If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new

5 505 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 22:15

If I do and If I did… & If I knew… I wish I new Unit 37. If I do and If I did… A So sánh các ví dụ sau: (1) Sue has lost her watch. She thinks it may be at Ann’s house. Sue đã làm mất chiếc đồng hồ của cô ấy. Cô ấy nghĩ nó có thể ở nhà Ann. SUE: I think I left my watch at your house. Have you seen it? Tôi nghĩ là tôi đã để cái đồng hồ của tôi ở nhà bạn. Bạn có nhìn thấy nó không? ANN: No, but I’ll have a look when I get home. If I find it, I’ll tell you. Không nhưng tôi sẽ xem lại khi tôi về nhà. Nếu tìm thấy tôi sẽ nói với bạn. Trong ví dụ này, Ann cảm thấy có một khả năng thực tế rằng cô ấy sẽ tìm thấy chiếc đồng hồ của Sue để quên ở nhà mình. Vì vậy, cô ấy nói: If I find…, I’ll… (nếu tôi tìm thấy…, tôi sẽ…) (2) Ann says: If I found a wallet in the street, I’d take it to the police. Ann nói: Nếu tôi nhặt được một cái ví trên đường, tôi sẽ mang nó đến đồn cảnh sát. Đây là một dạng tình huống khác. Ở ví dụ này, Ann không nghĩ tới khía cạnh thực tế của vấn đề; cô ấy đang giả định một tình huống và không mong chờ tìm thấy một cái ví ở trên đường. Vì vậy, cô ấy nói: If I found…, I’d (=I would)… (không dùng “If I find… I’ll…”) Khi bạn giả định một điều gì tương tự như vậy, bạn dùng cấu trúc if+thì quá khứ (if I found/if you were/if we didn’t… ). Nhưng nó không mang nét nghĩa quá khứ (past): What would you do if you won a million pounds? (we don’t really expect this to happen) Bạn sẽ làm gì nếu bạn kiếm được một triệu bảng Anh? (chúng ta không thật sự mong chờ hay nghĩ điều này sẽ xảy ra) I don’t really want to go to their party, but I probably will go. They’d be offended if I didn’t go. Tôi thật sự không muốn đến dự buổi tiệc của họ, nhưng có thể tôi sẽ đi. Họ sẽ giận nếu tôi không tới. Sarah has decided not to apply for the job. She isn’t really qualified for it, so she probably wouldn’t get it if she applied. Sarah đã quyết định không nộp đơn xin việc nữa. Cô ấy không thật sự có đủ năng lực cho công việc đó, vì vậy cô ấy có thể không được nhận nếu cô ấy nộp đơn. B Thông thường ta không dùng would ở mệnh đề if: I’d be very frightened if somebody pointed a gun at me. (không nói “if somebody would point”) Tôi sẽ rất sợ nếu có ai đó chĩa súng vào tôi. If I didn’t go to their party, they’d be offended. (không nói “If I wouldn’t go”) Nếu tôi không tới dự buổi tiệc của họ, họ sẽ giận. Nhưng cũng có thể nói “if…would” khi bạn yêu cầu một người làm việc gì đó: (from a formal letter) I would be grateful if you would send me your brochure as soon as possible. (trong một lá thư giao dịch) Tôi sẽ biết ơn nếu quí ông gởi đến cho tôi cuốn tự giới thiệu càng sớm càng tốt. “Shall I close the door?” “Yes, please, if you would.” “Tôi có thể đóng cửa được không?” “Vâng, bạn có thể nếu bạn muốn.” C Trong các thành phần khác của câu (ngoại trừ mệnh đề if) chúng ta dùng would (‘d)/wouldn’t: If you took more exercise, you’d (=you would) probably feel healthier. Nếu bạn chăm tập thể dục hơn, bạn sẽ cảm thấy mạnh khỏe hơn. Would you mind if I use your phone? Bạn vui lòng chứ nếu tôi sử dụng điện thoại của bạn? I’m not tired enough to go to bed yet. I wouldn’t sleep. (if I went to bed now) Tôi chưa quá mệt để phải đi ngủ đâu. Tôi sẽ không ngủ được (nếu tôi đi ngủ bây giờ) Could và might có thể thay thế lẫn nhau: If you took more exercise, you might feel healthier. (= it is possible that you would feel healthier) (= có thể là bạn sẽ cảm thấy mạnh khỏe hơn) If it stopped raining, we could go out. (=we would be able to go out) Nếu trời tạnh mưa, chúng ta có thể đi chơi. (= chúng ta sẽ có thể đi chơi) D Không dùng when trong những câu tương tự như các câu ở bài này: They would be offended if we didn’t accept their invitation. (không nói ‘when we didn’t) Họ sẽ giận nếu tôi không chấp nhận lời mời của họ. What would you do if you were bitten by a snake? (không nói ‘when you were bitten’) Bạn sẽ làm gì nếu bạn bị rắn cắn? Muốn biết về if và when, xem UNIT 25C.           