Quyết định thành lập ban thi đua

1 1,578 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 07:11

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Số 09 /QĐ – LT ------------------------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do- Hạnh phúc - - - - - - - - - - - - - - - Đạ Tông, ngày 11 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban thi đua năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Căn cứ luật thi đua khen thưởng; Căn cứ vào Điều lệ trường trung học được ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ – BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu công việc - công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động của nhà trường; Theo đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn, bộ phận văn phòng nhà trường. Xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập ban thi đua của trường THCS Liêng Trang năm học 2010 - 2011 với những đồng chí có tên sau : 1. Ông PHAN VĂN DIỄN Hiệu trưởng Trưởng ban 2. Ông DƯƠNG ĐỨC THANH CT Công Đoàn Phó Trưởng ban 3. Bà NGUYỄN T.M.TRINH Phó Hiệu trưởng Thư ký 4. Ông ĐỖ THỪA TRÍ Tổ khối trưởng Thành viên 5. Ông TRẦN ĐÔNG GIANG Tổ khối trưởng Thành viên 6. Bà LÊ THỊ MÙI Tổ khối trưởng Thành viên 7. Bà NGUYỄN THỊ KIM YẾN Tổ khối trưởng Thành viên 8. Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH Tổ khối trưởng Thành viên 9. Ông NGUYỄN HỮU SƠN Tổ khối trưởng Thành viên Điều 2. Ban thi đua có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thi đua, theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết các đợt thi đua trong nhà trường. Đ/c Trưởng ban chịu trách nhiệm chính về kết quả thi đua. Đ/c Phó ban chịu trách nhiệm xây dựng các nội dung thi đua, tổng hợp, báo cáo kết quả thi đua trong từng giai đoạn. Các uỷ viên chịu trách nhiệm xây dựng, đóng góp đề xuất ý kiến về lĩnh vực được phân công theo dõi, đánh giá và biểu quyết về kết quả thi đua. Điều 3. Văn phòng trường THCS Liêng Trang, các bộ phận công tác có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận - Như điều 3 (thực hiện); - Lưu VT HIỆU TRƯỞNG . NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do- Hạnh phúc - - - - - - - - - - - - - - - Đạ Tông, ngày 11 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban thi đua năm học 2010. SƠN Tổ khối trưởng Thành viên Điều 2. Ban thi đua có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thi đua, theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết các đợt thi đua trong nhà trường.
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định thành lập ban thi đua, Quyết định thành lập ban thi đua, Quyết định thành lập ban thi đua

Từ khóa liên quan