Thong nhat soan KH bai day theo cong van 5512

13 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2021, 23:00

Hướng dẫn soạn KH bài dạy theo công văn 5512 , soạn chi tiết 1 bài để tham khảoGiáo án bài Hướng động Sinh học 11.Tài liệu tham khảo cho các giáo viên THPT, THCS theo công văn 5512 mà Bộ GDĐT ban hành từ HK2 năm học 20202021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY/CHỦ ĐÊ: Nội dung chủ đề Mô tả chủ đề Chủ đề gồm chương - Phần – - Sinh học 10/11/12 THPT - Bài : (Tên – theo SGK) - Bài : (Tên – theo SGK) - Bài : (Tên – theo SGK) - Bài : Thực hành: (Tên – theo SGK) Thời lượng mạch kiến thức: tiết, từ tiết đến tiết theo PPCT - Tiết 1: A - Tiết 2: B - Tiết 3: C D (Phần dành cho chủ đề, với riêng đây) I Mục tiêu: Kiến thức: Năng lực: Phẩm chất: II Thiết bị dạy học học liệu - Máy chiếu, bút bảng, tranh vẽ (tên tranh), đồ dùng khác (là thứ chuẩn bị chung, tiết có chuẩn bị riêng bổ sung vào thành ý khác) - Tiết : Tranh vẽ abc - Tiết .: Tranh vẽ de - Tiết : Phiếu học tập, bảng so sánh (tên) (kèm thông tin phản hồi đây) - Tiết khơng có chuẩn bị riêng khơng ghi tiết - HS chuẩn bị SGK, ghi, đồ dùng học tập nghiên cứu chủ đề (các 1,2,3,7/SGK), chuẩn bị smartphone có kết nối mạng, chuẩn bị ảnh, video sưu tầm (tên) (Nếu có nội dung chuẩn bị khác bổ sung thêm) III Tiến trình dạy học Hoạt động 1: Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Thời gian: phút) (Ghi rõ tên thể kết hoạt động) (GV đưa tình xuất phát, đặt vấn đề hay kiểm tra cũ tùy thuộc quan điểm, nội dung tiết dẫn vào mới, tùy cách dẫn vào bải mà gọi hoạt động theo cách đó) Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh xác định vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải học xác định rõ cách thức giải vấn đề/thực nhiệm vụ hoạt động học b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực (xử lí tình huống, câu hỏi, tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực đề xuất giải pháp giải vấn đề/cách thức thực nhiệm vụ c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể yêu cầu nội dung hình thức sản phẩm hoạt động theo nội dung yêu cầu/nhiệm vụ mà học sinh phải hoàn thành: kết xử lí tình huống; đáp án câu hỏi, tập; kết thí nghiệm, thực hành; trình bày, mơ tả vấn đề cần giải nhiệm vụ học tập phải thực đề xuất giải pháp thực d) Tổ chức thực hiện: Trình bày cụ thể bước tổ chức hoạt động học cho học sinh từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá trình kết thực nhiệm vụ thơng qua sản phẩm học tập Ví dụ: Dạy Quang hợp (Sinh học 11) Hoạt động 1: Xác định vấn đề (Thời gian: phút) Tên hoạt động: Quá trình quang hợp xảy a) Mục tiêu: HS xác định quan quang hợp trình quang hợp xảy b) Nội dung: HS hoạt động xảy cây, có hoạt động quang hợp c) Sản phẩm: HS đứng lên nêu nhận định mình, nói lên quan điểm hoạt động xảy (có thể có nhiều hoạt động có hoạt động quang hợp) d) Tổ chức thực hiện: - GV đưa câu hỏi tình huống: Giả sử em nhỏ bé xinh xinh Em cho biết thể em xảy hoạt động đặc trưng? - GV gọi số HS nêu nhận định mình, HS nói hoạt động quang hợp GV dẫn vào nội dung học Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/Giải vấn đề/Thực thi nhiệm vụ đặt (Thời gian: 36 phút) (Ghi rõ tên thể kết hoạt động) a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh thực nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến thức mới/giải vấn đề/thực nhiệm vụ đặt từ Hoạt động - HS có khả khai thác kiến thức từ SGK, internet, tranh ảnh bảng biểu để hình thành, chiếm lĩnh kiến thức - Thơng qua kiến thức đạt được, HS có tinh thần trách nhiệm cộng đồng việc bảo vệ môi trường, tuyên truyền việc trồng cây, gây rừng, b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải vấn đề/nhiệm vụ học tập đặt từ Hoạt động - HS nghiên cứu SGK, smartphone, tích cực thảo luận nhóm hoàn thành hoạt động để đưa kiến thức - Đưa quan điểm cá nhân vấn đề c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể kiến thức mới/kết giải vấn đề/thực nhiệm vụ học tập mà học sinh cần viết ra, trình bày d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá trình kết thực hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung giảng dạy Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười Nội dung 1: Nội dung 2: Nội dung 3: (Hoặc tách nội dung riêng) Ví dụ: Bài Hướng động Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Tên hoạt động: Khái niệm, chế kiểu hướng động thực vật a Mục tiêu: - HS trình bày khái niệm hướng động - Nêu chế chung hướng động - Phân biệt kiểu hướng động dựa vào tác nhân kích thích từ ngoại cảnh Nêu số ứng dụng vai trò hướng động thực tiễn b Nội dung: I Khái niệm hướng động Khái niệm Cơ chế II Các kiểu hướng động III Vai trò hướng động đời sống thực vật c Sản phẩm: Nội dung I Khái niệm hướng động Học sinh hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm theo dõi hình ảnh minh họa, nghe gợi ý giáo viên, vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi Có ý kiến chưa xác (cách phân loại hướng động, hoạt động sinh trưởng chế nó) bạn khác giáo viên chỉnh sửa, hoàn chỉnh Nội dung II Các kiểu hướng động - HS làm việc theo nhóm (6 người) hồn thiện phiếu học tập so sánh kiểu hướng động - HS nhóm làm việc, nghiên cứu SGK hồn thiện nội dung phiếu học tập, với nội dung “ứng dụng” kiểu hướng động, HS cần thảo luận kĩ, đưa – kiến thức thực tiễn kiểu hướng động hoàn thiện vào phiếu học tập - Sau nhóm hồn thành PHT thời gian quy định, giáo viên yêu cầu nhóm chấm chéo cho nhau: HS dễ dàng hồn thiện cột thứ hai ba thông qua khai thác kênh chữ SGK, nhiên với ô cột thứ tư, HS cần phải hồn thành mà khơng phụ thuộc vào SGK mà phải dựa hiểu biết thực tế (chưa định lượng được, chưa tìm ý tương tự đáp án) GV hỗ trợ cách tư để tìm nội dung khuyến khích hoạt động tranh luận nhóm khơng đưa đáp án - HS làm việc cá nhân thảo luận nhóm, cặp để trả lời câu hỏi chứa đựng tình thực tiễn có vấn đề Tại cần phải bắc giàn cho bầu, bí, nho? Tại trồng rau người ta phải đánh luống? Nhiều HS trả lời chưa đầy đủ: HS nêu: Cần bắc giàn cho cây bầu, bí, nho giàn tạo giá thể cho bám, đồng thời giàn giúp đỡ tránh đứt thân leo (HS khác đứng lên phản biện lại ý kiến) Trồng rau phải đanh luống đánh luống giúp cho Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười đất xốp tạo điều kiện cho rễ đâm sâu lan rộng hướng tới nguồn nước phân bón thuận lợi d Tổ chức thực hiện: Nội dung I Khái niệm hướng động - Hoạt động cá nhân - GV hỏi: Trong hình ảnh kể trên, hình ảnh thể hướng động (vận động định hướng)? HS trả lời: HS (chưa hiểu biết hướng động dựa vào kiến thức SGK tìm ra) hình ảnh (chậu đặt gần cửa sổ hướng phía ngồi sáng) - GV cho HS quan sát số hình ảnh hướng động Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: (?) Hướng động gì? (?) Các quan thực vật phản ứng với tác nhân kích thích nào? GV gọi HS trả lời câu hỏi, với quan thực hướng động phản ứng với kích thích, GV chiếu hình ảnh rễ phản ứng với ánh sáng để HS phân biệt loại hướng động: hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) hướng động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) - GV tiếp tục cho HS nghiên cứu trả lời câu hỏi: Hãy nêu chế hướng động âm hướng động dương - GV mở rộng câu hỏi để làm rõ chế hướng động: Với hướng động dương, tế bào phía khơng kích thích lại sinh trưởng nhanh tế bào phía kích thích? - GV chiếu video phân bố lại hàm lượng auxin quan thực hướng động u cầu HS giải thích mở rộng kiến thức thơng qua thảo luận nhóm/cặp để trả lời - Nhiều HS xung phong trả lời, giải thích chế GV chốt: chế chung hướng động phân bố lại hàm lượng auxin hai phía quan thực vật dẫn đến sinh trưởng không đồng hai phía quan (Hoặc GV trình bày bảng truyền thống từ chỗ màu xanh) Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung giảng dạy Nội dung II Các kiểu hướng động - GV chiếu hình ảnh clip kiểu hướng động dẫn: Căn vào tác nhân kích thích, người ta chia thành kiểu hướng động chủ yếu GV chia lớp thành nhóm HS, phát PHT khổ A0 cho nhóm, nhóm thảo luận điền nội dung vào phiếu Trong thời gian nhóm làm việc, GV tới nhóm, hỗ trợ HS, trả lời câu hỏi liên quan đến cách làm mà học sinh cịn vướng mắc khơng đưa thơng tin đáp án Sau kết thúc 10 phút làm việc, GV cho nhóm đổi phiếu theo chiều kim đồng hồ, phát bút đỏ cho HS để nhóm chấm điểm (Yêu cầu nhóm ghi tên nhóm chấm vào phiếu) GV chiếu đáp án, có điểm chi tiết cho mục, hướng dẫn HS chấm: Cứ đáp án điểm;, điểm tối đa cho nội dung trình bày PHT 75 Sau GV đến nhóm để hỗ trợ việc chấm điểm - GV yêu cầu nhóm lên treo sản phẩm vị trí dễ quan sát ngầm lựa chọn nhóm chưa hồn chỉnh có nội dung cần nhấn mạnh cho học treo bảng GV u cầu HS nhóm chấm lên trình bày việc chấm GV vấn đáp HS chấm: Tại Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười lại trừ điểm nhóm bạn? Tại phải làm giàn cho leo? Tại phải trồng với mật độ thích hợp ? Tại phải lên luống trước trồng rau? Giữa GV HS có tranh luận để hiểu rõ nội dung đồng thời tạo tình để HS lớp ý lắng nghe Sau hỏi nhóm chấm có ý kiến khơng? u cầu nhóm cịn lại theo dõi lại để xem chỗ hồn (Hoặc GV trình bày bảng truyền thống từ chỗ màu xanh) Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung giảng dạy Nội dung III Vai trò hướng động đời sống thực vật - GV yêu cầu HS đọc trả lời lệnh trang 100/SGK HS thảo luận theo cặp đưa kết luận GV mời đại diện – HS trả lời cho lệnh, HS khác lắng nghe, phản biện bổ sung ý kiến - GV đưa câu hỏi: Em nêu vai trò chung hướng động đời sống thực vật - HS dễ dàng trả lời câu hỏi dựa vào phần tóm tắt SGK: Hướng động có vai trị giúp thực vật thích nghi với biến đổi môi trường để tồn phát triển (Hoặc GV trình bày bảng truyền thống từ chỗ màu xanh) Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung giảng dạy Hoạt động 3: Luyện tập (2 phút) a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức học yêu cầu phát triển kĩ vận dụng kiến thức cho học