Tải Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 42 - Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

2 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2020, 11:41

- Ở cấp quốc gia, bảo mật phụ thuộc vào sự quan tâm của chính phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật qui định của nhà nước.. - Người phân tích, thiết kế [r] (1)§13 BẢO MẬT THƠNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL (t1) I Mục tiêu 1 Kiến thức + Biết khái niệm bảo mật tồn qui định, điều luật bảo vệ thông tin + Biết số cách thông dụng bảo mật CSDL 2 Thái độ: Có ý thức thái độ đắn việc sử dụng bảo mật CSDL II Chuẩn bị 1 Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính, máy chiếu 2.Học sinh: Sách GK tin 12, ghi III Tổ chức hoạt động học tập 1 Ổn định tổ chức lớp 2.Kiểm tra cũ: Khơng. 3 Tiến trình mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: Bảo mật tầm quan trọng bảo mật (20p) GV: Ngày xã hội tin học hóa nhiều hoạt động diễn mạng có qui mơ tồn giới Do vấn đề bảo mật thông tin đặt lên hàng đầu GV: Theo em bảo mật thông tin tức là nào? HS: Suy nghĩ trả lời, thảo luận theo nhóm GV: Tổng kết. Hoạt động 2: Các giải pháp bảo mật (20p) GV: Việc bảo mật thực bằng giải pháp kỹ thuật phần cứng lẫn phần mềm Tuy nhiên việc bảo mật phụ thuộc vào nhiều chủ trương, sách chủ sở hữu thông tin ý thức người dùng GV: Đưa biện pháp sách ý thức Theo em để bảo mật thông tin sách ý thức thể 1 Bảo mật tầm quan trọng bảo mật Bảo mật vấn đề chung cho hệ CSDL hệ thống khác Bảo mật hệ CSDL là: - Ngăn chặn truy cập không phép - Hạn chế tối đa sai sót người dùng - Đảm bảo thông tin không bị bị thay đổi ngồi ý muốn - Khơng tiết lộ Nội dung liệu như chương trình xử lý 2 Các giải pháp bảo mật a Chính sách ý thức: - Ở cấp quốc gia, bảo mật phụ thuộc vào quan tâm phủ việc ban hành chủ trương, sách, điều luật qui định nhà nước - Người phân tích, thiết kế người QTCSDL phải có giải pháp tốt phần cứng phần mềm thích hợp (2)Hoạt động thầy trò Nội dung nào? HS: Thảo luận GV: Tổng kết đưa kết luận GV: Liên hệ với mô hình thực tế ở trường học? HS: Nhà trường đưa nội quy, nếu học sinh vi phạm bị kỷ luật theo nội quy trường Do học sinh cần có ý thức trách nhiệm thực tốt nội quy nhà trường GV: Nêu Nội dung giải pháp bảo mật sách ý thức HS: Nghe giảng, ghi bài. GV: Nêu số điều luật thực tế nhà nước nhằm bảo mật thônng tin HS: Nghe giảng, trả lời câu hỏi. tin * Một số điều luật qui định nhà nước trong vấn đề bảo mật thông tin. 4 Tổng kết hướng dẫn học tập nhà (05p) * Tổng kết - Nhấn mạnh tầm quan trọng bảo mật - Nhắc lại số cách dùng để bảo mật, củng cố cho học sinh kiến thức giải pháp sách ý thức * Hướng dẫn học tập nhà:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 42 - Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL, Tải Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 42 - Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL