MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KÌ I SINH 12 CB+ NC

3 386 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 13:11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I SINH HỌC 12 CƠ BẢN( 2010 – 2011) Thời gian: 45’ Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Nhiễm sắc thể và dột biến cấu trúc NST Số câu hỏi Số điểm - Nêu được cấu trúc siêu hiển vi và các dạng đột biến cấu trúc NST - Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc NST - Làm được các dạng bài tập về đột biến cấu trúc NST 4 4 2 10 1,0 1,0 0,5 2,5 Đột biến số lượng NST Số câu hỏi Số điểm - Nêu được các dạng đột biến số lượng NST, Nêu cơ chế hậu quả và vai trò từng dạng - Phân biệt được các dạng qua khái niệm, nguyên nhân, cơ chế, hậu quả, vai trò. - Ứng dụng được kiến thức đột biến để bảo vệ vốn gen di truyền, tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống. Làm bài tập nhỏ. 4 4 4 12 1,0 1,0 1,0 3,0 Quy luật Men Đen- quy luật phân li Số câu hỏi Số điểm - Trình bày được nội dung của quy luật phân li. - Hiểu, giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật. - Biết cách xác định giao tử, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình. 2 1 3 6 0,5 0,25 0,75 1,5 Quy luật Men Đen: Quy luật phân li độc lập Số câu hỏi Số điểm - Trình bày được nội dung của quy luật phân li độc lập -. Hiểu, giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật. - Biết cách xác định giao tử, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình 1 1 4 6 0,25 0,25 1,0 1,5 Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Số câu hỏi Số điểm - Nhận biết được các kiểu tương tác qua các phép lai. - Phân biệt được các dạng tương tác gen với nhau và với gen đa hiệu - Giải thích được sự đa dạng của sinh giới qua ví dụ 1 3 2 6 0,25 0,75 0,5 1,5 Tổng câu 12 13 15 40 Tổng điểm 3,0 3,25 3,75 10,0 1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I SINH HỌC 12 NÂNG CAO ( 2010 – 2011) Thời gian: 45’ Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Nhiễm sắc thể và dột biến cấu trúc NST Số câu hỏi Số điểm - Nêu được cấu trúc siêu hiển vi và các dạng đột biến cấu trúc NST - Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc NST - Làm được các dạng bài tập về đột biến cấu trúc NST 4 4 2 10 1,0 1,0 0,5 2,5 Đột biến số lượng NST Số câu hỏi Số điểm - Nêu được các dạng đột biến số lượng NST, Nêu cơ chế hậu quả và vai trò từng dạng - Phân biệt được các dạng qua khái niệm, nguyên nhân, cơ chế, hậu quả, vai trò. - Ứng dụng được kiến thức đột biến để bảo vệ vốn gen di truyền, tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống. Làm bài tập nhỏ. 4 4 4 12 1,0 1,0 1,0 3,0 Quy luật Men Đen- quy luật phân li Số câu hỏi Số điểm - Trình bày được nội dung, ý nghĩa của quy luật phân li. - Hiểu, giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật. - Biết cách xác định giao tử, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình. 2 1 3 6 0,5 0,25 0,75 1,5 Quy luật Men Đen: Quy luật phân li độc lập Số câu hỏi Số điểm - Trình bày được nội dung, ý nghĩa của quy luật phân li độc lập -.Hiểu, giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật. - Biết cách xác định giao tử, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình 1 1 4 6 0,25 0,25 1,0 1,5 Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Số câu hỏi Số điểm - Nhận biết được các kiểu tương tác qua các phép lai. - Nêu ý nghĩa của tương tác gen. - Phân biệt được các dạng tương tác gen với nhau và với gen đa hiệu - Giải thích được sự đa dạng của sinh giới qua ví dụ 1 3 2 6 0,25 0,75 0,5 1,5 Tổng câu 12 13 15 40 Tổng điểm 3,0 3,25 3,75 10,0 2 3 . MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 CƠ BẢN( 2010 – 2011) Th i gian: 45’ Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Nhiễm sắc. 1,5 Tổng câu 12 13 15 40 Tổng i m 3,0 3,25 3,75 10,0 1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 NÂNG CAO ( 2010 – 2011) Th i gian: 45’ Chủ đề Mức độ nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KÌ I SINH 12 CB+ NC, MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KÌ I SINH 12 CB+ NC, MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KÌ I SINH 12 CB+ NC