nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học

19 802 7
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 23:11

7.5. Nguyªn thø hai cña nhiÖt ®éng häc Trường CĐNKTTB Y Tế Khoa học cơ bản và xét nghiệm GV: Lê Thị Anh Thư T Q Bình chứa nhiệt F Vỏ cách nhiệt T Q Bình chứa nhiệt F Vỏ cách nhiệt Đạn chì Nguyên I-NĐLH: Q = ∆U + A’ Nhiệt từ cốc nước nóng tỏa ra Nhiệt cốc nước lạnh thu vào. Qtáa = Qthu 1. Qu¸ tr×nh thuËn nghÞch vµ kh«ng thuËn nghÞch Ví dụ: Dao động của con lắc không ma sát: A B θ θ 1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch Quá trình thuận nghịch: - Cú th din bin hai chiu thun, nghch v qua cựng các trạng thái trung gian. - Trong quá trỡnh, môi trường xung quanh không xảy ra biến đổi - iu kin cn cho quá trình thuận nghịch là một quá trình cân bằng. Ví dụ: Dao động của con lắc có ma sát của không khí A B θ θ 2. Entropy a. nh ngh aĐị ĩ : (1) . Độ biến thiên entropy của hệ từ trạng thái 1 sang trạng thái 2: (2) (tn: quá trình thuận nghịch) . ∆ S: chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối ! T dQ dS = ∫ =−=∆ )2( )1( 12 tn T Q SSS δ Ví dụ 3  Miếng nước đá khối lượng 235 g nóng chảy thuận nghịch thành nước, nhiệt độ được giữ nguyên ở O0C trong suốt quá trình. Tính độ thay đổi entropy của nước đá và của môi trường ? nhiệt nóng chảy của nước đá L=333 kJ/Kg ∆ShÖ = Với Q = L.m => ∆Shệ= ∆Smt= - [...]... R=8,31 (J/kg.K): hng s khớ S: Sh=5,76 (J/K) ; Smt= 0 Sh+ Smt= +5,76 (J/K) 3 Nguyên thứ hai của nhiệt động học Phát biểu 1: Khi cú s trao i nhit gia hai vt cú nhit khỏc nhau, tip xỳc trong mt bỡnh kớn ( cỏch nhit vi mụi trng) thỡ nhit khụng t truyn t vt lnh sang vt núng hn 3 Nguyên thứ hai của nhiệt động học Phát biểu 2: Trong hệ kín, đối với các quá trình biến đổi bất thun nghịch entropy của... ( [2] , trang 155-156, [3], [4]) 2 ô Nng lng ca v tr v entropy ca v tr c gi nguyờn khụng i ằ Phỏt biu trờn ỳng hay l sai ? 3 Lm bi tp trong h thng bi tp chng 7 nhit hc Ti liu chớnh: [1] Vt i cng, Lng Duyờn Bỡnh, dnh cho cỏc trng cao ng, NXBGD, tp 1 Ti liu tham kho: [2] C s vt lý, David Haliday, NXBGD, tp 3 [3] Vt i cng, Lng Duyờn Bỡnh, NXBGD, T1 [4] http://www.powerfromthesun.net/chapter 12/ Chapter.. .2 Entropy b Nguyờn tng Entropy Quá trình thuận nghịch: S = S2 S1 = Sh + Smt = 0 S1 = S2 Quá trình bất thuận nghịch: S>0 S1 < S2 Entropy t cc i khi no ? QT cõn bng Tng quỏt i vi quỏ trỡnh bt k: Entropy ca h v mụi trng luụn tng hoc khụng i: S 0 Du =: Qỳa trỡnh... NXBGD, tp 1 Ti liu tham kho: [2] C s vt lý, David Haliday, NXBGD, tp 3 [3] Vt i cng, Lng Duyờn Bỡnh, NXBGD, T1 [4] http://www.powerfromthesun.net/chapter 12/ Chapter 12new.htm [5] http://www.grc.nasa.gov/WWW/K- 12/ airplane/therm o2.html . nhiệt với môi trường) thì nhiệt không tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng hơn. 3. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học Phát biểu 2: Trong hệ kín, đối với. cách nhiệt T Q Bình chứa nhiệt F Vỏ cách nhiệt Đạn chì Nguyên lý I-NĐLH: Q = ∆U + A’ Nhiệt từ cốc nước nóng tỏa ra Nhiệt cốc nước lạnh thu vào. Qtáa = Qthu
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học, nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học, nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn