Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu | Lớp 12, Tin học - Ôn Luyện

8 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2021, 19:08

[r] (1)(2)B o m t h CSDL : - Ngăn ch n truy c p không đặ ậ ược phép. - H n ch t i đa sai sót c a ngạ ế ố ủ ười dùng. Chương trình ngăn ch n truy ặ c p trái phépậ - Đ m b o thông tin không b m t ho c b thay đ i ý ả ả ị ấ ặ ị ổ mu n.ố - Không ti t l n i dung d li u nh chế ộ ộ ữ ệ ư ương trình x lí.ử  Đ th c hi n để ự ược m c tiêu ph i có ụ chính sách c a ch s h u ủ ủ ữ thông tin ý th c c a ngứ ủ ười dùng. hoc_sinh1 (3)1 CHÍNH SÁCH VÀ Ý TH CỨ  Chính ph :  Người phân tích thi t k ngế ế ười qu n tr CSDL Có ý th c coi thơng tin m t tài nguyên quan tr ng. C n có trách nhi m cao, th c hi n t t quy trình, quy ph m ệ ố c a ng ười qu n tr h th ng. ị ệ ốT giác th c hi n u kho n pháp lu t quy đ nh ban hành ch trủ ương, sách, u lu t c th quy ậ ụ ể đ nh v b o m t. ề ả Có gi i pháp t t v ph n c ng ph n m m đ b o m t thông ố ề ể ả tin, b o v h th ng. ệ ệ ố  Người dùng có quy đ nh, cung c p tài chính, ngu n l c… ồ ự (4)2 PHÂN QUY N TRUY C P VÀ NH N D NG NGỀ Ậ Ậ Ạ ƯỜI DÙNG Ngày nay cịn có th s d ng nhi u cách khác nh : ể ụ ề ư th t , gi ng nói, hình ẻ ừ nh, vân tay, ng i… ươ đ nh n d ng c p quy n h n.ể ậ ạ ấ ề ạ  Phân quy n: Vớ d : Đốit ợngư MHS Điểmsố Thôngtinkhác HSkhối10 K HSkhối11 K HSkhối12 K Giáoviên Đ Đ Ngưêi quản trÞ Đ S B X Đ S B X Đ S B X K: không được phép; Đ: Ch đ c ; ỉ ọ S: s a ; B: b sung ; ổ X: xoá  Nh n d ng: Chương trình s d a vào b ng phân quy n đ nh n d ng ẽ ự đ i tố ượng truy c p, thậ ường thông qua User Name Password. (5)3 Mà HỐ THƠNG TIN VÀ NÉN D LI UỮ Ệ Làm th đ ế ể b o v thơng tin?ả ệ  Mã hố thơng tin “bac” “dce” Ch÷ gè c a b c y z Chữ mà hóa c d e … a b Ví d : ụ B ng mã hoáả Nén d li uữ ệ Ví d :ụ BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC 8B11A6C D li u nén:ữ ệ D li u g c:ữ ệ ố Nén d li u nh m ữ gi m dung lả ượng l u ư tr tăng cữ ường tính b o m t.ả Các b n d li u thả ữ ệ ường mã hoá nén b ng chằ ương trình riêng. 8 1 (6)4 L U BIÊN B NƯ Ả Hi n gi i pháp c ph n c ng l n ph n m m đ u ch a đ m b o ệ ư tuy t đ i an toàn cho h th ng.ệ ố ệ ố ­ S l n truy c pố ầ vào h th ng, vào t ng thành ph n c a h th ng, vào ệ t ng yêu c u tra c u ừ ­ Thông tin v m t s l n c p nh t cu i cùngề ộ ố ầ : n i dung c p nh t, ngộ ười th c hi n, th i m c p nh t, ự H CSDL t ch c l u biên b n h th ng đ cho bi t: ứ ư ệ ố ế M c đích c a vi c l u biên b n: ệ ư ­ Khơi ph c h th ng có s c kĩ thu t ụ ệ ố ự ố ­ Phát hi n nh ng truy c p khơng bình thệ ường đ có bi n pháp phịng ể ng a thích h p.ừ (7)1 V M T CON NGỀ Ặ ƯỜI  Mã hóa thơng tin Nén thông tin Phân quy n s d ngề ử ụ L u biên b nư Chính sách c a ph ủ Quy đ nh, tài chính, ngu n l c… c a t ch c.ị ồ ự Trách nhi m c a ngệ ười qu n trả Ý th c c a ngứ ủ ười dùng. (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu | Lớp 12, Tin học - Ôn Luyện, Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu | Lớp 12, Tin học - Ôn Luyện