sinh b) Nội dung: Nêu rõ nội dung cụ thể hệ thống câu hỏi, tập, thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải câu hỏi, tập; thực hành, thí nghiệm học sinh thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình d) Tổ chức thực hiện: Nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho học sinh; hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện; kiểm tra, đánh giá kết thực Ví dụ: Bài Hướng động Hoạt động 3: Luyện tập (Thời gian: phút) Tên hoạt động: Nhận biết kiểu hướng động qua hình ảnh a Mục tiêu: Học sinh dựa kiến thức học hướng động để giải tình tương tự thơng qua hình ảnh sưu tầm b Nội dung: Vấn đề luyện tập: GV chọn 15 ảnh khác liên quan đến kiểu hướng động số ảnh không liên quan, đặt ngẫu nhiên yêu cầu HS phân loại cụ thể c Sản phẩm: - HS thảo luận nhanh theo cặp xếp, phân loại GV gọi số HS nêu đánh giá - HS xếp hình ảnh liên quan đến nhiều kiểu hướng động Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười Tổ chức thực hiện: - GV chiếu hình ảnh chuẩn bị sẵn gồm 12 ảnh thuộc kiểu hướng động ảnh không liên quan đến hướng động, đưa yêu cầu: Em chọn số ảnh xếp chúng vào kiểu hướng động - HS làm việc cá nhân thảo luận theo cặp, GV gọi số HS trả lời - GV phân tích: Trong thực tế, có nhiều tượng tương tự gặp đời sống, điều quan trọng cần linh hoạt để xác định chúng thuộc kiểu hướng động Hoạt động 4: Vận dụng (Thời gian: phút) a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu phát triển lực học sinh thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tiễn (theo nhóm có nội dung phù hợp) b) Nội dung: Mơ tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện/đề xuất vấn đề/tình thực tiễn gắn với nội dung học vận dụng kiến thức học để giải c) Sản phẩm: Nêu rõ yêu cầu nội dung hình thức báo cáo phát giải tình huống/vấn đề thực tiễn d) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực học lớp nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ đánh giá vào thời điểm phù hợp kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục giáo viên (GV đưa câu hỏi, tập vận dụng cao kiến thức dạy để HS thực (có thể lớp - cần tăng thời gian nhà để – phút, câu hỏi hay tập SGK, sách BT có liên quan) Ví dụ: Bài Hướng động Hoạt động 4: Vận dụng (Thời gian: phút) Tên hoạt động: Điều khiển hoạt động sống nhằm tăng suất trồng, tạo dáng, cảnh a Mục tiêu: Nhằm khuyến khích học sinh hình thành ý thức lực thường xuyên vận dụng điều học hướng động để giải vấn đề thực tế b Nội dung: - Dựa vào kiến thức học hướng động, em đề xuất biện pháp tác động đến trồng nhằm nâng cao suất trồng - Với chậu đặt gần cửa sổ mà ngộn thể tính hướng sáng, ta đem chậu ngồi sân thống Em dự đoán tượng xảy sau thời gian Trong việc trồng cảnh tạo dáng, cho cây, ta tác động để tạo cảnh đẹp mà hạn chế thấp tác động dụng cụ học c Sản phẩm: - HS đưa số biện pháp cụ thể liên quan đến vấn đề giáo viên đề cập liên quan đến vận dụng hướng động thực tế sản xuất nơng nghiệp - Giải thích thay đổi hình thái (đã chịu ảnh hưởng ánh sáng) điều kiện chiếu sáng thay đổi đề xuất cách tạo dáng, cảnh d Tổ chức thực hiện: - GV đưa câu hỏi, tập vận dụng, mở rộng kiến thức vào cuối học - HS làm việc cá nhân, nhà trình bày vào tập - GV kiểm tra tập làm HS vào buổi học Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY: