ xảy ta thực thí nghiệm mặt nước C Là tượng đặc trưng cho sóng D Chỉ xảy ta thực với sóng cơ Câu 34. Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m=500g, chiều dài dây treo l, dao động điều hịa nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 với góc lệch cực đại 0   , lấy 10   Giá trị lực căng dây treo lắc đi qua vị trí vật có động ba lần là: A 4,086N B 4,97N C 5,035N D 5,055N Câu 35. Ta cần truyền công suất điện P = 2MW đến nơi tiêu thụ đường dây pha, điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây truyền tải U = 10kV Mạch điện có hệ số cơng suất k = 0,9 Muốn cho hiệu suất truyền tải trên 90% điện trở đường dây phải có giá trị: A R < 6,05Ω B R < 2,05Ω C R < 4,05Ω D R < 8,05Ω Câu 36 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồnsóng kết hợp A B dao động pha, tần số, cách AB = 8cm, tạo hai sóng kết hợp có bước sóng  2cm Đường thẳng Δ song song với AB và cách AB khoảng 2cm cắt đường trung trực AB C, cắt vân giao thoa cực tiểu gần C M. Khoảng cách CM là: A 0,64cm B 0,5cm C 0,56cm D 0,42cm Câu 37. Khi khoảng cách hai điểm phương truyền sóng : A Một nửa số ngun lần bước sóng hai điểm dao động ngược pha. B Một nửa bước sóng hai điểm dao động pha. C Một số ngun lần bước sóng hai điểm dao động vng pha. D Một bước sóng hai điểm dao động ngược pha. Câu 38 Đặt điện áp xoay chiều u U cos t(V)  có U0 khơng đổi  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp Thay đổi  cường độ dịng điện hiệu dụng mạch   cường độ dòng1 điện hiệu dụng mạch   Hệ thức là:2 A. 1 LC    B. 1 LC     C. 1 2 LC    D. 1 2 LC     Câu 39. Một lắc lị xo treo thẳng đứng kích thích cho dao động điều hịa Tại vị trí lị xo khơng biến dạng động Thời gian lị xo bị nén chu kì 0,25s Vật nặng có khối lượng m = 100g Lấy g = 10m/s2, 10   Độ cứng lò xo là: A 40N/m B 200N/m C 4N/m D 100N/m Câu 40 Đối với dao động tắt dần thì (5)B Chu kì dao động lớn tắt dần chậm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử học kì 1 lớp 12, Đề thi thử học kì 1 lớp 12