Biên bản họp xem xét lãnh đạo

1 1,234 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 11:15

Trang: 1 BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO I. Thành phần tham dự: 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . II. Nội dung : Stt Các vấn đề bàn luận và các hành động cần thực hiện Người thực hiện Ngày phải hoàn thành TGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám Đốc Ngày tháng năm Người lập . Trang: 1 BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO I. Thành phần tham dự: 1. hành động cần thực hiện Người thực hiện Ngày phải hoàn thành TGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám Đốc Ngày tháng năm Người lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản họp xem xét lãnh đạo, Biên bản họp xem xét lãnh đạo, Biên bản họp xem xét lãnh đạo