Triết học mác lênin

23 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 01:46

Bài soạn Triết học Mác Lênin. Đầy đủ các thông tin và kiến thức cần phải nắm. Bao gồm các vận dụng trong cuộc sống và quá trình học tập của bản thân. Bài ngắn gọn, xúc tích, thích hợp đem vào phòng thi làm tài liệu tham khảo. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN A Lý luận: I Khái niệm vật chất, ý thức: II Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức: Vai trò vật chất định với ý thức: Sự tác động trở lại ý thức vật chất: III Ý nghĩa phương pháp luận: B Vận dụng: Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức sống, học tập thân A Lý luận: I Khái niệm vật chất, ý thức: Vật chất: Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác Ý thức: Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người cách động sáng tạo Là hình ảnh chủ quan giới khách quan II Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức: Vai trò vật chất định với ý thức: - Thứ nhất, vật chất định nguồn gốc ý thức + Con người giới tự nhiên sinh lẽ tất nhiên, ý thức – thuộc tính phận người – giới tự nhiên sinh + Bộ óc người dạng vật chất có tổ chức cao nhất, quan phản ánh để hình thành ý thức Ý thức tồn phụ thuộc vào hoạt động thần kinh não trình phản ánh thực khách quan - Thứ hai, vật chất định nội dung ý thức + Ý thức, suy cho cùng, phản ánh thực khách quan Ý thức mà nội dung chẳng qua kết phản ánh thực khách quan vào đầu óc người Hay nói cách khác, giới thực vận động, phát triển theo quy luật khách quan nó, phản ánh vào ý thức có nội dung ý thức + Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, nội dung ý thức mang tính khách quan giới khách quan quy định - Thứ ba, vật chất định chất ý thức + Bản chất sáng tạo chất xã hội ý thức dựa tiền đề vật chất định + Phản ánh sáng tạo hai thuộc tính không tách rời abnr chất ý thức là phản ánh tích cực, tự giác, sáng tạo thong qua hoạt động thực tiễn - Thứ tư, vật chất định phương thức tồn kết cấu ý thức + Mọi tồn tại, phát triển ý thức gắn liền với trình biến đối vật chất; vật chất thay đổi sớm hay muộn ý thức phải thay đổi theo Vai trò định ý thức với vật chất - Tính độc lập tương đối ý thức thể chỗ: ý thức phản ánh giới vật chất vào đầu óc người, vật chất sinh ra, đời ý thức có “ đời sống” riêng, có quy luật vận động, phát triển riêng, không lệ thuộc vào máy móc vào vật chất lại thay đổi chậm so với biến đổi giới vật chất - Sự tác động ý thức vật chất phải thông qua hoạt động thực tiễn người Nhờ hoạt động thực tiễn, ý thức làm biến đổi điều kiện, hoàn cảnh vật chất, chí tạo “thiên nhiên thứ hai” phục vụ sống người, Tuy nhiên, tự thân ý thức khơng Page | thể có sức mạnh để tác động vào vật chất - Nếu ý thức tiến bộ, cách mạng thâm nhập vào quần chúng nhân dân – lực lượng vật chất xã hội có vai trò to lớn Karl Marx viết: “Vũ khí phê phán cố nhiên khơng thể thay phê phán cuar vũ khí, lực lượng vật chất bị đánh đổ lực lượng vật chất; lý luận trở thành lực lượng vật chất, thâm nhập vào quần chúng.” - Ý thức định hoạt động người hay sai, thành công hay thất bại, Khi phản ánh thật, ý thức dự báo, tiên đốn cách xác cho thực, ình thành nên lý luận định hướng đắn lý luận đưa vào quần chúng góp phần động biên khai thác tiềm sáng tạo, từ sức mạnh vật chất nhân lên gấp bội Ngược lại, ý thức tác động tiêu cực phản ánh sai lệch, xuyên tạc thực III Ý nghĩa phương pháp luận: - Thứ nhất, vật chất định ý thức nên nhận thức hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tơn trọng ngun tắc tính khách quan tơn trọng hành động theo quy luật khách quan - Thứ hai, ý thức có tác động trở lại với vật chất nên cần phát huy tính động chủ quan, nghĩa phát huy tính tích cực, động, sáng tạo ý thức - Thứ ba, cần phải chống lại bệnh chủ quan, ý chí; bệnh bảo thủ, trì trệ - Thứ tư, xem xét tượng xã hội cần phải tính đến điều kiện vật chất lẫn nhân tố tinh thần, điều kiện khách quan lẫn nhân tố chủ quan B Vận dụng: - Thứ nhất, vật chất định ý thức nên nhận thức hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan Vì thân phải xác định rõ nhân tố vật chất điều kiện vật chất, hoàn cảnh sống, quy luật khách quan Ví dụ học tập, tiếp xúc với sở vật chất, phương pháp dạy tốt cố gắng học tập tốt, chiếm lĩnh tri thức tốt Cụ thể hơn, tiết Triết giảng viên tâm huyết, truyền đạt thú vị, dễ hiểu khiến thân yêu mơn Triết khơng sợ nó, thúc đẩy tìm hiểu them Triết; giảng viên môn Triết thiếu tâm huyết, truyền đạy giảng khơng linh hoạt, khơng hiểu tâm lý sinh chán nản, khơng thích học mơn Triết Đó vật chất định ý thức Ta vận dụng để nâng cao suất học tập thân cách tạo sở vật chất tốt để thúc đẩy tinh thần học như: tìm kiếm phương pháp học tập phù hợp thân, trang trí xếp góc học tập thật gọn gàng, - Thứ hai, ý thức có tác động trở lại vật chất nên cần phát huy tính động chủ quan, tức phải phát huy tích cực, động sáng tạo ý thức Đây điểm vận dụng nhiều học tập thân Lấy ví dụ không may mắn nên không học giảng viên truyền tải kiến thức hay dễ hiểu khơng điều làm lười học mà phải sáng tạo tìm tịi them kiến thức qua sách vở, phương tiện truyền thông - Thứ ba, cần phải chống lại bệnh chủ quan, ý bệnh bảo thủ, trì trện, cụ thể cần phải tiếp thu mới, tiếp thu có chọn lọc, học hỏi lắng nghe ý kiến người xung quanh Ví dụ làm việc nhóm để thuyết trình, cần phải ngồi