Ma trận đề thi HK1 môn Toán 12. Năm Học 2010-2011

3 720 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 18:11

Khối 12: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 12 I. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Khảo sát hàm số: tính đơn điệu hàm số, cực trị hàm số, GTLN, GTNN, tiệm cận, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (bậc ba , trùng phương, nhất biến), các bài toán liên quan (tiếp tuyến, sự tương giao, . . . ). - Lũy thừa, mũ, logarit: Kiến thức về lũy thừa, logarit, hàm số mũ, hàm số logarit; phương trình và bất phương trình mũ, logarit(chuẩn). - Thể tích khối đa diện. Khối tròn xoay. 2. Kỹ năng: - Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và các bài toán liên quan. - Tìm GTLN, GTNN của hàm số. - Tính toán về mũ và logarit. Giải phương trình , bất phương trình mũ và logarit. - Tính thể tích khối đa diện (khối chóp, khối lăng trụ, khối tròn xoay). II. MA TRẬN ĐỀ: Mức độ Chuyên đề Các mức độ đánh giá Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tự luận Tự luận Tự luận Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ Số câu 2 2 4 Số điểm 3,0 2,0 5,0 Lũy thừa, mũ, logarit (24t) Số câu 1 1 1 3 Số điểm 1,0 1,0 1,0 3,0 Khối đa diện. Khối tròn xoay Số câu 1 1 2 Số điểm 1,0 1,0 2,0 Tổng Số câu 3 4 2 9 Số điểm 4,0 4,0 2,0 10,0 CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TOÁN HKI KHỐI 12 (Tham khảo) Thời gian làm bài: phút I. PHẦN CHUNG (7,0 điểm) Câu I ( 3 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. (Nhận biết) 2. Bài toán liên quan đến khảo sát hàm số. (Thông hiểu) Câu II ( 2 điểm) 1. Tính giá trị của biểu thức mũ, logarit . (Nhận biết) 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . (Thông hiểu) Câu III ( 2 điểm) Hình học không gian . 1. Thể tích khối đa diện. (Thông hiểu) 2. Xác định tâm, bán kính. (Vận dụng) II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) (Học sinh chọn IVa và Va hay IVb và Vb ) A. Theo chương trình chuẩn. Câu IVa ( 1 điểm) Viết pttt của đồ thị hàm hàm số y f(x) = . (Nhận biết + Thông hiểu) Câu Va ( 2 điểm) 1) Phương trình mũ. (Thông hiểu) 2) Bất phương trình logarit. (Vận dụng) B. Theo chương trình nâng cao. Câu IVb ( 1 điểm) Viết pttt của đồ thị hàm số y f(x) = . (Nhận biết+thông hiểu) Câu Vb ( 2 điểm) 1. Chứng minh đẳng thức đạo hàm. (Thông hiểu) 2. Tìm tham số m thỏa mãn sự tương giao của hai đường. (Vận dụng) .Hết . . Khối 12: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 12 I. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Khảo sát hàm số: tính đơn. 10,0 CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TOÁN HKI KHỐI 12 (Tham khảo) Thời gian làm bài: phút I. PHẦN CHUNG (7,0 điểm) Câu I ( 3 điểm) 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề thi HK1 môn Toán 12. Năm Học 2010-2011, Ma trận đề thi HK1 môn Toán 12. Năm Học 2010-2011, Ma trận đề thi HK1 môn Toán 12. Năm Học 2010-2011