If I knew… I wish I new Unit 38. If I knew… I wish I new A Hãy xem xét ví dụ sau: Sue wants to phone Paul but she can’t do this because she doesn’t know his number. She says: Sue muốn gọi điện cho Paul nhưng cô ấy không thể gọi được vì cô ấy không biết số điện thoại của anh ấy. Cô ấy nói: If I knew his number, I would phone him. Nếu tôi biết số điện thoại của anh ấy tôi sẽ gọi đến anh ấy. Sue nói: If I knew his number… (nếu tôi biết số điện thoại của anh ấy…) cho chúng ta biết rằng Sue không biết số điện thoại của Paul. Cô ấy đang giả định một tình huống. Nếu… Trên thực tế, cô ấy không biết số điện thoại của Paul. Khi bạn giả định ra một tình huống như vậy, bạn dùng cấu trúc if+thì quá khứ (if I knew/if you were/if we didn’t…) nhưng nghĩa của câu là hiện tại không phải quá khứ. Tom would read more if he had more time. (but he doesn’t have much time) Tom sẽ đọc sách nhiều hơn nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn. (nhưng anh ấy không có nhiều thời gian) If I didn’t want to go to the party, I wouldn’t go. (but I want to go) Nếu tôi không muốn đi dự tiệc, tôi sẽ không đi. (nhưng tôi muốn đi) We wouldn’t have any money if we didn’t work. (but we work) Chúng ta sẽ không có tiền nếu chúng ta không làm việc. (nhưng chúng ta có làm việc) If you were in my position, what would you do? Nếu anh ở địa vị của tôi, anh sẽ làm gì? It’s a pity you can’t drive. It would be useful if you could. Rất tiếc là bạn không biết lái xe. Nếu bạn biết lái xe thì thật có lợi. B Sau từ wish chúng ta cũng dùng thì quá khứ để diễn đạt một tình huống nào đó ở hiện tại. Chúng ta dùng wish để nói rằng chúng ta lấy làm tiếc vì một điều gì đó không xảy ra theo ý chúng ta mong muốn. I wish I knew Paul’s phone number. (= I don’t know it and I regret this) Ước gì tôi biết được số điện thoại của Sue. (=tôi không biết và tôi lấy làm tiếc) Do you ever wish you could fly? (you can’t fly) Có bao giờ bạn ước là bạn biết bay không? (bạn không thể bay được) It rains a lot here. I wish it didn’t rain so often. Ở đây trời mưa nhiều quá. ớc gì trời đừng có mưa thường xuyên như vậy. It’s very crowded here. I wish there weren’t so many people. (but there are a lot of people) Ở đây thật đông người. ớc gì đừng có đông người đến thế. (nhưng thực tế có nhiều người) I wish I didn’t have to work. (but I have to work) Ước gì tôi không phải làm việc. (nhưng tôi phải làm việc) C Sau if và wish, bạn có thể dùng were thay vì dùng was (if I were/I wish I were…) Bạn có thể nói: If I were you, I wouldn’t buy that coat hoặc If I was you… Nếu tôi là anh tôi sẽ không mua cái áo khoác đó. I’d go out if it weren’t raining hoặc if it wasn’t raining… Tôi sẽ ra ngoài nếu như trời không mưa. I wish it were possible hoặc I wish it was possible. Ước gì điều đó có thể xảy ra. D Ta thường không dùng would trong mệnh đề if hay sau wish: If I were rich, I would have a yacht. (không nói ‘If I would be rich’) Nếu tôi giàu có tôi sẽ có một chiếc du thuyền. I wish I had something to read. (không nói ‘I wish I would have’) Ước chi tôi có cái gì đó để đọc nhỉ. Đôi khi ta cũng có thể dùng wish… would: “I wish you would listen”. Xem UNIT 40C. E Để ý rằng could đôi khi có nghĩa “would be able to” và đôi khi có nghĩa “was/were able to”: You could get a job more easily. (you could get = you would be able to get) If you could speak a foreign language? (you could speak = you were able to speak) Bạn có thể tìm được việc dễ dàng nếu bạn có thể nói được một ngoại ngữ.   . If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new Unit 37. If I do … and If I did… A So sánh các ví dụ sau: (1) Sue has lost her watch. She thinks. n i ‘when you were bitten’) Bạn sẽ làm gì nếu bạn bị rắn cắn? Muốn biết về if và when, xem UNIT 25C.           If I knew… I wish I new Unit 38. If I knew…
- Xem thêm -

Xem thêm: If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new, If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new, If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new

Từ khóa liên quan