BÀI 23 HƯỚNG ĐỘNG I Mục tiêu Kiến thức: - Nêu khái niệm hướng động - Trình bày kiểu hướng động ý nghĩa hướng động Năng lực: - Rèn luyện phát triển lực giải vấn đề - Hình thành rèn luyện lực tự học, sáng tạo - Hình thành phát triển lực hợp tác Phẩm chất: chăm học, có tinh thần ham học, tích cực; u thiên nhiên biết bảo vệ, chăm sóc xanh II Thiết bị dạy học học liệu - Hình ảnh mèo xù lông gặp rét, chậu đặt gần cửa sổ, trinh nữ cụp có va chạm - Các clip ngắn hướng sáng, hướng tiếp xúc - Hệ thống ảnh hướng động ảnh khác để HS phân biệt - Phiếu học tập: Đọc thông tin SGK mục II (bài 23 – Sinh học 11) kết hợp với hiểu biết thực tế để hoàn thành phiếu học tập sau (10 phút): Kiểu hướng động Tác nhân Biểu Ý nghĩa với đời sống thực vật Hướng sáng Hướng trọng lực Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười Hướng hóa Hướng nước Hướng tiếp xúc III Tổ chức hoạt động học Hoạt động 1: Hoạt động khởi động (Thời gian: phút) Khi tiếp nhận kích thích mơi trường, sinh vật phản ứng lại kích thích nào? a Mục tiêu: - Tạo tâm vui vẻ, thoải mái cho học sinh - Làm bộc lộ hiểu biết, quan niệm sẵn có học sinh, tạo mối liên hệ kiến thức có (Các phận thể: rễ, thân, lá, ) với kiến thức hình thành học (Phản ứng quan, phận với tác nhân kích thích?) - Giúp học sinh huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân có liên quan đến học mới, kích thích tị mị, mong muốn tìm hiểu học b Nội dung: - Học sinh quan sát hình ảnh mèo xù lơng trời rét, hình ảnh chậu đặt gần cửa sổ trinh nữ cụp chạm tay vào - GV đặt vấn đề vào bài: Em đặt tên chung cho tượng em quan sát c Sản phẩm: - Học sinh nêu tên tượng “cảm ứng” (hoặc cụ thể hướng động, ứng động) d Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh nói giáo viên đặt câu hỏi: Em đặt tên cho tượng quan sát Hình ảnh thể hiện tượng hướng động? Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười - HS trả lời câu hỏi: tượng “cảm ứng”, hình ảnh chậu đặt gần cửa sổ tượng hướng động Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Thời gian: 36 phút) Khái niệm, chế kiểu hướng động thực vật a Mục tiêu: - HS trình bày khái niệm hướng động - Nêu chế chung hướng động - Phân biệt kiểu hướng động dựa vào tác nhân kích thích từ ngoại cảnh Nêu số ứng dụng vai trò hướng động thực tiễn b Nội dung: I Khái niệm hướng động Khái niệm Cơ chế II Các kiểu hướng động III Vai trò hướng động đời sống thực vật c Sản phẩm: Nội dung I Khái niệm hướng động Học sinh hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm theo dõi hình ảnh minh họa, nghe gợi ý giáo viên, vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi Có ý kiến chưa xác (cách phân loại hướng động, hoạt động sinh trưởng chế nó) bạn khác giáo viên chỉnh sửa, hoàn chỉnh Nội dung II Các kiểu hướng động - HS làm việc theo nhóm (6 người) hồn thiện phiếu học tập so sánh kiểu hướng động - HS nhóm làm việc, nghiên cứu SGK hồn thiện nội dung phiếu học tập, với nội dung “ứng dụng” kiểu hướng động, HS cần thảo luận kĩ, đưa – kiến thức thực tiễn kiểu hướng động hoàn thiện vào phiếu học tập - Sau nhóm hồn thành PHT thời gian quy định, giáo viên yêu cầu nhóm chấm chéo cho nhau: HS dễ dàng hồn thiện cột thứ hai ba thông qua khai thác kênh chữ SGK, nhiên với ô cột thứ tư, HS cần phải hồn thành mà khơng phụ thuộc vào SGK mà phải dựa hiểu biết thực tế (chưa định lượng được, chưa tìm ý tương tự đáp án) GV hỗ trợ cách tư để tìm Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười nội dung khuyến khích hoạt động tranh luận nhóm khơng đưa đáp án - HS làm việc cá nhân thảo luận nhóm, cặp để trả lời câu hỏi chứa đựng tình thực tiễn có vấn đề Tại cần phải bắc giàn cho bầu, bí, nho? Tại trồng rau người ta phải đánh luống? Nhiều HS trả lời chưa đầy đủ: HS nêu: Cần bắc giàn cho cây bầu, bí, nho giàn tạo giá thể cho bám, đồng thời giàn giúp đỡ tránh đứt thân leo (HS khác đứng lên phản biện lại ý kiến) Trồng rau phải đánh luống đánh luống giúp cho đất xốp tạo điều kiện cho rễ đâm sâu lan rộng hướng tới nguồn nước phân bón thuận lợi d Tổ chức thực hiện: Nội dung I Khái niệm hướng động - Hoạt động cá nhân - GV hỏi: Trong hình ảnh kể trên, hình ảnh thể hướng động (vận động định hướng)? HS trả lời: HS (chưa hiểu biết hướng động dựa vào kiến thức SGK tìm ra) hình ảnh (chậu đặt gần cửa sổ hướng phía ngồi sáng) - GV cho HS quan sát số hình ảnh hướng động Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: (?) Hướng động gì? (?) Các quan thực vật phản ứng với tác nhân kích thích nào? GV gọi HS trả lời câu hỏi, với quan thực hướng động phản ứng với kích thích, GV chiếu hình ảnh rễ phản ứng với ánh sáng để HS phân biệt loại hướng động: hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) hướng động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) - GV tiếp tục cho HS nghiên cứu trả lời câu hỏi: Hãy nêu chế hướng động âm hướng động dương - GV mở rộng câu hỏi để làm rõ chế hướng động: Với hướng động dương, tế bào phía khơng kích thích lại sinh trưởng nhanh tế bào phía kích thích? - GV chiếu video phân bố lại hàm lượng auxin quan thực hướng động u cầu HS giải thích mở rộng kiến thức thơng qua thảo luận nhóm/cặp để trả lời - Nhiều HS xung phong trả lời, giải thích chế GV chốt: chế chung hướng động phân bố lại hàm lượng auxin hai phía quan thực vật dẫn đến sinh trưởng không đồng hai phía quan Nội dung II Các kiểu hướng động Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười - GV chiếu hình ảnh clip kiểu hướng động dẫn: Căn vào tác nhân kích thích, người ta chia thành kiểu hướng động chủ yếu GV chia lớp thành nhóm HS, phát PHT khổ A cho nhóm, nhóm thảo luận điền nội dung vào phiếu Trong thời gian nhóm làm việc, GV tới nhóm, hỗ trợ HS, trả lời câu hỏi liên quan đến cách làm mà học sinh cịn vướng mắc khơng đưa thơng tin đáp án Sau kết thúc 10 phút làm việc, GV cho nhóm đổi phiếu theo chiều kim đồng hồ, phát bút đỏ cho HS để nhóm chấm điểm (Yêu cầu nhóm ghi tên nhóm chấm vào phiếu) GV chiếu đáp án, có điểm chi tiết cho mục, hướng dẫn HS chấm: Cứ đáp án điểm;, điểm tối đa cho nội dung trình bày PHT 75 Sau GV đến nhóm để hỗ trợ việc chấm điểm - GV yêu cầu nhóm lên treo sản phẩm vị trí dễ quan sát ngầm lựa chọn nhóm chưa hồn chỉnh có nội dung cần nhấn mạnh cho học treo bảng GV u cầu HS nhóm chấm lên trình bày việc chấm GV vấn đáp HS chấm: Tại lại trừ điểm nhóm bạn? Tại phải làm giàn cho leo? Tại phải trồng với mật độ thích hợp ? Tại phải lên luống trước trồng rau? Giữa GV HS có tranh luận để hiểu rõ nội dung đồng thời tạo tình để HS lớp ý lắng nghe Sau hỏi nhóm chấm có ý kiến khơng? u cầu nhóm cịn