lại, bàn bạc để để đưa ý kiến cá nhân sau tổng hợp lại để hồn thiện thuyết trình cách trọn vẹn - Thứ tư, giải thích tượng xã hội cần phải tính đến điều kiện vật chất lẫn yếu tố tinh thần, điều kiện khách quan lẫn yếu tố khách quan Ví dụ trước đăng kí nguyện vọng vào trường đại học Việc quan trọng mà ta xét đến lực thân điều kiện tài gia đình để xếp nguyện vọng cách thông minh hợp lí Tránh trường hợp ngành học khơng phù hợp với thân lực tài Page | TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN A Lý luận: Nguyên lý mối liên hệ phổ biến B Vận dụng: Vận dụng mối liên hệ phổ biến sống, học tập thân -A Lý luận: Quan điểm siêu hình mối liên hệ: - Xem xét vật, tượng trạng thái tách rời nhau, cô lập nha, chúng khơng có mối liên hệ , tác động qua lại lẫn - Nếu có mối liên hệ giản đơn hời hợt bên  Quan điểm siêu hình thấy phận mà khơng thấy tồn thể Quan điểm vật biện chứng mối liên hệ: - Khái niệm “mối liên hệ” bao gồm phương diện: + Thứ nhất, ràng buộc, phụ thuộc, quy định lẫn  Quyết định tồn vật, tượng + Thứ hai, tác động qua lại lẫn  Quyết định vận động, phát triển vật, tượng Mối liên hệ phạm trù triết học dùng để ràng buộc, phụ thuộc, quy định lẫn nhau, tác động qua lại lẫn mặt yếu tố cấu thành nên vật, tượng, vật, tượng với nhau, vật, tượng với mơi trường mà biến đổi vật, tượng kéo theo biến đổi vật, tượng khác - Tính chất mối liên hệ: +Mối liên hệ có tính khách quan, phổ biến đa dạng, phong phú Các tính chất mối liên hệ phản ánh tính chất vật, tượng giới vật chất Tính khách quan:  Xuất phát từ tính thống vật chất giới  Mối liên hệ vốn có thân sinh viên, tượng so áp đặt từ bên ngồi, dù muốn hay khơng muốn thân vật, tượng luôn chứa đựng mối liên hệ Tính phổ biến: Mối liên hệ có vật, tượng, giai đoạn, q trình, có tự nhiên, xã hội tư người Tính đa dạng, phong phú: Xuất phát từ tính đa dạng mn hình,mn vẻ giới vật chất + Trong giới có nhiều kiểu mối liên hệ, kiểu mối liên hệ có đặc điểm riêng, vị trí, vai trị riêng vận động, phát triển  MLH bên – MLH bên  MLH – MLH không  MLH chủ yếu – MLH thứ yếu  MLH tất nhiên – MLH ngẫu nhiên  MLH chất – MLH tượng  MLH trực tiếp – MLH gián tiếp Page | Mối liên hệ diễn phức tạp đời sống xã hội có tham gia người có ý thức, tổng hợp mối liên hệ đời sống xã hội vạch đường cho theo xu hướng định, quy luật xã hội + Hiện khoa học chứng minh rằng:  Phương thức tồn vật, tượng cách thức liên hệ yếu tố cấu thành định  Sự vận động, phát triển vật, tượng tác động qua lại yếu tố cấu thành định, mà trước hết tác động qua lại lẫn mặt đối lập  Ý nghĩa phương pháp luận: a Quan điểm toàn diện: - Một là, xem xét vật, tượng, cần phải xem xét tất mặt, mối liên hệ, kể mắt khâu trung gian, thời gian định - Hai là, mối liên hệ, trước hết cần rút mối liên hệ chủ yếu - Ba là, sau nắm bắt chất vật, tượng cần phải đối chiếu với mối liên hệ lại để tránh mắc sai lầm nhận thức - Bốn là, chống lại cách xem xét siêu hình, phiến diện, chiều - Năm là, chống lại cách xem xét cào bằng, dàn trải - Sáu là, chống lại thuật ngụy biện b Quan điểm lịch sử - cụ thể: - Thứ nhất, xem xét vật, tượng, cần phải đặt chúng hoàn cảnh lịch sửcụ thể; điều kiện, môi trường cụ thể; điều kiện không gian, thời gian cụ thể; mối liên hệ, quan hệ định; trường hợp cụ thể định; hệ tọa độ cụ thể định - Thứ hai, cần xét đến tính chất đặc thù đối tượng nhận thức tình khác phải giải thực tiễn - Thứ ba, cần xem xét vật, tượng vận động, phát triển giai đoạn cụ thể định B Vận dụng: - Việc xem xét tất mặt vật tượng giống việc em nhà sách nhằm mua sách phù hợp với thân Giữa sách, em có vơ vàn lựa chọn Mỗi sách lại mang mẫu mã, bao bì khác nhau, tựa đề mang đầy sức hút khiến em muốn đọc Nhưng thật em dừng em có nhìn phiến diện, để ý tới thứ bên ngồi nội dung thứ thiết yếu Nếu em mua sách nhìn vào đầy vẻ thu hút để nội dung bên vơ rỗng tuếch, lúc cảm thấy thất vọng nhường Bìa sách khơng phải thứ yếu để tạo nên giá trị sách mà giá trị thật bên trong; nên cách nhìn nhận em phải biết nhìn nhận mặt rút thứ vật, tượng - Đồng thời, trình mua đọc sách, em hay bắt gặp sách kinh điển dịch hai nhà xuất khác Nếu em khơng thử tìm hiểu, tham khảo kỹ mạng mà áp dụng nhìn chiều dễ dẫn đến việc thân lỡ mua phải dịch không ưng ý, gây nên thất vọng trình đọc Bản thân em người thích đọc sách em cần phải biết đối chiếu so sánh dịch với Page | TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN A Lý luận: Nguyên lý phát triển B Vận dụng: Vận dụng nguyên lý phát triển sống, học tập thân -A Lý luận: Quan điểm siêu hình phát triển - Phủ nhận phát triển - Nếu có phát triển thay đổi lượng khơng có thay đổi chất - Sự phát triển diễn theo đường thẳng theo đường trịn khép kín - Sự phát triển chẳng qua vận động tới “cõi chết” mà Quan điểm vật biện chứng phát triển *Khái niệm phát triển: Phát triển phạm trù triết học dùng để trình vận động động theo khuynh hướng lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện *Tính chất phát triển: - Tính khách quan: Phát triển vốn có thân vật, tượng áp đặt từ bên ngồi, dù muốn hay khơng muốn vật, tượng ln ln nằm q trình phát triển - Tính phổ biến: Q trình phát triển diễn vật, tượng, lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư người - Tính đa dạng phong phú: + Sự phát triển thường diễn quanh co, phức tạp, trải qua khâu trung gian, chí có bước thụt lùi tạm thời, thụt lùi lại đóng vai trị tiền đề, điều kiện cho vận động lên + Sự phát triển biểu khác lĩnh vực khác Trong giới tự nhiên, phát triển thể ở:  Mức độ hoàn thiện tổ chức vật chất  Khả thích nghi thể sống với mơi trường  Sự xuất giống lồi ngày phức tạp hơn,… Trong xã hội, phát triển thể ở:  Trình độ sản xuất xã hội  Khả chinh phục giới tự nhiên người  Qúa trình nhân đạo hóa đời sống xã hội lồi người hồn thiện chất người Trong tư duy, phát triển thể  Trình độ nhận thức người  Trình độ tư logic  Khả khái quát hóa, trừu tượng hóa, hệ thống hóa  Phát triển khuynh hướng chung vật, tượng Ý nghĩa phương pháp luận: Trong nhận thức hoạt động thực tiễn, cần quán triệt quan điểm phát triển quan điểm lịch sử - cụ thể a Quan điểm phát triển yêu cầu: Page | - Thứ nhất, xem xét vật, tượng cần đặt chúng trạng thái vận động, biến đổi không ngừng, cần vạch tương lai tại, phát triển nhân tố tiến tiềm ẩn cũ - Thứ hai, chống lại bệnh tả khuynh, chủ quan, nóng vội, y chí, đốt cháy giai đoạn - Thứ ba, chống lại bệnh hữu khuynh, bảo thủ, tri trệ - Thứ tư, cần phân chia trình phát triển thành giai đoạn, từ có biện pháp, giải pháp phù hợp b Quan điểm lịch sử - cụ thể yêu cầu: Khi xem xét vật, tượng cần phải đặt nó: - Thứ nhất, điều kiện lịch sử - cụ thể - Thứ hai, điều kiện không gian, thời gian định - Thứ ba, mối quan hệ định B Vận dụng: - Hiện em theo học phần Triết học học phần có tín Bản thân em muốn cố gắng đạt điểm – giỏi học phần này; từ ngày em phải có định hướng cụ thể, có giải pháp, cách xử lý riêng Cụ thể đến lớp em lắng nghe giáo viên gảng kĩ càng, ghi điều thân cảm thấy cần thiết soạn lại theo cách riêng để em vừa nhớ hiểu cũ thời gian dài, vừa tích lũy them soạn cá nhân cho thân, giúp bổ trợ cho thi cuối kì đạt hiệu cao - Và trình học tập tìm hiểu sâu q trình tích lũy, cần nhiều đầu tư thời gian công sức, đặc biệt giai đoạn tự học, nên để đạt mục tiêu ban đầu đặt ra, thân em cần phải biết kiên nhẫn, không vội, khơng lược bỏ nhanh giai đoạn Có kết cuối kết tốt TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Page | A Lý luận: Quy luật chuyển hóa thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại (quy luật lượng - chất) B Vận dụng: Vận dụng quy luật lượng – chất sống, học tập thân -A Lý luận: Vị trí, vai trò quy luật lượng – chất: - Quy luật lượng -chất ba quy luật Phép Biện Chứng Duy Vật - Quy luật lượng – chất vạch cách thức phát triển Khái niệm chất: - Khái niệm chất: Chất phạm trù dùng để tính quy định khách quan, vốn có vật, thống hữu thuộc tính cấu thành nó, phân biệt với khác  Để xác định chất vật cần phải xác định thuộc tính  Muốn xác định thuộc tính vật cần phải đặt vật mối liên hệ với vật khác - Mỗi sinh vật có thuộc tính thuộc tính khơng + Thuộc tính thuộc tính định chất vật, nghĩa thuộc tính thay đổi chất vật thay đổi + Thuộc tính khơng thuộc tính khơng định chất vật, nghĩa thuộc tính khơng thay đổi chất vật chưa thay đổi - Nhưng phân biệt thuộc tính thuộc tính khơng mang tính tương đối - Mặt khác, thuộc tính lại hình thành từ đặc trưng chất  Mỗi thuộc tính lại đóng vai trị chất vật  Sự phân biệt chất thuộc tính mang tính tương đối - Nhưng vật có vơ vàn thuộc tính nên vật khơng có chất mà cịn có vơ chất - Đặc điểm chất: + Chất mang tính khách quan + Chất gắn liền với vật, chất chất vật + Mỗi vật khơng có chất mà cịn có vơ vàn chất + Chất biểu tính tồn vẹn, chỉnh thể thống vật + Dùng chất để phân biệt vật với Khái niệm lượng: - Lượng phạm trù dùng để tính quy định khách quan, vốn có vật phương diện số lượng yếu tố cấu thành, quy mô tồn tại, tốc độ, nhịp điệu vận động, phát triển vật - Đặc điểm lượng: + Lượng chất mang tính khách quan + Sự vật khơng có lượng mà cịn có vơ vàn lượng + Sự phân biệt chất lượng mang tính tương đối Mối quan hệ biện chứng lượng chất: - Thứ nhất, từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất: + Khái niệm độ, điểm nút, bước nhảy: Page |  Độ phạm trù dùng để khoảng giới hạn mà lượng chất thống với nhau, lượng đổi chất chưa đổi, vật chưa trở thành khác  Trong giới hạn độ: Lượng đổi chất chưa đổi, trạng thái vật thay đổi Khi lượng biến đổi đến điểm giới hạn vượt độ dẫn đến thay đổi chất cuả vật.Điểm giới hạn gọi điểm nút.Sự thay đổi chất gọi bước nhảy  Bước nhảy phạm trù dùng để thay đổi chất vật thay đổi lượng trước gây nên  Bước nhảy đánh dấu kết thúc chu kì vận động, phát triển vật đồng thời lại điểm xuất phát chu kì vận động, phát triển  Có nhiều hình thức bước nhảy khác nhau, bước nhảy nhanh chậm, cục toàn - Thứ hai, tác động trở lại chất lượng: Chất tác động tới lượng vật nhiều phương diện như: kết cấu, quy mô, nhịp điệu vận động, phát triển vật, tượng - Tóm lại: +Bất kì vật bao gồm hai mặt lượng chất + Lượng biến đổi đến giới hạn vượt độ (đến điểm nút) vật thực bước nhảy, chất đời thay chất cũ, vật đời thay vật cũ + Ở vật này, lượng lại tiếp tục biển đổi đến giới hạn xảy bước nhảy  Cứ tiếp tục phát triển diễn theo cách thức lúc thay đổi lượng lúc nhảy vọt chất cách vô tận  Sự thống tính liên tục gián đoạn phát triển Ý nghĩa phương pháp luận: - Thứ nhất, cần coi trọng hai mặt chất lượng - Thứ hai, cần ý khâu tích lũy lượng để đến có đủ điều kiện chín muồi thay đổi chất - Thứ ba, cần chống lại bệnh chủ quan ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ - Thứ tư, cần phải xác định bước nhảy, có thái độ ủng hộ bước nhảy tạo điều kiện cho bước nhảy thực B Vận dụng: - Bản thân em sinh viên trường Đại học Sư phạm mà sau trở thành giáo viên nên em cần phải ý đến việc tích lũy lượng kiến thức chuyên môn, kiến thức giảng dạy để sau đủ điều kiện trở thành giáo viên em nắm bắt hội Cụ thể cách trau dồi kiến thức sau năm học mà từ chất sinh viên em trở thành chất giáo viên - Bên cạnh em phải kiên nhẫn không đốt cháy giai đoạn trình tiếp thu kiến thức mà có định nóng vội, định mà chưa đủ điều kiện, chưa chín muồi việc thân có đủ kiến thức chuyên môn mà chọn gia sư cấp bậc cao dạy cho học sinh lớp 12 Ngồi em cịn phải tạo điều kiện giai đoạn tốt nghiệp đến, không để lười biếng hay cám dỗ chi phối thời gian, tiền bạc thân mà để xuất tình trạng nợ môn, chậm trễ tốt nghiệp ảnh hưởng đến năm Đại học Page | TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN A Lý luận: Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập B Vận dụng: Vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập sống, học tập thân -A Lý luận: Vị trí, vai trị quy luật mâu thuẫn: - Quy luật mâu thuẫn ba quy luật phép biện chứng vật - Theo Lênin: Quy luật mâu thuẫn ‘hạt nhân” phép biện chứng - Quy luật mâu thuẫn vạch nguồn gốc, động lực phát triển Khái niệm mâu thuẫn, mặt đối lập: - Mâu thuẫn phạm trù dùng để liên hệ, tác động qua lại lẫn mặt đối lập vật, tượng ( thực chất mối liên hệ mặt đối lập) - Mặt đối lập phạm trù dùng để mặt, thuộc tính, khuynh hướng vận động trái ngược làm nên chỉnh thể vật, tượng - Hai mặt đối lập phải thỏa mãn đầy đủ hai điều kiện sau tạo thành mâu thuẫn + Thứ nhất, có xu hướng vận động trái ngược + Thứ hai, làm nên chỉnh thể vật, tượng  Hai mặt đối lập gọi hai mặt đối lập biện chứng, chúng liên hệ với hình thành nên mâu thuẫn biện chứng - Mâu thuẫn biện chứng khái niệm dùng để liên hệ, tác động theo cách vừa thống nhất, vừa đấu tranh; vừa đòi hỏi, vừa loại trừ; vừa chuyển hóa lẫn mặt đối lập Phân biệt mâu thuẫn biện chứng mâu thuẫn logic hình thức: - Mâu thuẫn logic hình thức mâu thuẫn tư suy mắc sai lầm Vì vậy, khắc phục mâu thuẫn logic hình thức phương diện để đạt đến chân lý - Mâu thuẫn biện chứng tồn phổ biến tự nhiên, xã hội tư Mâu thuẫn biện chứng tư động lực phát triển nhận thức Tính chất mâu thuẫn: *Tính chất chung mâu thuẫn: - Một là, tính khách quan: + Là vốn có thân vật, tượng áp đặt từ bên ngồi + Bất kì vật tượng có mâu thuẫn bên nó, mâu thuẫn mâu thuẫn khác hình thành; vật, tượng vừa nó, vừa khác thân - Hai là, tính phổ biến: Mâu thuẫn có vật, tượng, giai đoạn, q trình, mâu thuẫn có tự nhiên, xã hội tư người - Ba là, tính đa dạng, phong phú: Có nhiều loại mâu thuẫn, mối loại mâu thuẫn có đặc điểm riêng, vị trí, vai trị riêng, có cách thức giải riêng *Tính chất riêng mâu thuẫn: - Bốn là, thống mặt đối lập + Là ràng buộc, phụ thuộc, quy định lẫn nhau, địi hỏi có mặt đối lập; khơng có mặt đối lập khơng có mặt đối lập khác +Là đồng mặt đối lập, dù có khác có yếu tố giống nhau, nghĩa chúng đồng với Page | 10 +Là tác động ngang mặt đối lập mặt đối lập có lực lượng ngang - Năm là, đấu tranh mặt đối lập: Là tác động qua lại lẫn mặt đối lập; gắn liền với trình hình thành, phát triển giải quyêt mâu thuẫn: + Giai đoạn hình thành mâu thuẫn:  Đồng đồng thời bao hàm khác  Khác bề  Khác chất, mâu thuẫn hình thành + Giai đoạn phát triển mâu thuẫn: Các mặt đối lập xung đột dẫn đến đỉnh điểm xung đột trở nên gay gắt + Giai đoạn giải mâu thuẫn:  Sự chuyển hóa mặt đối lập, mâu thuẫn giải quyết, đồng thời bước nhảy thực hiện, chất đời, vật, tượng đời thay cho vật, tượng cũ  Ở vật, tượng lại xuất mâu thuẫn mới, mâu thuẫn lại tiếp tục triển khai giải  Sự chuyển hóa diễn theo hai cách: mặt đối lập chuyển hóa cho nhau, hai hai trở thành chất Ý nghĩa phương pháp luận: - Một là, nhận thức thực tiễn, cần phải tuân theo nguyên tắc “phân đôi thống nhận thức mặt đối lập nó” - Hai là, phân tích mâu thuẫn cần việc xem xét trình phát sinh, phát triển loại mâu thuẫn; xem xét vai trị, vị trí mối quan hệ mâu thuẫn điều kiện chuyển hóa chúng để có biện pháp phù hợp rong việc giải loại mâu thuẫn - Ba là, việc xem xét giải mâu thuẫn cần phải tuân theo quan điểm lịch sử - cụ thể B Vận dụng: - Cuộc sống vốn tồn nhiều loại hình mâu thuẫn với em mâu thuẫn điều kiện, hoàn cảnh sống dự định tương lai mâu thuẫn khiến em phải suy nghĩ Em xuất thân từ gia đình bình thường, có ba mẹ làm cơng nhân viên chức nhà nước Những đồng lương ba mẹ em kiếm đủ ni sống gia đình Và em sinh viên trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Sau buổi sinh hoạt cơng dân, em biết thêm sau năm Đại học, em muốn học lên thạc sĩ trường cho em học năm trường năm Newzealand Dự định tương lai em học lên thạc sĩ tất nhiên em muốn đăng kí khóa đến Newzealand học tập để học hỏi trao đổi kinh nghiệm Nhưng điều kiện gia đình khơng cho phép em du học Với việc em du học, ba mẹ phải chu cấp số tiền lớn để em khó để ba mẹ cân tiền sinh hoạt gia đình tiền gửi Thực em suy nghĩ kĩ thân tâm để thân có hội nước ngồi du học từ em nên cố gắng học tập Cụ thể em cố gắng đạt học bổng năm trường, làm thêm gia sư để vừa trau dồi kiến thức mà cịn có thêm kinh nghiệm giảng dạy, tích lũy thêm tiền bạc bổ trợ cho việc học mai sau Hoặc đến Newzealand, em vừa học vừa làm thêm, giúp gia đình gáng nặng kinh tế việc du học Page | 11 - Đồng thời, em phải tự nhận thức rõ việc học hành thân trình dài lâu Bản thân em khơng nên chủ quan, ý chí, phải biết đặt việc học làm trọng, không lơ là, lãng mà làm lỡ giai đoạn suốt q trình, đặc biệt trước thềm tốt nghiệp Ngồi em cần phải có cân học tập làm thêm, khơng nên q coi trọng lợi trước mắt mà quên chuyện mai sau - Và em làm thêm trung tâm Tiếng Anh với vai trò trợ giảng Điều giúp em vừa tiết kiệm tiền, trau dồi kiến thức tăng khả giao tiếp ngoại ngữ nhằm giúp bổ trợ phát triển kĩ sau thân du học làm việc nước ngồi Qua em nhận thấy thân tồn nhiều mâu thuẫn cá nhân em phát triển tự tìm hướng giải quyết, đáp ứng nhu cầu sống dự định tương lai Page | 12 TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN A Lý luận: Quy luật phủ định phủ định B Vận dụng: Vận dụng quy luật phủ định phủ định sống, học tập thân A Lý luận: Vị trí, vai trị quy luật phủ định phủ định: - Quy luật phủ định phủ định ba quy luật phép biện chứng vật - Quy luật phủ định phủ định vạch khuynh hướng phát triển Khái niệm phủ định phủ định biện chứng: - Khái niệm phủ định: Phủ định thay vật, tượng vật, tượng khác trình vận động, phát triển - Khái niệm phủ định biện chứng: Phủ định biện chứng khơng bao hàm phủ định nói chung mà bao hàm phủ định nguyên nhân bên định, lấy làm tiền dề, điều khiển cho phát triển, tiến đời thay cho cũ Phân biệt phủ định biện chứng với phủ định siêu hình: Ngun nhân Kết Phủ đinh siêu hình Bên ngồi Chấm dứt phát triển Phủ định biện chứng Bên Tiền đề phát triển Đặc điểm phủ định biện chứng: - Tính khách quan + Phủ định biện chứng kết việc giải mâu thuẫn bên thân sinh viên + Là kết q trình tích lũy lượng dẫn đến thay đổi chất vật  Tự thân phủ định - Tính kế thừa + Cái đời gạt bỏ yếu tố lỗi thời, lạc hậu, khơng cịn phù hợp cũ + Giữ lại yếu tố tích cực, tiến bộ, phù hợp cũ dạng cải tạo, cho phù hợp với điều kiện  Phủ định biện chứng = khẳng định Ý nghĩa quan điểm phủ định biện chứng: Quan điểm phủ định biện chứng chống lại quan điểm siêu hình phủ định: - Khi phủ định phủ định trơn, xóa bỏ hồn tồn cũ để xây dựng lại tồn - Khi kế thừa kế thừa ngun si, lắp ráp rập khn tồn cũ vào  Kết phủ định biện chứng, đời thay cho cưc, lại chứa đựng khuynh hướng phủ định lần thứ  Đó phủ đinh biện chứng Phủ định phủ định: Quá trình tự phủ định vật: - Trong vận động, phát triển giới vật chất, phủ định cũ, lại trở nên cũ, lại bị sau phủ định - Cứ vậy, vận động, phát triển diễn theo khuynh hướng phủ định phủ định Page | 13 - Sau chu kì phủ định phủ định, đời dường lặp lại cũ, sở cao - Phủ định phủ định kết việc giải mâu thuẫn bên thân vật - Phủ định phủ định kết tổng hợp giai đoạn qua  Về nguyên tắc, đời phong phú so với khẳng định ban đầu, phủ định giai đoạn trước - Phủ định phủ định đánh dấu kết thúc chu kì vận động, phát triển vật, tượng đồng thời điểm xuất phát chu kì vận động, phát triển - Phủ định phủ định diễn thơng qua nhiều lần phủ định, nguyên tắc, quy hai lần phủ định - Phủ định phủ định vạch khuynh hướng phát triển Sự phát triển diễn theo đường “xốy ốc” Mơ hình đường ‘xốy ốc” biểu thị tính vơ tận, tiến lên lặp lại phát triển Ý nghĩa phương pháp luận: - Một là, nhận thức thực tiễn cần tuân theo quan điểm phủ định biện chứng, chống lại quan điểm siêu hình phủ định - Hai là, cần nắm bắt điều kiện khách quan thuận lợi, phát huy nhân tố chủ quan tích cực để tạo phù hợp với yêu cầu tiến xã hội - Ba là, cần hiểu vận dụng cách phù hợp logic tiến trình phủ định biện chứng đời sống xã hội, phủ định tư tưởng sau phủ định thực tiễn B Vận dụng: - Có thể từ cấp 1, cấp cấp em quen với việc học, nghe theo hướng dẫn ghi chép kiến thức chắt lọc thầy Từ em vơ tình hình thành thói quen hay trơng chờ vào giúp đỡ đến từ giáo viên; thắc mắc, thay tìm hiểu nghiên cứu em chọn hỏi thầy cô Nhưng em sinh viên Đại học, khác biệt Đại học cấp trước thầy khơng cịn dạy theo phương pháp chắt lọc sẵn mà em trình học với giáo viên tự chủ mặt Điều có nghĩa em nên thay đổi từ thụ động việc học tập thành chủ động việc học tập, phủ định cách học trước để đón nhận cách học Nếu em khơng tự phủ định cách học cũ khả thân trở nên lạc hậu thụt lùi so với bạn trang lứa, dễ rơi vào hoang mang lượng kiến thức khổng lồ lại xử lý, gây ảnh hưởng xấu tới điểm số sau - Đồng thời trình thay đổi cách học, em phải định hướng rõ ràng cách học thân cho phù hợp với mơi trường Đại học Mơi trường Đại học địi hỏi phải biết tự học hỏi, tự tiếp cận tự nghiên cứu Vì em cần phải chủ động việc học, học hỏi qua bạn bè trang mạng xã hội, tự vận dụng kiến thức học vào đời sống để đơn giản hóa tự nghiên cứu kiến thức trình độ sâu qua cách phương tiện Internet, Có việc phủ định cách học cũ em trở nên hiệu thực tiễn Page | 14 TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Lý luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Khái niệm kết cấu lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: a Khái niệm kết cấu lực lượng sản xuất: - Lực lượng sản xuất toàn nhân tố vật chất, kĩ thuật trình sản xuất, chúng tồn mối quan hệ biện chứng với tạo sức sản xuất làm cải biến đối tượng trình sản xuất vật chất, tức tạo lực thực tiễn làm biến đổi đối tượng vật chất giới tự nhiên theo nhu cầu định người xã hội - Lực lượng sản xuất bao gồm người lao động tư liệu sản xuất: + Người lao động thể ý thức, phẩm chất trình độ trí tuệ, chun mơn, tay