Tờ trình thành lập Hội đồng trường

1 11,142 26
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 03:11

PHÒNG GD&ĐT ĐẮK HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NG. BÁ NGỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/TT-NT Đắk Hà, ngày 22 tháng 11 năm 2010 TỜ TRÌNH V/v đề nghị công nhận Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2010-2015 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Hà. Căn cứ Điều 53 Luật Giáo dục năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Điều 20 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDDDT ngày 31 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tinh thần báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn thành lập Hội đồng trường; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng sư phạm trường ngày 12 tháng 11 năm 2010 và kết quả danh sách đề nghị thành viên đại diện tham gia Hội đồng trường. Căn cứ Biên bản họp thành viên Hội đồng trường bầu Chủ tịch Hội đồng trường và phân công các thành viên ngày 12 tháng 11 năm 2010. Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Bá Ngọc kính trình Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét trình Uỷ ban Nhân dân huyện ra quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các ông (bà) có tên sau đây: TT Họ và tên Chức danh Trong nhà trường Nhiệm vụ trong Hội Đồng Ghi chú 1 Phan Thị Diệu Tiên PHT - Chủ tịch CĐCS Chủ tịch 2 Trần Kiên Cường Giáo viên Thư ký 3 Nguyễn Thị Thái Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Thành viên 4 Nguyễn Thị Huệ Ban chấp hành Công đoàn Thành viên 5 Từ Thị Kim Thanh Tổ khối trưởng Thành viên 6 Nguyễn Thị Hà Tổ Khối trưởng Thành viên 7 Hoàng Thị Từ Hiếu Tổng phụ trách Đội Thành viên 8 Nguyễn Thị Bích Hằng Ban thanh tra trường học Thành viên 9 Nguyễn T. Nhẫn Ngần Đoàn thanh niên Thành viên Kính mong các cấp quan tâm xem xét và ra quyết định. Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như trên - Lưu VP . viên đại diện tham gia Hội đồng trường. Căn cứ Biên bản họp thành viên Hội đồng trường bầu Chủ tịch Hội đồng trường và phân công các thành viên ngày 12 tháng. và hướng dẫn thành lập Hội đồng trường; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng sư phạm trường ngày 12 tháng 11 năm 2010 và kết quả danh sách đề nghị thành viên đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tờ trình thành lập Hội đồng trường, Tờ trình thành lập Hội đồng trường, Tờ trình thành lập Hội đồng trường