Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân 2009

4 444 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 08:15

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2009 Tìm trường này ở các năm khác: 2009 STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú 1 454 Quản trị lữ hành D1 21.5 2 146 Ngành Khoa học máy tính A 22.5 3 701 Ngành Tiếng Anh D1 25.5 4 545 Luật kinh doanh A 22.5 5 546 Luật kinh doanh quốc tế A 22.5 6 453 Hệ thống thống tin quản lý A 22.5 7 444 Tin học kinh tế A 22.5 8 443 Kiểm toán A 27.5 9 442 Kế toán tổng hợp A 26.5 10 451 Tài chính quốc tế A 26 11 441 Thị trường chứng khóan A 26 12 440 Tài chính công A 26 13 438 Tài chính doanh nghiệp A 27 14 439 Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) A 26 15 437 Ngân hàng A 27 16 447 Thống kê kinh doanh A 22.5 17 446 Thẩm định giá A 22.5 18 445 QTKD Lữ hành và Hướng dẫn du lịch A 22.5 19 436 Quản trị kinh doanh bất động sản A 22.5 20 435 Quản trị kinh doanh tổng hợp A 22.5 21 434 Quản trị chất lượng A 22.5 22 433 Quản trị kinh doanh Công nghiệp và XD D1 21 23 433 Quản trị kinh doanh Công nghiệp và XD A 22.5 24 432 Thương mại quốc tế D1 21 25 432 Thương mại quốc tế A 22.5 26 431 Quản trị kinh doanh Thương mại D1 21 27 431 Quản trị kinh doanh Thương mại A 22.5 28 430 Quản trị quảng cáo D1 21 29 430 Quản trị quảng cáo A 22.5 30 427 Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn A 22.5 31 427 Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn D1 21 32 428 Quản trị nhân lực A 22.5 33 428 Quản trị nhân lực D1 21 34 429 Marketing A 22.5 35 429 Marketing D1 21 36 426 Quản trị kinh doanh quốc tế D1 21 37 426 Quản trị kinh doanh quốc tế A 22.5 38 450 Kinh tế học D1 21 39 450 Kinh tế học A 22.5 40 449 Hải quan D1 21 41 449 Hải quan A 22.5 42 448 Bảo hiểm xã hội D1 21 43 448 Bảo hiểm xã hội A 22.5 44 424 Thống kê kinh tế xã hội D1 21 45 424 Thống kê kinh tế xã hội A 22.5 46 423 Toán kinh tế D1 21 47 423 Toán kinh tế A 22.5 48 420 Kinh tế Quốc tế A 22.5 49 420 Kinh tế Quốc tế D1 21 50 421 Kinh tế Lao động A 22.5 51 421 Kinh tế Lao động D1 21 52 422 Toán tài chính A 22.5 53 422 Toán tài chính D1 21 54 419 Kinh tế Bảo hiểm D1 21 55 419 Kinh tế Bảo hiểm A 22.5 56 418 Kinh tế Đầu tư A 24.5 57 417 Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn D1 21 58 417 Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn A 22.5 59 416 Kinh tế và Quản lí công D1 21 60 416 Kinh tế và Quản lí công A 22.5 61 415 Quản lí Kinh tế D1 21 62 415 Quản lí Kinh tế A 22.5 63 414 Kinh tế và Quản lý Môi trường D1 21 64 414 Kinh tế và Quản lý Môi trường A 22.5 65 413 Kinh tế Phát triển D1 21 66 413 Kinh tế Phát triển A 22.5 67 412 Kế hoạch D1 21 68 412 Kế hoạch A 22.5 69 411 Kinh tế và Quản lý điạ chính D1 21 70 411 Kinh tế và Quản lý điạ chính A 22.5 71 410 Kinh tế và Quản lý đô thị D1 21 72 410 Kinh tế và Quản lý đô thị A 22.5 73 434 Quản trị chất lượng D1 21 74 435 Quản trị kinh doanh tổng hợp D1 21 75 436 Quản trị kinh doanh bất động sản D1 21 76 445 QTKD Lữ hành và Hướng dẫn du lịch D1 21 77 447 Thống kê kinh doanh D1 21 78 437 Ngân hàng D1 26 79 438 Tài chính doanh nghiệp D1 26 80 439 Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) D1 25 81 440 Tài chính công D1 25 82 441 Thị trường chứng khóan D1 25 83 451 Tài chính quốc tế D1 25 84 444 Tin học kinh tế D1 21 85 453 Hệ thống thống tin quản lý D1 21 86 545 Luật kinh doanh D1 21 87 546 Luật kinh doanh quốc tế D1 21 88 455 Quản trị khách sạn D1 21.5 89 457 Quản trị kinh doanh tiếng Anh (EBBA) A 23.5 90 457 Quản trị kinh doanh tiếng Anh (EBBA) D1 23.5 . kê kinh tế xã hội D1 21 45 424 Thống kê kinh tế xã hội A 22.5 46 423 Toán kinh tế D1 21 47 423 Toán kinh tế A 22.5 48 420 Kinh tế Quốc tế A 22.5 49 420 Kinh. 60 416 Kinh tế và Quản lí công A 22.5 61 415 Quản lí Kinh tế D1 21 62 415 Quản lí Kinh tế A 22.5 63 414 Kinh tế và Quản lý Môi trường D1 21 64 414 Kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân 2009, Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân 2009, Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân 2009

Từ khóa liên quan