nghề, kỹ năng, kinh nghiệm + Trong tư liệu sản xuất: Đối tượng lao động phần giới tự nhiên người tác động tới trình lao động Đối tượng lao động có loại:  Đối tượng lao động có sẵn đối tượng tự có tự nhiên  Đối tượng lao động nhân tạo đối tượng người tạo trình sản xuất (nguyên, nhiên, vật liệu, bán sản phẩm) + Trong tư liệu lao động:  Phương tiện lao động phương tiện dùng để vận chuyển bảo quản sản phẩm  Công cụ lao động vật thể người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, đóng vai trò “sợi dây nối” người đối tượng lao động + Trong trình sản xuất, để làm thỏa mãn nhu cầu ngày cao người, đối tượng lao động ngày mở rộng công cụ lao động ngày cải tiến, hồn thiện Từ đó, cơng cụ lao động trở thành yếu tố động tư liệu sản xuất Trình độ cơng cụ lao động tiêu chuẩn khách quan để phân biết thời đại kinh tế với Page | 15 + Trong lực lượng sản xuất, người lao động nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất, định phát triển lực lượng sản xuất nói riêng đời sống nói chung + Trong thời đại nay, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp xã hội Tóm lại, trình độ lực lượng sản xuất biểu yếu tố sau: - Thứ nhất, trình độ trí tuệ, chun mơn, tay nghề, kĩ năng, kinh nghiệm người lao động - Thứ hai, trình độ ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất - Thứ ba, trình độ tổ chức, quản lý sản xuất - Thứ tư, trình độ phân cơng lao động - Thứ năm, trình độ công cụ lao động b Khái niệm kết cấu quan hệ sản xuất: - Quan hệ sản xuất “bộ sườn”, “bộ khung” hình thái kinh tế - xã hội, quan hệ kinh tế bản, định tất mối quan hệ xã hội khác, tiêu chuẩn khách quan phân biệt chế độ xã hội với - Quan hệ sản xuất bao gồm: quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quan hệ quản lý sản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm *Về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất: - Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất định trực tiếp địa vị tập đoàn người xã hội - Cụ thể, tập đồn người nào, giai cấp có quyền sở hữu tư liệu sản xuất giữ địa vị thống trị xã hội + Ngược lại, tập đoàn người nào, giai cấp khơng có quyền sở hữu tư liệu sản xuất bị thống trị xã hội - Địa vị tập đoàn người quy định cách thức tô chức, quản lý sản xuất phương thức phân phối sản phẩm + Cụ thể, tập đoàn người nào, giai cấp giữ địa vị thống trị quyền lực thống trị thiết lập nên máy nhà nước xây dựng nên hệ thống luật pháp, sách tổ chức, quản lý sản xuất, nguyên tắc phân phối sản phẩm + Ngược lại, tập đoàn người nào, giai cấp giữ địa vị bị thống trị buộc phải phục tùng hệ thống luật pháp, hệ thống sách tổ chức, quản lý sản xuất, nguyên tắc phân phối sản phẩm giai cấp thống trị thiết lập nên *Về quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất: Quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất định trực tiếp quy mô, tốc độ, nhịp độ phát triển sản xuất xã hội Đặc biết quan hệ trở nên quan trọng thời đại ngày nay, khoa học quản lý phát triển mạnh mẽ *Về quan hệ phân phối sản phẩm: - Quan hệ phân phối sản phẩm liên quan trực tiếp đến lợi ích người, đóng vai trị động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nói riêng đời sống xã hội nói chung - Tuy nhiên, lợi ích đóng vai trị động lực nằm mối quan hệ thống cấp độ lợi ích loại hình lợi ích Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: *Vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: - Để làm thỏa mãn nhu cầu tiết kiệm thời gian giảm bớt chi phí, tiêu hao lượng, thần kinh, bắp cơng cụ lao động ngày cải tiến hoàn thiện; đồng thời người lao động ngày phát triển trình độ trí tuệ, chun mơn, tay nghề, kỹ Page | 16 kinh nghiệm Như vậy, lực lượng sản xuất trở thành yếu tố động nhất, cách mạng thường xuyên biến đổi; cịn quan hệ sản xuất mang tính ổn định - Quan hệ sản xuất cũ trở thành chướng ngại vật cản trở phát triển lực lượng sản xuất nên bị xóa bỏ thay môt quan hệ sản xuất cho phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, báo hiệu phương thức sản xuất đời Cứ vậy, tác động làm cho lịch sử phát triển xã hội loài người lịch sử nối tiếp phương thức sản xuất từ thấp đến cao *Sự tác động trở lại quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất: - Quan hệ sản xuất có tác động qua lại lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất quy định mục đích q trình sản xuất Do đó, quan hệ sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích khả sáng tạo người lao động Vì vậy, quan hệ sản xuất làm thúc đẩy kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất - Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sán xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Ngược lại, quan hệ sản xuất khơng phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất - Sự tác động quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất thể ba mặt quan hệ sản xuất Page | 17 TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Lý luận: Biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Khái niệm sở hạ tầng: - Khái niệm sở hạ tầng dùng để toàn bọ quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội - Cơ sở hạ tầng xã hội tạo nên quan hệ sản xuất thống trị phản ánh chất xã hội quan hệ sản xuất khơng thống trị - Tính chất sở hạ tầng quan hệ sản xuất thống trị định, đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan hệ sản xuất khác, định hướng phát triển đời sống xã hội Khái niệm kiến trúc thượng tầng: - Khái niệm kiến trúc thượng tầng dùng để toàn quan điểm trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… với thiết chế xã hội tương ứng nhà nước, đảng phái, giáo hội, đồn thể xã hội, hình thành sở hạ tầng định - Trong xã hội có giai cấp quan điểm trị, pháp quyền nhà nước đảng phái quan trọng - Trong xã hội có giai cấp, kiến trúc thượng tầng mang tính giai cấp, hệ tư tưởng giai cấp thống trị định tính chất kiến trúc thượng tầng Mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng *Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng: - Thứ nhất, sở hạ tầng sinh kiến trúc thượng tầng ấy, kiến trúc thượng tầng phản ánh sở hạ tầng - Thứ hai, sở hạ tầng thay đổi sớm hay muộn kiến trúc thượng tầng biến đối theo Tuy nhiên, phận kiến trúc thượng tầng tồn dai dẳng cho dù sở hạ tầng sinh từ lâu, biểu tâm lý xã hội, thói quen, phong tục tập quán… - Thứ ba, biến đổi sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng diễn phức tạp thơng qua q trình cải tạo xã hội, đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao cách mạng xã hội Sự biến đổi diễn hình thái kinh tế - xã hội từ hình thái kinh tế - xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác *Sự tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng: - Thứ nhất, kiến trúc thượng tầng thực chức trì, bảo vệ, củng cố sở hạ tầng sinh nó, chống lại nguy làm suy yếu hay phá hoại chế độ kinh tế - Thứ hai, yếu tố kiến trúc thượng tầng có tác động trở lại sở hạ tầng, nhà nước phận có tác động trực tiếp mạnh mẽ sở hạ tầng - Thứ ba, tác động nhà nước sở hạ tầng hệ thống luật pháp, hệ thống sách kinh tế; đồng thời tạo môi trường ổn định, chống lại lực muốn xóa bỏ chế độ kinh tế - Thứ tư, tác động kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng diễn theo hai xu hướng: + Nếu kiến trúc thượng tầng tác động nhiều với sở hạ tầng, phù hợp với quy luật kinh tế khách quan thúc đẩy phát triển trình kinh tế - xã hội Page | 18 + Ngược lại, kiến trúc thượng tầng tác động ngược chiều với sở hạ tầng, không phù hợp với quy luật kinh tế khách quan kiềm hãm phát triển trình kinh tế - xã hội Page | 19 TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Lý luận: Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên - Sự vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội tuân theo quy luật khách quan, tức tuân theo tính tất yếu, theo xu hướng định - Chính liên hệ, tác động qua lại yếu tố cấu thành nên hình thái kinh tế - xã hội tạo thành quy luật khách quan chi phối vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên - Trong quy luật khách quan quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất đóng vai trị quan trọng Nó vừa phản ánh tính liên tục lẫn tính gián đoạn vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội - Nguồn gốc sâu xa vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội lực lượng sản xuất Vì lực lượng sản xuất mang tính khách quan nên quan hệ sản xuất mang tính khách quan - Khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ nhật định quan hệ sản xuất đời, tạo thành sở hạ tầng tương ứng kiến trúc thượng tầng Từ đó, mặt đời sống xã hội phát triển thúc đẩy phát triển xã hội - Ngồi quy luật khách quan yếu tố khác điều kiện tự nhiên, điều kiện dân số, văn hóa, giáo dục, y tế, pháp luật phận khác kiến trúc thượng tầng… đóng vai trị quan trọng Chính tác động yếu tố tạo nên tranh đa dạng, phức tạp vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội, tạo nên phát triển không đồng quốc gia Như vậy, phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên bao gồm phát triển khơng trải qua hình thái kinh tế - xã hội Điều tùy thuộc vào điều kiện lịch sử - cụ thể quốc gia Vì vậy, việc vận dụng quan điểm lịch sử - tự nhiên phải gắn liền với quan điểm lịch sử - cụ thể Page | 20 TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Lý luận: Lý luận hình thái kinh tế -xã hội trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Khái niệm: Hình thái kinh tế - xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử, dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng lên quan hệ sản xuất - Lực lượng sản xuất tảng vật chất – kỹ thuật hình thái kinh tế - xã hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế - xã hội xét đến lực lượng sản xuất định Lực lượng sản xuất phát triển qua hình thái kinh tế - xã hội nỗi tiếp từ thấp đến cao thể tính liên tục phát triển xã hội - Quan hệ sản xuất “bộ sườn”, “bộ khung” hình thái kinh tế - xã hội, quan hệ kinh tế bản, định tất mối quan hệ xã hội khác, tiêu chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội với Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng, tương ứng với trình độ định lực lượng sản xuất - Những quan hệ sản xuất hợp thành sở hạ tầng, hình thành nên kiến trúc thượng tầng xã hội, mà chức xã hội bảo vệ, trì củng cố sở hạ tầng sinh nó, đâu tranh xóa bỏ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng cũ - Ngoài yếu tố cịn có quan hệ khác, quan hệ dân tộc, quan hệ giai cấp, quan hệ gia đình Chúng gắn bó với quan hệ sản xuất biến đổi với biến đổi quan hệ sản xuất Page | 21 TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Lý luận: Vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp (Vai trò