Kiểm tra vật lý 11ktra-15-phut-k11.thuvienvatly.com.992cb.41464

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 05:57

Áp dụng: vẽ vectơ cảm ứng từ tại tâm dòng điện tròn trong các hình vẽ sau.. Tính độ lớn cảm ứng từ tạia[r] (1)KIỂM TRA HỆ SỐ KHỐI: 11 THỜI GIAN: 25 PHÚT Đề Câu 1: (5 điểm) Nêu đặc điểm vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện thẳng đặt từ trường đều? Áp dụng: vẽ vectơ lực từ hình vẽ sau Câu 2: Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn, đặt song song khơng khí D1 D2 cách khoảng d = 10 cm có dịng điện chiều, cường độ I1 = 10 A, I2 = 20 A chạy qua Tính độ lớn cảm ứng từ tại a điểm M cách dây cm (2 điểm) b điểm N cách D1 cm cách D2 cm (2 điểm) Câu 3: (1 điểm) Cho 04 dòng điện I1 = I2 = I3 = I4 = I = 20 A, song song với nhau, qua 04 đỉnh hình vng cạnh a = 20 cm có chiều hình vẽ Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tâm hình vng * Chú ý: Nhắc lần 2: Trừ 50% số điểm làm Nhắc lần 3: Thu KIỂM TRA HỆ SỐ KHỐI: 11 THỜI GIAN: 25 PHÚT Đề Câu 1: (5 điểm) Nêu đặc điểm vectơ cảm ứng từ tâm dòng điện tròn có 01 vịng dây Áp dụng: vẽ vectơ cảm ứng từ tâm dịng điện trịn hình vẽ sau Câu 2: Hai dây dẫn thẳng, dài vơ hạn, đặt song song khơng khí D1 D2 cách khoảng d = 10 cm có dòng điện chiều, cường độ I1 = I2 = 2,4 A chạy qua Tính độ lớn cảm ứng từ a điểm M cách D1 20 cm cách D2 10 cm (2 điểm) b điểm N cách D1 cm cách D2 cm (2 điểm) Câu 3: (1 điểm) Cho 04 dòng điện I1 = I2 = I3 = I4 = I = 20 A, song song với nhau, qua 04 đỉnh một hình vng cạnh a = 20 cm có chiều hình vẽ Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tâm hình vng * Chú ý: Nhắc lần 2: Trừ 50% số điểm làm Nhắc lần 3: Thu N I S I B I
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11ktra-15-phut-k11.thuvienvatly.com.992cb.41464, Kiểm tra vật lý 11ktra-15-phut-k11.thuvienvatly.com.992cb.41464