lại theo dõi lại để xem chỗ hồn Nội dung III Vai trị hướng động đời sống thực vật - GV yêu cầu HS đọc trả lời lệnh trang 100/SGK HS thảo luận theo cặp đưa kết luận GV mời đại diện – HS trả lời cho lệnh, HS khác lắng nghe, phản biện bổ sung ý kiến - GV đưa câu hỏi: Em nêu vai trò chung hướng động đời sống thực vật - HS dễ dàng trả lời câu hỏi dựa vào phần tóm tắt SGK: Hướng động có vai trị giúp thực vật thích nghi với biến đổi môi trường để tồn phát triển Hoạt động 3: Luyện tập (Thời gian: phút) Nhận biết kiểu hướng động qua hình ảnh a Mục tiêu: Học sinh dựa kiến thức học hướng động để giải tình tương tự thơng qua hình ảnh sưu tầm b Nội dung: Vấn đề luyện tập: Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười GV chọn 15 ảnh khác liên quan đến kiểu hướng động số ảnh không liên quan, đặt ngẫu nhiên yêu cầu HS phân loại cụ thể c Ssản phẩm: - HS thảo luận nhanh theo cặp xếp, phân loại GV gọi số HS nêu đánh giá - HS xếp hình ảnh liên quan đến nhiều kiểu hướng động d Tổ chức thực hiện: - GV chiếu hình ảnh chuẩn bị sẵn gồm 12 ảnh thuộc kiểu hướng động ảnh không liên quan đến hướng động, đưa yêu cầu: Em chọn số ảnh xếp chúng vào kiểu hướng động - HS làm việc cá nhân thảo luận theo cặp, GV gọi số HS trả lời - GV phân tích: Trong thực tế, có nhiều tượng tương tự gặp đời sống, điều quan trọng cần linh hoạt để xác định chúng thuộc kiểu hướng động Hoạt động 4: Vận dụng (Thời gian: phút) Điều khiển hoạt động sống nhằm tăng suất trồng, tạo dáng, cảnh a Mục tiêu: Nhằm khuyến khích học sinh hình thành ý thức lực thường xuyên vận dụng điều học hướng động để giải vấn đề thực tế b Nội dung: - Dựa vào kiến thức học hướng động, em đề xuất biện pháp tác động đến trồng nhằm nâng cao suất trồng - Với chậu đặt gần cửa sổ mà ngộn thể tính hướng sáng, ta đem chậu ngồi sân thoáng Em dự đoán tượng xảy sau thời gian Trong việc trồng cảnh tạo dáng, cho cây, ta tác động để tạo cảnh đẹp mà hạn chế thấp tác động dụng cụ học c Sản phẩm: - HS đưa số biện pháp cụ thể liên quan đến vấn đề giáo viên đề cập liên quan đến vận dụng hướng động thực tế sản xuất nông nghiệp - Giải thích thay đổi hình thái (đã chịu ảnh hưởng ánh sáng) điều kiện chiếu sáng thay đổi đề xuất cách tạo dáng, cảnh d Tổ chức thực hiện: - GV đưa câu hỏi, tập vận dụng, mở rộng kiến thức vào cuối học Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười - HS làm việc cá nhân, nhà trình bày vào tập - GV kiểm tra tập làm HS vào buổi học Tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 ... nghệ, Trường THPT Nam Sách II Năm học 2020 - 2021 KH dạy Sinh học 11 Họ tên giáo viên: Đỗ Văn Mười nội dung khuyến kh? ?ch hoạt động tranh luận nhóm kh? ?ng đưa đáp án - HS làm việc cá nhân thảo luận... định lượng được, chưa tìm ý tương tự đáp án) GV hỗ trợ cách tư để tìm nội dung khuyến kh? ?ch hoạt động tranh luận nhóm kh? ?ng đưa đáp án - HS làm việc cá nhân thảo luận nhóm, cặp để trả lời câu hỏi... đề luyện tập: GV chọn 15 ảnh kh? ?c liên quan đến kiểu hướng động số ảnh kh? ?ng liên quan, đặt ngẫu nhiên yêu cầu HS phân loại cụ thể c Sản phẩm: - HS thảo luận nhanh theo cặp xếp, phân loại GV gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thong nhat soan KH bai day theo cong van 5512, Thong nhat soan KH bai day theo cong van 5512

Từ khóa liên quan