giai cấp) Khái niệm giai cấp: Giai cấp tập đồn người, mà tập đồn chiếm đoạt lao động tập đoàn khác, chỗ tập đồn có địa vị khác chế độ kinh tế xã hội định Page | Nguyên nhân đấu tranh giai cấp: 22 Nguyên nhân sâu xa đấu tranh giai cấp mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất lòng phương thức sản xuất Nguyên nhân trực tiếp đấu tranh giai cấp mâu thuẫn giai cấp bị trị giai cấp thống trị lợi ích, mà trước hết lợi ích kinh tế Mâu thuẫn bên giai cấp tiến bộ, cách mạng, đại diện cho phương thức sản xuất với bên giai cấp thống trị, bóc lột đại biểu cho phương thức sản xuất lỗi thời lạc hậu Đấu tranh giai cấp động lực phát triển xã hội có giai cấp Sự đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc, động lực phát triển, mà đấu tranh giai cấp đấu tranh hai mặt đối lập xã hội có giai cấp - Thứ nhất, kết cục đấu tranh giai cấp mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất giải quyết, quan hệ sản xuất cũ bị thay quan hệ sản xuất mới, sở hạ tầng đời, kiến trúc thượng tầng xuất hiện, làm cho mặt đời sống xã hội phát triển, từ thúc đẩy sư phát triển xã hội - Thứ hai, đấu tranh giai cấp lật đổ quyền cũ, xác lập quyền mới, với q trình đó, kết cấu xã hội – giai cấp cũ bị xóa bỏ, kết cấu xã hội – giai cấp hình thành làm cho xã hội phát triển - Thứ ba, đấu tranh giai cấp khơng góp phần xóa bỏ lực phản động, lạc hậu, mà đồng thời có tác dụng cải tạo thân giai cấp cách mạng quần chúng cách mạng Giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp lãnh đạo cách mạng thúc đẩy xã hội phát triển - Thứ tư, đấu tranh giai cấp khơng địn bẩy lịch sử thời kỳ cách mạng mà động lực phát triển xã hội thời kỳ “hịa bình” xã hội có giai cấp Tính tất yếu đấu tranh giai cấp giai đoạn Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh giai cấp tất yếu bởi: - Thứ nhất, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tồn sở kinh tế làm phân hóa xã hội thành giai cấp, kinh tế thị trường, nên bên cạnh mặt tích cực cịn mặt hạn chế phân hóa xã hội thành giàu nghèo - Thứ hai, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, lực phản động rắp tâm mưu đồ giành giật lại quyền mà chúng - Thứ ba, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, tồn tàn dư xã hội cũ để lại - Thứ tư, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, với kinh tế mở cửa, bên cạnh mặt tích cực cịn nhiều mặt tiêu cực, du nhập yếu tố ngoại lai không phù hợp - Thứ năm, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, lực phản động nước cấu kết với lực phản động quốc tế sử dụng “diễn biến hòa bình” chống lại thành cách mạng nhân dân nước TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Lý luận: Vận dụng quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử - cụ thể Đảng công đôi Việt Nam - Trong công đổi Việt Nam nay, đặc biệt giai đoạn Việt Nam phải đối diện với nhiều vấn đề: đại dịch COVID19, phát triển kinh tế, cải cách giáo dục… Nhà nước ta phải nỗ lực nhiều việc khôi phục phát triển Và tất vấn đề mà nước ta đối mặt, nhà nước ta vận dụng tốt quan điểm toàn diện quan điểm lịch sử cụ thể, trọng vào việc đổi kinh tế, xem yếu tố để làm trọng Nếu trước 1986, đất nước giai đoạn vừa giải phóng, hình thức kinh tế tập trung bao cấp mang nhiều tính chủ quan, ý chí, đời sống nhân dân khổ cực, khơng phát triển sau năm 1986, nhà nước Đảng ta có thay đổi, chuyển từ kinh tế bao cấp mang kinh tế thị trường, vực dậy đất nước Thật lúc nhà nước Đảng có cách khách quan nhiều mặt dựa nhu cầu tình hình đất nước mà lựa chọn thay đổi, lấy kinh tế làm chủ Và lần nữa, Đảng lại vơ sáng suốt thời buổi khó khăn Bởi kinh tế tảng thứ, có kinh tế có thay đổi phát triển, khơng có kinh tế khơng thể chạy theo với phát triển không ngừng nghỉ giới Việt Nam muốn phát triển giáo dục y tế khơng thể khơng phát triển kinh tế; Việt Nam muốn khai thác tài ngun, khơng có kinh tế vững khơng có máy móc lực lượng lao động sản xuất - Cụ thể trình phát triển nên kinh tế thị trường Việt Nam, Đảng ta tài tình việc đưa đề xuất sau: + Thực sách mở cửa đất nước, mở rộng ngoại giao với nước khu vực giới, đặc biệt ASEAN Liên hợp quốc… + Kế thừa phát triển tảng tốt, loại bỏ thay đổi ý kiến lỗi thời lạc hậu + Tham gia công xuất nhập khẩu, đẩy mạnh tăng cường sản xuất mặt hàng chủ đạo - Mặc dù lấy việc phát triển kinh tế làm chủ đạo mặt khác, Việt Nam ta không ngừng cố gắng chạy theo trình độ phát triển giới Với sách sáng suốt sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta ngày phát triển hơn, sánh vai với cường quốc năm châu tương lai không xa Page | 23 ... học, em phải định hướng rõ ràng cách học thân cho phù hợp với mơi trường Đại học Mơi trường Đại học địi hỏi phải biết tự học hỏi, tự tiếp cận tự nghiên cứu Vì em cần phải chủ động việc học, học. .. nghiệp ảnh hưởng đến năm Đại học Page | TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN A Lý luận: Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập B Vận dụng: Vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập sống, học tập thân -A Lý luận:... đại học Việc quan trọng mà ta xét đến lực thân điều kiện tài gia đình để xếp nguyện vọng cách thông minh hợp lí Tránh trường hợp ngành học khơng phù hợp với thân lực tài Page | TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
- Xem thêm -

Xem thêm: Triết học mác lênin, Triết học mác lênin