Tải Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

2 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2020, 21:34

Việc thay đổi tham số bảo vệ thường xuyên sẽ đảm bảo không thể dùng mật khẩu cũ (bằng một cách nào đó có được) để truy cập CSDL trong những lần tiếp theo. Xem thêm các bài tiếp theo tại:[r] (1)Giải tập SGK Tin học 12 13 Bài trang 104 Tin học 12: Hãy nêu giải pháp bảo mật chủ yếu. Lời giải: - Các giải pháp chủ yếu cho bảo mật hệ thống gồm có sách ý thức, phân truy cập nhận dạng người dùng, mã hóa thơng tin né liệu, lưu biên Bài trang 104 Tin học 12: Với vị trí người dùng, em làm để bảo vệ hệ thống khai thác CSDL? Lời giải: - Với vị trí người dùng để bảo vệ hệ thống khai thác CSDL là: • Đổi mật • Mã hóa thơng tin nén liệu Bài trang 104 Tin học 12: Biên hệ thống dùng để làm gì? Lời giải: - Biên hệ thống dùng để: - Cho biết số lần truy cập vào hệ thống, vào thành phần hệ thống, vào yêu cầu tra cứu,… - Thông tin số lần cập nhật cuối cùng: Nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật,… - Hỗ trợ đáng kể việc cho việc khơi phục hệ thống có cố kĩ thuật, đồng thời cung cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm người dùng hệ thống nói chung với thành phần hệ thống nói riêng - Có thể phát truy cập khơng bình thường Bài trang 104 Tin học 12: Cho ví dụ để giải thích lí cần phải thường xuyên thay đổi tham số hệ thống bảo vệ Lời giải: (2)- Khi CSDL bị xâm nhập lần mật Việc thay đổi tham số bảo vệ thường xuyên đảm bảo dùng mật cũ (bằng cách có được) để truy cập CSDL lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu, Tải Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Từ khóa liên quan